Zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy nabycie spadku po zmarłym w dniu 4 września 2006r. spadkodawcy korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 4a ustawy od spadków i darowizn (upsd) ?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 2 oraz art. 7 ustawy z 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu zażalenia Pana ... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź -Widzew z dnia 12 lipca 2007r. Nr IX-005/165/2/K/07- Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi odmawia zmiany ww. postanowienia. Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Wnioskiem z dnia 14 maja 2007r. (data wpływu do Urzędu) Pan ... zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew o dokonanie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 14a ww. ustawy Ordynacja podatkowa (Op). Z przedstawionego we wniosku stanowiska podatnika wynika, że nabycie spadku po zmarłym w dniu 4 września 2006r. spadkodawcy (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wynagrodzenie osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu MISARN, w części sfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego są objęte zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art.21 ust.1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.)?

Fragment:

(...) P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów działając na podstawie przepisów art.216 §1 i art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.12.2005r. (wpływ do urzędu 25.01.2006r.) o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a §1 p o s t a n a w i a uznać stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e 1. Stan faktyczny zawarty we wnioskuZ przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Fundacja otrzymała dotację na realizację projektu MISARN ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, w ramach tematu A "Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich", po złożeniu stosownego wniosku i podpisaniu umowy pomiędzy Państwa (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy dochody osiągnięte w związku z realizacją kontraktów współfinansowanych przez Unię Europejską są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej nr 847/2006 z dnia 30.10.2006 r. (z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 02.11.2006 r.) postanawia uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Zgodnie ze stanem faktycznym podanym we wniosku, XXX Sp. z o.o. (dalej: Podatnik “Spółka”) zawarł następujące umowy: 1. Z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie jako jeden z 2 członków Konsorcjum (YYY S.A Oddział w Polsce i Spółka) kontrakt „Zarządzanie i Nadzór nad realizacją projektu: Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 7 (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni jako pracownika zatrudnionego w XXX S.A. i zaangażowanego we wdrażanie Zintegrowanego Operacyjnego Programu Rozwoju Regionalnego, stanowi dochód wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

(...) Postanowienie Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz.60), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego z dnia 05.01.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 09.01.2006 r.) - w sprawie dotyczącej odpowiedzi na zapytanie, czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni jako pracownika zatrudnionego w XXX S.A. i zaangażowanego we wdrażanie Zintegrowanego Operacyjnego Programu Rozwoju Regionalnego, stanowi dochód wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ? - jest nieprawidłowe. Uzasadnienie Stan faktyczny opisany we wniosku : Z opisanych w pismach okoliczności wynika, że Wnioskodawczyni jest pracownikiem XXX S.A. z (...)

2011
1
kwi

Istota:

W jaki sposób ustala się powierzchnię podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w przypadku jednostki badawczo-rozwojowej prowadzącej działalność gospodarczą.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, §4 oraz art. 14b § 1, § 2, § 7 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Ordynacja Podatkowa (J.t. Dz.U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zm.). Postanawia Udzielić na wniosek podatnika interpretacji stwierdzając, że zgodnie z art.7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r., o podatkach i opłatach lokalnych (J.t. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) zwalnia się od podatku od nieruchomości jednostki badawczo – rozwojowe, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą. UZASADNIENIE Podatnik w dniu 05.01.2006 r., złożył zgodnie z art. 14a § 2 Ordynacji Podatkowej, wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie. Wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo – rozwojowych (Tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 33 poz. 388) są jednostkami, którym w świetle (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy nagroda pieniężna za "wysokie zaangażowanie w realizacji zadań związanych z udziałem w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Bośni i Hercegowiny", przyznana decyzją MON w czasie pełnienia przez podatnika służby poza granicami kraju, jest zwolniona od podatku dochodowego?

Fragment:

(...) W złożonym piśmie podatnik podaje, że od sierpnia 2004 roku został skierowany poza granice Państwa w ramach misji pokojowej SFOR a następnie EUFOR w celu wzmocnienia sił państw sojuszniczych NATO i Unii Europejskiej w Republice Bośni i Hercegowiny, gdzie nadal pełni służbę. Decyzją Ministra Obrony Narodowej podatnika wyróżniono nagrodą pieniężną za cyt. "wysokie zaangażowanie w realizację zadań związanych z udziałem w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Bośni i Hercegowiny". Wypłaty nagrody dokonał Organ Finansowy Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach, pobierając od tej należności zaliczkę na podatek dochodowy. Zdaniem podatnika, otrzymana nagroda jest wolna od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) Treść powołanego przepisu stanowi, że wolne od podatku dochodowego są należności pieniężne (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy do kwoty podmiotowego zwolnienia z VAT wyrazonej w złotych, odpowiadającej równowartości 10.000 EURO wlicza się wartość sprzedaży zwolnionej przedmiotowo z podatku od towarów i usług ?

Fragment:

(...) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst ujednolicony z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 09.06.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. W dniu 09.06.2005 r. podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych (Prywatny Specjalistyczny Gabinet Gastrologiczny) wystąpił do Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych dotyczących podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podmiot nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT z uwagi na fakt, iż zawsze wykonywał tylko usługi medyczne, które były i nadal są zwolnione z podatku (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy środki z Funduszu Remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej mogą być wydatkowane na remont parkingu i pobocza?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 29.03.2004 r. (wpł. 30.04.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 26.04.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając w oparciu o przepisy art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zmian.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.W przesłanym piśmie wspólnota prosi o udzielenie odpowiedzi czy środki zgromadzone na funduszu remontowym wspólnoty można wydatkować na remont parkingu i chodnika położonego wokół budynku stanowiącego własność wspólnoty mieszkaniowej. Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202 poz. 1957) znowelizowała ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w ten sposób, że art. 1 pkt. 13 ustawy uchylił art. 17 ust. 1 pkt. 4m zwalniający dochody wspólnot mieszkaniowych utworzonych zgodnie z (...)

2011
1
mar

Istota:

Spółka posiadająca status podatnika podatku od towarów i usług udziela sporadycznie pożyczek, czy dokonane czynności są wyłączone z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt .4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu z dnia 29 lipca 2005 r. Nr PM/436-7/05 w przedmiocie udzielonej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Uzasadnienie W pismie z dnia 23 maja 2005 r. Spółka “…” sp. z o o zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka posiadająca status podatnika podatku od towarów i usług udziela sporadycznie pożyczek. Jednocześnie w tym piśmie Spółka stwierdziła, że te czynności są sklasyfikowane w PKWiU 65.22.10-00.90 jako usługi udzielania pożyczek świadczone poza systemem bankowym. (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wynagrodzenie za pracę przy programie realizowanym z bezzwrotnej pomocy zagranicznej korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

(...) Opole Lub.06.01.2006.PD415/14/05 /06 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opolu Lubelskim udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy zawarte we wniosku z dnia 25.11.2005r w sprawie dotyczącej kwestii opodatkowania dochodów strony, uzyskiwanych z tytułu umowy o pracę przy realizacji celu Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, finansowanego z bezzwrotnej pomocy - za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25.11.2005r. wpłynął Pani wniosek, uzupełniony pismem z dnia 27.12.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej (...)