IBPB-2-2/4511-324/16/JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych z plisy ubezpieczeniowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 8 marca 2016 r. (data otrzymania 11 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych z plisy ubezpieczeniowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych z plisy ubezpieczeniowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 26 sierpnia 2010 r. zmarł wuj Wnioskodawcy tj. brat jego ojca. Po śmierci wuja okazało się, że wuj ubezpieczył swoje życie w Towarzystwie Ubezpieczeń wykupując polisę w Programie Inwestycyjnym. Wnioskodawca nigdy polisy nie otrzymał.

Polisa inwestycyjna to nowa propozycja inwestycyjna X. i życiowej Y. Atutem oferty jest pełna ochrona kapitału oraz pakiet ubezpieczeniowy. Inwestycja oparta jest na notowaniach surowców rolnych.

Polisa inwestycyjna to 3,5-letni produkt łączący ubezpieczenie z funduszem. Można go wykupić od 5 maja do 30 czerwca w placówkach X i u agentów Y. do 19 czerwca. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas określony – do 9 marca 2012 r. Minimalna wysokość jednorazowej składki to 1000 złotych.

Konstrukcja produktu:

Składka wpłacona na ubezpieczenie, po potrąceniu opłaty za zawarcie umowy, inwestowana jest w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, którego 100% aktywów lokowanych jest w fundusz zagraniczny z ochroną kapitału. Możliwa do osiągnięcia stopa zwrotu z inwestycji uzależniona będzie od zmian wartości koszyka sześciu surowców rolnych tj. kawy, kakao, cukru, soi, pszenicy i kukurydzy. Podstawą wyznaczenia wartości koszyka będą notowania surowców z największych na świecie giełd towarowych. Oczekiwany wzrost wartości jednostki uczestnictwa na zakończenie inwestycji będzie odpowiadał 70% wzrostu wartości koszyka. Jednocześnie konstrukcja zapewnia ochronę powierzonego kapitału, co oznacza, że jeśli wartość końcowa koszyka nie wzrośnie w stosunku do wartości początkowej, cena jednostki uczestnictwa w dniu zakończenia inwestycji nie będzie niższa niż cena początkowa.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zgon ubezpieczonego, w tym także w wyniku wypadku, trwałą i całkowitą niezdolność do pracy w wyniku wypadku oraz dożycie ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia. Zabezpieczenie w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia równe jest wartości środków zgromadzonych w funduszu powiększonych nawet o 25% wpłaconej składki. Co ważne, świadczenie zwolnione jest z opłat podatkowych od spadków i darowizn. Opłata za ryzyko ubezpieczeniowe pobierana tylko raz i wliczona jest w opłatę za zawarcie umowy ubezpieczenia.

Osobą uposażoną był Wnioskodawca. W dniu 16 stycznia 2015 r. na konto Wnioskodawcy wpłynęła suma ubezpieczenia. Wypłata roszczeń nastąpiła tak późno, ponieważ Towarzystwo Ubezpieczeniowe zwlekało z wypłatą należnych świadczeń.

W skład wypłaconego świadczenia wchodziły:

  • kwota będąca wartością wykupu obliczoną na koniec okresu ubezpieczenia,
  • dodatkowa kwota w wysokości limitu przypadającego na umowę.

Wnioskodawca dodał, że w otrzymanym piśmie od ubezpieczyciela uzyskał informację, że otrzymane świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ubezpieczyciel powołał się na przepis art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto Wnioskodawca został poinformowany, że świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego w ramach umowy Programu Inwestycyjnego zostało przyznane na podstawie zapisu § 16 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia tj. z tytułu zgonu ubezpieczonego ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu świadczenie w wysokości wartości wykupu powiększonej o 5% sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż wartość wykupu powiększona o limit przypadający na daną umowę ubezpieczenia, dotyczy świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca powinien opodatkować uzyskane świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia czy też korzysta ze zwolnienia przedmiotowego przewidzianego w art. 21 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Uzyskane odszkodowanie nie dotyczyło szkód w składnikach majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą czy prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w wyniku skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, wolne od podatku będzie zarówno kwota stanowiąca wartość wykupu obliczona na koniec okresu ubezpieczenia oraz dodatkowa kwota w wysokości limitu przypadającego na umowę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy ¬– za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem:

  1. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c,
  2. dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 i 15a.

Zgodnie natomiast z treścią art. 24 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy.

Zatem, treść art. 21 ust. 1 pkt 4 lit. b) wyklucza ze zwolnienia od podatku kwoty otrzymane z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi.

Przepis art. 24 ust. 15 i ust.15a stawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma jednak zastosowania w niniejszej sprawie, ponieważ to nie Wnioskodawca wykupił polisę w programie inwestycyjnym, której atutem była pełna ochrona kapitału oraz pakiet ubezpieczeniowy, czyli to nie Wnioskodawca inwestował w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy tylko zmarły ubezpieczony, który wskazał Wnioskodawcę jako osobę uprawnioną do otrzymania należnego świadczenia. Dyspozycja ww. przepisów jasno wskazuje, że ów szczególny sposób ustalenia dochodu do opodatkowania dotyczy osób, które były inwestorami składek na podstawie zawartej przez siebie umowy. O inwestowaniu składki nie może być natomiast mowy w przypadku Wnioskodawcy, gdyż Wnioskodawca jako uprawniony otrzymał jedynie sumę ubezpieczenia przypadającą po zmarłym ubezpieczonym. Skutkuje to tym, że otrzymana kwota nie stanowi dla Wnioskodawcy dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi.

W świetle powyższych wyjaśnień, otrzymana przez Wnioskodawcę w dniu 16 stycznia 2015 r. suma ubezpieczenia zwolniona jest od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymania środków pieniężnych z ww. świadczenia.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.