IBPP1/443-24/13/AL | Interpretacja indywidualna

W zakresie utraty prawa do zwolnienia podmiotowego z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z wprowadzeniem do sprzedaży wyrobów o symbolach PKWiU 25.71.11.0 oraz PKWiU 25.71.14.0
IBPP1/443-24/13/ALinterpretacja indywidualna
  1. utrata prawa do zwolnienia
  2. wyroby jubilerskie
  3. zwolnienia podmiotowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2013r. (data wpływu 14 stycznia 2013r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 kwietnia 2013r. (data wpływu 9 kwietnia 2013r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie utraty prawa do zwolnienia podmiotowego z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z wprowadzeniem do sprzedaży wyrobów o symbolach PKWiU 25.71.11.0 oraz PKWiU 25.71.14.0 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2013r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie utraty prawa do zwolnienia podmiotowego z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z wprowadzeniem do sprzedaży wyrobów o symbolach PKWiU 25.71.11.0 oraz PKWiU 25.71.14.0.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 4 kwietnia 2013r. (data wpływu 17 grudnia 2012r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 26 marca 2013r. znak: IBPP1/443-24/13/AL.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Od dnia 1 marca 2011r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej pozostałych wyrobów używanych na straganach i targowiskach oraz przez internet (obrazy, szkło, porcelana, produkty rzemiosła artystycznego, tkaniny użytkowe itp). Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT w związku z nieprzekroczeniem limitu sprzedaży w poprzednim roku kwoty 150.000,00 zł.

Od miesiąca marca 2013r. Wnioskodawca planuje rozszerzyć ofertę sprzedaży o nakrycia stołowe platerowane srebrem np. sztućce, wazy, patery, talerze, koszyczki pod szklanki oraz pozostałe wyroby z metali nieszlachetnych platerowane metalem szlachetnym np. lampy, obrazy, wazony, świeczniki, rzeźby torebki, zapalniczki.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 4 kwietnia 2013r. Wnioskodawca wskazał, iż do dnia dzisiejszego nie rozpoczęto jeszcze sprzedaży nakryć stołowych platerowanych srebrem.

Sprzedaż powyższych artykułów jest ściśle uzależniona od rodzaju uzyskanej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Wnioskodawca planuje, że do dnia 31 grudnia 2013r. uzyska interpretację przepisów prawa podatkowego, zatem z dniem 1 stycznia 2014r. ustala planowaną datę rozpoczęcia sprzedaży powyższych artykułów.

Nakrycia stołowe platerowane srebrem stanowią wyroby zawierające metale szlachetne - są to wyroby z metali nieszlachetnych srebrzone metodą platerowania - warstwą szlachetnego metalu - czyli np. srebrem.

Na pytanie tut. organu zadane w wezwaniu z dnia 26 marca 2013r. w zakresie wskazania symboli PKWiU dla towarów będących przedmiotem sprzedaży, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), Wnioskodawca wskazał:

  • PKWiU 25.71.11.0 noże (z wyłączeniem noży do maszyn) i nożyczki oraz ostrza do nich,
  • PKWiU 25.71.14.0 łyżki, widelce, łyżki wazowe, cedzaki, łopatki do nakładania tortów, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 4 kwietnia 2013r.):

Czy w związku z możliwością pojawienia się w ofercie wyrobów stołowych platerowanych srebrem sklasyfikowanych w PKWiU 25.71.11.0; 25.71.14.0 zostanie utracone zwolnienie podmiotowe z VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko uzupełnione pismem z dnia 4 kwietnia 2013r.): rozszerzenie oferty sprzedaży o nakrycia stołowe platerowane srebrem takie jak noże stołowe, sztućce, łyżki wazowe, cedzaki, talerze, patery, tace, wazy, koszyczki pod szklanki, kieliszki itp. nie spowoduje utraty zwolnienia podmiotowego z VAT na podstawie art. 113 ust. 13, ponieważ zgodnie z złącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w poz. 4 i 5 listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy zostały wymienione nakrycia stołowe srebrzone inaczej niż platerowane. W związku z powyższym nakrycia srebrzone inaczej są wyłączone ze zwolnienia, natomiast mogą korzystać ze zwolnienia nakrycia stołowe wykonane z metali nieszlachetnych, które są platerowane metalem szlachetnym - srebrem.

Ww. stanowisko zostało uzupełnione pismem z dnia 4 kwietnia 2013r., w którym Wnioskodawca stwierdził, iż rozszerzenie oferty sprzedaży o nakrycia stołowe platerowane srebrem sklasyfikowane w PKWiU 25.71.11.0, PKWiU 25.71.14.0 nie spowoduje utraty zwolnienia podmiotowego z VAT na podstawie art. 113 ust. 13, ponieważ zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w poz. 4 i 5 listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy zostały wymienione nakrycia stołowe srebrzone inaczej niż platerowane. W związku z powyższym nakrycia srebrzone inaczej są wyłączone ze zwolnienia, natomiast mogą korzystać ze zwolnienia nakrycia stołowe wykonane z metali nieszlachetnych, które są platerowane metalem szlachetnym - srebrem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji (art. 113 ust. 2 ustawy o VAT).

W myśl art. 113 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, z tym że w przypadku, o którym mowa w ust. 9, zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5.

Zgodnie natomiast z art. 113 ust. 5 ustawy o VAT jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę.

Za zgodą naczelnika urzędu skarbowego podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z dokumentów celnych oraz o kwotę podatku zapłaconą od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem:

  1. sporządzenia spisu z natury zapasów tych towarów posiadanych w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty, o której mowa w ust. 1, oraz
  2. przedłożenia w urzędzie skarbowym spisu, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni, licząc od dnia utraty zwolnienia.

Natomiast stosownie do postanowień art. 113 ust. 9 ustawy o VAT podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Jak wynika z art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. a ustawy o VAT zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 podatnikiem jest ich usługobiorca, oraz podatników dokonujących dostaw wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali.

Zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 14 ust. 2 ustawy o VAT Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia listę towarów i usług, o których mowa w ust. 13 pkt 1 lit. a i pkt 2, z uwzględnieniem klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Na podstawie ww. delegacji ustawowej zawartej w art. 113 ust. 14 ustawy o VAT Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 ze zm.).

W załączniku do ww. rozporządzenia określającym listę towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, w części I obejmującej wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, w poz. 4 zostały wymienione noże (z wyłączeniem noży do maszyn) i nożyczki oraz ostrza do nich – wyłącznie: noże stołowe z ostrzami stałymi, srebrzone inaczej niż platerowane – PKWiU ex 25.71.11.0.

Natomiast w pozycji 5 ww. załącznika jako towary do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy zostały wymienione łyżki, widelce, łyżki wazowe, cedzaki, łopatki do nakładania tortów, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe - wyłącznie nakrycia stołowe srebrzone inaczej niż platerowane – PKWiU ex 25.71.14.0.

Zgodnie z art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie zaś z art. 2 pkt 30 ustawy o VAT, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: PKWiU ex, rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, od dnia 1 marca 2011r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej pozostałych wyrobów używanych na straganach i targowiskach oraz przez internet (obrazy, szkło, porcelana, produkty rzemiosła artystycznego, tkaniny użytkowe itp).

Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT w związku z nieprzekroczeniem limitu sprzedaży w poprzednim roku kwoty 150.000,00 zł.

Od 1 stycznia 2014r. Wnioskodawca planuje rozszerzyć ofertę sprzedaży o nakrycia stołowe platerowane srebrem np. sztućce, wazy, patery, talerze, koszyczki pod szklanki.

Nakrycia stołowe platerowane srebrem stanowią wyroby zawierające metale szlachetne - są to wyroby z metali nieszlachetnych srebrzone metodą platerowania - warstwą szlachetnego metalu - czyli np. srebrem.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, dla planowanych do sprzedaży towarów następujące grupowanie:

  • PKWiU 25.71.11.0 noże (z wyłączeniem noży do maszyn) i nożyczki oraz ostrza do nich
  • PKWiU 25.71.14.0 łyżki, widelce, łyżki wazowe, cedzaki, łopatki do nakładania tortów, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe

Jak wynika cytowanych przepisów prawa konkretny podmiot może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT pod warunkiem braku dokonywania dostaw wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali (o czym mowa w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. a ustawy o VAT). Ustawodawca w ww. rozporządzeniu skonkretyzował rodzaje towarów i usług - w tym w części I załącznika wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

Dokonując analizy ww. punktu 4 i 5 załącznika do rozporządzenia stwierdzić należy, iż wyłącznie w sytuacji dokonywania przez konkretny podmiot dostaw towarów w tych punktach wymienionych - srebrzonych inaczej niż platerowane – podmiot ten nie mógłby korzystać ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę cytowane przepisy prawa oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż w przypadku gdy przedmiotem planowanej dostawy będą towary zaliczane według PKWiU do grupowania 25.71.11.0 - noże (z wyłączeniem noży do maszyn) i nożyczki oraz ostrza do nich oraz PKWiU 25.71.14.0 łyżki, widelce, łyżki wazowe, cedzaki, łopatki do nakładania tortów, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe, ale wyłącznie platerowane przy ich dostawie Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia określonego art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

Jednakże należy nadmienić, że Wnioskodawca winien mieć na uwadze przepis art. 113 ust. 5 ustawy o VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż w związku z rozszerzeniem od dnia 1 stycznia 2014r. oferty sprzedaży o nakrycia stołowe platerowane srebrem sklasyfikowane według PKWiU 25.71.11.0 i PKWiU 25.71.14.0 nie utraci zwolnienia podmiotowego z VAT, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Przedmiotem niniejszej interpretacji są tylko i wyłącznie towary platerowane srebrem, zaklasyfikowane we wskazanych przez Wnioskodawcę w opisie stanu faktycznego grupowaniach PKWiU 25.71.11.0 i 25.71.14.0, gdyż tylko w tym zakresie Wnioskodawca zadał pytanie i przedstawił własne stanowisko w sprawie. Przedmiotem interpretacji nie są natomiast ewentualnie inne towary sprzedawane przez Wnioskodawcę, a nie objęte ww. PKWiU.

W pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

utrata prawa do zwolnienia
ITPP1/443-343/14/AP | Interpretacja indywidualna

wyroby jubilerskie
ILPP1/4512-1-405/15-4/JSK | Interpretacja indywidualna

zwolnienia podmiotowe
ITPP1/4512-99/15/DM | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/443-24/13/AL | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.