0115-KDIT1-2.4012.150.2018.1.AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacja projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2018 r. (data wpływu 8 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn.: „XXX” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn.: „XXX”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 28 lutego 2018 r. podpisał Pan z Urzędem Marszałkowskim Województwa umowę o przyznaniu pomocy w kwocie 50 tys. zł na zrealizowanie operacji pn. „XXX”. Operacja będzie realizowana w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, działanie „19 LEADER”, poddziałanie „19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Zamierza Pan zaliczyć do kosztów kwalifikowanych operacji podatek VAT od poniesionych wydatków, co wymaga dołączenia do wniosku o płatność interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT. W ramach operacji w maju 2018 r. zostanie uruchomiona jednoosobowa działalność gospodarcza, nie będzie Pan rejestrował się jako „podatnik VAT czynny”. Następnie również w maju 2018 r. zostanie złożony wniosek o wypłatę pierwszej transzy pomocy w kwocie 40 tys. zł. W czerwcu 2018 r. zostanie wypłacona pierwsza transza pomocy, a następnie również w czerwcu 2018 r. W ramach operacji zostanie zakupiony następujący sprzęt: 2 szt. płyta główna w cenie 342,72 zł netto (424,00 zł brutto), 8 szt. pamięć operacyjna w cenie 522,00 zł netto (642,06 zł brutto), 8 szt. dysk twardy w cenie 238,12 zł netto (292,89 zł brutto), 2 szt. obudowa ATX w cenie 153,58 zł netto (188,90 zł brutto), 2 szt. zasilacz w cenie 145,53 zł netto (179,00 zł brutto), 1 szt. monitor w cenie 1.247,80 zł netto (1.534,80 zł brutto), 1 szt. stacja robocza w cenie 5.356,91 zł netto (6.589,00 zł brutto), 1 szt. półprofesjonalny aparat fotograficzny w cenie 1.932,52 zł netto (2.377,00 zł brutto), 1 szt. atramentowe urządzenie wielofunkcyjne w cenie 429,27 zł (528,00 zł brutto), 1 szt. zewnętrzny dysk twardy w cenie 254,66 zł netto (313,23 zł brutto), 1 szt. instalacja fotowoltaiczna w cenie 14.000,00 zł netto (17.220,00 zł brutto) - na łączną kwotę 31.466,20 zł netto (38.703,43 zł brutto). Operacja obejmująca zakup ww. sprzętu i uruchomienie portalu zostanie zrealizowana do sierpnia 2019 r. W tym miesiącu zostanie złożony wniosek o drugą transzę pomocy w kwocie 10 tys. zł, która zostanie wypłacona po 4 miesiącach w grudniu 2019 r. Okres trwałości operacji wynosi 2 lata od daty dokonania płatności drugiej transzy i upłynie w grudniu 2021 r., biznesplan nie określa dalszych wymagań odnośnie funkcjonowania firmy - na potrzeby niniejszej interpretacji przyjęto założenie, że z końcem 2021 r. firma zakończy działalność i dalsza działalność w oparciu o zakupiony w ramach operacji sprzęt nie będzie podejmowana. Zgodnie z biznesplanem firma będzie uzyskiwała przychody z dwóch typów działalności: działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z) oraz działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01 Z). Zgodnie z projekcją finansową zamieszczoną w biznesplanie firma w kolejnych latach uzyska przychody w następującej wysokości: w 2018 r.: jedynie przychód w postaci pierwszej transzy pomocy w kwocie 40 tys. zł; w 2019 r.: przychody z działalności portali internetowych w kwocie 5 tys. zł, przychody z działalności związanej z oprogramowaniem w kwocie 40 tys. zł oraz przychód w postaci drugiej transzy pomocy w kwocie 10 tys. zł; w 2020 r.: przychody z działalności portali internetowych w kwocie 10 tys. zł oraz przychody z działalności związanej z oprogramowaniem w kwocie 40 tys. zł; w 2021 r.: przychody z działalności portali internetowych w kwocie 20 tys. zł oraz przychody z działalności związanej z oprogramowaniem w kwocie 40 tys. zł. Przez cały okres funkcjonowania firmy nie będzie Pan rejestrował się jako „podatnik VAT czynny”, zamierza korzystać z podmiotowego zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 oraz ust 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku przedstawionego zdarzenia przyszłego będzie Pan mógł odzyskać w trakcie trwania operacji lub po jej zakończeniu w całości lub w części podatek VAT od wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego wydatków poniesionych w ramach operacji?

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę przewidywane w roku 2018 r. przychody oraz fakt nierejestrowania się jako „podatnik VAT czynny” od momentu uruchomienia działalności w maju 2018 r. będzie zwolniony od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Wskazał Pan, że w żadnym momencie działalności nie będzie rejestrował się jako „podatnik VAT czynny”, a także w żadnym roku projekcji finansowej nie przekroczy limitu określonego w art. 113 ust. 1 ww. ustawy, a zatem na podstawie art. 113 ust. 1 oraz ust. 9 ww. ustawy podatnik będzie korzystał z podmiotowego zwolnienia z podatku VAT przez cały okres funkcjonowania firmy od uruchomienia działalności w maju 2018 r. do zakończenia działalności z końcem 2021 r., a po tym czasie działalność gospodarcza oparta o zakupiony sprzęt nie będzie podejmowana. Końcowo stwierdził Pan, że w związku z tym zgodnie z „ art. 86 ust. 4 ww. ustawy” nie będzie mógł odzyskać w całości ani w części, w trakcie trwania operacji ani po jej zakończeniu, podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach operacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (art. 88 ust. 4 ww. ustawy).

Z powyższego wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje zarejestrowanym podatnikom podatku od towarów i usług w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 96 ust. 4 tej ustawy, naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1 (art. 113 ust. 9 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   - energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   - wyrobów tytoniowych,
   - samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  4. terenów budowlanych,
  5. nowych środków transportu;
 2. świadczących usługi:
  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawa i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie;
 3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Ponadto w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686, z późn. zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy przywołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych uregulowań prawnych prowadzi do stwierdzenia, że nie będzie Panu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. operacji, ponieważ – jak wynika z treści wniosku – z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie jest/nie będzie Pan czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Oznacza to, że na gruncie niniejszej sprawy zastosowanie będzie miał art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do podmiotów, które nie są zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni.

Nie będzie Panu przysługiwało również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Końcowo należy wskazać, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości korzystania przez Pana ze zwolnienia określonego w art. 113 ustawy, jak również ewentualnego prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z utratą lub rezygnacją ze zwolnienia od podatku oraz rejestracji jako podatnik VAT czynny, bowiem nie przedstawiono w tym zakresie stanowiska, ani nie sformułowano pytania.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.