IBPP1/4512-267/15/ES | Interpretacja indywidualna

Możliwość korzystania z podmiotowego zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług
IBPP1/4512-267/15/ESinterpretacja indywidualna
 1. limit
 2. usługi projektowe
 3. zwolnienia podmiotowe
 4. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 5. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 marca 2015 r. (data wpływu 25 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania z podmiotowego zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania z podmiotowego zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest z wykształcenia inżynierem budowlanym, w specjalności: konstruktor, ponadto posiada uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Prócz tego Wnioskodawca posiada tytuł zawodowy rzeczoznawcy majątkowego i uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Z dniem 18 marca 2015 r. Wnioskodawca rozpoczyna, poza pracą etatową, działalność gospodarczą pod nazwą (imię i nazwisko Wnioskodawcy) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z kodami PKD: 68.31.Z, 71.11.Z, 71.12.Z, 74.90.Z.

W ramach tej działalności Wnioskodawca zamierza wykonywać usługi związane z projektowaniem budowlanym takie jak: projekty budowlane, świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, projektowane charakterystyki energetyczne budynków, kosztorysy budowlane, inwentaryzacje budowlane, projekty wydzielania lokali; a także usługi związane z wyceną nieruchomości takie jak: operaty szacunkowe, opinie o wartości nieruchomości, wyceny części składowych nieruchomości, wyceny praw związanych z nieruchomościami, a także wykonywanie osobno poszczególnych części składowych wymienionych opracowań jako oddzielnych opracowań (jak np. analizy rynku nieruchomości, analizy transakcji na rynku nieruchomości, analizy operatów szacunkowych, pozyskiwanie dokumentów dotyczących nieruchomości). Żadna z wymienionych wyżej usług nie stanowi usługi doradczej. Wnioskodawca nie zamierza także w przyszłości wykonywać żadnych usług doradczych ani porad prawnych. Choć pod wymienionymi we wpisie do CEIDG numerami PKD w rozwinięciach kryją się także m.in. usługi doradztwa to jednak Wnioskodawca, w ramach swej działalności, nie zamierza i nie będzie wykonywał całego pełnego wachlarza wszystkich usług powymienianych w rozwinięciach przywołanych numerów PKD a jedynie niektóre rodzaje usług z tych list. W ramach PKD 68.31.Z Wnioskodawca wykonywać będzie wyceny nieruchomości (nie istnieje osobne PKD na taką działalność), w ramach PKD 7L11.Z i 71.12.Z wykonywać zamierza opracowania projektowe niestanowiące doradztwa technicznego, a z PKD 74.90.Z wykonywać będzie jedynie działalność związaną z opracowywaniem kosztorysów z wyłączeniem wszystkich innych działalności wymienionych w tej podklasie.

Ponadto Wnioskodawca nie planuje w najbliższych latach przekroczyć kwoty sprzedaży 150 000 zł rocznie ani też do końca bieżącego roku kwoty proporcjonalnej do pozostałej długości roku podatkowego.

W związku z powyższym Wnioskodawca zamierza nie rezygnować i korzystać ze zwolnienia z obowiązku podatku od towarów i usług określonego w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Ze względów ostrożnościowych Wnioskodawca złożył ponadto w swoim urzędzie skarbowym oświadczenie, że w ramach prowadzonej działalności nie będzie wykonywał żadnych usług wymienionych w art. 113 ust. 13 w tym nie będzie świadczył usług doradczych wymienionych w art. 113 ust. 13 pkt 2b, które wyłączałyby prawo do zwolnienia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym można korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadząc działalność gospodarczą w zakresie projektowania budowlanego (wykonywanie projektów budowlanych, inwentaryzacji budowlanych, świadectw charakterystyki energetycznej) oraz w zakresie wycen nieruchomości (sporządzanie operatów szacunkowych, opinii i analiz związanych z wyceną nieruchomości), w przypadku gdy wartość objętej działalnością sprzedaży nie przekracza w roku podatkowym 150 000 zł (lub kwoty proporcjonalnej do okresu prowadzenia działalności w pierwszym roku), Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Nie ma w przypadku Wnioskodawcy zastosowania żadne z wyłączeń ze zwolnienia, wymienionych w art. 113 ust. 13 ponieważ nie zamierza i nie będzie wykonywał żadnej z działalności wymienionych w tym ustępie, w tym także nie będzie świadczył usług jubilerskich ani prawniczych ani w zakresie doradztwa. Pomimo faktu, iż na liście działalności wymienianych pod numerami PKD zgłoszonymi przez Wnioskodawcę we wniosku do CEIDG znajdują się także m.in. usługi doradcze to jednak mimo to Wnioskodawca akurat ich wykonywać nie będzie. Wnioskodawca wykonywać będzie inne działalności wymieniane pod tymi numerami PKD lecz niestanowiące doradztwa. Istotnym dla powstania obowiązku podatkowego lub zwolnienia z niego jest faktycznie wykonywana działalność a nie zapisana w PKD a nie wykonywana. Ponieważ w przepisach brak jest sprecyzowania co rozumie się pod pojęciem „doradztwo”, w związku z tym organy podatkowe, przy interpretacji tej kwestii, kierują się słownikową definicją „doradztwa”. Wg Małego słownika języka polskiego PWN z 1995 r. „doradca” - to „ten kto doradza”. W internetowym Słowniku języka polskiego PWN podobnie jak w Wielkim słowniku języka polskiego PAN, „doradztwo” - to „udzielenie fachowych porad”. W zakresie planowanych przez Wnioskodawcę usług Wnioskodawca nie zamierza nikomu doradzać ani udzielać porad. Sporządzanie wymaganych często przez różne przepisy dokumentów (operaty szacunkowe, dokumentacje projektowe, świadectwa charakterystyki energetycznej budynku itp.) nie jest doradzaniem nikomu. Dokumenty te sporządzane są wg obiektywnych i ściśle określonych w przepisach zasad i nie stanowią subiektywnych ocen i porad autora.

Zakres usług jakie Wnioskodawca zamierza wykonywać w ramach swojej działalności nie będzie więc obejmował usług doradczych w żadnym zakresie ani żadnych innych wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca może zatem korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 przywołanej ustawy. Takie stanowisko zostało Wnioskodawcy też przedstawione przez organa skarbowe. Na podstawie ustnej informacji uzyskanej w urzędzie skarbowym oraz na podstawie informacji uzyskanej telefonicznie i w swoim urzędzie skarbowym i na infolinii Krajowej Informacji Podatkowej a także z lektury wydanych wcześniej indywidualnych interpretacji podatkowych dla podobnych do Wnioskodawcy przypadków - Wnioskodawca wie, iż jest to w jego przypadku możliwe. Z dostępnych Wnioskodawcy interpretacji indywidualnych (a także i takich, które są dostępne w portalach internetowych dotyczących interpretacji podatkowych) wynika jasno, iż zarówno projektowanie budowlane jak i rzeczoznawstwo majątkowe nie stanowią usług doradztwa. Jednak ze względów ostrożnościowych Wnioskodawca wnosi o indywidualną interpretację podatkową dla przypadku Wnioskodawcy. Wnioskodawca złożył także w swoim urzędzie skarbowym oświadczenie, że w ramach prowadzonej działalności nie będzie wykonywał żadnych usług wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług – zgodnie z art. 8 ust. 1 – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 powołanej ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1.wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

2.odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

 1. transakcji związanych z nieruchomościami,
 2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
 3. usług ubezpieczeniowych

-jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3.odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Z przepisu art. 113 ust. 5 ww. ustawy wynika, że jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Natomiast stosownie do art. 113 ust. 9 tej ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Ponadto, na mocy art. 113 ust. 10 ustawy o VAT, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

W myśl art. 113 ust. 11 cyt. ustawy, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Według art. 113 ust. 11a tej ustawy, przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio do podatnika będącego osobą fizyczną, który przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5.

Natomiast w myśl art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi:

 1. prawnicze,
 2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
 3. jubilerskie.

W świetle powyższego usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego.

W związku z wątpliwościami Wnioskodawcy dotyczącymi zastosowania zwolnienia podmiotowego należy rozstrzygnąć, czy świadczone usługi opisane we wniosku należy zaliczyć do usług w zakresie doradztwa, które nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego.

Podkreślić należy, iż ani ustawa o podatku od towarów i usług ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. Skoro jednak ustawa o podatku od towarów i usług w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT zastrzega, że do osób świadczących usługi doradztwa nie stosuje się zwolnienia podmiotowego, określonego w ust. 1 i 9 należy – wobec braku w ustawie definicji doradztwa – posłużyć się znaczeniem językowym.

Termin „doradztwo” obejmować może szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe i inne. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1996), pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć tego, „kto doradza”. Natomiast „doradzić”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć szeroko.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca rozpoczyna, poza pracą etatową, działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z kodami PKD: 68.31.Z, 71.11.Z, 71.12.Z, 74.90.Z.

Choć pod wymienionymi we wpisie do CEIDG numerami PKD w rozwinięciach kryją się także m.in. usługi doradztwa to jednak Wnioskodawca, w ramach swej działalności, nie zamierza i nie będzie wykonywał całego pełnego wachlarza wszystkich usług powymienianych w rozwinięciach przywołanych numerów PKD a jedynie niektóre rodzaje usług z tych list. W ramach PKD 68.31.Z Wnioskodawca wykonywać będzie wyceny nieruchomości (nie istnieje osobne PKD na taką działalność), w ramach PKD 71.11.Z i 71.12.Z wykonywać zamierza opracowania projektowe niestanowiące doradztwa technicznego, a z PKD 74.90.Z wykonywać będzie jedynie działalność związaną z opracowywaniem kosztorysów z wyłączeniem wszystkich innych działalności wymienionych w tej podklasie.

Żadna z wymienionych wyżej usług nie stanowi usługi doradczej. Wnioskodawca nie zamierza także w przyszłości wykonywać żadnych usług doradczych ani porad prawnych.

Ponadto Wnioskodawca nie planuje w najbliższych latach przekroczyć kwoty sprzedaży 150 000 zł rocznie ani też do końca bieżącego roku kwoty proporcjonalnej do pozostałej długości roku podatkowego. W związku z powyższym Wnioskodawca zamierza nie rezygnować i korzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca nie będzie wykonywał żadnych usług wymienionych w art. 113 ust. 13 w tym nie będzie świadczył usług doradczych wymienionych w art. 113 ust. 13 pkt 2b, które wyłączałyby prawo do zwolnienia.

W świetle powyższego, mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujący w tym zakresie przepisy prawne należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawca będzie wykonywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyłącznie czynności w zakresie opisanym we wniosku i czynności te nie będą miały w jakimkolwiek zakresie charakteru czynności doradczych, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług oraz przewidywana przez Wnioskodawcę wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150.000 zł – wówczas w 2015 r. Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, oczywiście do momentu gdy faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę 150.000 zł.

Natomiast w kolejnych latach prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, jeżeli nadal nie będzie wykonywał żadnych czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT (w tym usług doradczych z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania przestrzennego i modernizacji gospodarstwa rolnego) oraz wartość sprzedaży nie przekroczy łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, że prowadząc działalność gospodarczą w zakresie projektowania budowlanego (wykonywanie projektów budowlanych, inwentaryzacji budowlanych, świadectw charakterystyki energetycznej) oraz w zakresie wycen nieruchomości (sporządzanie operatów szacunkowych, opinii i analiz związanych z wyceną nieruchomości), w przypadku gdy wartość objętej działalnością sprzedaży nie przekracza w roku podatkowym 150 000 zł (lub kwoty proporcjonalnej do okresu prowadzenia działalności w pierwszym roku), Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe.

Na marginesie należy dodać, że w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku podatkowego wartość limitu sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT będzie odpowiednio niższa zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, tj. w proporcji do okresu prowadzonej działalności.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności, gdyby Wnioskodawca wykonywał jakiegokolwiek rodzaju usługi doradcze – z wyjątkiem doradztwa rolniczego) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.