Zwolnienia przedmiotowe | Interpretacje podatkowe

Zwolnienia przedmiotowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienia przedmiotowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe (art. 21 ust. 1 pkt 40).
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 maja 2016 r. (data wpływu 6 maja 2016 r.), uzupełnionym w dniu 1 lipca 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego. Wniosek został uzupełniony w dniu 1 lipca 2016 r. We wniosku tym oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni jest studentką czwartego roku studiów niestacjonarnych. Z uwagi na trudną sytuację materialną złożyła do dziekana wydziału wniosek o pomoc materialną w postaci zwolnienia z opłat za pierwszy semestr czwartego roku studiów. W dniu 2 października 2015 r. dziekan wydał – na podstawie Uchwały nr 81 senatu z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, podjętej na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym– decyzję zwalniającą z opłat za czesne. Na początku 2016 r., Wnioskodawczyni otrzymała z uczelni PIT-8C. W dniu 27 kwietnia 2016 r. Wnioskodawczyni złożyła zeznanie podatkowe PIT-36 w którym wykazała podatek należny w wysokości 1 552 zł.
2016
3
sie

Istota:
Obowiązek prowadzenia pełnej ewidencji po utracie prawa do zwolnienia podmiotowego oraz wskazanie podmiotu zobowiązanego do dokonania rozliczenia podatku do czasu centralizacji i od momentu dokonania centralizacji.
Fragment:
Działalność gospodarcza – w świetle ust. 2 przywołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W świetle art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Treść art. 15 ust. 6 ustawy stanowi odzwierciedlenie art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L Nr 347, poz. 1, z późn. zm.) – zwanej dalej Dyrektywą – zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.
2016
26
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2016 r. (data wpływu 10 czerwca 2016 r.), uzupełnionym w dniu 27 czerwca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Konkurs „ A ” został ogłoszony przez Centrum dnia 15 września 2014 r. Środki finansowe na realizację tego projektu Dyrektor Centrum przyznał Instytutowi Polskiej Akademii Nauk decyzją z dnia 11 maja 2015 r. Kierownikiem projektu jest pani profesor B. W dniu 13 stycznia 2016 roku zgodnie z regulaminem projektu ogłoszony został konkurs na stypendium doktorskie w ramach projektu pt. „ Biofizyczny mechanizm (...) ”. Umowę o stypendium naukowe w programie „ A ” z Instytutem Wnioskodawczyni zawarła w dniu 4 marca 2016 r. Stypendium doktorskie dla stypendystki w wysokości 2 000 zł miesięcznie wypłacane jest co miesiąc przez 24 miesiące od marca 2016 roku. Instytut wypłaca kwotę pomniejszoną o podatek dochodowy od osób fizycznych. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Centrum w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określony jest uchwałą Rady Centrum z dnia 11 września 2014 r.
2016
22
lip

Istota:
Możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarówi usług.
Fragment:
(...) niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Na podstawie art. 113 ust. 4 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności – przed dniem wykonania tej czynności. Z art. 113 ust. 5 ustawy wynika natomiast, że jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. Stosownie do art. 113 ust. 11 cyt. ustawy podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1. Zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy, zwolnień, (...)
2016
5
lip

Istota:
Czy w związku z przeznaczeniem części wyremontowanego budynku na prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, w stosunku do składek członkowskich przeznaczonych na zakup i remont przedmiotowej nieruchomości powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
(...) zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 08.08.2011 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (Izba) w 2004 roku zakupił ze środków własnych oraz częściowo z kredytu komercyjnego nieruchomość budynkową (kamienicę) - stanowiącą obecnie siedzibę samorządu. W latach kolejnych nieruchomość ta była remontowana, przystosowywana do pełnienia zadań ustawowych i statutowych samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych. W tym okresie działalność Izby była finansowana ze składek członkowskich i opłat związanych z postępowaniem w sprawie wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych i do ewidencji laboratoriów. Izba zamierza rozpocząć działalność gospodarczą polegającą w szczególności na prowadzeniu działalności szkoleniowej i wydawniczej w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz na odpłatnym wynajmowaniu pomieszczeń szkoleniowych i biurowych, które w wyniku remontu zostały przygotowane i dostosowane do tych celów w budynku będącym siedzibą Izby.
2016
30
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Czy zwrot wniesionego wkładu do Spółdzielni Mieszkaniowej podlega zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni zwrot wkładu nie jest jednoznaczny ze sprzedażą lokalu mieszkaniowego i nie występuje nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania, czyli nie powstaje dochód podlegający opodatkowaniu. Wnioskodawczyni uważa, że zwrot wkładu jest zwaloryzowaną w całości kwotą wniesionego przez nią wkładu w 1979 r. W związku z powyższym kwota w całości korzysta ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust 1 pkt 50 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wystawiona informacja na druku PIT-8C nie powinna stanowić dokumentu w obrocie prawnym. W związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna sporządzić korekty deklaracji PIT-8C, uznając otrzymaną kwotę 100.772,25 zł jako dochód zwolniony od podatku, który nie powinien być wykazany w deklaracji PIT-8C. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.): opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2016
26
cze

Istota:
Czy zgodnie z nowelizacją art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 4 października 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz 1328), podatek dochodowy od otrzymanej w dniu 10 lutego 2015 r. rekompensaty w ramach Programu Dobrowolnych Odejść został słusznie naliczony i potrącony?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2016 r. (data wpływu 29 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny. Stosunek pracy Wnioskodawczyni w O S.A. ustał z dniem 31 stycznia 2015 r. w wyniku porozumienia stron, zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Rozwiązanie umowy nastąpiło wyłącznie z przyczyn niedotyczących pracownika zgodnie z Regulaminem Programu Dobrowolnych Odejść O SA. z dnia 28 listopada 2014 r. W związku z ww. Programem Wnioskodawczyni otrzymała rekompensatę 10 lutego 2015 r. w wysokości 50 zł, od tej sumy został potrącony podatek dochodowy 18% w wysokości 8 zł. W Regulaminie Programu Dobrowolnych Odejść jest zapis: „ celem wprowadzenia Programu jest restrukturyzacja zatrudnienia u Pracodawcy z jednoczesnym poszanowaniem tak obowiązujących przepisów powszechnego i zakładowego prawa pracy, jak też wprowadzeniem dodatkowych świadczeń dla pracowników rozwiązujących umowę o pracę w ramach Programu ”.
2016
26
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
(...) zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 16 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, w związku z powyższym pismem z dnia 24 maja 2016 r. nr ILPB2/4511-1-654/16-2/MKA, wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a uzupełnieniem wniosku nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Wezwanie wysłano w dniu 24 maja 2016 r., skutecznie doręczono w dniu 30 maja 2016 r., natomiast w dniu 6 czerwca 2016 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Wnioskodawca uzupełnił wniosek (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 3 czerwca 2016 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.
2016
24
cze

Istota:
Czy dochody otrzymywane przez Wnioskodawcę w związku z realizacja Umowy w latach 2011, 2012, finansowane ze środków Programu pomocowego obejmujące wynagrodzenie zasadnicze z tytułu Umowy, zwrot kosztów ubezpieczenia społecznego oraz diety za oficjalne wyjazdy, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zatem, otrzymane przez Wnioskodawcę dochody w 2011 r. i 2012 r., obejmujące wynagrodzenie zasadnicze z tytułu zawartej Umowy, zwrot kosztów ubezpieczenia społecznego oraz diety za oficjalne wyjazdy nie podlegają zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretację indywidualną z dnia 28 stycznia 2013 r., Nr IPTPB2/415-709/12-4/JR , IPTPB2/415-709/12-5/JR , doręczono w dniu 4 lutego 2013 r. W związku z powyższym rozstrzygnięciem, Wnioskodawca reprezentowany przez Pełnomocnika w dniu 18 lutego 2013 r. (data wpływu 21 lutego 2013 r.), wezwał tutejszy Organ do usunięcia naruszenia prawa. W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa zawartej w piśmie z dnia 14 marca 2013 r., Nr IPTPB2/415W-33/13-2/JR, (doręczonej w dniu 18 marca 2013 r.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdził brak podstaw do zmiany przedmiotowej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, podtrzymując argumentację zawartą w interpretacji. Na powyższą interpretację przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, Wnioskodawca reprezentowany przez Pełnomocnika w dniu 25 marca 2013 r. (data wpływu 27 marca 2013 r.), złożył za pośrednictwem tutejszego Organu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, w której wniósł o uchylenie przedmiotowej interpretacji.
2016
14
cze

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych z plisy ubezpieczeniowej
Fragment:
W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca powinien opodatkować uzyskane świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia czy też korzysta ze zwolnienia przedmiotowego przewidzianego w art. 21 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Uzyskane odszkodowanie nie dotyczyło szkód w składnikach majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą czy prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w wyniku skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, wolne od podatku będzie zarówno kwota stanowiąca wartość wykupu obliczona na koniec okresu ubezpieczenia oraz dodatkowa kwota w wysokości limitu przypadającego na umowę. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2016
10
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.