Zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe | Interpretacje podatkowe

Zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy nabycie spadku po zmarłym w dniu 4 września 2006r. spadkodawcy korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 4a ustawy od spadków i darowizn (upsd) ?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 2 oraz art. 7 ustawy z 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu zażalenia Pana ... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź -Widzew z dnia 12 lipca 2007r. Nr IX-005/165/2/K/07- Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi odmawia zmiany ww. postanowienia. Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Wnioskiem z dnia 14 maja 2007r. (data wpływu do Urzędu) Pan ... zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew o dokonanie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 14a ww. ustawy Ordynacja podatkowa (Op). Z przedstawionego we wniosku stanowiska podatnika wynika, że nabycie spadku po zmarłym w dniu 4 września 2006r. spadkodawcy (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy wynagrodzenie osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu MISARN, w części sfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego są objęte zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art.21 ust.1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.)?
Fragment:
(...) P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów działając na podstawie przepisów art.216 §1 i art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.12.2005r. (wpływ do urzędu 25.01.2006r.) o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a §1 p o s t a n a w i a uznać stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e 1. Stan faktyczny zawarty we wnioskuZ przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Fundacja otrzymała dotację na realizację projektu MISARN ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, w ramach tematu A "Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich", po złożeniu stosownego wniosku i podpisaniu umowy pomiędzy Państwa (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy dochody osiągnięte w związku z realizacją kontraktów współfinansowanych przez Unię Europejską są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej nr 847/2006 z dnia 30.10.2006 r. (z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 02.11.2006 r.) postanawia uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Zgodnie ze stanem faktycznym podanym we wniosku, XXX Sp. z o.o. (dalej: Podatnik “Spółka”) zawarł następujące umowy: 1. Z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie jako jeden z 2 członków Konsorcjum (YYY S.A Oddział w Polsce i Spółka) kontrakt „Zarządzanie i Nadzór nad realizacją projektu: Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 7 (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni jako pracownika zatrudnionego w XXX S.A. i zaangażowanego we wdrażanie Zintegrowanego Operacyjnego Programu Rozwoju Regionalnego, stanowi dochód wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
Fragment:
(...) Postanowienie Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz.60), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego z dnia 05.01.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 09.01.2006 r.) - w sprawie dotyczącej odpowiedzi na zapytanie, czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni jako pracownika zatrudnionego w XXX S.A. i zaangażowanego we wdrażanie Zintegrowanego Operacyjnego Programu Rozwoju Regionalnego, stanowi dochód wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ? - jest nieprawidłowe. Uzasadnienie Stan faktyczny opisany we wniosku : Z opisanych w pismach okoliczności wynika, że Wnioskodawczyni jest pracownikiem XXX S.A. z (...)
2011
1
kwi

Istota:
W jaki sposób ustala się powierzchnię podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w przypadku jednostki badawczo-rozwojowej prowadzącej działalność gospodarczą.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, §4 oraz art. 14b § 1, § 2, § 7 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Ordynacja Podatkowa (J.t. Dz.U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zm.). Postanawia Udzielić na wniosek podatnika interpretacji stwierdzając, że zgodnie z art.7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r., o podatkach i opłatach lokalnych (J.t. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) zwalnia się od podatku od nieruchomości jednostki badawczo – rozwojowe, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą. UZASADNIENIE Podatnik w dniu 05.01.2006 r., złożył zgodnie z art. 14a § 2 Ordynacji Podatkowej, wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie. Wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo – rozwojowych (Tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 33 poz. 388) są jednostkami, którym w świetle (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy nagroda pieniężna za "wysokie zaangażowanie w realizacji zadań związanych z udziałem w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Bośni i Hercegowiny", przyznana decyzją MON w czasie pełnienia przez podatnika służby poza granicami kraju, jest zwolniona od podatku dochodowego?
Fragment:
(...) W złożonym piśmie podatnik podaje, że od sierpnia 2004 roku został skierowany poza granice Państwa w ramach misji pokojowej SFOR a następnie EUFOR w celu wzmocnienia sił państw sojuszniczych NATO i Unii Europejskiej w Republice Bośni i Hercegowiny, gdzie nadal pełni służbę. Decyzją Ministra Obrony Narodowej podatnika wyróżniono nagrodą pieniężną za cyt. "wysokie zaangażowanie w realizację zadań związanych z udziałem w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Bośni i Hercegowiny". Wypłaty nagrody dokonał Organ Finansowy Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach, pobierając od tej należności zaliczkę na podatek dochodowy. Zdaniem podatnika, otrzymana nagroda jest wolna od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) Treść powołanego przepisu stanowi, że wolne od podatku dochodowego są należności pieniężne (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy do kwoty podmiotowego zwolnienia z VAT wyrazonej w złotych, odpowiadającej równowartości 10.000 EURO wlicza się wartość sprzedaży zwolnionej przedmiotowo z podatku od towarów i usług ?
Fragment:
(...) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst ujednolicony z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 09.06.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. W dniu 09.06.2005 r. podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych (Prywatny Specjalistyczny Gabinet Gastrologiczny) wystąpił do Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych dotyczących podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podmiot nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT z uwagi na fakt, iż zawsze wykonywał tylko usługi medyczne, które były i nadal są zwolnione z podatku (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy środki z Funduszu Remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej mogą być wydatkowane na remont parkingu i pobocza?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 29.03.2004 r. (wpł. 30.04.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 26.04.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając w oparciu o przepisy art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zmian.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.W przesłanym piśmie wspólnota prosi o udzielenie odpowiedzi czy środki zgromadzone na funduszu remontowym wspólnoty można wydatkować na remont parkingu i chodnika położonego wokół budynku stanowiącego własność wspólnoty mieszkaniowej. Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202 poz. 1957) znowelizowała ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w ten sposób, że art. 1 pkt. 13 ustawy uchylił art. 17 ust. 1 pkt. 4m zwalniający dochody wspólnot mieszkaniowych utworzonych zgodnie z (...)
2011
1
mar

Istota:
Spółka posiadająca status podatnika podatku od towarów i usług udziela sporadycznie pożyczek, czy dokonane czynności są wyłączone z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt .4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
(...) DECYZJA Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu z dnia 29 lipca 2005 r. Nr PM/436-7/05 w przedmiocie udzielonej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Uzasadnienie W pismie z dnia 23 maja 2005 r. Spółka “…” sp. z o o zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka posiadająca status podatnika podatku od towarów i usług udziela sporadycznie pożyczek. Jednocześnie w tym piśmie Spółka stwierdziła, że te czynności są sklasyfikowane w PKWiU 65.22.10-00.90 jako usługi udzielania pożyczek świadczone poza systemem bankowym. (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy wynagrodzenie za pracę przy programie realizowanym z bezzwrotnej pomocy zagranicznej korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
Fragment:
(...) Opole Lub.06.01.2006.PD415/14/05 /06 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opolu Lubelskim udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy zawarte we wniosku z dnia 25.11.2005r w sprawie dotyczącej kwestii opodatkowania dochodów strony, uzyskiwanych z tytułu umowy o pracę przy realizacji celu Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, finansowanego z bezzwrotnej pomocy - za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25.11.2005r. wpłynął Pani wniosek, uzupełniony pismem z dnia 27.12.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.