Zwolnienia podmiotowe | Interpretacje podatkowe

Zwolnienia podmiotowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienia podmiotowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 stycznia 2018 r. (data wpływu 18 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie w zakresie prawa do zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od dnia 03.08.2015. Głównym rodzajem działalności, którą prowadzi jest opracowywanie i autoryzacja dokumentacji projektowej zarówno budynków mieszkalnych jak i niemieszkalnych. W związku z prowadzoną działalnością ma wpisane wg PKD rodzaje działalności: 71.11.Z (działalność w zakresie architektury), 71.12.Z (działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne), 74.10.Z (działalność w zakresie specjalistycznego projektowania). Jest również podatnikiem VAT czynnym od 03.08.2015. W związku z dużą konkurencją na rynku i świadczeniem usług również dla osób fizycznych Wnioskodawca chciałby zrezygnować z podatku VAT. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekracza łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł.
2018
17
lut

Istota:
Możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług oraz brak obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) zwolnienia podmiotowego za rok 2017 na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy, natomiast w odniesieniu do roku 2018 będzie miał Pan prawo do zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy. Przy czym należy zauważyć, że w sytuacji, gdy w 2018 r. faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej na podstawie ust. 9 przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę 200.000 zł, utraci Pan prawo do zwolnienia od podatku z chwilą wykonania czynności, którą przekroczono tę kwotę. Zastosowanie zwolnienia podmiotowego oznacza, że do chwili jego utraty nie jest Pan zobligowany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego. Jednakże na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy może Pan złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego takie zgłoszenie i zarejestrować się jako podatnik VAT zwolniony. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Jednocześnie podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.
2018
8
lut

Istota:
Skoro w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni nie będzie wykonywała jakichkolwiek usług wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy, a przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy, w ustalonej proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy, to Wnioskodawczyni będzie przysługiwać prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy. Jeżeli jednak faktyczna wartość sprzedaży w proporcji do okresu prowadzonej działalności przekroczy kwotę określoną w art. 113 ust. 1 ustawy lub jeśli Wnioskodawczyni będzie wykonywała jakiekolwiek czynności wymienione w art. 113 ust. 13 ustawy, wówczas Wnioskodawczyni utraci prawo do zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2017 r. (data wpływu 8 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia podmiotowego – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 8 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia podmiotowego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni od nowego 2018 roku zamierza otworzyć własną działalność gospodarczą tj. biuro rachunkowe pod numerem PKD 69.20.Z. Wnioskodawczyni w ramach prowadzonego biura rachunkowego będzie świadczyła wyłącznie usługi rachunkowo-księgowo-płacowe na podstawie zawartych umów z klientami polegające na: - kompleksowej obsłudze rachunkowo - księgowej i płacowej firm. Czyli ogólnie rzecz ujmując usługi niemające elementów doradczych takie jak: prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników, płatników podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencje przychodów, ewidencje środków trwałych, wyposażenia itp., sporządzanie, podpisywanie, składanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników zeznań i deklaracji podatkowych, deklaracji do ZUS. Usługi te będą świadczone w ramach kompleksowej ciągłej obsługi księgowej w związku z zawartą umową na prowadzenie spraw księgowo - płacowych, a nie w ramach odrębnych i jednorazowych zleceń.
2018
1
lut

Istota:
Zastosowanie zwolnienia podmiotowego przy świadczeniu usług brokerskich
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika, że do obliczenia limitu wartości sprzedaży - przekroczenie którego powoduje utratę zwolnienia podmiotowego - nie wlicza się m.in. usług przedmiotowo zwolnionych z podatku VAT z wyłączeniem m.in. usług, ubezpieczeniowych jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych. Jak wynika z wniosku Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych, w szczególności działa jako broker ubezpieczeniowy. Jednocześnie spółka planuje rozpocząć świadczenie usług najmu lokalu na cele działalności gospodarczej, które opodatkowane są stawka 23 % podatku od towarów i usług. Wartość świadczonych usług na pewno nie przekroczy w roku podatkowym kwoty 200.000 zł, tym samym Spółka ma zamiar skorzystać ze zwolnienia podmiotowego opisanego w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Czynności, które będą wykonywane przez wnioskodawcę są usługami pośrednictwa w świadczeniu usług, rozumiane jako świadczenie usług przez podmiot, który nie jest żadną ze stron umowy dotyczącej produktów ubezpieczeniowych, a celem pośrednictwa będzie podejmowanie starań, aby strony zawarły (przedłużyły) umowę ubezpieczenia. Wnioskodawca nie będzie mieć żadnego interesu w zakresie treści umowy.
2018
18
sty

Istota:
W zakresie prawa do zastosowania zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT z tytułu świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania
Fragment:
Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 listopada 2017 r. (data wpływu 28 listopada 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT z tytułu świadczonych przez Wnioskodawcę usług – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 listopada 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT z tytułu świadczonych przez Wnioskodawcę usług. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca zawarł ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „ Spółka ”) umowę (dalej: „ Umowa ”), w której w zobowiązał się do świadczenia na rzecz Spółki usług w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem (dalej: „ Usługi ”) w ramach pełnienia funkcji członka zarządu Spółki. Świadczenie Usług polega na zarządzaniu Spółką poprzez uczestniczenie w pracach zarządu, reprezentowaniu Spółki oraz prowadzeniu wszelkich jej spraw wspólnie z innymi członkami zarządu. W Umowie zawartej ze Spółką Wnioskodawca zobowiązał się do osobistego jej wykonywania, przy czym Umowa ta przewiduje odpowiedzialność zarządzającego wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.
2018
16
sty

Istota:
W zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku.
Fragment:
(...) zwolnienia podmiotowego. Jak wynika z wydawanych w tożsamym zakresie interpretacji indywidualnych, ani ustawa o VAT ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. Skoro jednak ustawa o VAT w art. 113 ust. 13 pkt 2 zastrzega, że do osób świadczących usługi doradztwa nie stosuje się zwolnienia podmiotowego, określonego w ust. 1 i 9 należy - wobec braku w ustawie definicji doradztwa - należy posłużyć się znaczeniem językowym. Termin „ doradztwo ” obejmować może szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe i inne. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1996), pod pojęciem „ doradcy ” należy rozumieć tego, „ kto doradza ”. Natomiast „ doradzić ”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego, oznacza „ udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie ”. W świetle powołanych przepisów należy zauważyć, że o zwolnieniu, o którym mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o VAT, decyduje kwalifikacja, bądź istota wykonywanych czynności. Jak zostało wskazane powyżej zamierza Pan wykonywać działalność w zakresie sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. funkcji inspektora nadzoru budowlanego (inwestorskiego) lub/i kierownika budowy.
2018
11
sty

Istota:
Prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego przy świadczeniu usług w związku z prowadzeniem biura rachunkowego
Fragment:
Zatem Wnioskodawczyni będzie mogła korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, przy świadczeniu usług w związku z prowadzeniem biura rachunkowego przy założeniu, że – jak wskazano we wniosku – Wnioskodawczyni nie będzie wykonywać usług o charakterze doradczym, nie będzie udzielać porad, opinii ani wskazywać sposobu postępowania w sprawie związanej z podatkami, ani też wykonywać którejkolwiek z czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT wykluczających prawo do zwolnienia podmiotowego. Jeżeli jednak wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT przekroczy kwotę, o której mowa w tym przepisie, zwolnienie utraci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. Ponadto Wnioskodawczyni utraci prawo do zwolnienia podmiotowego w momencie wykonania czynności doradztwa (w szczególności doradztwa podatkowego) niezależnie od posiadanych przez Zainteresowaną uprawnień. A zatem, uwzględniając fakt, że Wnioskodawczyni jest podatnikiem VAT czynnym od 3 stycznia 2005 r. oraz – jak wynika z treści wniosku – w 2017 r. nie uzyska obrotu ze sprzedaży opodatkowanej przekraczającego kwotę limitu uprawniającą do zwolnienia, to będzie miała prawo skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT od 1 stycznia 2018 r. pod warunkiem, że wartość sprzedaży w 2017 r. nie przekroczy kwoty 200 000 zł i nie wykona czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy.
2018
3
sty

Istota:
Możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku zgodnie z art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług .
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy w przypadku nieprzekroczenia w roku 2017 limitu obrotu, o którym mowa w art. 113 ustawy może skorzystać od 1 stycznia 2018 r. ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku od towarów i usług. Jak wskazano powyżej, podatnik ma prawo powrócić do zwolnienia z art. 113 ustawy w trakcie roku podatkowego, pod warunkiem, że: minął rok od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował, w poprzednim i bieżącym roku nie przekroczył kwoty 200.000 zł, powrót do zwolnienia może nastąpić od początku danego miesiąca, nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca spełnia wskazane wyżej warunki, zatem zgodnie z art. 113 ust. 11 ustawy, będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia określonego w ust. 1 tego przepisu. Jeżeli jednak faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, przekroczy kwotę, o której mowa w tym przepisie, zwolnienie utraci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. Należy zaznaczyć, że Wnioskodawca utraci prawo do zwolnienia podmiotowego w momencie wykonania czynności doradztwa niezależnie od posiadanych przez Zainteresowanego uprawnień. Reasumując, mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz przywołane przepisy (...)
2017
6
gru

Istota:
Możliwość skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy oraz brak prawa do złożenia zgłoszenia VAT-Z.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe regulacje należy zauważyć, że ustawodawca co do zasady przewidział zastosowanie zwolnienia podmiotowego dla podatników, u których wielkość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła łącznie 200.000 zł. Dodatkowo ustawodawca ograniczył możliwość zastosowania tego zwolnienia w stosunku do czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy. Ponadto, należy zauważyć, że po decyzji o ewentualnej rezygnacji ze zwolnienia od VAT powrót do zwolnienia może nastąpić – w myśl art. 113 ust. 11 ustawy – nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym podatnik utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia. Zatem podatnik może ponownie skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od VAT z początkiem dowolnego miesiąca, następującego po wyznaczonym w art. 113 ust. 11 ustawy terminie. Wobec powyższego należy stwierdzić, że Wnioskodawca, w momencie, kiedy zaprzestanie wykonywać czynności doradcze, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy od 1 stycznia 2018 r. dla prowadzonej działalności w zakresie korepetycji, nauczania języków, tłumaczeń, gdyż – jak wskazał Zainteresowany – przychód za rok 2017 nie przekroczy kwoty 200.000 zł. Mając na uwadze (...)
2017
6
gru

Istota:
Zatem analiza treści wniosku oraz cytowanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że w sytuacji gdy Wnioskodawca będzie wykonywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyłącznie czynności w zakresie opisanym we wniosku i czynności te nie będą obejmować usług dostawy towarów wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy, a wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawca będzie miał prawo ponownie do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy, o ile minie rok od końca roku, w którym Wnioskodawca zrezygnował z tego zwolnienia lub utracił prawo do zwolnienia.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2017 r. (data wpływu 20 października 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia podmiotowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia podmiotowego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca obecnie prowadzi działalność gospodarczą określoną kodem PKD 71.11.Z – działalność w zakresie architektury. Wnioskodawca zajmuje się wykonywaniem projektów instalacji elektrycznych i sprawowaniem nadzorów nad wykonywaniem instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych na budowach. Działalność tą Wnioskodawca realizuje w ramach własnej firmy. Z tytułu prowadzonej działalności Wnioskodawca opłaca podatek dochodowy i podatek od towarów i usług. Roczne przychody netto Wnioskodawcy nigdy nie przekroczyły kwoty 150 000, 00 złotych, a w ubiegłym roku wyniosły 86 057, 01 złotych. W przyszłości przychody roczne netto Wnioskodawcy nigdy nie przekroczą kwoty 200 000, 00 złotych. W zaistniałej sytuacji Wnioskodawca uważa, że zostanie zwolniony z podatku VAT. Firma Wnioskodawcy jest małą firmą jednoosobową. W związku z powyższym (...)
2017
6
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.