IPPP2/4512-232/15-4/MJ/DG | Interpretacja indywidualna

Możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ustawy o VAT.
IPPP2/4512-232/15-4/MJ/DGinterpretacja indywidualna
 1. limit
 2. zwolnienia podmiotowe
 3. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2015 r. (data wpływu 17 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 2 czerwca 2015 r. w odpowiedzi na wezwanie z dnia 25 maja 2015 r. nr IPPP2/4512-232/15-2/MJ/DG o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ustawy o VAT – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony z dnia 2 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ustawy o VAT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadząc działalność gospodarczą zarejestrował się do podatku od towarów i usług w 2007 roku (data rejestracji – 9 kwietnia 2007 r.). Działalność polegała na wykonywaniu robót budowlanych związanych z wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z). W 2014 roku Wnioskodawca nie przekroczył limitu sprzedaży 150.000 zł, zlikwidował działalność (zgłosił likwidację w Urzędzie Miasta i złożył VAT-Z z dniem 31 maja 2014 r.). W styczniu 2015 roku Wnioskodawca ponownie rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej i internet (PKD 47.91.Z). Działalność ta wykonywana jest od 8 stycznia 2015 r. Wnioskodawca nie dokonał aktualizacji VAT-R w związku z wyborem zwolnienia podmiotowego. Wnioskodawca wystawia faktury ze zwolnieniem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca, w związku z rozpoczętą działalnością w styczniu 2015 roku, może korzystać ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ...

Stanowisko Wnioskodawcy

Ponieważ w 2014 roku Wnioskodawca miał status podatnika - nie jest osobą rozpoczynającą sprzedaż w 2015 roku, zatem mógłby ewentualnie korzystać ze zwolnienia podmiotowego od pierwszego stycznia 2015 roku pod warunkiem, że w 2014 roku nie przekroczył limitu zwolnienia podmiotowego 150.000 zł, po uprzednim złożeniu aktualizacji VAT-R do 7 dnia od dnia zaistnienia zmian. Podsumowując, jeżeli nie dokonał takiej aktualizacji, to od 1 stycznia 2015 roku nadal jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a sprzedaż dokonana po tej dacie powinna być opodatkowana tym podatkiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do treści art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3, zgodnie z którym podmioty, o których mowa w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (...) mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Natomiast w myśl ust. 12, jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana (...).

Mając na uwadze treść przywołanych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że osoba fizyczna będąca podatnikiem podatku VAT, która wykonuje czynności określone w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podlega obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku od towarów i usług. Niemniej jednak ustawodawca zwolnił od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT). Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. (art. 113 ust. 5 ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy o VAT, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
   - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających opodatkowaniu.

Ponadto ustawodawca zwolnił od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1 (art. 113 ust. 9 ustawy o VAT). Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. (art. 113 ust. 10 ustawy o VAT). Natomiast podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1. Przepis ten stosuje się odpowiednio do podatnika będącego osobą fizyczną, który przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5 (art. 113 ust. 11 i 11a ustawy o VAT).

Należy również wskazać, że zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy o VAT nie stosuje się do podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   - energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   - wyrobów tytoniowych,
   - samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. E, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  4. terenów budowlanych,
  5. nowych środków transportu,
 2. świadczących usługi:
  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawa i hodowlą roślin oraz chowem i hodowla zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie;
 3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, prowadząc działalność gospodarczą zarejestrował się do podatku od towarów i usług w 2007 roku. Działalność polegała na wykonywaniu robót budowlanych związanych z wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z). W 2014 roku Wnioskodawca nie przekroczył limitu sprzedaży 150.000 zł. Zlikwidował działalność z dniem 31 maja 2014 r. W urzędzie skarbowym złożył VAT-Z. W styczniu 2015 roku Wnioskodawca ponownie rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej i internet (PKD 47.91.Z). Działalność ta wykonywana jest od 8 stycznia 2015 r. Wnioskodawca nie dokonał aktualizacji VAT-R w związku z wyborem zwolnienia podmiotowego. Wnioskodawca wystawia faktury ze zwolnieniem.

Wątpliwości dotyczą możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT w związku z rozpoczętą działalnością gospodarczą w 2015 r.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, o którym mowa w art. 113 ust. 11, w przypadku Wnioskodawcy, pozwala na skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego, gdyż od końca roku, w którym Wnioskodawca zrezygnował ze zwolnienia, tj. koniec 2007 roku do dnia wyboru zwolnienia, tj. styczeń 2015 r. upłynął więcej niż jeden rok.

Sprzedaż dokonywana przez podatników - co do zasady, w myśl zapisu art. 113 ust. 1 ustawy o VAT – podlega zwolnieniu od podatku pod warunkiem, że w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła łącznie kwoty 150.000 zł. Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że wartość sprzedaży w 2014 r. nie przekroczyła wyżej wskazanej wartości, wobec czego, spełniona jest przesłanka zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w ww. przepisie.

Niemniej jednak dokonując całościowej oceny przedstawionych informacji zawartych we wniosku należy uznać, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Pomimo, że Wnioskodawca rozpoczynając działalność gospodarczą w 2015 r. nie dokonał aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R i nie dokonał wyboru zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, to od początku tej działalności zachowywał się jak podatnik zwolniony. Świadczy o tym dokumentowanie sprzedaży fakturami niezawierającymi podatku VAT należnego (z zastosowaniem zwolnienia).

Wobec tego, w świetle wyżej przedstawionego stanu faktycznego oraz dokonanej analizy przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku VAT należy stwierdzić, że Wnioskodawca może skorzystać w 2015 r. ze zwolnienia podmiotowego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowo Wnioskodawca powinien złożyć we właściwym urzędzie skarbowym aktualizację zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R dokonując wyboru zwolnienia podmiotowego – o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT – od daty rozpoczęcia wykonywania czynności w ramach tej działalności gospodarczej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.