IBPP2/4512-129/15/KO | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług
IBPP2/4512-129/15/KOinterpretacja indywidualna
 1. usługi stołówkowe
 2. zwolnienia podmiotowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 lutego 2015 r. (data wpływu 10 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z 16 kwietnia 2015 r. (data wpływu 22 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 16 kwietnia 2015 r. (data wpływu 22 kwietnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 13 kwietnia 2015 r. znak: IBPP2/4512-129/15/KO.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Dom Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową Miasta nieposiadającą osobowości prawnej. Dom na podstawie art. 55 ust. l ustawy o pomocy społecznej świadczy usługi pobytowe wraz z wyżywieniem dla osób, które zostaną w nim umieszczone na mocy decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektora MOPS. Usługi te są zwolnione z podatku VAT na mocy art. 43 ust. l pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług jako usługi pomocy społecznej świadczone na rzecz beneficjenta tej pomocy.

Dom nie prowadzi innej dodatkowej działalności gospodarczej i usługowej. Głównym źródłem dochodów jednostki są odpłatności za pobyt ponoszone w części przez mieszkańców domu oraz ośrodki pomocy społecznej (MOPR, MOPS, GOPS). Wpływy powyższych dochodów w całości odprowadzane są na rachunek dochodów organu prowadzącego (Miasta).

Wnioskodawca w ramach podstawowej działalności prowadzi stołówkę dla mieszkańców placówki. Stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, obsługiwana jest przez zatrudnionych na podstawie umów o pracę pracowników. Działalność stołówki jest ściśle związana z działalnością statutową jednostki (usługi bytowe). Ze względu na zainteresowanie i zapytania zatrudnionych pracowników w kwestii możliwości korzystania w czasie pracy ze stołówki jednostki, Wnioskodawca zamierza wprowadzić usługi odpłatnej sprzedaży posiłków pracownikom (za pełną odpłatnością, tj. koszt surowca i przygotowania posiłków).

Jak wynika z indywidualnych interpretacji wydanych przez dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2013 r. sygn. ITPP1/443-1284/12/JJ oraz z dnia 18 kwietnia 2014r. sygn. ITPP1/443-62/14/MS zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. l pkt 22 ustawy o VAT nie ma zastosowania w przypadku odpłatnej sprzedaży posiłków dla pracowników domów pomocy społecznej.

Pismem z 16 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił zdarzenie przyszłe następująco:

 1. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 2. Wnioskodawca zamierza sprzedawać posiłki pracownikom od dnia 1 lipca 2015 r.
 3. Przewidywana wartość posiłków dla pracowników w 2015 r. (w drugim półroczu) wyniesie ok. 5.000 zł netto.
 4. Łączna wartość sprzedaży w 2014 r. bez kwoty podatku wyniosła 0 zł. Wnioskodawca świadczył jedynie usługi zwolnione od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy.
 5. Wnioskodawca oprócz czynności opisanych we wniosku nie będzie dokonywał żadnych czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 powołanej ustawy, jeżeli planowana wartość sprzedaży posiłków netto w roku podatkowym 2015 nie przekroczy kwoty 150.000 złotych...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Według szacunków Wnioskodawcy wartość netto planowanej sprzedaży posiłków pracownikom w roku podatkowym nie przekroczy kwoty 10.000 złotych. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 złotych, a do wartości tej nie wlicza się kwoty podatku. Zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 2 do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1 nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, z wyjątkiem usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41.

Z powyższego zdaniem Wnioskodawcy wynika, że do kwoty zwolnienia podmiotowego w przypadku domu pomocy społecznej nie wlicza się wartości usług pobytowych w DPS świadczonych na rzecz mieszkańców i zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22. Wnioskodawca nie świadczy także usług, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 powołanej ustawy. Zatem jeśli planowana sprzedaż posiłków pracownikom nie przekracza w roku podatkowym kwoty 150.000 złotych netto to Wnioskodawca powinien być uprawniony do skorzystania ze zwolnienia od podatku, o jakim mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności sformułowany został odpowiednio w art. 7 oraz art. 8 ww. ustawy. I tak, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej - na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy - rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle art. 113 ust. 1 ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

W myśl art. 113 ust. 2 ustawy do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1.wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

2.odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

 1. transakcji związanych z nieruchomościami,
 2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
 3. usług ubezpieczeniowych

-jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3.odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Stosownie do art. 113 ust. 5 ustawy o VAT jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Art. 113 ust. 13 ustawy stanowi, że zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

1.dokonujących dostaw:

 1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
 2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
  • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
  • wyrobów tytoniowych,
  • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
 3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
 4. terenów budowlanych,
 5. nowych środków transportu;

2.świadczących usługi:

 1. prawnicze,
 2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
 3. jubilerskie;

3.nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca na podstawie art. 55 ust. l ustawy o pomocy społecznej świadczy usługi pobytowe wraz z wyżywieniem dla osób, które zostaną w nim umieszczone na mocy decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektora MOPS. Usługi te są zwolnione z podatku VAT na mocy art. 43 ust. l pkt 22 ustawy o VAT.

Wnioskodawca nie prowadzi innej dodatkowej działalności gospodarczej i usługowej. Wnioskodawca w ramach podstawowej działalności prowadzi stołówkę dla mieszkańców placówki. Stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, obsługiwana jest przez zatrudnionych na podstawie umów o pracę pracowników. Działalność stołówki jest ściśle związana z działalnością statutową jednostki (usługi bytowe). Ze względu na zainteresowanie i zapytania zatrudnionych pracowników w kwestii możliwości korzystania w czasie pracy ze stołówki jednostki, Wnioskodawca zamierza wprowadzić usługi odpłatnej sprzedaży posiłków pracownikom (za pełną odpłatnością, tj. koszt surowca i przygotowania posiłków) od dnia 1 lipca 2015 r. Przewidywana wartość posiłków dla pracowników w 2015 r. (w drugim półroczu) wyniesie ok. 5.000 zł netto. Łączna wartość sprzedaży w 2014 r. bez kwoty podatku wyniosła 0 zł. Wnioskodawca oprócz czynności opisanych we wniosku nie będzie dokonywał żadnych czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, jeżeli planowana wartość sprzedaży posiłków netto w roku podatkowym 2015 nie przekroczy kwoty 150.000 zł.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy. Przy czym jeżeli wartość sprzedaży, przy uwzględnieniu ust. 9 tego artykułu, przekroczy wskazaną w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT kwotę 150.000 zł, to Wnioskodawca utraci prawo do zwolnienia podmiotowego począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę, w myśl art. 113 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

usługi stołówkowe
IPTPP2/443-333/14-4/JS | Interpretacja indywidualna

zwolnienia podmiotowe
ITPP1/443-859/14/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.