IPTPP3/4512-227/15-4/BM | Interpretacja indywidualna

Zachowanie zwolnienia z art. 113 ustawy oraz wliczanie do kwoty limitu z art. 113 ustawy dotacji.
IPTPP3/4512-227/15-4/BMinterpretacja indywidualna
 1. zwolnienia podmiotowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważniania do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2015 r. (data wpływu 17 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 września 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zachowania przez Wnioskodawcę prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy,
 • wliczania do kwoty limitu z art. 113 ust. 1 ustawy wartości dotacji/dofinansowania działalności Wnioskodawcy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zachowania przez Wnioskodawcę prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy,
 • wliczania do kwoty limitu z art. 113 ust. 1 ustawy wartości dotacji/dofinansowania działalności Wnioskodawcy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 • obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej,
 • obowiązku wystawiania faktur/rachunków na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • wskazania jakie inne obowiązki formalno-prawne będą ciążyć na Wnioskodawcy

oraz w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 września 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie i doprecyzowanie pytań oraz o przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego i prowadzi działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, nie prowadzi działalności gospodarczej.

W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie organizuje tzw. warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Podopieczni w ramach prowadzonych zajęć przystosowują się do życia w grupie, do współpracy, do pomocy innym, uczą się prowadzenia możliwie samodzielnego i aktywnego życia w swoim środowisku. W ramach warsztatów uczestnicy korzystają z kilku różnych pracowni m.in. plastycznej, gospodarstwa domowego, komputerowej, technicznej i rękodzieła artystycznego. Oprócz nieprzecenionych walorów terapeutycznych efektem takich zajęć są różnego rodzaju dzieła wytwórcze (stroiki, ozdoby świąteczne, kartki okolicznościowe, obrazy itp.). Przychód ze sprzedaży tych prac na różnych aukcjach, kiermaszach, festynach zgodnie z art. 8. ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie stanowi działalność odpłatną Stowarzyszenia. Osiągnięty w ten sposób przychód pokrywa w części koszty zakupu materiałów zużytych do wytworzenia tych prac w ramach warsztatów terapeutycznych, a dochód zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych korzysta ze zwolnienia od podatku.

W piśmie z dnia 10 września 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie zrezygnował i nie utracił zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wartość sprzedaży za poprzedni rok podatkowy tj. 2014, o której mowa w art. 113 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. nie przekroczyła kwoty 150.000 zł. Przewidywana wartość sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług za 2015 rok nie przekroczy kwoty 150.000 zł. Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca dokonuje sprzedaży prac wytworzonych w ramach warsztatów terapeutycznych wyłącznie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W odpowiedzi na pytanie tut. Organu, czy łączny obrót Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, przekroczył w roku 2014 i 2015 kwotę 20.000 zł, Wnioskodawca wskazał, iż łączny obrót Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży prac wytworzonych w ramach warsztatów terapeutycznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczył w roku 2014 i 2015 kwoty 20.000 zł. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, jedynie działalność statutową odpłatną pożytku publicznego, z której dochód przeznaczany jest wyłącznie na cele statutowe i dotychczas nie był obowiązany do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z uwagi na fakt nieprzekroczenia obrotów 20.000 zł w pierwszym roku działalności czy nie przekroczenia obrotów 40.000 zł w kolejnych latach prowadzenia działalności do końca 2013 roku. W roku 2014 Wnioskodawca nie miał obowiązku ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy rejestrującej.

Wnioskodawca rozważa możliwość dokonywania sprzedaży prac uczestników warsztatów terapeutycznych w sklepie internetowym w systemie wysyłkowym. Wnioskodawca planując dokonywanie sprzedaży w systemie wysyłkowym będzie:

 • otrzymywał zapłatę za sprzedany towar na rachunek bankowy Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikało jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (identyfikacja danych nabywcy, w tym jego adres);
 • przedmiotem dostaw nie będą towary określone w § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544).

Sprzedaż prac w sklepie internetowym będzie sprzedażą zwolnioną na podstawie art. 113 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Pytanie „Czy podatnik będzie zobowiązany do wystawiania faktur/rachunków dokumentujących taką sprzedaż...” dotyczy sprzedaży prac uczestników warsztatów terapeutycznych dokonywanej przy pomocy sklepu internetowego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).
 1. Czy Wnioskodawca, dokonując sprzedaży prac uczestników warsztatów przy pomocy sklepu internetowego, zachowa dotychczasowe zwolnienie, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami)...
 2. Czy wartość otrzymanej przez Wnioskodawcę dotacji/dofinansowania działalności Wnioskodawcy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie przeznaczona na sfinansowanie zakupu materiałów zużytych do wytworzenia prac, których sprzedaż jest przedmiotem interpretacji należy wliczać do limitu kwoty z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), dochód ze sprzedaży prac wytworzonych w ramach warsztatów terapeutycznych przy pomocy sklepu internetowego nadal będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c) ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 24 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wnioskodawca nie prowadząc działalności gospodarczej i nie będąc zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług będzie mógł nadal korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z uwagi na fakt, że wartość sprzedaży za poprzedni rok podatkowy tj. 2014. o której mowa w art. 113 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. nie przekroczyła u Wnioskodawcy kwoty 150.000 zł oraz przewidywana wartość sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług za 2015 rok nie przekroczy u Wnioskodawcy kwoty 150.000 zł. Ponadto Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca dokonując sprzedaży w systemie wysyłkowym (w sklepie internetowym) prac wytworzonych w ramach warsztatów terapeutycznych wyłącznie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, będzie otrzymywał zapłatę za sprzedany towar na rachunek bankowy za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących tę zapłatę jednoznacznie będzie wynikało jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana. W związku z powyższym Wnioskodawca będzie korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących na podst. § 2 ust. 1 oraz poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544). Ponadto Wnioskodawca nie decydując się na sprzedaż prac uczestników terapii w systemie wysyłkowym będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, gdyż łączny obrót Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży prac wytworzonych w ramach warsztatów terapeutycznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczył w roku 2014 i 2015 kwoty 20.000 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy wartości otrzymanej dotacji/dofinansowania do działalności Wnioskodawcy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie przeznaczonej na sfinansowanie zakupu materiałów zużytych do wytworzenia prac, których sprzedaż jest przedmiotem interpretacji nie należy wliczać do limitu kwoty z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż przepis art. 113 ust. 1 ww. ustawy odwołuje się do wartości sprzedaży, a nie wartości przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy, działając zgodnie z przepisami art. 106b ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nie będzie on obowiązany do wystawiania faktur w odniesieniu do sprzedaży prac uczestników zajęć terapeutycznych, dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a jednocześnie zwolnionej od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług na żądanie nabywcy towaru Wnioskodawca będzie zobowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną (prac uczestników warsztatów terapeutycznych), o której mowa w art. 106b ust. 2, jeżeli żądanie jej wystawienia zostanie zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub otrzymano całość lub część zapłaty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy zdefiniowano, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
  -jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W myśl art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1 (art. 113 ust. 9 ustawy).

Stosownie do treści art. 113 ust. 10 ustawy, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 (art. 113 ust. 11 ustawy).

Stosownie do art. 113 ust. 11a ustawy, przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio do podatnika będącego osobą fizyczną, który przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5.

Art. 113 ust. 13 ustawy stanowi, że zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   • wyrobów tytoniowych,
   • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  4. terenów budowlanych,
  5. nowych środków transportu;
 1. świadczących usługi:
  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie.

Zgodnie z art. 29a ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca - Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego i prowadzi działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, nie prowadzi działalności gospodarczej. W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie organizuje tzw. warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Podopieczni w ramach prowadzonych zajęć przystosowują się do życia w grupie, do współpracy, do pomocy innym, uczą się prowadzenia możliwie samodzielnego i aktywnego życia w swoim środowisku. Oprócz nieprzecenionych walorów terapeutycznych efektem takich zajęć są różnego rodzaju dzieła wytwórcze (stroiki, ozdoby świąteczne, kartki okolicznościowe, obrazy itp.). Wnioskodawca dokonuje sprzedaży prac wytworzonych w ramach warsztatów terapeutycznych wyłącznie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie zrezygnował i nie utracił zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wartość sprzedaży za poprzedni rok podatkowy tj. 2014, o której mowa w art. 113 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. nie przekroczyła kwoty 150.000 zł. Przewidywana wartość sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług za 2015 rok nie przekroczy kwoty 150.000 zł. Wnioskodawca rozważa możliwość dokonywania sprzedaży prac uczestników warsztatów terapeutycznych w sklepie internetowym w systemie wysyłkowym. Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia, czy dokonując sprzedaży prac uczestników warsztatów przy pomocy sklepu internetowego, zachowa zwolnienie o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy oraz czy wartość otrzymanej przez Wnioskodawcę dotacji/dofinansowania działalności Wnioskodawcy z jednostki samorządu terytorialnego, nie przeznaczonej na sfinansowanie zakupu materiałów zużytych do wytworzenia prac, należy wliczać do kwoty limitu z art. 113 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze fakt, iż wartość sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 2 ustawy, u Wnioskodawcy za 2014 r. nie przekroczyła kwoty 150.000 zł oraz przewidywana wartość sprzedaży, o której mowa w ww. przepisach art. 113 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 2 ustawy za 2015 rok nie przekroczy kwoty 150.000 zł, a także okoliczność, iż Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, należy stwierdzić, że sprzedaż Wnioskodawcy spełni przesłanki umożliwiające korzystanie ze zwolnienia z art. 113 ust. 1 ustawy.

Mając zatem na uwadze opis sprawy oraz obowiązujące przepisy, należy stwierdzić, że Wnioskodawca dokonując sprzedaży prac uczestników warsztatów za pośrednictwem sklepu internetowego, w świetle okoliczności wskazanych we wniosku, zachowa dotychczasowe zwolnienie sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, o ile w kolejnych latach nie przekroczy wartości sprzedaży określonej w art. 113 ust. 1 w zw. z art. 113 ust. 2 ustawy.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ww. pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Natomiast, jeżeli otrzymana dotacja, jak wskazano we wniosku, jest dofinansowaniem działalności Wnioskodawcy i nie będzie miała bezpośredniego wpływu na cenę sprzedawanych w sklepie internetowym towarów, wówczas dotacja taka nie będzie podlegała wliczeniu do kwoty, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

Stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 2, z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca wywiódł prawidłowy skutek prawny, pomimo odmiennej argumentacji, uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie zachowania przez Wnioskodawcę prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy i wliczania do kwoty limitu z art. 113 ust. 1 ustawy wartości dotacji/dofinansowania działalności Wnioskodawcy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast w zakresie pozostałych pytań w podatku od towarów i usług oraz w podatku dochodowym od osób prawnych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

zwolnienia podmiotowe
IBPP3/4512-388/15/ASz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.