Zwolnienia przedmiotowe | Interpretacje podatkowe

Zwolnienia przedmiotowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienia przedmiotowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2017 r. (data wpływu 4 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 maja r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni w dniu 1 listopada 2016 r. podpisała umowę (dalej nazywaną Umową Stypendialną) z Uniwersytetem (dalej nazywanym Instytucją Naukową) na stypendium „ E... ” (dalej nazywanym Stypendium). Stypendium jest częścią programu (...), którego celem jest przyczyniać się do poprawy klimatu założycielskiego w instytucjach naukowych. Program ma wspierać tworzenie innowacyjnych firm rozpoczynających działalność na uniwersytetach i instytutach badawczych, a zwłaszcza stworzenia realnego biznesplanu i rozwoju zbywalnych produktów i usług. Stypendium jest finansowane z funduszy Ministerstwa Gospodarki i Energii Niemiec oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Stypendium jest bezzwrotne. Niniejsze Stypendium zostało przyznane Wnioskodawczyni na okres od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. włącznie. Przedmiotem Umowy Stypendialnej jest realizacja projektu (...)
2017
2
wrz

Istota:
Czy strażnik pełniący obowiązki obywatelskie, wybrany do Zarządu Koła Łowieckiego będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy i w związku z tym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy określony w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2017 r. (data wpływu 16 maja 2017 r.) uzupełnionym w dniu 7 czerwca 2017 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek uzupełniony w dniu 7 czerwca 2017 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca powierzył 2 swoim członkom pełnienie obowiązków obywatelskich. Członkowie ci, zgodnie z ustawą – Prawo łowieckie pełnią swoje obowiązki jako strażnicy łowieccy. Swoje zadania w zawiadywaniu sprawami państwowymi jako obywatele, wykonują nieodpłatnie. Otrzymują oni od Wnioskodawcy zwrot poniesionych kosztów w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 135 zł każdy. Wnioskodawca nie odprowadza od tych kwot podatku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy strażnik pełniący obowiązki obywatelskie, wybrany do Zarządu Koła Łowieckiego będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy i w związku z tym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy określony w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, strażnik wybrany do Zarządu Koła nadal będzie miał prawo do korzystania ze zwolnienia, ponieważ zwrot kosztów jest dokonywany tylko i wyłącznie w związku z pełnieniem obowiązków strażnika, a nie z tytułu zasiadania w ciałach stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7).
2017
2
sie

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego
Fragment:
Nr 1462-IPPB4.4511.50.2017.1.JK3 (data nadania 22 marca 2017 r., data doręczenia 27 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego. Z uwagi na braki formalne, pismem Nr 1462-IPPB4.4511.50.2017.1.JK3 z dnia 21 marca 2017 r. (data nadania 22 marca 2017 r., data doręczenia 27 marca 2017 r.) tutejszy organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia przedmiotowego wniosku. Pismem z dnia 31 marca 2017 r. (data nadania 3 kwietnia 2017 r., data wpływu 4 kwietnia 2017 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Od dnia 1 do 31 maja 2013 r. Wnioskodawczyni przebywała w Szwecji, gdzie na uczelni zdobywała nowe umiejętności w zakresie transformacji genetycznej. Wiedza ta była niezbędna do realizacji zadań projektu naukowego przyznanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) realizowanego w Szkole ... (S.). Pieniądze na ten wyjazd Wnioskodawczyni zdobyła z europejskiego programu COST, który wspiera wymianę wiedzy między naukowcami dzięki działaniu tzw. Short Term Scientific Mission (krótkoterminowe wyjazdy naukowe).
2017
7
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2017 r. (data wpływu 14 marca 2017 r.), uzupełnionym w dniu 8 maja 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca to firma świadcząca usługi w zakresie komunikacji miejskiej. Ze względu na problemy z zatrudnieniem kierowców, zawarto porozumienie (ustne) z kierowcą, że przejdzie do firmy o ile zostanie opłacony mu kurs na prawo jazdy kategorii D, które zrobił zatrudniając się w poprzedniej firmie. W ramach umowy zawartej z poprzednią firmą pracownik miał opłacony kurs kat. D oraz kwalifikacji wstępnej na przewóz osób, które spłacał w systemie rat miesięcznych. Zawarta umowa nakładała na pracownika obowiązek zapłacenia kary w przypadku nieprzepracowania 3 lat. Pracownik wystosował do firmy pismo z prośbą o zwrot kwoty obciążeniowej z poprzedniej firmy dotyczącej zerwanej umowy. Jednocześnie zobowiązał się przepracować w firmie 5 lat. Na tę okoliczność zostanie z pracownikiem zawarta odrębna umowa zakładająca również klauzulę zwrotu zapłaconej przez firmę kwoty 7.375,00 zł oraz dodatkowej kary za niedotrzymanie warunków zatrudnienia.
2017
2
cze

Istota:
W zakresie zwolnienia przedmiotowego z tytu3u przekszta3cenia spó3ki z o.o. w spó3ke komandytow1
Fragment:
U. 2015, poz. 643 z póYn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2016 r. (data wp3ywu 5 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego z tytu3u przekszta3cenia spó3ki z o.o. w spó3ke komandytow1 – jest prawid3owe . UZASADNIENIE W dniu 5 grudnia 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego z tytu3u przekszta3cenia spó3ki z o.o. w spó3ke komandytow1. We wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e. Wnioskodawca - osoba fizyczna z miejscem zamieszkania w Polsce, podlegaj1ca nieograniczonemu obowi1zkowi w podatku dochodowym od osób fizycznych („ podatek PIT ”) w Polsce („ Wnioskodawca ”) prowadzi indywidualn1 dzia3alnooa gospodarcz1 w formie wpisu do ewidencji dzia3alnooci gospodarczej. Wnioskodawca prowadzi ksiegi rachunkowe zgodnie z ustaw1 z dnia 29 wrzeonia 1994 r. o rachunkowooci (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047) i jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i us3ug („ podatek VAT ”). G3ównym przedmiotem dzia3alnooci gospodarczej Wnioskodawcy jest dzia3alnooa produkcyjna okreolona w PKD pod kodem 10.71.Z - Produkcja pieczywa, produkcja owie?ych wyrobów ciastkarskich i ciastek („ Dzia3alnooa Cukiernicza ”). W ramach Dzia3alnooci Cukierniczej jest prowadzona dzia3alnooa transportowa, obejmuj1c1 transport drogowy, morski i prze3adunek towarów („ Dzia3alnooa Transportowa ”).
2017
16
maj

Istota:
W zakresie zwolnienia przedmiotowego
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2016 r. (data wpływu 2 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego przekazanych środków odpowiadających nadwyżce przychodów nad kosztami w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, następczyni prawnej Spółdzielni. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółdzielnia Mieszkaniowa przedstawia stan zaistniały w związku z podziałem Spółdzielni, który nastąpił w wyniku Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków SM w sprawie: podziału Spółdzielni Mieszkaniowej i utworzenia nowej Spółdzielni Mieszkaniowej "T." cytuję treść Uchwały: Działając na podstawie art. 108 ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U z 20013r. nr 188 poz. 1848 z późn. zmianami) oraz na podstawie paragaf 89 pkt 8 Statutu SM Walne Zgromadzenie Członków SM uchwala co następuje: paragraf 1 - Spółdzielnia Mieszkaniowa ulega podziałowi w ten sposób, że z jej wydzielonej części zostanie utworzona nowa Spółdzielnia pod nazwą Spółdzielnia Mieszkaniowa "T.".
2017
10
maj

Istota:
Czy środki finansowe uzyskane ze sprzedaży własnościowego lokalu mieszkalnego, które Wnioskodawczyni przeznaczy na zakup części domu rekreacyjno-wypoczynkowego, całorocznego, spełniającego wszystkie wymogi domu mieszalnego, w którym wraz z rodziną (mężem i trójką dzieci - trojaczkami) zamierza zameldować się i zamieszkać na stałe podlegać będą zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2016 r. (data wpływu: 24 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w ... z dnia 11 kwietnia 2014 r. Wnioskodawczyni nabyła spadek po zmarłych w lutym 2012 r. i we wrześniu 2012 r. rodzicach: T i J. W skład spadku weszło mieszkanie własnościowe dwupokojowe w starej poniemieckiej kamienicy przy ul. ... . Ponieważ uprawnionymi do spadku po T byli jeszcze brat zmarłego – W oraz syn nieżyjącej siostry zmarłego – K – mieszkanie Wnioskodawczyni musiała sprzedać by spłacić im należną część spadku. Sprzedaż mieszkania nastąpiła w sierpniu 2015 r. Wnioskodawczyni jest osobą niepracującą, zajmującą się domem, rodziną – wychowuje 3 dzieci – trojaczki w wieku 13 lat. Wnioskodawczyni nie posiada oszczędności, którymi mogłaby spłacić współwłaścicieli ww. mieszkania. Otrzymaną gotówkę ze sprzedaży mieszkania (... zł) Wnioskodawczyni chciałaby zainwestować w kupno części domu rekreacyjno-letniskowego, całorocznego, wielopokojowego, murowanego (na fundamencie) z własnym ogrzewaniem gazowym i kominkowym (z płaszczem wodnym), z wodą z wodociągu, kanalizacją, energią elektryczną, gazem, wywozem nieczystości, telefonem stacjonarnym.
2017
4
lut

Istota:
Prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego.
Fragment:
Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. W art. 2 pkt 14 ustawy ustawodawca określił, co należy rozumieć pod pojęciem pierwszego zasiedlenia. Zgodnie z tym przepisem, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Wskazać należy, że Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt I FSK 382/14 stwierdził, że pojęcie pierwszego zasiedlenia należy rozumieć szeroko jako używanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że: w stosunku do tych (...)
2016
21
gru

Istota:
Czy Klub powinien nie naliczać stawki 23% VAT na fakturze za ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika?
Fragment:
(...) wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością. W myśl art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli: nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia. Ponadto, w świetle art. 43 ust. 18 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się pod warunkiem, że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. Należy wskazać, że zastosowanie zwolnienia do usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym doznaje pewnych ograniczeń - ze względu na cel tej usługi, jak również status usługodawcy i usługobiorcy.
2016
17
gru

Istota:
Czy Spółka może objąć zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych dochód z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE i objętej Zezwoleniami, w ten sposób, że w pierwszej kolejności zostanie wykorzystany limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwolenia z 2009 r. (tj. wydanego najwcześniej), a po jego wyczerpaniu wykorzystywany będzie limit dostępny w ramach Zezwolenia z 2014 r. (tj. chronologicznie wydanego później) oraz kolejno limity dostępne w ramach ewentualnych późniejszych zezwoleń (o ile zostaną one uzyskane przez Spółkę w przyszłości)?
Fragment:
(...) możliwe jest zsumowanie poszczególnych limitów dostępnej pomocy publicznej z wszystkich Zezwoleń posiadanych przez Wnioskodawcę, a następnie rozliczenie uzyskanego w ten sposób limitu w sposób chronologiczny, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej (tj. Zezwolenia I) a po jego wyczerpaniu (wygaśnięciu) kolejno limity dostępne w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie ”.; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2014 r. (sygn. ITPB3/423-127B/14/MK), w której organ potwierdził prawidłowość następującego stanowiska podatnika: „ Po wykorzystaniu puli pomocy publicznej wynikającej z Zezwolenia 1, Spółka będzie korzystała z puli zwolnienia podatkowego dostępnej na podstawie Zezwolenia 2 (oraz ewentualnie, z puli potencjalnie dostępnej na podstawie kolejnych uzyskanych przez Spółkę Zezwoleń) ”. Analogiczny pogląd został zaprezentowany przez WSA we Wrocławiu w wyrokach z dnia 14 kwietnia 2016 r. (sygn. I SA/Wr 70/16 oraz I SA/Wr 71/16) zgodnie z którymi: „ (...) zwolnienie podatkowe dotyczy - jak to wyraźnie wynika z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop - dochodu powstałego na skutek prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE (do wysokości limitu), nie zaś dochodu powstałego na skutek wdrożenia inwestycji, czy zatrudnienia pracowników, określonych w zezwoleniu.
2016
15
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.