IPTPP4/443-665/14-6/ALN | Interpretacja indywidualna

Możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług.
IPTPP4/443-665/14-6/ALNinterpretacja indywidualna
 1. zwolnienia podmiotowe
 2. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2014 r. (data wpływu 11 września 2014 r.) uzupełnionym pismami z dnia 12 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.), 27 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 12 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.) i 27 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.) o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.(ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku)

Spółka z o.o. jako komplementariusz spółki komandytowej, będzie świadczyć usługi zarządzania, prowadzenia bieżących jej spraw związanych z działalnością gospodarczą. Zgodnie z umową pomiędzy spółkami do obowiązków komplementariusza będą należeć: reprezentacja spółki komandytowej przy podpisywaniu umów związanych z działalnością gospodarczą, zarządzanie zasobami spółki, nadzór nad rachunkowością, kontrola kosztów oraz dążenie do osiągnięcia zakładanych przez władze spółki komandytowej wskaźników finansowych. Zgodnie z PKD, przeważającym rodzajem działalności to 7022.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Komplementariusz za czynności wykonywane na rzecz spółki komandytowej będzie otrzymywał kwotę brutto określoną w umowie pomiędzy spółkami na koniec każdego miesiąca na podstawie wystawionego rachunku (korzystając ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. l i 9 ustawy o VAT).

Wpis do KRS w dniu 23.06.2014, zaświadczenie REGON 28.07.2014,uzyskanie NIP: 01.07.2014. Pierwsze czynności zarządzania firmą (czynności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) dokonano 01.10.2014. Firma nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT; podatnik nie zrezygnował ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ust. 1. Wartość sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności w 2014 kwoty 150.000,00 złotych.

Firma w 2013 nie prowadziła działalności gospodarczej, umowa spółki, wpis do KRS oraz inne niezbędne do identyfikacji jednostki numery oraz czynności określone w wiążących Spółkę umowach zostały dokonane w 2014 roku (miesiące 06-102014). Firma w ramach prowadzonej działalności nie planuje dokonywać dostaw wymienionych w art. 13 ust. 13 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Firma posiada siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W chwili uzupełnienia wniosku podatnik świadczy usługi zarządzania inną Spółką, korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ust. 1 i 9. Wykonywane usługi zarządzania inną firmą polegają na:

 • podpisywaniu umów z pracownikami, bankami, kontrahentami,
 • koordynowaniu działań związanych z zaopatrzeniem, dystrybucją oraz nadzór nad realizacją zamówień oraz rzetelnym wykonaniem zleconych prac,
 • nadzór nad windykacją należności.

W ocenie Wnioskodawcy wykonywane czynności wyczerpują definicję podgrupy wg PKWiU 70.22.17.0- usługi zarządzania procesami gospodarczymi i jako takie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca w piśmie z dnia 27 listopada 2014 r. wskazał, że w piśmie z dnia 12.11.2014 roku w rubryce 68-opis sytuacji zdarzenia w pkt 5 powstał błąd pisarski, prawidłowa treść to: firma nie planuje dokonywać i nie dokonuje dostaw wymienionych w art. 113 ust. 13 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.(ostatecznie postawione w uzupełnieniu wniosku)

Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego na mocy art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, kiedy przeważająca działalność została zakwalifikowana pod kodem PKD 70.22.Z-pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w sytuacji, kiedy rzeczywiście świadczone usługi będą obejmować prowadzenie bieżących spraw Spółki oraz jej reprezentowanie - w klasyfikacji PKD nie znaleziono kodu odpowiadającego świadczonym usługom. W klasyfikacji PKWiU znaleziona została grupa 70.22.17.0-usługi zarządzania procesami gospodarczymi - jako uzupełnienie grupy 70.22.Z.

Zdaniem Wnioskodawcy:(ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy ITPP1/443-642/12/BK – nie definicja przeważającego rodzaju działalności lecz jej charakter - rodzaj wykonywanych czynności powinien kwalifikować do zwolnienia tych czynności ze zwolnienia podmiotowego. Zgodnie z definicją Małego Słownika Języka Polskiego PWN „doradzać” znaczy: udzielać porady, podać-wskazać sposób postępowania w danej sprawie, doradztwo jest udzielaniem fachowych zaleceń, porad. W przypadku przyszłego zdarzenia spółka-komplementariusz występować będzie jako strona przyszłych umów, zdarzeń gospodarczych, handlowych, przejmując na siebie ryzyko podjętych przez siebie decyzji w postaci wejścia w stosunki prawne na gruncie prawa cywilnego, prawa pracy itp. – przejmuje na siebie ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu spółki komandytowej za określoną kwotę. Zdaniem, Wnioskodawcy w rozumieniu obowiązującego prawa w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy o VAT, mimo kodu wg PKD 7022.Z - przypisanego dla usług doradczych- wykluczających możliwość skorzystania z tego zwolnienia, ponieważ charakter wykonywanych czynności a nie ich kwalifikacja powinien decydować o ich wyłączeniu ze zwolnienia przedmiotowego. Zdaniem Wnioskodawcy czynności, które Spółka w przyszłości będzie wykonywać nie będą usługami doradztwa, wykluczającymi z możliwości skorzystania ze zwolnienia na mocy art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, lecz usługami zarządzania przedsiębiorstwem dla, których ustawodawca nie przewidział wykluczenia ze zwolnienia podmiotowego.

W Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług na świadczone usługi jest przewidziana grupa 70.22.17.0- usługi zarządzania procesami gospodarczymi, która w naszej ocenie najbardziej odpowiada czynnościom przez spółkę wykonywanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z kolei według art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  • transakcji związanych z nieruchomościami,
  • usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  • usług ubezpieczeniowych
  • jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W myśl art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Natomiast stosownie do art. 113 ust. 9 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

W myśl art. 113 ust. 10 ustawy, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

W myśl art. 113 ust. 11 ustawy, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Według art. 113 ust. 11a ustawy, przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio do podatnika będącego osobą fizyczną, który przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5.

Natomiast w myśl art. 113 ust. 13 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   • wyrobów tytoniowych,
   • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  4. terenów budowlanych,
  5. nowych środków transportu;
 1. świadczących usługi:
  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie;
 2. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

W świetle powyższego usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa nie korzystają ze zwolnienia.

Podkreślić należy, iż ani ustawa o podatku od towarów i usług ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. Skoro jednak ustawa o podatku od towarów i usług w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT zastrzega, że do osób świadczących usługi doradztwa nie stosuje się zwolnienia, określonego w ust. 1 i 9 należy – wobec braku w ustawie definicji doradztwa – posłużyć się znaczeniem językowym.

Termin „doradztwo” obejmować może szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe i inne. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1996), pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć tego, „kto doradza”. Natomiast „doradzić”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć szeroko.

Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jako komplementariusz spółki komandytowej, będzie świadczyć usługi zarządzania, prowadzenia bieżących jej spraw związanych z działalnością gospodarczą. Zgodnie z umową pomiędzy spółkami do obowiązków komplementariusza będą należeć: reprezentacja spółki komandytowej przy podpisywaniu umów związanych z działalnością gospodarczą, zarządzanie zasobami spółki, nadzór nad rachunkowością, kontrola kosztów oraz dążenie do osiągnięcia zakładanych przez władze spółki komandytowej wskaźników finansowych. Zgodnie z PKD, przeważającym rodzajem działalności jest 7022.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Komplementariusz za czynności wykonywane na rzecz spółki komandytowej będzie otrzymywał kwotę brutto określoną w umowie pomiędzy spółkami na koniec każdego miesiąca na podstawie wystawionego rachunku (korzystając ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. l i 9 ustawy o VAT).

Firma w 2013 nie prowadziła działalności gospodarczej, umowa spółki, wpis do KRS oraz inne niezbędne do identyfikacji jednostki numery oraz czynności określone w wiążących Spółkę umowach zostały dokonane w 2014 roku. Pierwsze czynności zarządzania firmą (czynności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) dokonano 01.10.2014. Firma nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT; podatnik nie zrezygnował ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ust. 1. Wartość sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności w 2014 kwoty 150.000,00 złotych. Firma nie planuje dokonywać i nie dokonuje dostaw wymienionych w art. 113 ust. 13 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Firma posiada siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W chwili uzupełnienia wniosku podatnik świadczy usługi zarządzania inną Spółką, korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ust. 1 i 9. Wykonywane usługi zarządzania inną firmą polegają na:

 • podpisywaniu umów z pracownikami, bankami, kontrahentami,
 • koordynowaniu działań związanych z zaopatrzeniem, dystrybucją oraz nadzór nad realizacją zamówień oraz rzetelnym wykonaniem zleconych prac,
 • nadzór nad windykacją należności.

W ocenie Wnioskodawcy wykonywane czynności wyczerpują definicję podgrupy wg PKWiU 70.22.17.0- usługi zarządzania procesami gospodarczymi i jako takie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle powyższego, mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy należy stwierdzić, że jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest:

 • podpisywanie umów z pracownikami, bankami, kontrahentami,
 • koordynowanie działań związanych z zaopatrzeniem, dystrybucją oraz nadzór nad realizacją zamówień oraz rzetelnym wykonaniem zleconych prac,
 • nadzór nad windykacją należności

i w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca nie zamierza wykonywać jakichkolwiek usług doradczych, ani żadnych innych czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, ponadto wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w proporcji do okresu prowadzenia działalności w 2014 r. kwoty 150 000 zł i w kolejnych latach podatkowych prowadzenia działalności gospodarczej wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty 150 000 zł – to z tytułu świadczenia usług w ramach ww. działalności gospodarczej Wnioskodawcy przysługuje prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Zaznaczyć jednak należy, że Wnioskodawca utraci zwolnienie od podatku VAT w przypadku wykonania jakichkolwiek czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 pkt 1 i 2 ustawy, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

Wnioskodawca utraci również zwolnienie określone w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, jeżeli wartość sprzedaży przekroczy kwotę 150.000 zł (począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę).

Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

zwolnienia podmiotowe
IBPP3/443-812/14/KG | Interpretacja indywidualna

świadczenie usług
IPPP3/443-877/14-2/RD | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPP1/443-642/12/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.