Zwolnienia przedmiotowe | Interpretacje podatkowe

Zwolnienia przedmiotowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienia przedmiotowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Świadczenie nazwane „Dodatkowym Odszkodowaniem I” wypłacone przez pracodawcę w związku ze skorzystaniem przez Wnioskodawczynię z rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron nie mieści się w pojęciu odszkodowania ani zadośćuczynienia, to tym samym stwierdzić należy, że nie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2018 r. (data wpływu 22 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 4 lipca 2017 r. Wnioskodawca zawarł porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę z pracodawcą Spółka A S.A. Porozumienie było skutkiem grupowych zwolnień wynikających z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jakie nastąpiły w wyniku połączenia Spółki A S.A. z częścią Spółki B S.A. w dniu 4 listopada 2016 r. Grupowym zwolnieniem objęto prawie wszystkie grupy zawodowe występujące w Spółce A S.A., zarówno w Obszarze Biznesowym jak i w Obszarze Centrala Wsparcie – łącznie nie więcej niż 2.400 pracowników. Przyczyną zwolnień grupowych była potrzeba wdrożenia nowej struktury, która ma być elementem działań zmierzających do wykorzystania potencjału Spółki A S.A. w celu osiągnięcia efektów synergii oraz budowania długoterminowej przewagi konkurencyjnej.
2018
18
kwi

Istota:
Zwolnienia przedmiotowe.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2018 r. (data wpływu 6 marca 2018 r.) uzupełnionym w dniu 9 kwietnia 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w związku z czym pismem z dnia 28 marca 2018 r. na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 3 kwietnia 2018 r., a w dniu 9 kwietnia 2018 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 6 kwietnia 2018 r.). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. X realizuje w partnerstwie z Y - podmiot leczniczy projekt pn. „ (...) aktywizacja prozdrowotna pracowników ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do wybranej w drodze rekrutacji grupy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub mianowania. Zakwalifikowani uczestnicy projektu będą korzystać z następujących (...)
2018
16
kwi

Istota:
Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego z art. 17 ust. 1 pkt 44 dla odszkodowania otrzymanego przez Wspólnotę Mieszkaniową.
Fragment:
Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób pranych odnośnie otrzymanej kwoty odszkodowania. Kwalifikując otrzymane przez Wspólnotę odszkodowanie należy oprzeć się na wskazanej wyżej definicji „ zasobów mieszkaniowych ”. Zgodnie z przytoczoną definicją, pojęcie to należy rozumieć jako: „lokale mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże, a także grunty. Wobec powyższego, należy stwierdzić, że źródłem otrzymanego odszkodowania z tytułu czasowego zajęcia i ingerencji w działkę (grunt) Wspólnoty Mieszkaniowej jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi. W związku z powyższym przychody z tytułu otrzymanego odszkodowania stanowią przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które mają wpływ na wielkość dochodu z tej gospodarki, który z kolei korzystać będzie ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części przeznaczonej i wydatkowanej na utrzymanie zasobów mieszkaniowych Wspólnoty.
2018
16
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 4 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Szpital działa jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i na podstawie statutu. Podstawową działalnością Szpitala jest świadczenie usług w zakresie opieki medycznej. Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Szpital podlega zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego. Szpital otrzymał darowiznę w postaci środków trwałych oraz wyposażenia od Stowarzyszenia, które działa również na podstawie statutu. W zakres otrzymanej darowizny wchodzi sprzęt i aparatura medyczna o łącznej wartości (...)zł oraz pozostałe niezbędne wyposażenie o łącznej wartości (...) zł, które służą tylko i wyłącznie świadczeniu usług w zakresie opieki medycznej zwolnionej z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z powyższym Szpital w oparciu o w/w artykuł korzysta ze zwolnienia przedmiotowego i nie naliczył podatku dochodowego. W kontekście przedstawionego stanu faktycznego postawiono następujące pytanie.
2018
16
kwi

Istota:
W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2017 r. (data wpływu do Delegatury Krajowej Informacji Skarbowej w Płocku 27 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 12 lutego 2016 r. aktem notarialnym Wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem na zasadach wspólności ustawowej, niezabudowaną nieruchomość rolną, oznaczoną jako działki nr 244 i 258 o łącznym obszarze 3,0100 ha. Grunty będące przedmiotem umowy sprzedaży oznaczone są jako grunty rolne: działka nr 244 o powierzchni 0,4800 ha oznaczona jest jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, pastwiska trwałe i rowy, zaś działka nr 258 o obszarze 2,5300 ha oznaczona jest jako grunty orne: pastwiska trwałe. Nabyte tym aktem grunty stanowiły gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, a w wyniku ich nabycia zostało powiększone gospodarstwo rolne Wnioskodawczyni oraz Jej męża, co zostało potwierdzone w akcie notarialnym. Ponadto Wnioskodawczyni podkreśla, że nie prowadzi działalności gospodarczej.
2018
15
kwi

Istota:
Podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2016 r. (data wpływu 16 grudnia 2016 r.) uzupełnionym w dniu 31 stycznia 2017 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 25 stycznia 2017 r. nr 3063-ILPB1-2.4511.388.2016.1.JK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie wysłane w dniu 25 stycznia 2017 r. zostało skutecznie doręczone w dniu 27 stycznia 2017 r. Natomiast w dniu 31 stycznia 2017 r. (data nadania 30 stycznia 2017 r.) wpłynęło pismo stanowiące uzupełnienie wniosku. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca wraz z siostrą odziedziczył w styczniu 2014 r. mieszkanie, które następnie zostało sprzedane w lutym 2015 r. za sumę 250 tys. zł. Wnioskodawca znaczną część z tych odziedziczonych pieniędzy przeznaczył na zakup kawalerki. Mieszkanie zostało kupione wspólnie przez 2 rodziny: A oraz B (synowa z synem), każda z wymienionych rodzin pozostająca w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej.
2018
15
kwi

Istota:
Czy środki finansowe, które są otrzymywane przez Wnioskodawcę, a wypłacane przez K. na podstawie umowy grantowej pomiędzy stronami (K. oraz Wnioskodawcą), pochodzące z dotacji uzyskanych z EIT, będą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 kwietnia 2016 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 22 czerwca 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Dotychczasowy przebieg postępowania W dniu 22 lipca 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy interpretację indywidualną znak ITPB2/4511-385/16/IB w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że środki finansowe otrzymywane przez Wnioskodawcę nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem nie została spełniona przesłanka wymieniona w lit. b) tego przepisu. Wnioskodawca na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 22 lipca 2016 r. znak ITPB2/4511-385/16/IB wniósł pismem z dnia 8 sierpnia 2016 r. (data wpływu 11 sierpnia 2016 r.) wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. W odpowiedzi na powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów, pismem z dnia 8 września 2016 r. znak ITPB2/4511-1-81/16/RS stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.
2018
15
kwi

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
(...) zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 marca 2014 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Dotychczasowy przebieg postępowania W dniu 16 czerwca 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację nr ILPB2/415-333/14-2/AJ , w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że dieta radnego z tytułu pełnionych przez niego funkcji w gminnych instytucjach samorządowych, do których został desygnowany w trybie art. 24 u.s.g.. mieści się w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 u.p.d.o.f. W konsekwencji gmina, jako płatnik nie ma obowiązku dokonywać poboru zaliczek na podatek dochodowy od ww. przychodów do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł. Wnioskodawca na interpretację przepisów prawa podatkowego z 16 czerwca 2014 r. nr ILPB2/415-333/14-2/AJ wniósł pismem z 27 czerwca 2014 r. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. W odpowiedzi na powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działający w imieniu Ministra Finansów pismem z 16 lipca 2014 r. nr ILPB2/415W-52/14-2/JWP stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.
2018
15
kwi

Istota:
Czy przepisy art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nale?y stosowaa do emerytów i rencistów jako osób, które 31czy uprzedni stosunek s3u?bowy, funkcjonariuszy, którzy odeszli ze s3u?by w Komendach Miejskich/Powiatowych Panstwowej Stra?y Po?arnej?
Fragment:
(...) zwolnienia przedmiotowego - jest prawid3owe. UZASADNIENIE W dniu 25 paYdziernika 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek uzupe3niony w dniu 19 grudnia 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. We wniosku oraz jego uzupe3nieniu przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e. Komenda Wojewódzka Panstwowej Stra?y Po?arnej (Wnioskodawca) realizuje wyp3ate owiadczen emerytom i rencistom oraz cz3onkom ich rodzin Panstwowej Stra?y Po?arnej Komend Miejskich i Powiatowych na podstawie protoko3u z posiedzenia komisji socjalnej zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego z funduszu socjalnego emerytów i rencistów Panstwowej Stra?y Po?arnej oraz ich rodzin. Emeryt/rencista uprawniony do korzystania z funduszu socjalnego – to by3y funkcjonariusz, który odszed3 ze s3u?by z odpowiedniej Komendy Miejskiej/Powiatowej Panstwowej Stra?y Po?arnej. Na terenie województwa funkcjonuje XX Komend Powiatowych i XX Miejskie Komendy Panstwowej Stra?y Po?arnej, zatrudniaj1ce i zwalniaj1ce funkcjonariuszy jako jednostka organizacyjna. Do przychodu osi1gnietego ze owiadczen przyznanych w ramach funduszu socjalnego, Wnioskodawca stosuje zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38, a po jego przekroczeniu pobiera 10% podatek zrycza3towany zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2018
14
kwi

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania środków od spółki, która otrzymała je od Unii Europejskiej z tytułu realizacji projektu.
Fragment:
Tym samym wszelkie przywileje w podatku dochodowym od osób fizycznych (w tym zwolnienia przedmiotowe) stanowią wyjątek, istotne odstępstwo od sprawiedliwości podatkowej, co powoduje, że normy prawne je ustanawiające muszą być interpretowane ściśle. W ich przypadku niedopuszczalne jest zarówno stosowanie wykładni zawężającej, jak i wykładni rozszerzającej. Dotyczy to m.in. zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Na podstawie tego przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem; Zastosowanie przedmiotowego zwolnienia wymaga zatem łącznego spełnienia dwóch przesłanek, tj. przesłanki określonej w lit. a oraz lit. b wyżej przytoczonego przepisu.
2018
14
kwi

Istota:
Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stypendium otrzymane na realizację projektu korzysta ze zwolnienia od podatku?
Fragment:
P. (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2010 r. (data wpływu 27 września 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego, jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 września 2010 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny. W dniu 26 lipca 2010 r. została podpisana między Uniwersytetem X i działającą w imieniu Komisji Europejskiej R. umowa na realizację projektu badawczego o akronimie C.. Projekt jest realizowany w ramach programu M. (7. Program Ramowy). Projekt ma charakter naukowo-badawczy i będzie realizowany przez 2 lata (od 1 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2012 r.). Do jego realizacji bezpośredniej został zatrudniony na stanowisku adiunkta naukowego na okres 01 sierpnia - 31 lipca 2012 r. Wnioskodawca. Zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę. Środki finansowe na realizację projektu, w tym także stypendium dla Wnioskodawcy, przekazywane są przez R. działającą w imieniu Komisji Europejskiej na wyodrębniony tylko dla tego projektu rachunek bankowy.
2018
14
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.