0461-ITPB2.4511.876.2016.1.BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy przepisy art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nale?y stosowaa do emerytów i rencistów jako osób, które 31czy uprzedni stosunek s3u?bowy, funkcjonariuszy, którzy odeszli ze s3u?by w Komendach Miejskich/Powiatowych Panstwowej Stra?y Po?arnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z póYn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 paYdziernika 2016 r. (data wp3ywu 25 paYdziernika 2016 r.) uzupe3nionym pismem z dnia 12 grudnia 2016 r. (data wp3ywu 19 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 paYdziernika 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek uzupe3niony w dniu 19 grudnia 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku oraz jego uzupe3nieniu przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e.

Komenda Wojewódzka Panstwowej Stra?y Po?arnej (Wnioskodawca) realizuje wyp3ate owiadczen emerytom i rencistom oraz cz3onkom ich rodzin Panstwowej Stra?y Po?arnej Komend Miejskich i Powiatowych na podstawie protoko3u z posiedzenia komisji socjalnej zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego z funduszu socjalnego emerytów i rencistów Panstwowej Stra?y Po?arnej oraz ich rodzin. Emeryt/rencista uprawniony do korzystania z funduszu socjalnego – to by3y funkcjonariusz, który odszed3 ze s3u?by z odpowiedniej Komendy Miejskiej/Powiatowej Panstwowej Stra?y Po?arnej. Na terenie województwa funkcjonuje XX Komend Powiatowych i XX Miejskie Komendy Panstwowej Stra?y Po?arnej, zatrudniaj1ce i zwalniaj1ce funkcjonariuszy jako jednostka organizacyjna.

Do przychodu osi1gnietego ze owiadczen przyznanych w ramach funduszu socjalnego, Wnioskodawca stosuje zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38, a po jego przekroczeniu pobiera 10% podatek zrycza3towany zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca planuje w przysz3ooci przyznawaa tego typu owiadczenia.

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie.

Czy przepisy art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nale?y stosowaa do emerytów i rencistów jako osób, które 31czy uprzedni stosunek s3u?bowy, funkcjonariuszy, którzy odeszli ze s3u?by w Komendach Miejskich/Powiatowych Panstwowej Stra?y Po?arnej?

Zdaniem Wnioskodawcy, ze zwolnienia przedmiotowego wynikaj1cego z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzysta emeryt i rencista w zwi1zku z 31cz1cym ich poprzednio z zak3adem pracy stosunkiem s3u?bowym, zwolniony ze s3u?by w Komendach Miejskiej/Powiatowej Panstwowej Stra?y Po?arnej. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 38 ma zatem zastosowanie do owiadczen wyp3acanych wszystkim emerytom i rencistom, którzy zostali zwolnieni w Komendach Miejskich/Powiatowych Panstwowej Stra?y Po?arnej w województwie .... .

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego uznaje sie za prawid3owe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z póYn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaj1 wszelkiego rodzaju dochody z wyj1tkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 11 ust. 1 ww. ustawy stanowi, i? przychodami, z zastrze?eniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikaj1cych z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, s1 otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieni1dze i wartooci pienie?ne oraz wartooa otrzymanych owiadczen w naturze i innych nieodp3atnych owiadczen.

Za przychody nale?y zatem uznaa ka?d1 forme przysporzenia maj1tkowego, zarówno forme pienie?n1 jak i niepienie?n1, w tym nieodp3atne owiadczenia otrzymane przez podatnika.

Dla celów podatkowych przyjmuje sie, ?e nieodp3atne owiadczenie obejmuje ka?de dzia3anie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w dzia3alnooci podmiotów, których skutkiem jest przysporzenie maj1tku innej osoby, maj1ce konkretny wymiar finansowy.

W myol art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze Yróde3 przychodów s1 inne Yród3a.

Stosownie do art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych Yróde3, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uwa?a sie w szczególnooci: kwoty wyp3acone po omierci cz3onka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub cz3onkowi jego najbli?szej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytu3u zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wyp3aty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym tak?e dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek omierci oszczedzaj1cego, zasi3ki pienie?ne z ubezpieczenia spo3ecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne ni? wymienione w art. 14, dop3aty, nagrody i inne nieodp3atne owiadczenia nienale?1ce do przychodów okreolonych w art. 12-14 i 17.

U?ycie w powy?szym przepisie sformu3owania „w szczególnooci”, wskazuje, i? definicja przychodów z innych Yróde3 ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczya równie? przychody inne ni? wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, i? przychodem z innych Yróde3 bedzie ka?de przysporzenie maj1tkowe, maj1ce konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako owiadczenie pienie?ne, rzeczowe lub te? jako owiadczenie nieodp3atne czy czeociowo odp3atne.

Stosownie natomiast do art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego s1 owiadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów w zwi1zku z 31cz1cym ich uprzednio z zak3adem pracy stosunkiem s3u?bowym, stosunkiem pracy lub spó3dzielczym stosunkiem pracy, w tym od zwi1zków zawodowych, do wysokooci nieprzekraczaj1cej w roku podatkowym kwoty 2.280 z3.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) z tytu3u owiadczen otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w zwi1zku z 31cz1cym ich uprzednio z zak3adem pracy stosunkiem s3u?bowym, stosunkiem pracy, pracy nak3adczej lub spó3dzielczym stosunkiem pracy, w tym od zwi1zków zawodowych, z zastrze?eniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 – pobiera sie zrycza3towany podatek w wysokooci 10% nale?nooci.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, ?e Komenda Wojewódzka Panstwowej Stra?y Po?arnej (Wnioskodawca) realizuje wyp3ate owiadczen emerytom i rencistom oraz cz3onkom ich rodzin Panstwowej Stra?y Po?arnej Komend Miejskich i Powiatowych na podstawie protoko3u z posiedzenia komisji socjalnej zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego z funduszu socjalnego emerytów i rencistów Panstwowej Stra?y Po?arnej oraz ich rodzin. Emeryt/rencista uprawniony do korzystania z funduszu socjalnego – to by3y funkcjonariusz, który odszed3 ze s3u?by z odpowiedniej Komendy Miejskiej/Powiatowej Panstwowej Stra?y Po?arnej. Na terenie województwa funkcjonuje XX Komend Powiatowych i XX Miejskie Komendy Panstwowej Stra?y Po?arnej, zatrudniaj1ce i zwalniaj1ce funkcjonariuszy jako jednostka organizacyjna.

Do przychodu osi1gnietego ze owiadczen przyznanych w ramach funduszu socjalnego, Wnioskodawca stosuje zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38, a po jego przekroczeniu pobiera 10% podatek zrycza3towany zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Maj1c powy?sze na uwadze odwo3aa nale?y sie do przepisów rozporz1dzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Stra?y Granicznej, Biura Ochrony Rz1du i Panstwowej Stra?y Po?arnej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r., poz. 1374).

Stosownie do § 3 ust. 1 ww. rozporz1dzenia, Dyrektor Zak3adu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnetrznych dokonuje podzia3u orodków funduszu pomiedzy dysponentów, o których mowa w ust. 2, odpowiednio do wysokooci zaplanowanych orodków na wyp3ate emerytur i rent dla by3ych funkcjonariuszy poszczególnych s3u?b, z uwzglednieniem liczby emerytów i rencistów oraz osób uprawnionych do policyjnej renty rodzinnej, wed3ug stanu na dzien 1 stycznia danego roku kalendarzowego oraz wed3ug miejsca zamieszkania uprawnionych.

Stosownie do § 3 ust. 2 tego rozporz1dzenia, dysponentami orodków funduszu s1:

  1. Komendant G3ówny Policji;
  2. Komendant G3ówny Stra?y Granicznej;
  3. Szef Biura Ochrony Rz1du;
  4. Komendant G3ówny Panstwowej Stra?y Po?arnej.

W myol natomiast § 4 ust. 1 tego rozporz1dzenia, Komendant G3ówny Policji, Komendant Sto3eczny Policji, komendanci wojewódzcy Policji, Komendant-Rektor Wy?szej Szko3y Policji w Szczytnie, komendanci szkó3 policyjnych, Komendant G3ówny Stra?y Granicznej, komendanci oddzia3ów Stra?y Granicznej, Komendant Centralnego Oorodka Szkolenia Stra?y Granicznej, Komendant Oorodka Szkolen Specjalistycznych Stra?y Granicznej, komendanci oorodków Stra?y Granicznej, Komendant G3ówny Panstwowej Stra?y Po?arnej, komendanci wojewódzcy Panstwowej Stra?y Po?arnej, komendanci szkó3 Panstwowej Stra?y Po?arnej oraz Szef Biura Ochrony Rz1du, zwani dalej "kierownikami jednostek organizacyjnych", powo3uj1, ka?dy w swojej jednostce organizacyjnej, w drodze decyzji, komisje socjaln1, zwan1 dalej "komisj1".

Komisja jest organem opiniodawczym i doradczym kierownika jednostki organizacyjnej w sprawach dotycz1cych przyznawania owiadczen socjalnych (§ 4 ust. 2).

Zgodnie z § 5 ust. 1 cytowanego rozporz1dzenia, owiadczenia socjalne przyznaje na wniosek uprawnionego, z3o?ony osobiocie lub za poorednictwem organizacji zrzeszaj1cej emerytów i rencistów, kierownik jednostki organizacyjnej, uwzgledniaj1c sytuacje ?yciow1, rodzinn1 i materialn1 uprawnionego.

Z § 5 ust. 2 ww. rozporz1dzenia wynika zao, ?e do wniosku nale?y do31czya:

  1. odcinek emerytury lub renty albo kopie (kserokopie) ostatniej decyzji w sprawie emerytury lub renty;
  2. inne dokumenty uzasadniaj1ce przyznanie owiadczenia socjalnego, w szczególnooci rachunki, faktury, zaowiadczenia.

Wniosek, o którym mowa w § 5, kieruje sie do komórki socjalnej lub osoby wyznaczonej do za3atwiania spraw socjalnych w jednostce organizacyjnej, w3aociwej ze wzgledu na miejsce zamieszkania uprawnionego (§ 6 ust. 1 ww. rozporz1dzenia).

Z cytowanych przepisów ww. rozporz1dzenia wynika zatem, ?e owiadczenia socjalne nie zawsze przyznaje kierownik jednostki organizacyjnej, w której uprzednio by3a zatrudniona/pe3ni3a s3u?be osoba bed1ca emerytem lub rencist1, albowiem owiadczenia te przyznaje - na wniosek uprawnionego - kierownik jednostki organizacyjnej (w przypadku Panstwowej Stra?y Po?arnej - Komendant G3ówny Panstwowej Stra?y Po?arnej, komendanci wojewódzcy Panstwowej Stra?y Po?arnej oraz komendanci szkó3 panstwowej Stra?y Po?arnej) a wniosek o przyznanie owiadczenia kieruje sie do komórki socjalnej lub osoby wyznaczonej do za3atwiania spraw socjalnych w jednostce organizacyjnej, w3aociwej ze wzgledu na miejsce zamieszkania uprawnionego (nie ma tu zatem znaczenia, w jakiej jednostce organizacyjnej Panstwowej Stra?y Po?arnej - przed uzyskaniem prawa do emerytury lub renty – pracowa3a/pe3ni3a s3u?be dana osoba).

Z analizowanego ww. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, ?e aby otrzymane owiadczenie korzysta3o ze zwolnienia przedmiotowego musz1 bya spe3nione nastepuj1ce warunki:

  • owiadczenie musi otrzymaa emeryt lub rencista,
  • owiadczenie to musi bya przyznane ww. osobom w zwi1zku z istniej1cym uprzednio stosunkiem s3u?bowym, stosunkiem pracy, oraz przez zwi1zki zawodowe,
  • wartooa owiadczenia nie mo?e przekroczya w roku podatkowym wysokooci 2280 z3.

Jedn1 z przes3anek do zastosowania przedmiotowego zwolnienia jest wiec, aby otrzymuj1cym dane owiadczenie by3a osoba, która posiada status emeryta lub rencisty i aby udzielone by3o w zwi1zku z istniej1cym uprzednio stosunkiem s3u?bowym, stosunkiem pracy. Zastosowanie ww. przepisu nie jest zatem uzale?nione od tego, czy emeryt lub rencista uprzednio by3 zatrudniony/pe3ni3 s3u?be w Komendzie Miejskiej/Powiatowej Panstwowej Stra?y Po?arnej czy w Komendzie Wojewódzkiej lub innej jednostce organizacyjnej Panstwowej Stra?y Po?arnej.

Maj1c na uwadze okolicznooci faktyczne przedstawione we wniosku oraz powo3any powy?ej stan prawny stwierdzia nale?y, ?e owiadczenia przyznane emerytom lub rencistom w zwi1zku z 31cz1cym ich uprzednio z zak3adem stosunkiem pracy/stosunkiem s3u?bowym korzystaj1 ze zwolnienia od podatku w granicach okreolonych w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Od nadwy?ki powy?ej limitowanej 31cznej wysokooci owiadczen wyp3aconych okreolonej osobie w danym roku podatkowym – zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca jako p3atnik jest obowi1zany pobraa zrycza3towany podatek dochodowy w wysokooci 10% nale?nooci.

Reasumuj1c, w niniejszej sprawie przepis art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca powinien zastosowaa do owiadczen wyp3acanych wszystkim emerytom i rencistom Panstwowej Stra?y Po?arnej, czyli zarówno do tych, którzy odeszli ze s3u?by w Komendzie Wojewódzkiej Panstwowej Stra?y Po?arnej jak i w Komendzie Miejskiej/Powiatowej Panstwowej Stra?y Po?arnej.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z póYn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydan1 w indywidualnej sprawie mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1 (art. 57a ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Ow. Jakuba 20, 87-100 Torun.