0114-KDIP1-3.4012.31.2018.2.ISK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Do limitu sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i ust. 9 nie wlicza się innych czynności niż czynności wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy. Ponieważ czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie mieszczą się w pojęciu sprzedaży, o której mowa w ww. przepisie, w związku z tym Wnioskodawca nie powinien ich brać pod uwagę określając wysokość sprzedaży uprawniającej do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy, tj. zwolnienia podmiotowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2018 r. (data wpływu 21 stycznia 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 lutego 2018 r. (data wpływu 22 lutego 2018 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 15 lutego 2018 r. (doręczone Stronie w dniu 16 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej polegającej na pisaniu artykułów dla amerykańskiego portalu internetowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełniony pismem z dnia 22 lutego 2018 r. (data wpływu 22 lutego 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 15 lutego 2018 r. (skutecznie doręczonym w dniu 16 lutego 2018 r.) dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej polegającej na pisaniu artykułów dla amerykańskiego portalu internetowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej polegającej na pisaniu artykułów dla amerykańskiego portalu internetowego (Portal USA). Co do reguły, będą to artykuły na temat amerykańskiego rynku papierów wartościowych, spółek tam notowanych, ich działalności itp. Nie będą to rekomendacje inwestycyjne w rozumieniu „Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi” (Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997).

Opis planowanej działalności:

 1. Nie będzie pisemnej umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Portalem USA. Charakter współpracy reguluje regulamin Portalu USA określający wynagrodzenie za opublikowane na nim artykuły, odpowiedzialność za treść artykułu, sposób dostarczenia go (za pomocą Internetu) itd.
 2. Tematy wybiera Wnioskodawca. Portal nie ma żadnego wpływu na temat artykułu Wnioskodawcy (współpraca jest oparta na prostej zasadzie: Wnioskodawca pisze i dostarcza drogą elektroniczną artykuł do Portalu USA, a tenże arbitralnie publikuje artykuł lub odrzuca go).
 3. Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą obywatelstwo polskie i mieszkającą na terenie Polski.
 4. Portal USA jest firmą (osoba prawna) zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).
 5. Przyjęte do publikacji artykuły są zamieszczane na stronie internetowej Portalu USA i dostępne dla użytkowników z całego świata.
 6. Portal USA bierze na siebie sprawdzenie poprawności językowej i gramatycznej artykułu, marketing, obsługę informatyczną itp.
 7. Portal USA nie pobiera od Wnioskodawcy żadnej opłaty za wyżej wymienione (punkt 6) usługi
 8. Płatność za opublikowany artykuł jest w dolarach amerykańskich (waluta rozliczeniowa - dolar USA)
 9. Planowany roczny przychód z tytułu prowadzonej działalności: około 30000 zł (trzydzieści tysięcy złotych polskich)
 10. Odpowiedzialność prawną za treść artykułu ponosi Wnioskodawca
 11. Miejsce wykonywania działalności jest dowolne i niezależne od Portalu USA (działalność będzie wykonywana w Polsce).
 12. Ryzyko za prowadzoną działalność ponosi wyłącznie Wnioskodawca. Przeszukując katalog Polskiej Klasyfikacji Działalności, za najbardziej odpowiednie dla typu planowanej działalności Wnioskodawca uznaje podklasę o numerze 90.03.Z: działalność niezależnych dziennikarzy.

Zainteresowany uzupełnił wniosek, na pytania Organu:

Czy Wnioskodawca pisząc artykuły dla amerykańskiego portalu internetowego będzie twórcą w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880)?” odpowiedział: „Tak”.

Czy z regulacji zawartych w regulaminie Portalu USA wynika, że otrzymywane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie będzie wypłacane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich?” odpowiedział: „Tak

Kto będzie ponosił odpowiedzialność za efekt wykonanej pracy wobec osób trzecich?” odpowiedział: „Odpowiedzialność ponoszę ja (twórca)”.

Czy Wnioskodawca będzie przekazywać prawa autorskie do artykułów na rzecz firmy amerykańskiej (portalu internetowego USA)?” odpowiedział: „Tak”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy planowana działalność jest objęta podatkiem od towarów i usług, a jeśli tak, to jaka stawka podatku jest tu właściwa?

Zdaniem Wnioskodawcy, powinien on być zwolniony z podatku od towarów i usług z uwagi na: - niski planowany przychód (zwolnienie podmiotowe) - charakter działalności - w USA nie obowiązuje podatek VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca planuje rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na pisaniu artykułów dla amerykańskiego portalu internetowego – firmy (osoby prawnej) zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Co do reguły, będą to artykuły na temat amerykańskiego rynku papierów wartościowych, spółek tam notowanych, ich działalności itp. Nie będą to rekomendacje inwestycyjne w rozumieniu „Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi”.

Charakter współpracy reguluje regulamin Portalu USA określający wynagrodzenie za opublikowane na nim artykuły, odpowiedzialność za treść artykułu, sposób dostarczenia go (za pomocą Internetu) itd. Przyjęte do publikacji artykuły są zamieszczane na stronie internetowej Portalu USA i dostępne dla użytkowników z całego świata.

Portal USA bierze na siebie sprawdzenie poprawności językowej i gramatycznej artykułu, marketing, obsługę informatyczną itp. i nie pobiera z tego tytułu żadnych opłat od Wnioskodawcy.

Płatność za opublikowany artykuł będzie w dolarach amerykańskich, przy czym planowany roczny przychód z tytułu prowadzonej działalności wyniesie około 30000 zł (trzydzieści tysięcy złotych polskich).

Wnioskodawca pisząc artykuły dla amerykańskiego portalu internetowego będzie twórcą w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wnioskodawca będzie przekazywać prawa autorskie do artykułów na rzecz firmy amerykańskiej (portalu internetowego USA) przy czym z regulacji zawartych w regulaminie Portalu USA wynika, że wynagrodzenie wypłacane za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich będzie otrzymywane przez Wnioskodawcę w formie honorariów. Wnioskodawca będzie ponosić odpowiedzialność prawną za treść artykułu oraz za efekt wykonanej pracy wobec osób trzecich.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania podatkiem od towarów i usług planowanej działalności oraz ewentualnej stawki podatku.

Wskazać w tym miejscu należy, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, czy też świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do treści art. 15 ust. 3 ustawy, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności:

 1. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1–6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.);
 2. (uchylony);
 3. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2–9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Przepis ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio do usług twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie, w tym również wynagradzanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (art. 15 ust. 3a ustawy)

Zgodnie z art. 13 pkt 2 i 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

 • przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
 • przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9 (przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze).

Nie jest to jednak jedyny przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych normujący źródło przychodu związane z działalnością twórczą, gdyż w myśl postanowień art. 18 ustawy za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Z przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy wynika, że dla uznania, że określone czynności wykonywane przez osobę fizyczną nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i tym samym pozostają poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, istotne jest łączne spełnienie wszystkich elementów wymienionych w tym przepisie tj. związanie zleceniobiorcy ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym a wykonującym zlecane czynności co do warunków:

 • wykonywania tych czynności,
 • wynagrodzenia,
 • odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Odnośnie dwóch pierwszych warunków stwierdzić należy, że każdy w zasadzie stosunek prawny o charakterze odpłatnym istniejący pomiędzy podmiotem zlecającym wykonanie danej czynności, a podmiotem, który daną czynność wykonuje jest w jakimś sensie określony co do warunków wykonywania danych czynności oraz wynagrodzenia. Jednakże nie w każdym stosunku cywilnoprawnym określony jest zakres odpowiedzialności zlecającego za wykonanie zlecanych czynności. Należy przy tym zauważyć, że sformułowanie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, odnoszące się do odpowiedzialności należy rozumieć jako odpowiedzialność zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich, za czynności realizowane przez zleceniobiorcę w ramach wykonywania zlecenia. Tylko w takim przypadku ryzyko wykonania czynności zleconych przechodzi z faktycznego wykonawcy na osobę zlecającą ich wykonanie, co wyklucza samodzielny charakter działalności zleceniobiorcy.

Z powołanych przepisów wynika, że dla uznania, że określone czynności wykonywane przez osobę fizyczną nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i tym samym pozostają poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, istotne jest spełnienie wszystkich elementów wymienionych w art. 15 ust. 3 pkt 3 i ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług, które muszą wystąpić łącznie. Oznacza to, że przychody z tytułu wykonywanych czynności nie tylko powinny być wymienione w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz także spełnione muszą zostać pozostałe kryteria przedmiotowe określające m.in. czy działanie usługodawcy odbywa się na warunkach ryzyka gospodarczego, a tym samym kto ponosi odpowiedzialność za wykonane usługi.

Tak rozumiana odpowiedzialność za wykonanie czynności określa, kto ponosi ryzyko prowadzonej działalności, a tym samym wskazuje na wyłączenie ze sfery samodzielności (i z grona podatników podatku od towarów i usług) tego podmiotu, który nie odpowiada za efekt wykonywanej pracy wobec osób trzecich. Nie będzie więc podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług osoba, która w ramach podpisanej umowy, tworzyć będzie ze zlecającym więzi analogiczne ze stosunkiem pracy, nie ponosząc tym samym ryzyka ekonomicznego w związku z wykonywanymi czynnościami. Tylko spełnienie wymogów wyłączających samodzielność działania poprzez zawarcie więzi prawnej między zleceniodawcą a zleceniobiorcą co do warunków wykonywania zleconych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich, pozwala jednocześnie wyłączyć wykonywane czynności z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Bezsprzecznie działalność Wnioskodawcy polegająca na pisaniu artykułów i przekazywaniu praw autorskich do napisanych artykułów na rzecz portalu internetowego tj. firmy z USA oraz uzyskiwane z tego tytułu przychody mieszczą się w kategorii objętej regulacją przepisu art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego są to przychody z osobiście wykonywanej działalności m.in. literackiej, oświatowej i publicystycznej. Przy czym przynależność do określonej kategorii przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przesądza wyłącznie o tym, czy działalność polegająca na pisaniu artykułów zamieszczanych na portalu internetowym może być wykonywana w ramach działalności gospodarczej czy też nie. Istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy mają warunki umów jakie zamierza zawrzeć Wnioskodawca odnośnie ich wykonania. A mianowicie w regulaminie regulującym zasady współpracy między Wnioskodawcą a portalem USA będą określone warunki co do sposobu dostarczenia artykułów czy wynagrodzenia w postaci honoraraiów. Z regulaminu wynikać również będzie, że odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za skutki wynikające z napisanego artykułu będzie ponosił Wnioskodawca. Zatem Wnioskodawca przy pisaniu artykułów będzie samodzielnie ponosił ryzyko ekonomiczne związane z prowadzeniem opisanej działalności. Poza tym miejsce wykonywania działalności będzie dowolne, niezależne od portalu USA. Tym samym więc nie będą spełnione wszystkie warunki wymienione w przepisie art. 15 ust. 3 pkt 3 i art. 15 ust. 3a ustawy, które wyłączają podmioty je spełniające z grona podmiotów gospodarczych – podatników VAT.

W konsekwencji Wnioskodawcę w zakresie pisania artykułów oraz przekazania praw autorskich do napisanych artykułów na rzecz portalu internetowego z USA należy uznać za podmiot prowadzący działalność gospodarczą i podatnika VAT w rozumieniu przepisów art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie stawki podatku VAT należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące stawki podatku dla wykonywanych czynności mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji gdy dana czynność jest opodatkowana na terytorium kraju.

Z powołanego przepisu art. 5 ust. 1 ustawy wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku świadczenia usług, istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie charakteru danej czynności a co za tym idzie, miejsca świadczenia usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania ww. rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Wskazany powyżej art. 28a ustawy wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Jak stanowi art. 28b ust. 2 ustawy w przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Z niniejszych przepisów ustawy wynika zatem, że co do zasady, usługa świadczona na rzecz podatnika inna niż wskazana w art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n ustawy podlega opodatkowaniu w miejscu siedziby działalności gospodarczej usługobiorcy, chyba że jest świadczona dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługobiorcy, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, wówczas miejscem świadczenia tej usługi jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego ta usługa jest świadczona.

Z okoliczności sprawy wynika, że wykonywane przez Wnioskodawcę usługi świadczone są na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą z siedzibą w USA. Świadczone usługi nie są usługami wymienionymi w art. 28b ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n. Oznacza to, że miejscem świadczenia a zarazem opodatkowania przedmiotowych usług będzie terytorium, na którym znajduje się siedziba nabywcy tych usług tj. USA, a nie terytorium Polski. W konsekwencji świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na pisaniu artykułów oraz przekazaniu praw autorskich do napisanych artykułów na rzecz portalu internetowego z USA nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce. Jest to równoznaczne z tym, że przepisy ustawy o VAT w zakresie stawki podatku dla wykonywanych przez Wnioskodawcę usług nie będą miały zastosowania.

W związku z tym, że miejscem świadczenia a zarazem opodatkowania wykonywanych przez Wnioskodawcę usług nie jest terytorium kraju, zwolnienie podmiotowe, na które powołuje się Wnioskodawca w swoim stanowisku również nie będzie miało zastosowania.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

W myśl ust. 9 powyższego przepisu, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Natomiast pod pojęciem sprzedaży zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 22 rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z powyższych przepisów wynika, że do limitu sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i ust. 9 nie wlicza się innych czynności niż czynności wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy. Ponieważ czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie mieszczą się w pojęciu sprzedaży, o której mowa w ww. przepisie, w związku z tym Wnioskodawca nie powinien ich brać pod uwagę określając wysokość sprzedaży uprawniającej do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy, tj. zwolnienia podmiotowego.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że stanowisko Wnioskodawcy wskazujące że powinien On być zwolniony z planowanej sprzedaży ze względu na niski planowany przychód (zwolnienie podmiotowe) w odniesieniu do czynności będących przedmiotem wniosku należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.