ITPP1/443-930/11/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy ze względu na poziom osiąganego przychodu Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego w zakresie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2011 r. (data wpływu 4 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2011 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Klub powołany został w dniu 4 lipca 2004 r. Szczegółowymi celami Stowarzyszenia są: kultywowanie tradycji sportu jeździeckiego, promocja turystyki aktywnej, hipoterapii, sportów konnych, popularyzacja, organizacja i rozwój jeździectwa osób niepełnosprawnych, popularyzacja Powszechnej Odznaki Jeździeckiej, wspieranie i promocja młodych sportowców, upowszechnianie modelu aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku, postaw otwartości i tolerancji społecznej, propagowanie jazdy konnej i czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości, rozbudzanie zainteresowań przyrodą i kulturą oraz prowadzenie działalności edukacyjnej. Stowarzyszenie ma również na celu unifikacje, szkolenia, doskonalenie umiejętności zawodowych osób jeżdżących i prowadzących jazdę konną. Cele realizowane są poprzez:

 1. organizację zawodów jeździeckich oraz imprez turystycznych;
 2. organizację imprez charytatywnych i integracyjnych;
 3. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów w sprawach organizacji imprez, wynikających z celów wymienionych w § 6;
 4. organizację prelekcji, pokazów spotkań i kursów;
 5. podejmowanie działań promujących młodych sportowców, takich jak stworzenie im możliwości brania udziału w zawodach na terenie regionu i całej Polski;
 6. prowadzenie własnej witryny internetowej jako ośrodka informacji o działalności Stowarzyszenia
 7. współpracę z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach działania;
 8. organizowanie i prowadzenie wykładów dla szkół oraz innych organizacji i instytucji zainteresowanych realizacją zadań zgodnych z celami wymienionymi w § 6;
 9. realizację własnych projektów;
 10. prowadzenie nieodpłatnej jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych,
 11. inne działania realizujące cele statutowe.

Przychody Stowarzyszenia wynikające z działalności statutowej za rok 2010 zamykają się kwotą 17.580,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych). Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie jest też czynnym podatnikiem VAT. W bieżącym roku otrzymała dofinansowanie na realizację zadania realizowanego w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy ze względu na poziom osiąganego przychodu Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego w zakresie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług...

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że ze względu na poziom osiąganego przychodu z tyt. prowadzonej działalności statutowej korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 i 2 ww. ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z powyższych przepisów wynika zasada zgodnie, z którą odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług podlegają opodatkowaniu tylko wówczas, gdy są wykonywane przez podatnika podatku od towarów i usług działającego dla tych czynności w takim właśnie charakterze.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. – zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z kolei, w myśl art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W oparciu o art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę (...).

W myśl art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Zauważyć należy, iż na mocy art. 113 ust. 13 ustawy, w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
  3. nowych środków transportu,
  4. terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;
 2. świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;
 3. niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Natomiast z dniem 1 kwietnia 2011 r. na mocy art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332), przepis art. 113 w ust. 13 otrzymał brzmienie: zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 podatnikiem jest ich usługobiorca oraz podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
  3. nowych środków transportu,
  4. terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;
 2. świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;
 3. niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Stosownie do zapisu art. 113 ust. 14 pkt 2 ustawy, Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia listę towarów i usług, o których mowa w ust. 13 pkt 1 lit. a i pkt 2, z uwzględnieniem klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową od 2004 r., nie jest podatnikiem VAT czynnym. Przychody ogółem wynikające z działalności statutowej za rok 2010 wyniosły 17.580,00 zł.

Skoro zatem jak wynika z wniosku przychody ogółem w 2010 r. z działalności statutowej wyniosły łącznie 17.580,00 zł, to przy założeniu, że Stowarzyszenie nie wykonuje czynności wyłączonych ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 13, w 2011 r. przysługuje prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy do momentu przekroczenia kwoty obrotu z tytułu sprzedaży opodatkowanej w wysokości 150.000 zł (art. 113 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.