Zwolnienia przedmiotowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienia przedmiotowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
sie

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe.

Fragment:

(...) zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 kwietnia 2014 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Dotychczasowy przebieg postępowania. W dniu 4 lipca 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację znak: IPPB1/4511-386/14-2/AM, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. Wnioskodawca na interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 4 lipca 2014 r. znak: IPPB1/4511-386/14-2/AM wniósł pismem z dnia 24 lipca 2014 r. (data wpływu 31 lipca 2014 r.) wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. W odpowiedzi na powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów pismem z dnia 29 sierpnia 2014 r. znak: IPPB1/415-386/14-4/AM stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Wnioskodawca na interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 4 lipca 2014 r. znak: IPPB1/415-386/14-2/AM złożył skargę z dnia 29 września 2014 r. (data wpływu 8 października 2014 r.).

2018
7
lip

Istota:

Wydatkowanie przez Wnioskodawczynię środków pieniężnych z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości na budowę części mieszkalnej w stacji kontroli pojazdów, na działce należącej do rodziców Wnioskodawczyni nie daje podstaw do skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Ustawodawca formułując zwolnienie przedmiotowe w sposób jednoznaczny wskazał realizację celów mieszkaniowych, które pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży. Jak już wskazano powyżej, zgodnie z ww. art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego. Z istoty rozwiązania zawartego w tych przepisach wynika, że aby kwota uzyskana z odpłatnego zbycia mogła korzystać z omawianego zwolnienia, podatnik powinien przeznaczyć ją m.in. na budowę własnego budynku mieszkalnego, a więc budynku, do którego podatnikowi przysługuje tytuł własności czy też współwłasności. Zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Grunty stanowiące odrębny przedmiot własności są więc z natury swej nieruchomościami, budynki natomiast trwale z gruntem związane są częścią składową nieruchomości.

2018
28
cze

Istota:

Czy w przypadku dokonania sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości i przeznaczenia otrzymanej kwoty na osobiste cele mieszkaniowe Wnioskodawca uprawniony będzie do skorzystania ze zwolnienia - zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2014 r. (data wpływu 29 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym w dniu 4 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony w dniu 4 listopada 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego. We wniosku tym oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na własne nazwisko, jest żonaty, w małżeństwie pozostaje w ustawowym ustroju wspólności majątkowej. Działalność gospodarczą Wnioskodawca prowadzi pod firmą P. od 1990 r. Przeważającym przedmiotem prowadzonej działalności jest działalność poligraficzna, która zgodnie z PKD 2007 obejmuje pozostałe drukowanie (18.12.Z). Poza wyżej wymienionym przedmiotem działalności Wnioskodawca posiada wpisane kody wykonywanej działalności: 17.29.Z, 18.13.Z, 18.14.Z, 22.29.Z, 32.99.Z, 68.20.Z, 79.12.Z, 93.29.Z. Żaden z nich nie dotyczy obrotu nieruchomościami. Działalność gospodarcza Wnioskodawcy nie jest związana z obrotem, zakupem czy sprzedażą nieruchomości. Dnia 11 maja 2010 r. Wnioskodawca wraz z żoną dokonał zakupu nieruchomości (akt notarialny Rep.

2018
13
cze

Istota:

Zwolnienia przedmiotowe.

Fragment:

Otrzymane przez Wnioskodawcę świadczenie nie mieści się również w zakresie żadnego innego zwolnienia przedmiotowego wynikającego z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podkreślenia wymaga przy tym fakt, że wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe są wyjątkiem, istotnym odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej, powszechności i równości opodatkowania. Muszą więc być interpretowane ściśle, a ich zastosowanie nie może odbywać się na podstawie wykładni rozszerzającej. W szczególności, w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajduje uzasadnienia przedstawiony we wniosku argument, że otrzymana rekompensata ma pokryć utracone dochody. Zatem ze względu na to, że kwota, o której mowa we wniosku, nie mieści się w zakresie świadczeń odszkodowawczych objętych zwolnieniem przedmiotowym – podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego, przychód z tytułu otrzymanego odszkodowania (rekompensaty) Wnioskodawca zobowiązany jest zaliczyć do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkować zgodnie z zasadami przewidzianymi dla wybranej formy opodatkowania. W tej sytuacji stanowisko Wnioskodawcy uznać należy za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a, w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
16
maj

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia części podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących ponoszonych obecnie i w przyszłości przez Gminę na inwestycje, które są lub zostaną przekazane zakładowi i które są/będą wykorzystywane jednocześnie do działalności gospodarczej oraz do działalności innej niż gospodarcza, w oparciu o sposób określenia proporcji właściwy dla zakładu wg wzoru określonego w rozporządzeniu.

Fragment:

(...) gospodarczej nie jest możliwe. Art. 86 ust. 22 ustawy o VAT precyzuje, iż Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, określić w przypadku niektórych podatników sposób określenia proporcji uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć oraz wskazać dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu określenia proporcji, uwzględniając specyfikę prowadzonej działalności przez niektórych podatników i uwarunkowania obrotu gospodarczego. Dla jednostek samorządu terytorialnego sposób ten określony został w Rozporządzeniu. Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia, w przypadku jednostki samorządu terytorialnego sposób określenia proporcji ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego. Przykładowo, dla urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego Rozporządzenie przewiduje sposób określenia proporcji według wzoru: A x 100 X = −−−−−−−−− Dujst gdzie poszczególne symbole oznaczają: X - proporcję określoną procentowo, zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej, A - roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez urząd obsługujący jednostkę samorządu terytorialnego, stanowiący część rocznego obrotu jednostki samorządu terytorialnego z działalności gospodarczej, Dujst - dochody wykonane urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego.

2018
12
maj

Istota:

Możliwości zwolnienia z opodatkowania środków otrzymanych w ramach programu „Mobilność Plus”.

Fragment:

W związku z tym w 2018 r. uczestnik może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Środki finansowe przeznaczone na koszty pobytu podlegają opodatkowaniu, ale tylko powyżej wysokości diet oraz innych należności przysługujących uczestnikowi za każdą dobę pobytu za granicą liczonych stosownie do cytowanego rozporządzenia. Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca wskazuje na treść wyroku NSA z dnia 12 października 2012 r., sygn. akt II FSK 309/11 oraz podaje, że linia orzecznicza w tej materii jest jednolita: vide wyroki: WSA w Gliwicach z dnia 2 września 2015 r., sygn. akt I SA/Gl 229/15; WSA w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Po 163/14 oraz z dnia 16 kwietnia 2014 r, sygn. akt I SA/Po 1059/13; WSA w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 1092/13; WSA we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2013 r., sygn. akt I SA/Wr 867/13; WSA w Krakowie z dnia 26 czerwca 2018 r., sygn. akt I SA/Kr 599/13, z dnia 15 maja 2014 r., sygn. akt I SA/Kr 472/14. W toku powyższych postępowań organy kwestionowały, by wyjazd finansowany na podstawie analogicznych, jak w niniejszej sprawie dokumentów, w ramach kolejnych edycji Programu „ Mobilność Plus ” stanowił „ podróż służbową ”, co warunkowało zastosowanie zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwot wypłacanych uczestnikom programu przez macierzystą uczelnię.

2018
27
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do ubiegania się o zwrot zapłaconego podatku dochodowego od dochodu uzyskanego z tytułu prowadzonych prac na rzecz projektu finansowanego bezpośrednio przez Unię Europejską?

Fragment:

(...) zwolnienia przedmiotowego wymaga zatem łącznego spełnienia przesłanek określonych w lita i b przepisu. Pierwsza z nich dotyczy źródła pochodzenia dochodów i jest spełniona wówczas gdy środki pochodzą m.in. od organizacji międzynarodowej i przyznano je na podstawie jednostronnej deklaracji lub umowy zawartej z tą organizacją przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, także wówczas gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy. Druga z przesłanek natomiast określa warunek dotyczący bezpośredniej realizacji przez osobę fizyczną celów programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem. Niewątpliwie w przedstawionej we wniosku sprawie przesłanka dotycząca pochodzenia dochodów została spełniona, gdyż fundusze z Unii Europejskiej na prace badawczo-rozwojowe w ramach 7. Programu Ramowego mieszczą się w dyspozycji lit. a w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy.

2018
18
kwi

Istota:

Świadczenie nazwane „Dodatkowym Odszkodowaniem I” wypłacone przez pracodawcę w związku ze skorzystaniem przez Wnioskodawczynię z rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron nie mieści się w pojęciu odszkodowania ani zadośćuczynienia, to tym samym stwierdzić należy, że nie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2018 r. (data wpływu 22 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 4 lipca 2017 r. Wnioskodawca zawarł porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę z pracodawcą Spółka A S.A. Porozumienie było skutkiem grupowych zwolnień wynikających z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jakie nastąpiły w wyniku połączenia Spółki A S.A. z częścią Spółki B S.A. w dniu 4 listopada 2016 r. Grupowym zwolnieniem objęto prawie wszystkie grupy zawodowe występujące w Spółce A S.A., zarówno w Obszarze Biznesowym jak i w Obszarze Centrala Wsparcie – łącznie nie więcej niż 2.400 pracowników. Przyczyną zwolnień grupowych była potrzeba wdrożenia nowej struktury, która ma być elementem działań zmierzających do wykorzystania potencjału Spółki A S.A. w celu osiągnięcia efektów synergii oraz budowania długoterminowej przewagi konkurencyjnej.

2018
16
kwi

Istota:

Zwolnienia przedmiotowe.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2018 r. (data wpływu 6 marca 2018 r.) uzupełnionym w dniu 9 kwietnia 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w związku z czym pismem z dnia 28 marca 2018 r. na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 3 kwietnia 2018 r., a w dniu 9 kwietnia 2018 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 6 kwietnia 2018 r.). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. X realizuje w partnerstwie z Y - podmiot leczniczy projekt pn. „ (...) aktywizacja prozdrowotna pracowników ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do wybranej w drodze rekrutacji grupy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub mianowania. Zakwalifikowani uczestnicy projektu będą korzystać z następujących (...)

2018
16
kwi

Istota:

Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego z art. 17 ust. 1 pkt 44 dla odszkodowania otrzymanego przez Wspólnotę Mieszkaniową.

Fragment:

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób pranych odnośnie otrzymanej kwoty odszkodowania. Kwalifikując otrzymane przez Wspólnotę odszkodowanie należy oprzeć się na wskazanej wyżej definicji „ zasobów mieszkaniowych ”. Zgodnie z przytoczoną definicją, pojęcie to należy rozumieć jako: „lokale mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże, a także grunty. Wobec powyższego, należy stwierdzić, że źródłem otrzymanego odszkodowania z tytułu czasowego zajęcia i ingerencji w działkę (grunt) Wspólnoty Mieszkaniowej jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi. W związku z powyższym przychody z tytułu otrzymanego odszkodowania stanowią przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które mają wpływ na wielkość dochodu z tej gospodarki, który z kolei korzystać będzie ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części przeznaczonej i wydatkowanej na utrzymanie zasobów mieszkaniowych Wspólnoty.