IPPP2/4512-122/15-2/MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zastosowanie zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2015 r. (data wpływu 12 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania budowlanego oraz nadzorów inwestorskich. Zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczych jest to PKD 74.10.Z - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. Faktycznie wykonywane przez Wnioskodawcę usługi polegają na:

 • sporządzanie projektów wraz z opisami technicznymi,
 • wykonywanie przedmiarów robót związanych z projektami,
 • sporządzaniu dokumentacji powykonawczej oraz kosztorysów inwestorskich,

Wnioskodawca zamierza w ramach zleceń pełnić nadzór inwestorski, do obowiązków Wnioskodawcy należeć będzie również:

 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem n budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie stosowaniu wadliwych lub niedopuszczalnych w budownictwie materiałów,
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
 • potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

W ramach wykonywanej działalności Wnioskodawca otrzymuje również zlecenia na wykonanie ekspertyz technicznych. Wówczas w oparciu o prawo budowlane opisuje istniejący stan techniczny obiektu. Zlecający opracowanie dokumentacji technicznej określa miejsce i rodzaj obiektu. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest sporządzanie projektu i rysunków zgodnie ze sztuką budowlaną, prawami fizyki i normami technicznymi. Przy tych czynnościach nie ma miejsca na doradztwo techniczne.

Ponadto Wnioskodawca nie świadczy usług dla osób, które chciałyby uzyskać tylko poradę, opinię lub wyjaśnienie w zakresie inżynierii, umożliwiające im podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie planowanej inwestycji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wykonywanie czynności pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego pozwalają Wnioskodawcy na korzystanie ze zwolnienie podmiotowego w zakresie podatku VAT, na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca nie świadczy usług doradztwa technicznego, a zatem ma prawo do zwolnienia podmiotowego od podatku towarów i usług na podstawie 113 ust. 1 ustawy. Zwolnienie to będzie możliwe do czasu, gdy wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy progu określonego w art. 113 ust. 1 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Jak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

W myśl art. 113 ust. 2 ustawy o VAT, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
   – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Art. 113 ust. 5 ustawy stanowi, że jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Stosownie do art. 113 ust. 11 ustawy o VAT, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT – zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   • wyrobów tytoniowych,
   • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  4. terenów budowlanych,
  5. nowych środków transportu;
 2. świadczących usługi:
  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie;
 3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Z przedstawionego we wniosku zdarzeniu przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania budowlanego oraz nadzorów inwestorskich. Zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczych jest to PKD 74.10.Z – działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. Faktycznie wykonywane przez Wnioskodawcę usługi polegają na sporządzaniu projektów wraz z opisami technicznymi, wykonywaniu przedmiarów robót związanych z projektami, sporządzaniu dokumentacji powykonawczej oraz kosztorysów inwestorskich. Wnioskodawca zamierza w ramach zleceń pełnić nadzór inwestorski; do obowiązków Wnioskodawcy należeć będzie również: reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie stosowaniu wadliwych lub niedopuszczalnych w budownictwie materiałów, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. W ramach wykonywanej działalności Wnioskodawca otrzymuje również zlecenia na wykonanie ekspertyz technicznych, gdzie opisuje istniejący stan techniczny obiektu. Zlecający opracowanie dokumentacji technicznej określa miejsce i rodzaj obiektu. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest sporządzanie projektu i rysunków zgodnie ze sztuką budowlaną, prawami fizyki i normami technicznymi. Ponadto Wnioskodawca nie świadczy usług dla osób, które chciałyby uzyskać tylko poradę, opinię lub wyjaśnienie w zakresie inżynierii, umożliwiające im podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie planowanej inwestycji.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotycza możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ustawy o VAT.

Należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. W treści art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b nie został wskazany także symbol PKWiU odnoszący się wprost do konkretnych usług doradczych. W potocznym rozumieniu termin „doradztwo” obejmuje szereg usług doradczych, tj.: podatkowe, prawne, finansowe techniczne, inżynierskie i inne. Zgodnie z Małym Słownikiem Języka Polskiego PWN, Warszawa 1994 „doradzać” znaczy udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie. Tak więc doradztwo jest udzieleniem fachowych zaleceń, porad, zwłaszcza ekonomicznych. Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „usługi w zakresie doradztwa” powinno się rozumieć szeroko.

Trzeba zatem stwierdzić, że najistotniejszy w przedmiotowej sprawie jest charakter wykonywanych czynności. Należy w tym miejscu wskazać, że porada czy opinia nie musi mieć charakteru odrębnego pisemnego dokumentu, gdyż już samo wykonywanie czynności, których istotą jest doradztwo, decyduje o wyłączeniu tych czynności ze zwolnienia podmiotowego.

Z uwagi na przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że pełnienie przez Wnioskodawcę funkcji nadzoru inwestorskiego nie wyłącza zastosowania przez Wnioskodawcę zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT z tego względu, że usługi te nie mają charakteru usług doradztwa. Jak wskazał Wnioskodawca przy wymienionych we wniosku czynnościach nie ma miejsca na doradztwo techniczne, a także Wnioskodawca nie świadczy usług dla osób, które chciałyby uzyskać tylko poradę, opinię lub wyjaśnienie w zakresie inżynierii, umożliwiające podjęcie decyzji w sprawie planowanej inwestycji.

W odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że Wnioskodawcy, który będzie świadczyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługi w zakresie projektowania budowlanego, nadzorów inwestorskich oraz sporządzania ekspertyz technicznych oraz który nie wykonuje i nie zamierza wykonywać żadnych czynności, których istotą jest jakiegokolwiek rodzaju doradztwo, wówczas Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Należy wskazać, że ww. zwolnienie przewidziane jest do momentu, gdy faktyczna wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy w trakcie roku podatkowego kwoty określonej w ww. przepisie. Po ewentualnym przekroczeniu tej kwoty Wnioskodawca będzie zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT czynny.

Skoro zatem, w okolicznościach opisanych we wniosku, Wnioskodawca nie świadczy usług mających charakter doradztwa i wartość całej sprzedaży (bez kwoty podatku) z wykonywanej przez Niego działalności gospodarczej, obejmującej także czynności pełnienia nadzoru inwestorskiego, nie osiągnie kwoty wymienionej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT tj. 150.000 zł, to Wnioskodawca ma możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi ( art . 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.