ITPP1/443-1100/14/BK | Interpretacja indywidualna

Prawidłowość określenia momentu utraty prawa do zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 10 ustawy o VAT.
ITPP1/443-1100/14/BKinterpretacja indywidualna
  1. zwolnienia podmiotowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości określenia momentu utraty prawa do zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 10 ustawy o VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu limitu sprzedaży, w związku z którym należałoby dokonać rejestracji jako podatnik VAT czynny.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Od czerwca 2014 roku rozpoczął Pan prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług związanych z konserwacją i utrzymaniem rzek. Wystartował Pan w przetargach, z których dwa udało się wygrać i podpisał dwie umowy na wykonanie robót. Na te roboty zostały spisane dwie oddzielne umowy, z których każda zawiera w sobie kilka oddzielnych elementów (obiektów budowlanych), które są oddzielnie (niezależnie od siebie) realizowane, odbierane i fakturowane (sprzedawane). Elementem jest jedna określona rzeka lub jej fragment, na których są do wykonania określone roboty. Dla każdego z tych elementów wyznaczone są oddzielne terminy realizacji, sporządzone są oddzielne kosztorysy wyceniające poszczególne elementy oraz dokonywane są oddzielne odbiory i fakturowania.

Wykonanie każdego elementu związane jest z prowadzeniem oddzielnego dziennika budowy dla każdego elementu. Każdy element realizowany jest niezależnie od siebie i podlega oddzielnym procedurom wykonania, odbioru robót i fakturowania. Odbiór elementu zakończony jest wystawieniem faktury za wykonanie każdego elementu oddzielnie. Faktura za dany element jest końcowym rozliczeniem za wykonane roboty opisane w danym elemencie. Na wykonywane przeze Pana roboty podpisano dwie umowy opiewające na łączną wartość 107.638,58 zł, z których jedna jest na wartość 49.838,74 zł, a druga na wartość 57.799,84 zł. Obie umowy zawierają 7 oddzielnych elementów, każdy o wartości od około 10.000 do 25.000 złotych obejmujących wykonanie robót na 7 oddzielnych rzekach lub ich odcinkach. Działalność rozpoczął Pan dnia 11 czerwca 2014 r. jako podmiot niebędący podatnikiem VAT - zwolnienie podmiotowe. W związku z tym roczny limit zwolnienia z VAT w roku 2014 wyliczył Pan (po przeliczeniu proporcjonalnym) na wartość 83 835,62 zł. Według Pana ostatni element, który będzie wykonywał i na którym zostanie przekroczony limit 83 835,62 zł będzie Pan musiał w całości rozliczyć łącznie z podatkiem VAT. W chwili wykonywania tego elementu stanie się Pan podatnikiem VAT. W trakcie wykonywania robót zostanie przekroczony ustawowy limit zwolnienia i stanę się podatnikiem VAT z mocy ustawy. Problemem dla Pana jest moment, kiedy będzie musiał zostać podatnikiem VAT i od kiedy ma wystawiać „faktury z VAT”. W obu przetargach, w których Pan startował złożył oferty na roboty wycenione bez VAT. Nie wiedział Pan, ile przetargów wygra i na ile robót będzie podpisywał umowy. Oczywiście mógł Pan również nie wygrać niczego lub tylko jeden przetarg. Zamawiający żądał podpisania umów zgodnie z ofertami. W tej chwili dopuszcza spisanie aneksu do umowy, przy realizacji której stanie się Pan podatnikiem VAT. Oczywiście kwota umowy brutto pozostanie taka sama jak kwota umowy bez VAT. Do roku 2014 r. podatnikiem VAT zostawało się w chwili przekroczenia określonego ustawowo limitu. Od roku 2014 wprowadzono nowe regulacje, które są nieczytelne i wieloznaczne. W Urzędzie Skarbowym w .....nie potrafiono udzielić Panu jednoznacznej odpowiedzi od którego momentu stanie się Pan podatnikiem VAT. Podobnie było na infolinii podatkowej, gdzie osoba udzielająca informacji konsultowała się z ekspertem i też nie potrafiła udzielić odpowiedzi. Zasugerowano natomiast, aby zwrócił się Pan o wydanie interpretacji indywidualnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Od kiedy w takiej sytuacji zostanie Pan podatnikiem VAT i od kiedy powinien wystawiać faktury z VAT... Czy Pana interpretacja jest prawidłowa...

Pana zdaniem, zgodnie z art. 113 ust. 10 ustawy o VAT „Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę”. Pana zdaniem „faktyczną wartością sprzedaży” w tym przypadku, będzie wykonanie każdego elementu umowy, który podlega oddzielnemu odbiorowi oraz kończy się każdorazowo wystawieniem faktury za wykonany cały element (obiekt). W związku z tym, Pana zdaniem, podatnikiem stanie się w chwili zafakturowania usługi, której wartość przekroczy Pana roczny limit obrotu zwolnionego od podatku VAT, to jest kwoty 83.835,62 zł. Na przykład: dotychczasowy wykonany obrót wynosi 70.000 zł. Wystawia Pan kolejną fakturę za kolejny element na wartość 15.000 zł. Wówczas nastąpi przekroczenie obrotu zwolnionego, czyli Pana limitu w wysokości 83.835,62 zł. Wobec tego ta cała transakcja będzie już podlegała podatkowi VAT. W związku z tym, że Pana cena jaką zaoferował w przetargu wynosi 15.000 zł, to wystawiona przeze Pana faktura będzie wynosiła brutto 15.000 zł, a w tym 23% VAT, czyli netto 12.195,12 zł. Podobnie będzie już z kolejnymi fakturami. Pana zdaniem, w przypadku dwóch umów, jako sprzedaż dla potrzeb określenia limitu zwolnienia i opodatkowania VAT, nie należy traktować samych zawartych umów, tylko poszczególne, wykonane i sprzedane (zafakturowane) elementy, które podlegają każdorazowo oddzielnemu rozliczeniu. Sprzedażą jest wykonana usługa poświadczona wystawioną fakturą.

Umowy należy traktować jedynie jako zobowiązanie (deklarację) do wykonania określonych prac. One mogą być wykonane w całości zgodnie z umową lub jedynie częściowo albo w ogóle mogą nie zostać wykonane. Przyczyny braku realizacji zawartych umów mogą być bardzo różne - długotrwała choroba, nieszczęśliwy wypadek, trudności finansowe, itp. Jest to szczególnie istotne w przypadku firmy jednoosobowej. Jeśli zawartych umów Pan nie zrealizuje lub zrealizuje je tylko w pewnej części to nie zostanie podatnikiem VAT z mocy ustawy w związku z przekroczeniem limitu obrotu zwolnionego z VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretację wydano w oparciu o stan faktyczny opisany we wniosku oraz przy założeniu, że podatnik prawidłowo korzystał ze zwolnienia podmiotowego od chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz prawidłowo fakturował i rozliczał wykonywane częściowo usługi, dla których określono zapłatę.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

zwolnienia podmiotowe
ITPP1/443-1016/14/BS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.