IPPP2/4512-122/15-2/MT | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT
IPPP2/4512-122/15-2/MTinterpretacja indywidualna
 1. doradztwo
 2. nadzór inwestorski
 3. zwolnienia podmiotowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2015 r. (data wpływu 12 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania budowlanego oraz nadzorów inwestorskich. Zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczych jest to PKD 74.10.Z - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. Faktycznie wykonywane przez Wnioskodawcę usługi polegają na:

 • sporządzanie projektów wraz z opisami technicznymi,
 • wykonywanie przedmiarów robót związanych z projektami,
 • sporządzaniu dokumentacji powykonawczej oraz kosztorysów inwestorskich,

Wnioskodawca zamierza w ramach zleceń pełnić nadzór inwestorski, do obowiązków Wnioskodawcy należeć będzie również:

 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem n budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie stosowaniu wadliwych lub niedopuszczalnych w budownictwie materiałów,
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
 • potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

W ramach wykonywanej działalności Wnioskodawca otrzymuje również zlecenia na wykonanie ekspertyz technicznych. Wówczas w oparciu o prawo budowlane opisuje istniejący stan techniczny obiektu. Zlecający opracowanie dokumentacji technicznej określa miejsce i rodzaj obiektu. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest sporządzanie projektu i rysunków zgodnie ze sztuką budowlaną, prawami fizyki i normami technicznymi. Przy tych czynnościach nie ma miejsca na doradztwo techniczne.

Ponadto Wnioskodawca nie świadczy usług dla osób, które chciałyby uzyskać tylko poradę, opinię lub wyjaśnienie w zakresie inżynierii, umożliwiające im podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie planowanej inwestycji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wykonywanie czynności pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego pozwalają Wnioskodawcy na korzystanie ze zwolnienie podmiotowego w zakresie podatku VAT, na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca nie świadczy usług doradztwa technicznego, a zatem ma prawo do zwolnienia podmiotowego od podatku towarów i usług na podstawie 113 ust. 1 ustawy. Zwolnienie to będzie możliwe do czasu, gdy wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy progu określonego w art. 113 ust. 1 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Jak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

W myśl art. 113 ust. 2 ustawy o VAT, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
   – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Art. 113 ust. 5 ustawy stanowi, że jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Stosownie do art. 113 ust. 11 ustawy o VAT, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT – zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   • wyrobów tytoniowych,
   • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  4. terenów budowlanych,
  5. nowych środków transportu;
 2. świadczących usługi:
  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie;
 3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Z przedstawionego we wniosku zdarzeniu przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania budowlanego oraz nadzorów inwestorskich. Zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczych jest to PKD 74.10.Z – działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. Faktycznie wykonywane przez Wnioskodawcę usługi polegają na sporządzaniu projektów wraz z opisami technicznymi, wykonywaniu przedmiarów robót związanych z projektami, sporządzaniu dokumentacji powykonawczej oraz kosztorysów inwestorskich. Wnioskodawca zamierza w ramach zleceń pełnić nadzór inwestorski; do obowiązków Wnioskodawcy należeć będzie również: reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie stosowaniu wadliwych lub niedopuszczalnych w budownictwie materiałów, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. W ramach wykonywanej działalności Wnioskodawca otrzymuje również zlecenia na wykonanie ekspertyz technicznych, gdzie opisuje istniejący stan techniczny obiektu. Zlecający opracowanie dokumentacji technicznej określa miejsce i rodzaj obiektu. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest sporządzanie projektu i rysunków zgodnie ze sztuką budowlaną, prawami fizyki i normami technicznymi. Ponadto Wnioskodawca nie świadczy usług dla osób, które chciałyby uzyskać tylko poradę, opinię lub wyjaśnienie w zakresie inżynierii, umożliwiające im podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie planowanej inwestycji.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotycza możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ustawy o VAT.

Należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. W treści art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b nie został wskazany także symbol PKWiU odnoszący się wprost do konkretnych usług doradczych. W potocznym rozumieniu termin „doradztwo” obejmuje szereg usług doradczych, tj.: podatkowe, prawne, finansowe techniczne, inżynierskie i inne. Zgodnie z Małym Słownikiem Języka Polskiego PWN, Warszawa 1994 „doradzać” znaczy udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie. Tak więc doradztwo jest udzieleniem fachowych zaleceń, porad, zwłaszcza ekonomicznych. Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „usługi w zakresie doradztwa” powinno się rozumieć szeroko.

Trzeba zatem stwierdzić, że najistotniejszy w przedmiotowej sprawie jest charakter wykonywanych czynności. Należy w tym miejscu wskazać, że porada czy opinia nie musi mieć charakteru odrębnego pisemnego dokumentu, gdyż już samo wykonywanie czynności, których istotą jest doradztwo, decyduje o wyłączeniu tych czynności ze zwolnienia podmiotowego.

Z uwagi na przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że pełnienie przez Wnioskodawcę funkcji nadzoru inwestorskiego nie wyłącza zastosowania przez Wnioskodawcę zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT z tego względu, że usługi te nie mają charakteru usług doradztwa. Jak wskazał Wnioskodawca przy wymienionych we wniosku czynnościach nie ma miejsca na doradztwo techniczne, a także Wnioskodawca nie świadczy usług dla osób, które chciałyby uzyskać tylko poradę, opinię lub wyjaśnienie w zakresie inżynierii, umożliwiające podjęcie decyzji w sprawie planowanej inwestycji.

W odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że Wnioskodawcy, który będzie świadczyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługi w zakresie projektowania budowlanego, nadzorów inwestorskich oraz sporządzania ekspertyz technicznych oraz który nie wykonuje i nie zamierza wykonywać żadnych czynności, których istotą jest jakiegokolwiek rodzaju doradztwo, wówczas Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Należy wskazać, że ww. zwolnienie przewidziane jest do momentu, gdy faktyczna wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy w trakcie roku podatkowego kwoty określonej w ww. przepisie. Po ewentualnym przekroczeniu tej kwoty Wnioskodawca będzie zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT czynny.

Skoro zatem, w okolicznościach opisanych we wniosku, Wnioskodawca nie świadczy usług mających charakter doradztwa i wartość całej sprzedaży (bez kwoty podatku) z wykonywanej przez Niego działalności gospodarczej, obejmującej także czynności pełnienia nadzoru inwestorskiego, nie osiągnie kwoty wymienionej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT tj. 150.000 zł, to Wnioskodawca ma możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi ( art . 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.