BI/005/0936/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

1. Czy wydatki ponoszone na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowane w ramach zadań statutowych (nie mające bezpośrednio związku z uzyskaniem przychodów) Ośrodek może uznać za koszty uzyskania przychodu ?
2. Czy wydatki tego rodzaju Ośrodek może sfinansować z dochodu korzystającego ze zwolnienia przedmiotowego o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ze względu na jego przeznaczenie na realizację działalności oświatowej?.

BI/005/0936/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. zadania statutowe
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Stan faktyczny:

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego prowadzi działalność w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadania te mają na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji drogowych – zarówno wtedy, gdy inicjatorem i realizatorem przedsięwzięcia jest sam Ośrodek jak i wtedy gdy wspiera działalność inicjowaną przez innych.

Ze statutu Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego wynika, że do zadań statutowych Ośrodka należą:

<
 1. w zakresie działalności egzaminacyjno- szkoleniowej:

 2. a) organizacja ostatniego etapu szkolenia kandydatów na kierowców – przeprowadzanie egzaminu państwowego celem uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów,
  b) przeprowadzanie egzaminów państwowych osób podwyższających uprawnienia i sprawdzających kwalifikacje kierujących pojazdami,
  c) szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia instruktorów i wykładowców kursów nauki jazdy,
  d) szkolenie kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami,
  e) prowadzenie praktycznych szkoleń doskonalących dla kierowców,
  f) organizowanie kursów z zakresu wiedzy (teoretycznej i praktycznej) o bezpieczeństwie ruchu drogowego
  g) szkolenie w celu uzyskania karty rowerowej i motorowerowej osób, które nie ukończyły szkolenia w wychowaniu komunikacyjnym,
  h) współpraca z ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców w celu podniesienia poziomu jakości ich działań,
  i) prowadzenie kursów w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych,
  j) prowadzenie szkoleń podstawowych dodatkowych dla kierowców przewożących osoby i rzeczy,
  k) prowadzenie szkoleń dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego.
 3. w zakresie działalności dodatkowej:

 4. a) prowadzenia sekretariatu Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
  b) realizacji zadań zleconych przez Pomorską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
  Ośrodek może także wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności w zakresie:
  c) współpracy z Pomorską Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gdańsku,
  d) współpracy ze stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką ruchu drogowego,
  e) opiniowania i współpracy z organizacjami i instytucjami w zakresie oznakowania dróg i ulic, stanu dróg oraz niebezpiecznych miejsc w ruchu drogowym,
  f) organizowanie spotkań egzaminatorów i instruktorów z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
  g) realizowanie zadań wynikających z Krajowego Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT,
  h) prowadzenie systemu stałego monitorowania przedsięwzięć wprowadzonych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ośrodek może również wykonywać zadania w zakresie działalności gospodarczej:

 1. wynajem pojazdów, pomieszczeń, terenów i urządzeń,
 2. prowadzenie przychodni lekarskiej i psychologicznej,
 3. obsługa i eksploatacja urządzeń technicznych,
 4. świadczenie usług rzeczoznawcy w zakresie komunikacyjnym i techniczno – motoryzacyjnym,
 5. naprawy i przeglądy pojazdów,
 6. świadczenie usług badania technicznego pojazdów,
 7. rzeczoznawstwo ds. oceny technicznej pojazdów,
 8. badanie oryginalności pojazdów oraz wydawanie świadectw oryginalności pojazdów.

W ramach prowadzenia sekretariatu Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Ośrodek prowadzi również korespondencję PRBRD, obsługuje posiedzenia plenarne PRBRD (protokołowanie i sporządzanie sprawozdań), wstępnie opracowuje projekty uchwał, planów pracy i zadań realizowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działalność związana z planem Pomorskiej Rady BRD prowadzona jest w zakresie pięciu obszarów tematycznych (wynikających z programu GAMBIT POMORSKI), do których należą:

<
 • organizacja struktur brd na terenie województwa,
 • edukacja - kształcenie kadr oraz zagadnienia związane z edukacją,
 • nadzór nad ruchem drogowym - działania policji,
 • infrastruktura drogowa - działania związane z siecią dróg,
 • ratownictwo – systemy ratownictwa drogowego.

Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) obejmuje:

<
 • edukację dzieci i młodzieży - pogadanki o brd w szkołach gminnych, organizacja i współudział przy organizacji turniejów (motoryzacyjnych, rowerowych i wiedzy o brd), organizacja i współudział przy organizacji festiwali i konkursów plastycznych, teatralnych, i piosenki, wyposażanie sal wychowania komunikacyjnego w szkołach, organizacja „miasteczek ruchu drogowego", przeprowadzanie szkoleń i egzaminów na kartę rowerową i motorowerową, wyposażanie dzieci w elementy odblaskowe, kaski rowerowe, zestawy lamp do rowerów;
 • edukację dorosłych - szkolenia nauczycieli wychowania komunikacyjnego, instruktorów ZHP oraz kadry obozów letnich, koloni i zimowisk, szkolenie pracowników PTTK, kierowców autobusów szkolnych, opiekunów dzieci przewożonych do szkół;
 • propagowanie bezpiecznych zachowań na drodze - na organizowanych dla różnych środowisk festynach i turniejach oraz poprzez wydawnictwa edukujące zarówno dzieci, młodzież i dorosłych uczestników ruchu drogowego.

Ponadto, w ramach wspierania, Ośrodek finansuje przykładowo: zakup materiałów i wyposażenia miasteczek ruchu drogowego (farba do oznakowania trasy, rowery, znaki drogowe, kaski, materiały dydaktyczne itp.). W celu popularyzacji wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego Ośrodek organizuje między innymi imprezy o charakterze otwartym. W trakcie tych imprez (konkursy, festyny) uczestnicy otrzymują nagrody za udział w konkursach, skromne posiłki oraz wydatkowane są środki związane z organizacją imprez (wynajem estrady, toalet, materiały do przeprowadzenia imprezy, prowadzenie imprezy).

Ocena prawna stanu faktycznego:

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku działa na podstawie:

<
 • ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58, poz. 515 ze zm.),
 • Zarządzenia nr 171/97 Wojewody Gdańskiego z dnia 31.12.1997r. oraz
 • Uchwały nr 198/99 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 06.11.1997r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego.

Zgodnie z tą uchwałą Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego od dnia 01.01.1999r. działa jako wojewódzka osoba prawna, a zatem zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W myśl bowiem art. 1 ustawy z 15.02.1992r. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulują opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów:

<
 • osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji,
 • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek: cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych,
 • podatkowych grup kapitałowych.

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego nie został wymieniony przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 i 2 w/w ustawy, jako podmiot zwolniony od podatku a zatem tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlega ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie. Oznacza to, że Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego ustala dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty. Bez znaczenia pozostaje, czy dochód został osiągnięty przez Ośrodek z działalności statutowej, czy też z działalności gospodarczej.

Zgodnie z treścią przywołanego przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15.02.1992r., wolne od podatku są dochody podatników z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Zwolnienie to zgodnie z art. 17 ust. 1a tej ustawy nie obejmuje dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego oraz dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k a także dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z powyższego wynika, że zwolnieniem objęte są dochody tylko wówczas gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki: podmiot realizuje statutowo określone cele preferowane przez ustawodawcę a wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochody nie zostały wyłączone ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1a tej ustawy.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ustawy, koszty należy rozpatrywać w sposób ogólny. Mianowicie wydatki ponoszone przez podmioty korzystające ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 należy najpierw ocenić pod kątem ich związku z przychodem, tzn. czy stanowią one koszty uzyskania przychodów i nie zostały wyłączone na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy, a następnie, jeżeli takich kosztów nie stanowią i w związku z tym wpływają na zwiększenie dochodu do opodatkowania, czy ich równowartość może być wolna od podatku, gdyż wiążą się one z celami statutowymi podatnika i zostały wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. Jeżeli wydatki wiążą się z tymi celami, to dochód stanowiący ich równowartość jest zwolniony od podatku dochodowego.

Powołany wyżej art. 17 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy nie zawiera legalnej definicji działalności naukowej, naukowo-technicznej czy oświatowej. Wobec tego, właściwym jest odwołanie się do znaczenia wymienionych określeń w rozumieniu potocznym, występującym w dostępnych słownikach językowych. I tak zgodnie z definicjami zawartymi w Słowniku języka polskiego PWN, pod. Red. Mieczysława Szymczaka (wyd. Naukowe PWN 1995r.):

<
 • działalność - to „zespół czynności, działań, podejmowanych w jakimś celu, zakresie, czynny udział w czymś; działanie, praca”,
 • naukowy – to: 1) „odnoszący się do nauki jako do ogółu wiedzy lub jako do poszczególnych dyscyplin badawczych; wchodzący w skład nauki, zgodny z jej zasadami, metodami” 2) „odnoszący się do kształcenia się, nauczania, mający na celu kształcenie się, nauczanie; szkolny,”
 • oświatowy – to dotyczący oświaty, związany z upowszechnianiem wiedzy wśród społeczeństwa, mający na celu podnoszenie jego poziomu umysłowego; działający w dziedzinie oświaty,

Analizując powyższe postanowienia statutu można stwierdzić, że cele statutowe Ośrodka pokrywają się z celami preferowanymi przez ustawodawcę, szczególnie w części dot. prowadzenia działalności oświatowej.

Zadania polegające na przeprowadzaniu i organizowaniu egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz zadania dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. polegające na organizowaniu i prowadzeniu szkoleń w zakresie teoretycznej i praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, kursów w zakresie karty rowerowej osób, które nie ukończyły szkolenia z wychowania komunikacyjnego w szkole, prowadzenie praktycznego szkolenia, popularyzowanie wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, organizowanie spotkań uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z egzaminatorami i i innymi specjalistami z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego – zdaniem tut. Urzędu są realizacją preferowanej działalności oświatowej, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odnośnie działalności egzaminacyjnej Ośrodków Ruchu Drogowego wypowiedział się również Naczelny Sąd Administracyjny m. in. w wyroku z dnia 13.06.2002r. (ISA/Po 3219/00) stwierdzając, że ta działalność statutowa jest działalnością oświatową w rozumieniu przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Nie będą w powyższym zakresie zwolnienia mieściły się dochody przeznaczone na wymienione w zapytaniu takie zadania, jak: prowadzenie sekretariatu Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego polegające na prowadzeniu korespondencji, obsłudze posiedzeń plenarnych i wstępnym opracowywaniu projektów uchwał, planów pracy i zadań realizowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego; organizacja struktur brd; zadania w zakresie nadzoru nad ruchem drogowym ( współpraca z policją); w zakresie infrastruktury drogowej; organizacja i współudział w organizowaniu imprez typu: festyny, turnieje, festiwale, konkursy (poza konkursami z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego); wyposażanie sal wychowania komunikacyjnego w szkołach i miasteczek ruchu drogowego; wyposażanie dzieci w elementy odblaskowe, kaski rowerowe, zestawy lamp do rowerów (poza stanowiącymi nagrody w konkursach wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego) itp..

Po dokonaniu analizy postanowień statutu i realizowanych nie można stwierdzić, aby cele statutowe Ośrodka pokrywały się z celami preferowanymi przez ustawodawcę w zakresie działalności naukowej lub naukowo-technicznej.

W orzecznictwie utrwalił się pogląd, że zwolnienie podatkowe warunkuje odpowiedni zapis statutowy i dla skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jednostka musi spełniać dwa warunki: jej celem statutowym musi być działalność wymieniona w tym przepisie oraz uzyskane przez jednostkę dochody muszą być wydatkowane na cel określony w tym przepisie (porównaj np.: wyrok NSA we Wrocławiu z dnia 03.10.1995r. sygn. S.A./Wr 1283/95; Wyrok NSA w Poznaniu z dnia 13.06.2002r. sygn. I S.A./Po 3219/2000; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. III S.A. 1968/02). Niespełnienie łącznie wymienionych warunków dyskwalifikuje poniesione wydatki jako podlegające zwolnieniu. Nie wystarczy bowiem przeznaczenie dochodów na cele określone w statucie, jeżeli cele te nie są wymienione w wyżej cytowanym przepisie.

W związku z powyższym dochody osiągane przez Ośrodek, bez względu na źródło, z jakich one będą pochodzić, tj. czy będzie to działalność statutowa czy też działalność gospodarcza, będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, pod warunkiem jednak, że zostaną one przeznaczone na cele statutowe pokrywające się z celami określonymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, ze względu na prowadzenie przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego różnorodnej działalności, nie jest On uprawniony do zwolnienia całości dochodów jako przeznaczonych na cele, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.