ITPP3/4512-154/16/MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Zasadność skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2016 r. (data wpływu 22 marca 2016 r.), uzupełnionym w dniu 16 maja 2016 r. (daty wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności skorzystania ze zwolnienia podmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 16 maja 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe).

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na przeprowadzaniu/wykonaniu zmian w wystroju obiektów użytkowych mieszkalnych oraz gospodarczych. Jest to dostosowanie nieruchomości i lokali do potrzeb klientów związanych z używaniem lub sprzedażą nieruchomości.

Działalność opiera się na stronie wykonawczej danego projektu (projekt zewnętrzny lub według uznania klienta) od strony technicznej. Jest to więc związane z przeprowadzaniem zmian techniczno-wizualnych nieruchomości, remontów, ulepszeń funkcjonalnych wraz z wyposażeniem wnętrz pod kątem mebli i innych części wystroju wnętrz. W grę wchodzą więc prace remontowo-dekoracyjne, ale też prace polegające na wznoszeniu nowych obiektów lub i części.

W zakresie działalności mieszczą się następujące grupy działalności związanych z PKD: 43.33.Z; 41.20.Z; 43.31.Z; 77.29.Z; 71.11.Z; 74.10. Z.

Jest to – jak wspomniano – opracowywanie wystroju wnętrz w celu zaspokojenia potrzeb fizyczno-estetycznych i funkcjonalnych ludzi oraz dekorowanie wnętrz.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności doradczej (w tym celu jego klienci współpracują lub będą współpracować z podmiotami fachowymi w tej kwestii, tj. z architektami, projektantami, itd.).

Wnioskodawca zadeklarował, że:

  • nie był, ani nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT;
  • w działalności nie przekroczy w roku podatkowym kwoty (w tym roku 112.500 zł) obligującej do zarejestrowania się jako podatnik (VAT).
W związku z powyższym opisem w uzupełnieniu wniosku zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od VAT zgodnie z art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę stan faktyczny, może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT (na podstawie ustawy o VAT) w ramach prowadzonej działalności i ww. usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (...).

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1 (art. 113 ust. 9 ustawy).

Według art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi:

  1. prawnicze;
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego;
  3. jubilerskie.

Termin „doradztwo” obejmować może szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe i inne. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1996), pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć tego, „kto doradza”. Natomiast „doradzić”, w myśl tego Słownika, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Zatem termin „usługi w zakresie doradztwa” użyty w ustawie o podatku od towarów i usług należy rozumieć szeroko.

W treści art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b nie został zastosowany symbol PKWiU, który odnosiłby się do konkretnych usług doradczych. Kluczowy zatem jest charakter wykonywanych czynności.

Z treści złożonego wniosku wynika, że od dnia 1 kwietnia 2016 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na przeprowadzaniu/wykonaniu zmian w wystroju obiektów użytkowych mieszkalnych oraz gospodarczych. Jest to dostosowanie nieruchomości i lokali do potrzeb klientów związanych z używaniem lub sprzedażą nieruchomości. Działalność opiera się na stronie wykonawczej danego projektu (projekt zewnętrzny lub według uznania klienta) od strony technicznej. Wnioskodawca nie prowadzi działalności doradczej (w tym celu jego klienci współpracują lub będą współpracować z podmiotami fachowymi w tej kwestii, tj. z architektami, projektantami, itd.). Wnioskodawca zadeklarował, że:

  • nie był, ani nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT;
  • w działalności nie przekroczy w roku podatkowym kwoty (w tym roku 112.500 zł) obligującej do zarejestrowania się jako podatnik (VAT).

Na tym tle Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą zasadności skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) oraz treść powołanych przepisów potwierdzić należy pogląd Wnioskodawcy, że jeżeli nie wykonuje (nie będzie wykonywał) usług doradczych (ani innych usług, które wyłączają prawo do skorzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 13 ustawy) może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy. Zwolnienie jest to będzie uprawnione do momentu przekroczenia kwoty limitu, o którym mowa w tym przepisie.

Niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia a w odniesieniu do zdarzenia przyszłego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.