IBPP1/443-775/14/MG | Interpretacja indywidualna

Prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT w związku z wykonywaniem projektów budowlanych.
IBPP1/443-775/14/MGinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. limit
 3. usługi doradcze
 4. zwolnienia podmiotowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 31 lipca 2014 r. (data wpływu 5 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z 30 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wniosek został uzupełniony pismem z 30 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 24 października 2014 r. nr IBPP1/443-775/14/MG.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą ... .

Od 10 kwietnia 2013 zgodnie z wpisem do ewidencji działalności i zgodnie ze stanem faktycznym przedmiotem działalności są: 71.12.Z - działalność z zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.11.Z - działalność w zakresie architektury.

Działalność opodatkowana jest na zasadach ogólnych a prowadzoną ewidencją jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Ze względu na niskie obroty Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W 2013 nie został przekroczony limit sprzedaży 150000,00 zł w proporcji do okresu prowadzonej działalności.

Działalność obejmuje usługi w zakresie:

 • wykonywania projektów budowlanych (rysunki architektoniczne, konstrukcyjne, opisy techniczne, obliczenia statystyczno-wytrzymałościowe, koncepcje budowy obiektu budowlanego i robót budowlanych) zgodnie z zasadami wiedzy i przepisami,
 • zapewnienie w razie potrzeby udziału w opracowywaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonywanych przez te osoby opracowań,
 • sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych,
 • pomiary robót związanych z projektami inwentaryzacje,
 • dokumentacje powykonawcze (rysunki z opisem),
 • ekspertyzy techniczne polegające na opisie stanu technicznego istniejącego obiektu w oparciu o prawo budowlane,
 • przeglądy okresowe - wynikające w obowiązku właściwego utrzymania obiektów budowlanych.

Wystawienie rachunku następuje po wykonaniu usługi.

Świadczone usługi sklasyfikowane są zgodnie PKWIU pod kodami:

 • 71.11.10.0 - projekty i rysunki wykonywane dla celów architektonicznych,
 • 71.11.21.0 - usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków mieszkalnych,
 • 71.11.22.0 - usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków niemieszkalnych,
 • 71.11.41.0 - usługi architektonicznego kształtowania krajobrazu,
 • 71.12.12.0 - usługi projektowania technicznego budynków,
 • 71.12.13.0 - usługi projektowania obiektów energetycznych,
 • 71.12.14.0 - usługi projektowania technicznego obiektów związanych z transportem,
 • 71.12.15.0 - usługi projektowania technicznego obiektów związanych z gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne,
 • 71.12.16.0 - usługi projektowania technicznego instalacji wodnokanalizacyjnych i systemów odwadniających,
 • 71.12.17.0 - usługi projektowania technicznego procesów przemysłowych i produkcyjnych,
 • 71.12.19.0 - usługi projektowania technicznego pozostałych przedsięwzięć.
 • 71.20.12.0 - usługi w zakresie badań i analiz właściwości fizycznych,
 • 71.20.19.0 - pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych.

Ze względu na charakter świadczonych usług (projektowanie, ekspertyzy) Wnioskodawca nie świadczył w przeszłości usług doradczych, a także nie będzie takich usług świadczył w przyszłości. Nie przewiduje również aby jego przychody przekroczyły 150000,00 zł w ciągu roku.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca podał, że:

W ramach świadczonych usług Wnioskodawca nie udziela klientom fachowych porad, opinii oraz wyjaśnień.

W całości prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca nie wykonywał i nie będzie wykonywał żadnych usług doradczych.

Wnioskodawca nie wykonuje żadnej z czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia ze względu na wysokość przychodów zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług do osiągnięcia przychodu 150000,00 zł, pomimo klasyfikacji działalności wg PKD 2007 jako 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, w związku z tym, że Wnioskodawca nie świadczył i nie zamierza świadczyć usług w zakresie doradztwa technicznego...

Zdaniem Wnioskodawcy, przepis art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług pozwala w przypadku Wnioskodawcy na zwolnienie ze względu na wysokość przychodu gdyż dotychczas Wnioskodawca nie przekroczył limitu 150000,00 zł i nie przewiduje jego przekroczenia. Ze względu na charakter działalności Wnioskodawca nie wykonuje i nie zamierza wykonywać usług doradczych, pomimo że słowo „doradztwo” występuje w klasyfikacji i jest wpisane we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, to w przypadku Wnioskodawcy nie ma mowy o wykonywaniu jakichkolwiek czynności o których mowa art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Samo występowanie słowa „doradztwo” w klasyfikacji działalności gospodarczej wybranej przez Wnioskodawcę nie pozbawia Wnioskodawcy jeszcze prawa do korzystania ze zwolnienia o którym mowa w at. 113 ust 1 ustawy o podatku VAT. Dopiero faktyczne wykonanie usługi doradztwa pozbawiło by Wnioskodawcę tego prawa, a zgodnie z opisanym stanem fatycznym taka sytuacja nie miała dotychczas miejsca i nie będzie mieć miejsca przyszłości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.

z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów

w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT ( w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.), zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Natomiast w myśl art. 113 ust. 1 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.), do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Z kolei według art. 113 ust. 2 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1.wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

2.odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

 1. transakcji związanych z nieruchomościami,
 2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
 3. usług ubezpieczeniowych

-jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3.odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Stosownie do art. 113 ust. 5 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.), jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę (...).

W myśl art. 113 ust. 5 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

W myśl art. 113 ust. 9 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.), podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 113 ust. 9 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Zgodnie z art. 113 ust. 10 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.), jeżeli faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie określone w ust. 9 traci moc z momentem przekroczenia tej kwoty. Opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad wartość określoną w zdaniu pierwszym, a obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej wartości. Przepis ust. 5 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 113 ust. 10 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.), zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 podatnikiem jest ich usługobiorca, oraz podatników:

1.dokonujących dostaw:

 1. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
 2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
 3. nowych środków transportu,
 4. terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;

2.świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;

3.nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Natomiast w myśl art. 113 ust. 13 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

1.dokonujących dostaw:

 1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
 2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
  • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
  • wyrobów tytoniowych,
  • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
 3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
 4. terenów budowlanych,
 5. nowych środków transportu;

2.świadczących usługi:

 1. prawnicze,
 2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
 3. jubilerskie;

3.nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

W świetle powyższego usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego.

W związku z wątpliwościami Wnioskodawcy dotyczącymi zastosowania zwolnienia podmiotowego należy rozstrzygnąć, czy świadczone usługi opisane we wniosku należy zaliczyć do usług w zakresie doradztwa, które nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego.

Podkreślić należy, iż ani ustawa o podatku od towarów i usług ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. Skoro jednak ustawa o podatku od towarów i usług w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT zastrzega, że do osób świadczących usługi doradztwa nie stosuje się zwolnienia podmiotowego, określonego w ust. 1 i 9 należy – wobec braku w ustawie definicji doradztwa – posłużyć się znaczeniem językowym.

Termin „doradztwo” obejmować może szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe i inne. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1996), pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć tego, „kto doradza”. Natomiast „doradzić”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć szeroko.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Projektowanie, Ekspertyzy K. J. Od 10 kwietnia 2013 r. zgodnie z wpisem do ewidencji działalności i zgodnie ze stanem faktycznym przedmiotem działalności są: 71.12.Z – działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 71.11.Z – działalność w zakresie architektury. Ze względu na niskie obroty Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W 2013 r. nie został przekroczony limit sprzedaży 150 000 zł w proporcji do okresu prowadzonej działalności.

Działalność Wnioskodawcy obejmuje usługi w zakresie:

 • wykonywania projektów budowlanych (rysunki architektoniczne, konstrukcyjne, opisy techniczne, obliczenia statystyczno-wytrzymałościowe, koncepcje budowy obiektu budowlanego i robót budowlanych) zgodnie z zasadami wiedzy i przepisami,
 • zapewnienie w razie potrzeby udziału w opracowywaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonywanych przez te osoby opracowań,
 • -sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych,
 • pomiary robót związanych z projektami inwentaryzacje,
 • dokumentacje powykonawcze (rysunki z opisem),
 • ekspertyzy techniczne polegające na opisie stanu technicznego istniejącego obiektu w oparciu o prawo budowlane,
 • przeglądy okresowe – wynikające z obowiązku właściwego utrzymania obiektów budowlanych.

Wystawienie rachunku przez Wnioskodawcę następuje po wykonaniu usługi.

Ze względu na charakter świadczonych usług (projektowanie, ekspertyzy) Wnioskodawca nie świadczył w przeszłości usług doradczych, a także nie będzie takich usług świadczył w przyszłości. Wnioskodawca nie przewiduje również aby jego przychody przekroczyły

150 000 zł w ciągu roku. Wnioskodawca w ramach świadczonych usług nie udziela klientom fachowych porad, opinii oraz wyjaśnień. W całości prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca nie wykonywał i nie będzie wykonywał żadnych usług doradczych. Wnioskodawca nie wykonuje żadnej z czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest świadczenie usług projektowania technicznego oraz sporządzania ekspertyz technicznych i w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca nie wykonuje i nie zamierza wykonywać jakichkolwiek usług doradczych, ani żadnych innych czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, ponadto wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w proporcji do okresu prowadzonej działalności w 2013 r. kwoty 150 000 zł – to z tytułu świadczenia usług w ramach ww. działalności gospodarczej Wnioskodawcy w 2014 r. przysługuje prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Należy jednak zaznaczyć, że Wnioskodawca utraci zwolnienie podmiotowe od podatku VAT w przypadku wykonania jakichkolwiek czynności doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

Wnioskodawca utraci również zwolnienie podmiotowe określone w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę 150 000 zł (począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę).

Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw

z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/443-775/14/MG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.