Zwolnienia podmiotowe | Interpretacje podatkowe

Zwolnienia podmiotowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienia podmiotowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowi1zek rejestracji Wnioskodawcy jako czynnego podatnika podatku VAT.
Fragment:
Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem VAT i korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, tj. wartooa sprzeda?y opodatkowanej wykonanej przez Wnioskodawce nie przekroczy3a 31cznie w poprzednim roku podatkowym 150 000 z3. Wnioskodawca w ramach realizacji swoich celów statutowych bedzie owiadczy3 na rzecz osób fizycznych (trenerów) us3ugi za wynagrodzeniem. W1tpliwooci Wnioskodawcy dotycz1, kwestii czy je?eli przyj1a, ?e Wnioskodawca nie uzyska wp3ywów z innych Yróde3 z tytu3u wykonania czynnooci za wynagrodzeniem w roku podatkowym, to czy po przekroczeniu sumy kwoty 150 000 z3 z wp3ywów z wp3aconych wynagrodzen przez uczestników opisanych kursów na podstawie art. 113 ust. 5 ustawy, Wnioskodawca stanie sie czynnym podatnikiem VAT i pocz1wszy od kwoty przychodu przekraczaj1cego limit zwolnienia Wnioskodawca bedzie musia3 naliczya i odprowadzia do Skarbu Panstwa podatek VAT w wysokooci 23% od kwoty wynagrodzenia netto oraz wype3niaa obowi1zki zwi1zane ze sk3adaniem deklaracji podatkowych w podatku VAT. W interpretacji nr 3063-ILPP1-2.4512.126.2016.2.NF z dnia 22 grudnia 2016 r., wskazano, ?e owiadczona przez Wnioskodawce us3uga szkoleniowa polegaj1ca na przygotowaniu trenerów do zdania egzaminu na dan1 kategorie bedzie opodatkowana podatkiem od towarów i us3ug stawk1 podstawow1 w wysokooci 23%.
2017
15
sty

Istota:
Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ustawy o VAT Wnioskodawcy prowadzącego działalność polegającą na organizowaniu i przeprowadzaniu imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży oraz sposób określenia limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia
Fragment:
(...) zwolnienia podmiotowego wynikającego z art. 113 tej ustawy. Należy ponadto zaznaczyć, że ustawodawca określa szczegółowy sposób ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku procedury marży. Jak wskazano wyżej ustawodawca w ww. przepisie art. 119 ust. 1 ustawy posługuje się pojęciem „ podstawa opodatkowania ”. Natomiast przepis art. 113 stanowi o „ wartości sprzedaży ”. Wartość sprzedaży stanowi natomiast wartość uzyskaną z tytułu świadczenia całej usługi. Zatem wartość sprzedaży nie jest pojęciem tożsamym z pojęciem podstawy opodatkowania podatkiem VAT. W konsekwencji, dla prawidłowego określenia limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego przewidzianego w art. 113 ustawy o VAT, przyjmuje się całą wartość sprzedaży uzyskaną przez podatnika z tytułu świadczenia usług pomniejszoną o podatek VAT wyliczony od marży. Mając zatem powyższe na uwadze stwierdzić należy, że do obliczenia wartości sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, od przekroczenia której uzależniona jest utrata zwolnienia podmiotowego od podatku, należy przyjąć całą wartość sprzedaży z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług turystyki.
2016
31
gru

Istota:
Zwolnienie podmiotowe w związku ze świadczeniem usług geodezyjnych
Fragment:
Odnosząc powyższe regulacje prawne do opisu sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca rozpoczynający działalność gospodarczą i zamierzający korzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, zgodnie z art. 96 ust. 3 tej ustawy może ale nie musi złożyć zgłoszenie rejestracyjne (VAT-R). Jeśli zatem Wnioskodawca zamierza korzystać ze zwolnienia podmiotowego, brak jest podstaw do składania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku VAT. Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.
2016
15
gru

Istota:
Je?eli Wnioskodawca bedzie wykonywaa w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej wy31cznie czynnooci w zakresie opisanym we wniosku i czynnooci te nie bed1 mia3y w jakimkolwiek zakresie charakteru czynnooci doradczych, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b) ustawy o podatku od towarów i us3ug to Wnioskodawca bedzie mia3 prawo korzystaa ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.
Fragment:
Ustawa o VAT wy31cza ze zwolnienia podmiotowego us3ugi doradztwa, z których owiadczenia Wnioskodawca zamierza sie wycofaa, owiadcz1c jedynie dzia3alnooa polegaj1c1 na osobistym wykonywaniu wszelkich czynnooci zwi1zanych z zarz1dzaniem projektem wyszczególnionych powy?ej. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie: Czy owiadcz1c ww. us3ugi zaliczane do podklasy PKD 70.22.Z Wnioskodawca ma prawo korzystaa ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku od towarów i us3ug, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: W przekonaniu Wnioskodawcy, ma On prawo do zastosowania ww. zwolnienia, poniewa? us3ugi przez Niego owiadczone bed1 mia3y charakter osobisty a nie doradczy i stanowia bed1 bezpooredni1 pomoc dla podmiotów gospodarczych oraz innych jednostek. Ustawa o VAT wy31cza ze zwolnienia podmiotowego m.in. us3ugi doradztwa, których Wnioskodawca w ramach planowanej dzia3alnooci owiadczya nie zamierza. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej ustaw1, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegaj1 odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju.
2016
15
gru

Istota:
Korzystanie ze zwolnienia podmiotowego przy świadczeniu usług public relation.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni słusznie korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, pomimo wpisanego do CEIDG symbolu PKD 70.21.Z obejmującego swoim zakresem m.in. usługi doradztwa, których Wnioskodawczyni faktycznie nie świadczy? Stanowisko Wnioskodawcy, Zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2b) ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnienia podmiotowego z art. 113 ust. 1 i 9 nie stosuje się do podatników świadczących usługi w zakresie doradztwa. Zdaniem Wnioskodawczyni rozszerzenie działalności o kod PKD 70.21.Z - „ Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja ”, obejmujący swoim zakresem doradztwo i bezpośrednią pomoc, włączając lobbing dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji - nie przesądza o obowiązku rejestracji do VAT. Znaczenie mają faktycznie wykonywane czynności w ramach świadczonych przez Wnioskodawczynię usług, o czym wyraźnie mówi art. 113 ust. 13 pkt 2. Wykonywane przez Wnioskodawczynię czynności nie mają charakteru doradztwa, więc zwolnienie z VAT obowiązywać będzie do czasu przekroczenia obrotu 150.000,00 zł. Do tej pory Wnioskodawczyni wystawiła 4 faktury dotyczące obsługi PR.
2016
15
gru

Istota:
W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, w związku ze świadczeniem usług rzeczoznawcy oraz w związku ze świadczeniem usług na rzecz sądu rejonowego oraz usług jako biegły skarbowy.
Fragment:
(...) zwolnienia podmiotowego, w związku ze świadczeniem usług rzeczoznawcy oraz w związku ze świadczeniem usług na rzecz sądu rejonowego oraz usług jako biegły skarbowy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 sierpnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, w związku ze świadczeniem usług rzeczoznawcy oraz w związku ze świadczeniem usług na rzecz sądu rejonowego oraz usług jako biegły skarbowy. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 2 listopada 2016 r. (data wpływu 3 listopada 2016 r.). W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy techniki samochodowej i ruchu drogowego (wpis na listę Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr xxx), ponadto jest biegłym skarbowym oraz okazjonalnie wykonuje opinie dla sądu rejonowego. Od dnia 01 kwietnia br. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Rzeczoznawstwo Samochodowe i XX. We wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1), podając rodzaje działalności gospodarczej, Wnioskodawca wpisał symbol 71.20.B (pozostałe badania i analizy techniczne /jako tzw. przeważający/ oraz dodatkowo jeszcze 85.59.B /pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane/).
2016
29
lis

Istota:
Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez Wnioskodawcę zamierzającego rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Fragment:
(...) zwolnienia podmiotowego, oraz przewidywana przez Wnioskodawcę wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150.000 zł – wówczas w roku rozpoczęcia działalności Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, oczywiście do momentu gdy faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę 150.000 zł. Natomiast w kolejnych latach prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, jeżeli nadal nie będzie wykonywał żadnych czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT (w tym usług doradczych z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego) oraz wartość sprzedaży nie przekroczy łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł.
2016
29
lip

Istota:
Zasadność skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.
Fragment:
Na tym tle Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą zasadności korzystania ze zwolnienia podmiotowego. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów potwierdzić należy pogląd Wnioskodawcy, że jeżeli nie wykonuje (nie będzie wykonywał) usług doradczych (ani innych usług, które wyłączają prawo do skorzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 13 ustawy) oraz w 2015 r. nie przekroczył kwoty 150.000 zł może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy. Zwolnienie to będzie uprawnione do momentu przekroczenia kwoty limitu, o którym mowa w tym przepisie. Niniejsza interpretacja została wydana na podstawie zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku. Oznacza to, że gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych; Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul.
2016
21
lip

Istota:
Możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT.
Fragment:
W konsekwencji, jeżeli Wnioskodawca nie uzyskał łącznie w poprzednim roku podatkowym obrotu ze sprzedaży opodatkowanej, przekraczającego kwotę uprawniającą do zwolnienia, to może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy, przy czym, jeżeli wartość sprzedaży przekroczy wskazaną w art. 113 ust. 1 ustawy kwotę 150.000 zł, to Wnioskodawca utraci prawo do zwolnienia podmiotowego począwszy od czynności, którą przekroczy tę kwotę, w myśl art. 113 ust. 5 ustawy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego).
2016
13
lip

Istota:
Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 1 ww. ustawy.
Fragment:
Zatem w sytuacji, gdy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę z zakresu wyceny nieruchomości i praw związanych z nieruchomościami świadczone na rzecz osób prawnych, organów administracji publicznej czy też na zlecenie sądu, nie obejmują usług w zakresie doradztwa, to w sprawie nie ma zastosowania wyłączenie ze zwolnienia podmiotowego, określone w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. B ustawy o VAT. Zgodnie z art. 113 ust. 11 ustawy o VAT podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1. Z uwagi na to, że jak wskazał Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od maja 2004 r., sprzedaż usług w roku 2015 nie przekroczyła kwoty 150.000 zł, nie świadczy i nie zamierza świadczyć usług doradztwa, a także nie udziela i nie będzie udzielał żadnych porad i wyjaśnień związanych z posiadanymi uprawnieniami zawodowymi zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, powoduje, że Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 1 ww. ustawy. Zaznaczyć jednak należy, że w sytuacji, gdy wartość sprzedaży przekroczy wskazaną w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT kwotę 150.000 zł, to Wnioskodawca, w myśl art. 113 ust. 5 ustawy, utraci prawo do zwolnienia podmiotowego począwszy od czynności, którą przekroczy tę kwotę.
2016
3
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.