Zwolnienia przedmiotowe | Interpretacje podatkowe

Zwolnienia przedmiotowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienia przedmiotowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2018 r. (data wpływu 17 stycznia 2018 r.) uzupełnionym w dniu 2 lutego 2018 r. (data nadania 1 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Z uwagi na fakt, że ww. wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 26 stycznia 2018 r. nr 0112-KDIL3-2.4011.29.2018.1.PW Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jednocześnie poinformowano Zainteresowanego, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d § 1 Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Wezwanie wysłano w dniu 26 stycznia 2018 r. natomiast w dniu 2 lutego 2018 r. (data nadania 1 lutego 2018 r.) Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Dnia 6 marca 2017 r. zmarł ojciec Wnioskodawcy. Zgodnie z aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przed notariuszem, z dnia 10 marca 2017 r., Wnioskodawca nabył spadek po zmarłym ojcu w udziale wynoszącym 1/2.
2018
17
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2018 r. (data wpływu 31 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W dniu 12 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca nabył na mocy darowizny otrzymanej od rodziców nieruchomość, dla której prowadzona jest księga wieczysta, która następnie została przekształcona na działki numer 105/1 o powierzchni 0,06ha oraz numer 105/2 o powierzchni 1,4069ha. W dniu 22 grudnia 2017 r. Wnioskodawca zbył część tej nieruchomości, a więc działkę numer 105/2 na mocy umowy sprzedaży na rzecz X sp. z o.o. za cenę 197 000zł. Środki ze sprzedaży nieruchomości Zainteresowany zamierza w ciągu 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży przeznaczyć na zakup na swoją rzecz nieruchomości, która będzie zaspokajała potrzeby mieszkaniowe Wnioskodawcy, a która jest położona na terenie Wielkiej Brytanii. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości, które nie później niż w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości, przeznaczone zostaną na cele mieszkaniowe.
2018
16
lut

Istota:
Czy Wnioskodawca uzyska zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy w przypadku zaistnienia zdarzenia przyszłego?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca uzyska zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy w przypadku zaistnienia zdarzenia przyszłego? W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku zaistnienia zdarzenia przyszłego uzyska On zwolnienie przedmiotowe od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy. W pierwszej kolejności sygnalizacji wymaga, iż za datę nabycia prawa własności (udziału w tym prawie) w drodze dziedziczenia Wnioskodawca poczytuje dzień śmierci odpowiednio swojej matki i ojca, stosownie do treści art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2017 r., poz. 459 z późn. zm.). Po drugie Wnioskodawca przyjmuje, że podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, w przypadku nieuzyskania prawa do zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy podlegać będzie jedynie część ceny sprzedaży uzyskana przez Wnioskodawcę, odpowiadająca udziałowi w prawie własności nabytemu w drodze dziedziczenia po ojcu. W zakresie części ceny sprzedaży uzyskanej przez Wnioskodawcę, odpowiadającej udziałowi w prawie własności nabytemu w drodze dziedziczenia po matce, obowiązek podatkowy nie powstaje z uwagi na treść art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy (odpłatne zbycie nastąpiło po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału w prawie własności).
2017
16
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
(...) zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 kwietnia 2014 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Dotychczasowy przebieg postępowania W dniu 3 lipca 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację nr ILPB2/415-439/14-2/ES , w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że wypłacane lub finansowane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego pracownikom lub byłym pracownikom świadczenia, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Wnioskodawca na interpretację przepisów prawa podatkowego z 3 lipca 2014 r. nr ILPB2/415 -439/14-2/ES wniósł pismem z 21 lipca 2014 r. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. W odpowiedzi na powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działający w imieniu Ministra Finansów pismem z 21 sierpnia 2014 r. nr ILPB2/415W-62/14-2/JWP stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.
2017
9
lis

Istota:
Czy w sytuacji gdy Wnioskodawca ukończy budowę hotelu i będzie wynajmował pokoje hotelowe w ramach działalności gospodarczej, to przychody uzyskiwane z wynajmowania pokoi gościnnych w agroturystyce na cele wypoczynkowe będą nadal zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2017 r. (data wpływu 24 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca od 2004 r. prowadzi gospodarstwo rolne. W 2011 r. ukończył remont budynku mieszkalnego i utworzył 5 pokoi gościnnych w ramach agroturystyki. Zarejestrował agroturystykę w Urzędzie Gminy w ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie i zaczął przyjmować gości. Dochody uzyskane z wynajmu ww. pokoi zwolnione są na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, iż zwolnione od podatku są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu. Wnioskodawca spełnia warunki przewidziane w ww. przepisie. Budynek agroturystyki to obiekt mieszkalny położony na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, a ilość pokoi nie przekracza 5.
2017
30
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2017 r. (data wpływu 4 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 maja r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni w dniu 1 listopada 2016 r. podpisała umowę (dalej nazywaną Umową Stypendialną) z Uniwersytetem (dalej nazywanym Instytucją Naukową) na stypendium „ E... ” (dalej nazywanym Stypendium). Stypendium jest częścią programu (...), którego celem jest przyczyniać się do poprawy klimatu założycielskiego w instytucjach naukowych. Program ma wspierać tworzenie innowacyjnych firm rozpoczynających działalność na uniwersytetach i instytutach badawczych, a zwłaszcza stworzenia realnego biznesplanu i rozwoju zbywalnych produktów i usług. Stypendium jest finansowane z funduszy Ministerstwa Gospodarki i Energii Niemiec oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Stypendium jest bezzwrotne. Niniejsze Stypendium zostało przyznane Wnioskodawczyni na okres od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. włącznie. Przedmiotem Umowy Stypendialnej jest realizacja projektu (...)
2017
2
wrz

Istota:
Czy strażnik pełniący obowiązki obywatelskie, wybrany do Zarządu Koła Łowieckiego będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy i w związku z tym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy określony w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2017 r. (data wpływu 16 maja 2017 r.) uzupełnionym w dniu 7 czerwca 2017 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek uzupełniony w dniu 7 czerwca 2017 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca powierzył 2 swoim członkom pełnienie obowiązków obywatelskich. Członkowie ci, zgodnie z ustawą – Prawo łowieckie pełnią swoje obowiązki jako strażnicy łowieccy. Swoje zadania w zawiadywaniu sprawami państwowymi jako obywatele, wykonują nieodpłatnie. Otrzymują oni od Wnioskodawcy zwrot poniesionych kosztów w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 135 zł każdy. Wnioskodawca nie odprowadza od tych kwot podatku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy strażnik pełniący obowiązki obywatelskie, wybrany do Zarządu Koła Łowieckiego będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy i w związku z tym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy określony w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, strażnik wybrany do Zarządu Koła nadal będzie miał prawo do korzystania ze zwolnienia, ponieważ zwrot kosztów jest dokonywany tylko i wyłącznie w związku z pełnieniem obowiązków strażnika, a nie z tytułu zasiadania w ciałach stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7).
2017
2
sie

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego
Fragment:
Nr 1462-IPPB4.4511.50.2017.1.JK3 (data nadania 22 marca 2017 r., data doręczenia 27 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego. Z uwagi na braki formalne, pismem Nr 1462-IPPB4.4511.50.2017.1.JK3 z dnia 21 marca 2017 r. (data nadania 22 marca 2017 r., data doręczenia 27 marca 2017 r.) tutejszy organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia przedmiotowego wniosku. Pismem z dnia 31 marca 2017 r. (data nadania 3 kwietnia 2017 r., data wpływu 4 kwietnia 2017 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Od dnia 1 do 31 maja 2013 r. Wnioskodawczyni przebywała w Szwecji, gdzie na uczelni zdobywała nowe umiejętności w zakresie transformacji genetycznej. Wiedza ta była niezbędna do realizacji zadań projektu naukowego przyznanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) realizowanego w Szkole ... (S.). Pieniądze na ten wyjazd Wnioskodawczyni zdobyła z europejskiego programu COST, który wspiera wymianę wiedzy między naukowcami dzięki działaniu tzw. Short Term Scientific Mission (krótkoterminowe wyjazdy naukowe).
2017
7
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2017 r. (data wpływu 14 marca 2017 r.), uzupełnionym w dniu 8 maja 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca to firma świadcząca usługi w zakresie komunikacji miejskiej. Ze względu na problemy z zatrudnieniem kierowców, zawarto porozumienie (ustne) z kierowcą, że przejdzie do firmy o ile zostanie opłacony mu kurs na prawo jazdy kategorii D, które zrobił zatrudniając się w poprzedniej firmie. W ramach umowy zawartej z poprzednią firmą pracownik miał opłacony kurs kat. D oraz kwalifikacji wstępnej na przewóz osób, które spłacał w systemie rat miesięcznych. Zawarta umowa nakładała na pracownika obowiązek zapłacenia kary w przypadku nieprzepracowania 3 lat. Pracownik wystosował do firmy pismo z prośbą o zwrot kwoty obciążeniowej z poprzedniej firmy dotyczącej zerwanej umowy. Jednocześnie zobowiązał się przepracować w firmie 5 lat. Na tę okoliczność zostanie z pracownikiem zawarta odrębna umowa zakładająca również klauzulę zwrotu zapłaconej przez firmę kwoty 7.375,00 zł oraz dodatkowej kary za niedotrzymanie warunków zatrudnienia.
2017
2
cze

Istota:
W zakresie zwolnienia przedmiotowego z tytu3u przekszta3cenia spó3ki z o.o. w spó3ke komandytow1
Fragment:
U. 2015, poz. 643 z póYn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2016 r. (data wp3ywu 5 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego z tytu3u przekszta3cenia spó3ki z o.o. w spó3ke komandytow1 – jest prawid3owe . UZASADNIENIE W dniu 5 grudnia 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego z tytu3u przekszta3cenia spó3ki z o.o. w spó3ke komandytow1. We wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e. Wnioskodawca - osoba fizyczna z miejscem zamieszkania w Polsce, podlegaj1ca nieograniczonemu obowi1zkowi w podatku dochodowym od osób fizycznych („ podatek PIT ”) w Polsce („ Wnioskodawca ”) prowadzi indywidualn1 dzia3alnooa gospodarcz1 w formie wpisu do ewidencji dzia3alnooci gospodarczej. Wnioskodawca prowadzi ksiegi rachunkowe zgodnie z ustaw1 z dnia 29 wrzeonia 1994 r. o rachunkowooci (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047) i jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i us3ug („ podatek VAT ”). G3ównym przedmiotem dzia3alnooci gospodarczej Wnioskodawcy jest dzia3alnooa produkcyjna okreolona w PKD pod kodem 10.71.Z - Produkcja pieczywa, produkcja owie?ych wyrobów ciastkarskich i ciastek („ Dzia3alnooa Cukiernicza ”). W ramach Dzia3alnooci Cukierniczej jest prowadzona dzia3alnooa transportowa, obejmuj1c1 transport drogowy, morski i prze3adunek towarów („ Dzia3alnooa Transportowa ”).
2017
16
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.