IBPP1/443-309/13/KJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2013r. (data wpływu 2 kwietnia 2013r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 lipca 2013r. (data wpływu 8 lipca 2013r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2013r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 lipca 2013r. (data wpływu 8 lipca 2013r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 21 czerwca 2013r. znak: IBPP1/443-309/13/KJ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest mgr fizjoterapii posiadającym certyfikaty z odbytych kursów: refleksoterapii, metody Pilates, drenażu limfatycznego. W związku z tym Wnioskodawca chciałby w przyszłości rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu kursów jedno lub dwudniowych z zakresu: refleksoterapii, drenażu limfatycznego, metody Pilates. Chciałby te kursy organizować wynajmując salę około dziesięcioosobową w szkołach medycznych, szkołach masażu itp. Byłyby to szkolenia dla przyszłych fizjoterapeutów czy masażystów w formie dokształcania się. Zapoznając się z listą PKD Wnioskodawca myśli wykorzystać do tego typu działalności kod PKD: 85.59.B jako pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i rozpoczynając działalność nie zamierza się jako taki podatnik zarejestrować. Decyzję swoją Wnioskodawca argumentuje tym, że działalność fizjoterapeutyczna nie jest opodatkowana podatkiem VAT. Wnioskodawca ma jednak wątpliwości związane z podatkiem VAT dotyczące usług szkoleniowych. Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty i nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Rozpoczynając działalność w przyszłości planuje wystąpić z prośbą o dofinansowanie ze środków publicznych na organizowanie szkoleń dla masażystów i fizjoterapeutów w celu ich dokształcania się. Jeśli takich środków finansowych Wnioskodawca nie otrzyma to planuje organizować szkolenia dla pielęgniarek, kosmetyczek, kosmetologów lub dla innych osób bezrobotnych w celu przekwalifikowania zawodowego. Swoje kursy Wnioskodawca adresowałby także do czynnych zawodowo pielęgniarek i kosmetologów, aby mogły te osoby nabyć takie umiejętności zawodowe, które pozwoliłyby im być bardziej konkurencyjnymi na rynku. Osoby biorące udział w kursach wykorzystywałyby nabytą wiedzę w ramach przekwalifikowania zawodowego i/lub w ramach nabycia nowych umiejętności dla zawodów, które takich umiejętności nie posiadają w programie nauczania, ale dla których te umiejętności dodatkowo wzbogaciłyby ofertę usług prowadzonych przez te osoby (np. pielęgniarka, kosmetyczka, kosmetolog).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 3 lipca 2013r.):

Czy przy obrotach firmy nieprzekraczających 150 000 zł rocznie (przynajmniej na początku działalności) Wnioskodawca jest – byłby zwolniony z podatku VAT niezależnie, czy usługi szkoleniowe organizowałby w celu dokształcania zawodowego, czy przekwalifikowania zawodowego i niezależnie od tego czy otrzymałby dofinansowanie ze środków publicznych...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 3 lipca 2013r.), zwolnienie z podatku VAT występuje wówczas, gdy obrót roczny dla firmy nie przekroczy 150 000 zł. Planując swoją działalność Wnioskodawca myśli, że na początku takiego obrotu nie będzie miał, dlatego też jego działania nie będą musiały być opodatkowane podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Stosownie do art. 113 ust. 4 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, z tym że w przypadku, o którym mowa w ust. 9, zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5.

Z przepisu art. 113 ust. 5 ustawy wynika, że jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę (...).

Stosownie do art. 113 ust. 9 ustawy, podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Natomiast zgodnie z art. 113 ust. 10 ustawy, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie określone w ust. 9 traci moc z momentem przekroczenia tej kwoty. Opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad wartość określoną w zdaniu pierwszym, a obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej wartości. Przepis ust. 5 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 (art. 113 ust. 11 ustawy).

Stosownie zaś do art. 113 ust. 13 ustawy zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 podatnikiem jest ich usługobiorca, oraz podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
  3. nowych środków transportu,
  4. terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;
 2. świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;
 3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 113 ust. 14 pkt 2 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia listę towarów i usług, o których mowa w ust. 13 pkt 1 lit. a i pkt 2, z uwzględnieniem klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

W wykonaniu ww. delegacji Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 ze zm.).

Stosownie do § 27 ww. rozporządzenia, Minister Finansów określił listę towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku, określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy – stanowiącą załącznik do powołanego rozporządzenia.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca jest magistrem fizjoterapii posiadającym certyfikaty z odbytych kursów: refleksoterapii, metody Pilates, drenażu limfatycznego. W związku z tym Wnioskodawca chciałby w przyszłości rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu kursów (usługi szkoleniowe) z zakresu refleksoterapii, drenażu limfatycznego, metody Pilates. Wnioskodawca wskazał, że działalność fizjoterapeutyczna nie jest opodatkowana podatkiem VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zwolnienia od podatku VAT ze względu na obrót nieprzekraczający 150 000 zł rocznie, niezależnie od tego, czy usługi szkoleniowe korzystałyby ze zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 43 ustawy o VAT.

Odnosząc się do powyższych wątpliwości Wnioskodawcy stwierdzić należy, że Wnioskodawca rozpoczynając w trakcie roku podatkowego prowadzenie działalności gospodarczej będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, o ile przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty 150 000 zł oraz przy założeniu, że nie będzie wykonywać czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

Ze zwolnienia tego Wnioskodawca będzie mógł korzystać niezależnie od tego, czy usługi szkoleniowe korzystałyby ze zwolnienia podmiotowego, przy czym zauważyć w tym miejscu należy, iż do ww. limitu sprzedaży Wnioskodawca nie będzie wliczał ewentualnie świadczonych przez niego usług, które korzystać będą ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ustawy o VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe, z tym że Wnioskodawca, jako rozpoczynający działalność gospodarczą w ciągu roku podatkowego korzystać będzie ze zwolnienia od podatku nie jak wskazał Wnioskodawca we własnym stanowisku, gdy obrót roczny firmy nie przekroczy 150 000 zł, tylko gdy przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w pierwszym roku podatkowym kwoty 150 000 zł.

Jeżeli natomiast faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwolnienie określone w art. 113 ust. 9 utraci moc z momentem przekroczenia tej kwoty.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Przedmiotem niniejszej interpretacji nie była kwestia zwolnienia od podatku VAT planowanej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w zakresie usług fizjoterapeutycznych, gdyż w tym zakresie Wnioskodawca nie zadał pytania, nie opisał wyczerpująco stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) i nie przedstawił własnego stanowiska w tej sprawie.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

W zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.