0112-KDIL3-1.4011.112.2018.2.GM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zwolnienia przedmiotowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2018 r. (data wpływu 6 marca 2018 r.) uzupełnionym w dniu 9 kwietnia 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w związku z czym pismem z dnia 28 marca 2018 r. na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 3 kwietnia 2018 r., a w dniu 9 kwietnia 2018 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 6 kwietnia 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X realizuje w partnerstwie z Y - podmiot leczniczy projekt pn. „(...) aktywizacja prozdrowotna pracowników” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do wybranej w drodze rekrutacji grupy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub mianowania.

Zakwalifikowani uczestnicy projektu będą korzystać z następujących form wsparcia w formie nieodpłatnych świadczeń:

  1. Kompleksowa diagnostyka i profilaktyczne badania specjalistyczne (zadanie realizowane w całości przez Partnera);
  2. Grupowe zajęcia usprawniające i wspierające aktywność ruchową realizowane w obiektach siłownia, gimnastyka, fizjoterapia, rajdy piesze (zadanie własne);
  3. Basen realizowany za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu (zadanie własne);
  4. Grupowe warsztaty psychologicznie, konsultacje i seminaria kształtujące świadomość prozdrowotną (zadanie własne).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy Wnioskodawca jako płatnik ma obowiązek naliczenia i potrącenia z wynagrodzenia pracownikom korzystającym z nieodpłatnych świadczeń w ramach projektu pn. „(...) aktywizacja prozdrowotna pracowników” podatku dochodowego i odprowadzenia do urzędu skarbowego czy nie?

Czy otrzymane przez pracownika nieodpłatne świadczenia w ramach ww. projektu są przychodem ze stosunku pracy?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma obowiązku naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i potrącania go z wynagrodzeń pracowników, gdyż pracownikom korzystającym z nieodpłatnych świadczeń w ramach projektu pn. „(...) aktywizacja prozdrowotna pracowników” przysługiwało będzie zwolnienie przedmiotowe od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nieodpłatne świadczenia będą przychodem ze stosunku pracy ale zwolnionym przedmiotowo.

Pytanie oraz własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego wynikają z uzupełnienia do wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści tego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich – rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego) – wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Na podstawie powołanego wyżej przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, o ile dochody te spełniają łącznie następujące przesłanki:

  • podatnik otrzymał nieodpłatne świadczenie, świadczenie częściowo odpłatne lub świadczenie rzeczowe (w naturze),
  • świadczenie to jest finansowane lub współfinansowane ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych,
  • świadczenie zostało przekazane w ramach rządowych programów.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „(...) aktywizacja prozdrowotna pracowników” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach projektu uczestnicy projektu będą korzystać z różnych form wsparcia w postaci nieodpłatnych świadczeń takich jak: kompleksowa diagnostyka i profilaktyczne badania specjalistyczne, grupowe zajęcia usprawniające i wspierające aktywność ruchową, basen, grupowe warsztaty psychologicznie itp.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że na gruncie opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego, wartość świadczeń nieodpłatnych (kompleksowa diagnostyka i profilaktyczne badania specjalistyczne, grupowe zajęcia usprawniające i wspierające aktywność ruchową, basen, grupowe warsztaty psychologicznie itp.) otrzymanych przez uczestników projektu jest wolna od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, Wnioskodawca jako płatnik nie ma obowiązku naliczenia i potrącenia z wynagrodzenia pracownikom korzystającym z nieodpłatnych świadczeń w ramach ww. projektu, podatku dochodowego i odprowadzenia do urzędu skarbowego. Otrzymane przez pracownika nieodpłatne świadczenia w ramach tego projektu są przychodem pracownika, jednakże korzystającym ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.