Zwolnienia przedmiotowe | Interpretacje podatkowe

Zwolnienia przedmiotowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienia przedmiotowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy środki finansowe uzyskane ze sprzedaży własnościowego lokalu mieszkalnego, które Wnioskodawczyni przeznaczy na zakup części domu rekreacyjno-wypoczynkowego, całorocznego, spełniającego wszystkie wymogi domu mieszalnego, w którym wraz z rodziną (mężem i trójką dzieci - trojaczkami) zamierza zameldować się i zamieszkać na stałe podlegać będą zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2016 r. (data wpływu: 24 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w ... z dnia 11 kwietnia 2014 r. Wnioskodawczyni nabyła spadek po zmarłych w lutym 2012 r. i we wrześniu 2012 r. rodzicach: T i J. W skład spadku weszło mieszkanie własnościowe dwupokojowe w starej poniemieckiej kamienicy przy ul. ... . Ponieważ uprawnionymi do spadku po T byli jeszcze brat zmarłego – W oraz syn nieżyjącej siostry zmarłego – K – mieszkanie Wnioskodawczyni musiała sprzedać by spłacić im należną część spadku. Sprzedaż mieszkania nastąpiła w sierpniu 2015 r. Wnioskodawczyni jest osobą niepracującą, zajmującą się domem, rodziną – wychowuje 3 dzieci – trojaczki w wieku 13 lat. Wnioskodawczyni nie posiada oszczędności, którymi mogłaby spłacić współwłaścicieli ww. mieszkania. Otrzymaną gotówkę ze sprzedaży mieszkania (... zł) Wnioskodawczyni chciałaby zainwestować w kupno części domu rekreacyjno-letniskowego, całorocznego, wielopokojowego, murowanego (na fundamencie) z własnym ogrzewaniem gazowym i kominkowym (z płaszczem wodnym), z wodą z wodociągu, kanalizacją, energią elektryczną, gazem, wywozem nieczystości, telefonem stacjonarnym.
2017
4
lut

Istota:
Prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego.
Fragment:
Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. W art. 2 pkt 14 ustawy ustawodawca określił, co należy rozumieć pod pojęciem pierwszego zasiedlenia. Zgodnie z tym przepisem, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Wskazać należy, że Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt I FSK 382/14 stwierdził, że pojęcie pierwszego zasiedlenia należy rozumieć szeroko jako używanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że: w stosunku do tych (...)
2016
21
gru

Istota:
Czy Klub powinien nie naliczać stawki 23% VAT na fakturze za ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika?
Fragment:
(...) wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością. W myśl art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli: nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia. Ponadto, w świetle art. 43 ust. 18 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się pod warunkiem, że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. Należy wskazać, że zastosowanie zwolnienia do usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym doznaje pewnych ograniczeń - ze względu na cel tej usługi, jak również status usługodawcy i usługobiorcy.
2016
17
gru

Istota:
Czy Spółka może objąć zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych dochód z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE i objętej Zezwoleniami, w ten sposób, że w pierwszej kolejności zostanie wykorzystany limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwolenia z 2009 r. (tj. wydanego najwcześniej), a po jego wyczerpaniu wykorzystywany będzie limit dostępny w ramach Zezwolenia z 2014 r. (tj. chronologicznie wydanego później) oraz kolejno limity dostępne w ramach ewentualnych późniejszych zezwoleń (o ile zostaną one uzyskane przez Spółkę w przyszłości)?
Fragment:
(...) możliwe jest zsumowanie poszczególnych limitów dostępnej pomocy publicznej z wszystkich Zezwoleń posiadanych przez Wnioskodawcę, a następnie rozliczenie uzyskanego w ten sposób limitu w sposób chronologiczny, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej (tj. Zezwolenia I) a po jego wyczerpaniu (wygaśnięciu) kolejno limity dostępne w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie ”.; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2014 r. (sygn. ITPB3/423-127B/14/MK), w której organ potwierdził prawidłowość następującego stanowiska podatnika: „ Po wykorzystaniu puli pomocy publicznej wynikającej z Zezwolenia 1, Spółka będzie korzystała z puli zwolnienia podatkowego dostępnej na podstawie Zezwolenia 2 (oraz ewentualnie, z puli potencjalnie dostępnej na podstawie kolejnych uzyskanych przez Spółkę Zezwoleń) ”. Analogiczny pogląd został zaprezentowany przez WSA we Wrocławiu w wyrokach z dnia 14 kwietnia 2016 r. (sygn. I SA/Wr 70/16 oraz I SA/Wr 71/16) zgodnie z którymi: „ (...) zwolnienie podatkowe dotyczy - jak to wyraźnie wynika z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop - dochodu powstałego na skutek prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE (do wysokości limitu), nie zaś dochodu powstałego na skutek wdrożenia inwestycji, czy zatrudnienia pracowników, określonych w zezwoleniu.
2016
15
gru

Istota:
Czy po otrzymaniu środków pieniężnych za służebność przejazdu Wnioskodawca oraz jego małżonka będą mieli obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
(...) zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 sierpnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca wraz z małżonką – na podstawie ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej – są współwłaścicielami, jako osoby fizyczne działki o powierzchni 2538 m² przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo wielorodzinne. Przed Sądem Rejonowym – na podstawie art. 145 Kodeksu cywilnego – toczy się postępowanie o ustanowienie służebności drogowej przejazdu przez ww. działkę. Małżonka Wnioskodawcy prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca jest osobą fizyczną, zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotowa działka nie jest przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej. Osobą składającą do sądu wniosek o ustanowienie służebności drogowej przejazdu jest właściciel działki sąsiedniej – deweloper, podatnik podatku od towarów i usług, prowadzący działalność gospodarczą.
2016
10
gru

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe (art. 21 ust. 1 pkt 40).
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 maja 2016 r. (data wpływu 6 maja 2016 r.), uzupełnionym w dniu 1 lipca 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego. Wniosek został uzupełniony w dniu 1 lipca 2016 r. We wniosku tym oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni jest studentką czwartego roku studiów niestacjonarnych. Z uwagi na trudną sytuację materialną złożyła do dziekana wydziału wniosek o pomoc materialną w postaci zwolnienia z opłat za pierwszy semestr czwartego roku studiów. W dniu 2 października 2015 r. dziekan wydał – na podstawie Uchwały nr 81 senatu z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, podjętej na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym– decyzję zwalniającą z opłat za czesne. Na początku 2016 r., Wnioskodawczyni otrzymała z uczelni PIT-8C. W dniu 27 kwietnia 2016 r. Wnioskodawczyni złożyła zeznanie podatkowe PIT-36 w którym wykazała podatek należny w wysokości 1 552 zł.
2016
3
sie

Istota:
Obowiązek prowadzenia pełnej ewidencji po utracie prawa do zwolnienia podmiotowego oraz wskazanie podmiotu zobowiązanego do dokonania rozliczenia podatku do czasu centralizacji i od momentu dokonania centralizacji.
Fragment:
Działalność gospodarcza – w świetle ust. 2 przywołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W świetle art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Treść art. 15 ust. 6 ustawy stanowi odzwierciedlenie art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L Nr 347, poz. 1, z późn. zm.) – zwanej dalej Dyrektywą – zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.
2016
26
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2016 r. (data wpływu 10 czerwca 2016 r.), uzupełnionym w dniu 27 czerwca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Konkurs „ A ” został ogłoszony przez Centrum dnia 15 września 2014 r. Środki finansowe na realizację tego projektu Dyrektor Centrum przyznał Instytutowi Polskiej Akademii Nauk decyzją z dnia 11 maja 2015 r. Kierownikiem projektu jest pani profesor B. W dniu 13 stycznia 2016 roku zgodnie z regulaminem projektu ogłoszony został konkurs na stypendium doktorskie w ramach projektu pt. „ Biofizyczny mechanizm (...) ”. Umowę o stypendium naukowe w programie „ A ” z Instytutem Wnioskodawczyni zawarła w dniu 4 marca 2016 r. Stypendium doktorskie dla stypendystki w wysokości 2 000 zł miesięcznie wypłacane jest co miesiąc przez 24 miesiące od marca 2016 roku. Instytut wypłaca kwotę pomniejszoną o podatek dochodowy od osób fizycznych. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Centrum w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określony jest uchwałą Rady Centrum z dnia 11 września 2014 r.
2016
22
lip

Istota:
Możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarówi usług.
Fragment:
(...) niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Na podstawie art. 113 ust. 4 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności – przed dniem wykonania tej czynności. Z art. 113 ust. 5 ustawy wynika natomiast, że jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. Stosownie do art. 113 ust. 11 cyt. ustawy podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1. Zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy, zwolnień, (...)
2016
5
lip

Istota:
Czy w związku z przeznaczeniem części wyremontowanego budynku na prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, w stosunku do składek członkowskich przeznaczonych na zakup i remont przedmiotowej nieruchomości powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
(...) zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 08.08.2011 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (Izba) w 2004 roku zakupił ze środków własnych oraz częściowo z kredytu komercyjnego nieruchomość budynkową (kamienicę) - stanowiącą obecnie siedzibę samorządu. W latach kolejnych nieruchomość ta była remontowana, przystosowywana do pełnienia zadań ustawowych i statutowych samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych. W tym okresie działalność Izby była finansowana ze składek członkowskich i opłat związanych z postępowaniem w sprawie wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych i do ewidencji laboratoriów. Izba zamierza rozpocząć działalność gospodarczą polegającą w szczególności na prowadzeniu działalności szkoleniowej i wydawniczej w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz na odpłatnym wynajmowaniu pomieszczeń szkoleniowych i biurowych, które w wyniku remontu zostały przygotowane i dostosowane do tych celów w budynku będącym siedzibą Izby.
2016
30
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.