ITPP1/443-1016/14/BS | Interpretacja indywidualna

Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2015 r.
ITPP1/443-1016/14/BSinterpretacja indywidualna
 1. zwolnienia podmiotowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2014 r. (data wpływu 26 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 13 listopada 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2015 r. – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 13 listopada 2014 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Dom Pomocy Społecznej w ... jest samodzielną jednostką budżetową i organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego Powiatu ..., działającą od dnia 1 kwietnia 1983 roku. Jednostka organizacyjna jest przeznaczona dla osób przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie, a osoby w niej zamieszkujące są meldowane na pobyt stały. Do statutowych jej zadań i obowiązków należy zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających itp. Dom nie prowadzi innej działalności gospodarczej i usługowej. Świadczone przez Dom usługi zwolnione są od podatku od towarów i usług. Głównym źródłem dochodów jednostki jest odpłatność za pobyt mieszkańców, ponoszona w części przez mieszkańców, w części przez ośrodki pomocy społecznej kierujące mieszkańców do domu pomocy społecznej bądź zobowiązanych członków rodzin. Dom Pomocy Społecznej w ... korzysta również z dotacji z Budżetu Państwa przekazywanej przez Urząd Wojewódzki dla Powiatu ..., z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w ... Wspomniane dochody w całości odprowadzane są na rachunek dochodów organu prowadzącego (Powiatu). Dom Pomocy Społecznej w ... w ramach statutowej działalności prowadzi kuchnię przygotowującą wyżywienie dla jego mieszkańców. Kuchnia nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, obsługiwana jest przez pracowników zatrudnionych przez Dom Pomocy Społecznej w ... na podstawie umów o pracę. Działalność kuchni, żywienie mieszkańców jest ściśle związana z zadaniami statutowymi Domu. Pracownicy zatrudnieni w jednostce organizacyjnej pomagają mieszkańcom we wszelkich czynnościach życia codziennego, w tym przygotowywaniu posiłków oraz ich karmieniu. Wszyscy pracownicy niezależnie od tego na jakim stanowisku są zatrudnieni wraz z mieszkańcami tworzą społeczność Domu. Jednocześnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2013 r., w sprawie domów pomocy społecznej, wszyscy pracownicy tworzą zespół terapeutyczno-opiekuńczy, w skład którego wchodzą zwłaszcza pracownicy pierwszego kontaktu.

Członkami zespołu terapeutyczno-opiekuńczego są również wolontariusze, stażyści i praktykanci wykonujący prace na rzecz mieszkańców Domu.

W funkcjonowaniu Domu ważne jest aby wszelkie działania, pracowników, wolontariuszy czy stażystów były wykonywane w taki sposób, aby mieszkańcy mieli poczucie wspólnoty z osobami wykonującymi różnego rodzaju czynności na ich rzecz. Ważne jest również, aby mogli wspólnie spożywać posiłki. W związku z powyższym pojawiło się zainteresowanie o możliwości zakupienia obiadów przez pracowników, wolontariuszy, stażystów czy praktykantów. W dniu 17 stycznia 2014 roku Wnioskodawca zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej w ... o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej naliczania podatku VAT do posiłków sprzedawanych dla ww. osób a przygotowywanych przez kuchnię. Interpretacją z dnia 18 kwietnia 2014 roku Izba Skarbowa poinformowała, że ze zwolnienia od podatku VAT mogą korzystać osoby wymagające wsparcia instytucji pomocy społecznej (tj. osób chorych, starszych bądź bezdomnych) jak również, że ze zwolnienia od podatku VAT nie mogą korzystać pracownicy jednostki, wolontariusze, stażyści, praktykanci i inne osoby wykonujący okresowo prace dla jednostki. Wskazano na art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług. Od dnia 1 lipca 2014 roku Jednostka dokonuje sprzedaży obiadów i nalicza podatek VAT zgodnie z wytycznymi indywidualnej interpretacji.

W okresie od 1 lipca 2014 roku do 21 sierpnia 2014 roku sprzedaż netto obiadów opodatkowanych VAT wyniosła 353,03 zł, wartość VAT to kwota 28,22 zł. Licząc do końca roku 2014 roku sprzedaż netto kształtować się będzie w granicy, łącznie od miesiąca lipca 2014 roku, około 1.200,00 zł (stanowi to około 0,04% wpływów jednostki). Wnioskodawca przewiduje, że sprzedaż obiadów w roku następnym (analogicznie do roku 2014) będzie się kształtować netto w granicy około 2.400,00 zł (będzie to stanowiło około 0,08% wpływów jednostki).

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że Jednostka jest podatnikiem podatku od towarów i usług od 1 lipca 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy jednostka, świadcząca usługi polegające na sprzedaży obiadów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, może skorzystać ze zwolnienia z tego podatku w myśl artykułu 113 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ bez względu na wysokość procentowej wartości sprzedaży opodatkowanych obiadów w stosunku do całości uzyskanych wpływów ze świadczonych usług zwolnionych z VAT, wartość sprzedaży obiadów nie przekroczy kwoty 150.000,00 zł...
 2. Czy ewentualne zwolnienie z podatku VAT może nastąpić jeszcze w 2014 roku czy dopiero od 01.01.2015 roku lub innym terminie...

Świadczone przez Dom usługi zwolnione są od podatku od towarów i usług, z wyjątkiem opodatkowanej sprzedaży obiadów w wysokości 8% stawki. Wysokość sprzedaży opodatkowanej usługi w roku 2014 roku stanowić będzie około 0,04% całości wpływów z usług, które świadczy jednostka. Przewidywana wysokości sprzedaży w roku 2015 to około 0,08% całości usług. Wartość sprzedaży nie przekroczy w 2014 roku i w latach następnych nie przekroczy w każdym roku podatkowym kwoty 150.000,00 zł.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że może skorzystać za zwolnienia od podatku w myśl art. 113 ustawy od dnia 1 stycznia 2015 roku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Przy czym przez sprzedaż – zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy – rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z kolei przepis art. 113 ust. 2 ustawy stanowi, że do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
   – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje należy zauważyć, że prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przysługuje podatnikowi nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił to zwolnienie lub z niego zrezygnował, pod warunkiem, że wartość sprzedaży opodatkowanej (bez podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy. Podkreślić w tym miejscu należy, że powrót do zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwy jest wyłącznie od początku danego roku podatkowego, tj. od 1 stycznia.

Wnioskodawca jest Domem Pomocy Społecznej, do którego zadań należy zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od lipca 2014 roku. Jednostka w ramach działalności prowadzi stołówkę dla mieszkańców oraz odpłatną sprzedaż obiadów dla pracowników, stażystów, wolontariuszy itp. Wnioskodawca świadczy usługi zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy, oraz opodatkowane stawką 8% -sprzedaż obiadów na rzecz pracowników Jednostki, wolontariuszy, stażystów, itp. Jednocześnie wskazano, że zarówno w 2014 roku, jak i w latach następnych sprzedaż opodatkowana nie przekroczy kwoty 150.000 zł.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do rozstrzygnięcia kwestii możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego od 1 stycznia 2015 roku.

Odnosząc treść powołanych przepisów do opisu sprawy należy stwierdzić, że w myśl art. 113 ust. 11 ustawy, Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa ust. 113 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 2, dopiero począwszy od 1 stycznia 2016 roku, o ile oczywiście sprzedaż opodatkowana w 2014 i 2015 roku nie przekroczy kwoty 150.000 zł. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

zwolnienia podmiotowe
IPPP2/443-866/14-2/RR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.