IPPP2/4512-230/15-2/BH | Interpretacja indywidualna

Wydatki poniesione na realizację Projektu, w zdarzeniu opisanym we wniosku, nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, z uwagi na to, że Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.
IPPP2/4512-230/15-2/BHinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. zwolnienia podmiotowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „X.” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „X.”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W ramach działalności gospodarczej Stowarzyszenie będzie realizowało 1 projekt w ramach Osi 4 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działania „Małe projekty” pn. 1. „X.” Operacja nr 1 polega na uruchomieniu galerii gdzie będą się odbywały warsztaty rękodzieła oraz wystawy kulturalne. W tym celu zakupione w ramach operacji będą: piec do wypalania gliny, krosno, oraz materiały na warsztaty rękodzielnicze oraz zakupione zostaną usługi drobnych prac remontowych.

Wyżej wymieniona inwestycja ma na celu popularyzację kultury Y.

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego nie nastawioną na rzecz osiągania zysku a na realizację zadań społecznie użytecznych w tym celu Stowarzyszenie może pozyskiwać środki z dotacji (środki publiczne - główne źródło przychodu Stowarzyszenia) oraz może prowadzić i prowadzi od kwietnia 2014 r. działalność gospodarczą, z której zyski są w całości przekazywane na działalność statutową Stowarzyszenia. Przychód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia w roku 2014 wyniósł 44.314,80 zł i został w całości przekazany na cele statutowe Stowarzyszenia.

Działalność Stowarzyszenia reguluje: Ustawa o Stowarzyszeniach oraz Ustawa o działalności Pożytku Publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem VAT (wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł i za rok 2014 była to wartość przychodu 44.314,80 zł).

Zakup towarów i usług w ramach realizacji projektu będzie udokumentowany fakturami VAT wystawionymi na Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi, które nie widnieje w rejestrze płatników podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do realizowanej operacji pn.: 1. „X.” w ramach Osi 4 PROW 2007-2013 Działania „Małe projekty” Wnioskodawca - Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi - ma możliwość odliczenia podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 113 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł.

Fakt, że roczna wartość sprzedaży Stowarzyszenia nie osiąga progu 150.000 zł (za rok 2014 była to wartość przychodu 44.314,80 zł) powoduje, że Stowarzyszenie tj. Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym realizując operację pn.: 1. „X.” w ramach Osi 4 PROW na lata 2007-2013 Działania „Małe projekty” Wnioskodawca nie będąc płatnikiem VAT nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od planowanej inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych inwestycji, inwestycja ta musi być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z treści art. 88 ust. 4 powołanej ustawy wynika, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest organizacją pożytku publicznego nie nastawioną na rzecz osiągania zysku a na realizację zadań społecznie użytecznych w tym celu Stowarzyszenie może pozyskiwać środki z dotacji (środki publiczne - główne źródło przychodu Stowarzyszenia) oraz może prowadzić i prowadzi od kwietnia 2014 r. działalność gospodarczą, z której zyski są w całości przekazywane na działalność statutową Stowarzyszenia. W ramach działalności gospodarczej Stowarzyszenie będzie realizowało projekt w ramach Osi 4 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działania „Małe projekty” pn. 1. „X.”. Projekt polega na uruchomieniu galerii gdzie będą się odbywały warsztaty rękodzieła oraz wystawy kulturalne. W tym celu zakupione w ramach operacji będą: piec do wypalania gliny, krosno, oraz materiały na warsztaty rękodzielnicze oraz usługi drobnych prac remontowych. Zakup towarów i usług w ramach realizacji Projektu będzie udokumentowany fakturami VAT.

Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem VAT (wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł i za rok 2014 była to wartość przychodu 44.314,80 zł).

Wnioskodawca ma wątpliwości czy w związku z realizacją Projektu będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów towarów i usług.

W rozpatrywanej sprawie należy stwierdzić, że nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją Projektu. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a dokonane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych generujących podatek należny wskutek czego poniesione wydatki nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Wydatki poniesione na realizację Projektu, w zdarzeniu opisanym we wniosku, nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, z uwagi na to, że Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

Ponadto w art. 88 ust. 4 ustawy został wprost sformułowany zakaz odliczania podatku naliczonego przez podmioty, które nie są zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni – a Wnioskodawca zalicza się do tej kategorii podmiotów. W konsekwencji Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług poniesione w związku z realizowanym Projektem.

W świetle powyższych okoliczności, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-239/15-2/IG | Interpretacja indywidualna

zwolnienia podmiotowe
IPPP2/4512-124/15-4/MT | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.