IBPP1/443-977/14/AW | Interpretacja indywidualna

Możliwość zastosowania podmiotowego zwolnienia Wnioskodawcy prowadzącego biuro nieruchomości (bez doradztwa)
IBPP1/443-977/14/AWinterpretacja indywidualna
 1. pośrednictwo
 2. usługi związane z nieruchomościami
 3. zwolnienia podmiotowe
 4. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 października 2014 r. (data wpływu 3 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 7 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania z podmiotowego zwolnienia od podatku w rozumieniu art. 113 ust. 1 ustawy o VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług biura nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2014 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania z podmiotowego zwolnienia od podatku w rozumieniu art. 113 ust. 1 ustawy o VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług biura nieruchomości.

Wniosek uzupełniono pismem z 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 7 stycznia 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 18 grudnia 2014 r. znak IBPP1/443-977/14/AW.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Biuro nieruchomości pośredniczy w sprzedaży mieszkań i domów wykonując następujące czynności:

 • kojarzenie stron transakcji czyli klienta kupującego ze sprzedającym, wynajmującego z najmującym,
 • prezentowanie nieruchomości klientom,
 • reklamowanie na portalach internetowych przyjętych do sprzedaży czy wynajęcia nieruchomości,
 • przygotowanie opisu nieruchomości,
 • podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia transakcji - czyli udzielenie informacji o dokumentach niezbędnych do zawarcia umowy,
 • zapewnienie obsługi organizacyjnej transakcji czyli obecność pośrednika przy zawarciu aktu notarialnego,
 • wizyta pośrednika z klientami po zawarciu aktu notarialnego w administracji czy też w spółdzielni mieszkaniowej w celu przepisania liczników na stronę kupującą lub też w energetyce czy gazowni,
 • udzielenie informacji o sposobach rozliczeń transakcji (prezentowanie oferty banków udzielających kredytów hipotecznych).

W piśmie z 29 grudnia 2014 r. podano ponadto, że Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą w dniu 15 maja 2012 r. Rozpoczynając działalność gospodarczą zrezygnował od dnia 15 maja 2012 r. ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług i zarejestrował się jako czynny podatnik VAT. Począwszy od drugiego kwartału 2012 r. podatnik składa deklaracje VAT-7K i odprowadza podatek należny.

Biuro nie wykonuje, ani też nie będzie wykonywać jakichkolwiek czynności doradczych, ani też nie udziela i nie będzie udzielało porad. Obecnie i w przyszłości wykonywane w ramach działalności gospodarczej usługi nie mają charakteru doradczego, mają na celu znalezienie stron transakcji i organizację transakcji zakupu bądź wynajmu nieruchomości.

Wnioskodawca nie wykonuje i nie będzie wykonywał jakichkolwiek czynności wskazanych w art. 113 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.).

Wartość sprzedaży opodatkowanej w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w 2014 r. nie przekroczy 150.000 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 29 grudnia 2014 r.):

Czy wykonując tylko wymienione czynności Spółka ma prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego opisanego w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. do czasu osiągnięcia w roku podatkowym przychodów ze sprzedaży opodatkowanej w wysokości 150.000 zł...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z 29 grudnia 2014 r.), opisane czynności nie mają charakteru usług doradczych, związane są ze znalezieniem stron transakcji i zorganizowaniem jej przebiegu, a zatem wykonywanie ich uprawnia Spółkę do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do momentu, gdy wartość sprzedaży opodatkowanej w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej nie przekroczy kwoty określonej przepisem art. 113 ust. 1 przedmiotowej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług – zgodnie z art. 8 ust. 1 – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Powołany wyżej przepis wskazuje, iż pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności, bądź sytuacji.

Zatem, aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie.

Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem.

W świetle powyższego nie budzi wątpliwości, iż czynności wykonywane w ramach prowadzenia biura nieruchomości stanowią usługi, na co wskazuje powołany powyżej przepis art. 8 ust. 1 ustawy. Mamy zatem do czynienia z czynnością opodatkowaną – odpłatnym świadczeniem usług.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Na mocy art. 113 ust. 2 cyt. ustawy do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1.wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,

2.odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

 1. transakcji związanych z nieruchomościami,
 2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
 3. usług ubezpieczeniowych

-jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3.odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Jak stanowi art. 113 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności – przed dniem wykonania tej czynności.

W myśl natomiast art. 113 ust. 5 ustawy o VAT jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Stosownie do art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, zwolnień o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników

1.dokonujących dostaw:

 1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
 2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
  • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
  • wyrobów tytoniowych,
  • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
 3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
 4. terenów budowlanych,
 5. nowych środków transportu.

2.świadczących usługi:

 1. prawnicze,
 2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
 3. jubilerskie.

3.nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

W związku z wątpliwościami Wnioskodawcy dotyczącymi zastosowania zwolnienia podmiotowego należy rozstrzygnąć, czy świadczone usługi opisane we wniosku należy zaliczyć do usług w zakresie doradztwa, które nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego.

Odnosząc się do powołanego wyżej art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o VAT, w którym ustawodawca wymienia usługi w zakresie doradztwa jako wyłączone ze zwolnienia podmiotowego, należy stwierdzić, że termin „doradztwo” obejmować może szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe i inne. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w Małym słowniku języka polskiego PWN, Warszawa 1994 „doradzać” znaczy udzielić porady, podać, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie. Tak więc doradztwo jest udzieleniem fachowych zaleceń, porad, zwłaszcza ekonomicznych. Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć szeroko.

Należy stwierdzić, że najistotniejszym w przedmiotowej sprawie jest charakter wykonywanych czynności. Należy w tym miejscu wskazać, że porada czy opinia nie musi mieć charakteru odrębnego pisemnego dokumentu, bowiem już samo wykonywanie czynności, których istotą jest doradztwo, decyduje o wyłączeniu tych czynności ze zwolnienia podmiotowego.

Z opisu sprawy wynika, że od 15 maja 2012 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie biura nieruchomości. Rozpoczynając działalność gospodarczą zrezygnował ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług i zarejestrował się jako czynny podatnik VAT. Począwszy od drugiego kwartału 2012 r. podatnik składa deklaracje VAT-7K i odprowadza podatek należny. Biuro nie wykonuje, ani też nie będzie wykonywać jakichkolwiek czynności doradczych, ani też nie udziela i nie będzie udzielało porad. Obecnie i w przyszłości wykonywane w ramach działalności gospodarczej usługi nie mają charakteru doradczego, mają na celu znalezienie stron transakcji i organizację transakcji zakupu bądź wynajmu nieruchomości. Wnioskodawca nie wykonuje i nie będzie wykonywał jakichkolwiek czynności wskazanych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. Wartość sprzedaży opodatkowanej w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w 2014 r. nie przekroczy 150.000 zł.

Mając na uwadze opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie będzie faktycznie świadczył usług o charakterze doradczym w zakresie rynku nieruchomości, a tylko czynności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – zastosowania nie znajdzie art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 113 ust. 11 ustawy o VAT podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

W myśl art. 113 ust. 11a cyt. ustawy przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio do podatnika będącego osobą fizyczną, który przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie rozpoczął ponowne wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5.

Zatem stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawca zarejestrował się jako czynny podatnik VAT od 15 maja 2012 r. i jeżeli wartość sprzedaży w 2014 r. nie przekroczyła kwoty 150.000 zł, to może on od dnia 1 stycznia 2015 r. skorzystać z prawa do zwolnienia podmiotowego od podatku, określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, do czasu przekroczenia kwoty limitu wartości sprzedaży opodatkowanej, o którym mowa w tym przepisie – w wysokości 150.000 zł, o ile – jak wynika z treści wniosku – prowadząc działalność w zakresie biura nieruchomości nie będzie wykonywał czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy (tj. czynności o charakterze doradczym).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że wykonywanie opisanych we wniosku czynności uprawnia Spółkę do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług należało uznać za prawidłowe, z zastrzeżeniem jednak, że Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, a nie – jak wskazał – art. 113 ust. 1 i 9 ustawy oraz że Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego do momentu gdy wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 nie przekroczy kwoty 150.000 zł, gdyż Wnioskodawca kontynuuje prowadzenie działalności gospodarczej, a nie – jak wskazał Wnioskodawca – do momentu gdy wartość sprzedaży opodatkowanej w proporcji do okresu prowadzonej działalności nie przekroczy kwoty określonej przepisem art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy jednak zaznaczyć, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Niniejszą interpretację wydano także przy założeniu, że Wnioskodawca świadczy wyłącznie usługi w zakresie biura nieruchomości, a nie dokonuje żadnej sprzedaży nieruchomości wskazanych w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. c) i d) ustawy o VAT.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163 poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

pośrednictwo
IBPP4/443-454/14/PK | Interpretacja indywidualna

usługi związane z nieruchomościami
IBPP4/443-470/14/EK | Interpretacja indywidualna

zwolnienia podmiotowe
IBPP1/443-689/14/MG | Interpretacja indywidualna

zwolnienia z podatku od towarów i usług
IPPP2/443-614/14-4/BH | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/443-977/14/AW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.