DD3/033/132/CRS/10/PK-622 | Interpretacja indywidualna

Minister Finansów,
Opodatkowanie stypendium

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 1 lipca 2009 r. Nr ITPB2/415-381/09/ENB, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2009 r. (data wpływu 15 kwietnia 2009 r.) o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania stypendium, jest

  • nieprawidłowe w zakresie obowiązków płatnika;
  • prawidłowe w zakresie prawa do wystąpienia o stwierdzenie nadpłaty w przypadku opodatkowania stypendium podlegającego zwolnieniu od podatku dochodowego.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy – działając na podstawie § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) – wydał w imieniu Ministra Finansów interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na ww. wniosek złożony w dniu 15 kwietnia 2009 r., w którym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Na początku 2008 roku Wnioskodawca podjął starania o stypendium Marszałka Województwa za dobre wyniki w nauce. W kwietniu Wnioskodawca skończył naukę w liceum ogólnokształcącym i ubiegał się o staż z Urzędu Pracy. W dniu 30 kwietnia 2008 r. zarejestrował się w Urzędzie Pracy, a staż rozpoczął się 20 maja 2008 r. Na przełomie maja i czerwca Wnioskodawca dowiedział się, że otrzymał stypendium w kwocie 300 zł miesięcznie z wyrównaniem od lutego (stypendium przyznano za okres od lutego do sierpnia). Pracownik Urzędu Marszałkowskiego poinformował Wnioskodawcę, że stypendium będzie opodatkowane, gdyż oprócz renty rodzinnej Wnioskodawca osiąga inne dochody w związku z czym nie jest możliwe złożenie oświadczenia o braku takich dochodów. Oprócz renty rodzinnej Wnioskodawca otrzymywał wynagrodzenie za staż. Nie znając się na przepisach, Wnioskodawca nie złożył stosownego oświadczenia. W dniu 31 lipca 2008 r. Urząd Marszałkowski przelał na konto Wnioskodawcy kwotę 1458,00 zł stypendium (za okres od lutego do lipca), a 14 sierpnia 2008 r. kwotę 243,00 zł za sierpień. Na początku 2009 r. Wnioskodawca otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego PIT-8S. Od pracowników Urzędu Skarbowego Wnioskodawca dowiedział się, że podatek od stypendium został pobrany nienależnie, gdyż kwota stypendium nie przekraczała 380 zł miesięcznie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie...
  1. Czy Urząd Marszałkowski miał prawo pobrać podatek dochodowy od stypendium za okres od lutego do maja lub od lutego do sierpnia, czy też w ogóle nie powinien pobierać podatku...
  2. Czy Urząd Skarbowy może zwrócić nienależnie pobrany podatek...

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek dochodowy od stypendium został pobrany bezprawnie za cały okres (luty-sierpień). W ocenie Wnioskodawcy, jeśli stypendium musiałoby podlegać opodatkowaniu, to nie za okres przed podjęciem stażu. Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie z Urzędu Pracy pochodziło z Funduszu Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i nie było ono opodatkowane podatkiem dochodowym, a jedynie była pobrana zaliczka rentowa i ubezpieczenie zdrowotne, zatem wynagrodzenia tego nie można traktować jako opodatkowanego. Wnioskodawca stwierdził, że w tej sprawie ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W interpretacji z dnia 1 lipca 2009 r. Nr ITPB2/415-381/09/ENB Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe, stwierdzając, że Wnioskodawca nie złożył wymaganego oświadczenia (PIT-2C) w związku z czym otrzymane stypendium nie mogło korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty i ewentualnego odzyskania pobranych przez płatnika zaliczek, ponieważ nadpłata ta u Wnioskodawcy nie wystąpiła.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz obowiązujących przepisów prawa Minister Finansów stwierdza, co następuje.

Zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2008 r., zwanej dalej „ustawą”, wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 380 zł, z zastrzeżeniem ust. 10.

Stosowanie do art. 21 ust. 10 ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 40b, stosuje się, jeżeli podatnik przed pierwszą wypłatą świadczenia złoży płatnikowi oświadczenie według ustalonego wzoru (PIT-2C), że nie uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 29-30b i art. 30e. Podatnik jest obowiązany zawiadomić płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, przed wypłatą stypendium za miesiąc, w którym zaszła zmiana.

Zgodnie z art. 35 ust. 10 ustawy, płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, są obowiązani w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego wzoru (PIT-8S), i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, z zastrzeżeniem art. 37.

W świetle powyższego należy podkreślić, że zastrzeżenie zawarte w art. 21 ust. 10 ustawy dotyczy wyłącznie obowiązków płatnika. Niezłożenie przez podatnika oświadczenia PIT-2C obliguje płatnika do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanego stypendium.

Regulacje określone w art. 21 ust. 10 ustawy nie dotyczą natomiast podatnika otrzymującego stypendium. Fakt pobrania przez płatnika w trakcie roku zaliczek na podatek od wypłaconego stypendium, nie pozbawia podatnika prawa do korzystania ze zwolnienia (jeżeli wszystkie inne warunki wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy są spełnione) przy sporządzaniu rocznego rozliczenia podatku.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanego stanu faktycznego należy podkreślić, że płatnik – Urząd Marszałkowski, z uwagi na brak oświadczenia PIT-2C, miał obowiązek odprowadzać w trakcie roku podatkowego od wypłacanego stypendium zaliczki na podatek dochodowy, stosownie do art. 21 ust. 10 ustawy.

Jednocześnie Wnioskodawca, przy spełnieniu warunków wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, miał prawo zastosować przedmiotowe zwolnienie od podatku za cały okres jego przyznania (od lutego do sierpnia 2008 r.) w trakcie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych w zeznaniu podatkowym za 2008 r.

Jeżeli Wnioskodawca nie zastosował przedmiotowego zwolnienia przy rozliczeniu dochodów za 2008 r. w zeznaniu podatkowym, a otrzymane przez niego stypendium spełniało warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, przysługuje mu prawo skorygowania uprzednio złożonego zeznania podatkowego przez złożenie jego korekty (w której, niewykazując przychodu ze stypendium, wykaże wysokość pobranych przez płatnika zaliczek na podatek, stosownie do informacji PIT-8S) wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyny korekty na podstawie art. 81 § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

W myśl bowiem art. 75 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Uprawnienie to przysługuje również podatnikom, których zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1, jeżeli w zeznaniach (deklaracjach), o których mowa w art. 73 § 2, wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek albo wykazali nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej (art. 75 § 2 pkt 1 lit. a ustawy Ordynacja podatkowa).

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2009 r. należy uznać za:

  • nieprawidłowe w zakresie bezpodstawnego poboru podatku od stypendium przez płatnika w sytuacji niezłożenia oświadczenia PIT-2C;
  • prawidłowe w zakresie prawa do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, w sytuacji gdy stypendium spełniające warunki do zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy zostało wykazane w zeznaniu podatkowym i opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z tych względów należało zmienić z urzędu wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretację indywidualną z dnia 1 lipca 2009 r. Nr ITPB2/415-381/09/ENB, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmieniona interpretacja indywidualna dotyczy zaistniałego stanu faktycznego, przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 14 kwietnia 2009 r. i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia przedstawionego stanu faktycznego.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej, w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.