Zwolnienia podmiotowe | Interpretacje podatkowe

Zwolnienia podmiotowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienia podmiotowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, w związku ze świadczeniem usług rzeczoznawcy oraz w związku ze świadczeniem usług na rzecz sądu rejonowego oraz usług jako biegły skarbowy.
Fragment:
(...) zwolnienia podmiotowego, w związku ze świadczeniem usług rzeczoznawcy oraz w związku ze świadczeniem usług na rzecz sądu rejonowego oraz usług jako biegły skarbowy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 sierpnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, w związku ze świadczeniem usług rzeczoznawcy oraz w związku ze świadczeniem usług na rzecz sądu rejonowego oraz usług jako biegły skarbowy. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 2 listopada 2016 r. (data wpływu 3 listopada 2016 r.). W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy techniki samochodowej i ruchu drogowego (wpis na listę Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr xxx), ponadto jest biegłym skarbowym oraz okazjonalnie wykonuje opinie dla sądu rejonowego. Od dnia 01 kwietnia br. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Rzeczoznawstwo Samochodowe i XX. We wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1), podając rodzaje działalności gospodarczej, Wnioskodawca wpisał symbol 71.20.B (pozostałe badania i analizy techniczne /jako tzw. przeważający/ oraz dodatkowo jeszcze 85.59.B /pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane/).
2016
29
lis

Istota:
Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez Wnioskodawcę zamierzającego rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Fragment:
(...) zwolnienia podmiotowego, oraz przewidywana przez Wnioskodawcę wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150.000 zł – wówczas w roku rozpoczęcia działalności Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, oczywiście do momentu gdy faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę 150.000 zł. Natomiast w kolejnych latach prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, jeżeli nadal nie będzie wykonywał żadnych czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT (w tym usług doradczych z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego) oraz wartość sprzedaży nie przekroczy łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł.
2016
29
lip

Istota:
Zasadność skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.
Fragment:
Na tym tle Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą zasadności korzystania ze zwolnienia podmiotowego. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów potwierdzić należy pogląd Wnioskodawcy, że jeżeli nie wykonuje (nie będzie wykonywał) usług doradczych (ani innych usług, które wyłączają prawo do skorzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 13 ustawy) oraz w 2015 r. nie przekroczył kwoty 150.000 zł może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy. Zwolnienie to będzie uprawnione do momentu przekroczenia kwoty limitu, o którym mowa w tym przepisie. Niniejsza interpretacja została wydana na podstawie zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku. Oznacza to, że gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych; Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul.
2016
21
lip

Istota:
Możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT.
Fragment:
W konsekwencji, jeżeli Wnioskodawca nie uzyskał łącznie w poprzednim roku podatkowym obrotu ze sprzedaży opodatkowanej, przekraczającego kwotę uprawniającą do zwolnienia, to może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy, przy czym, jeżeli wartość sprzedaży przekroczy wskazaną w art. 113 ust. 1 ustawy kwotę 150.000 zł, to Wnioskodawca utraci prawo do zwolnienia podmiotowego począwszy od czynności, którą przekroczy tę kwotę, w myśl art. 113 ust. 5 ustawy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego).
2016
13
lip

Istota:
Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 1 ww. ustawy.
Fragment:
Zatem w sytuacji, gdy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę z zakresu wyceny nieruchomości i praw związanych z nieruchomościami świadczone na rzecz osób prawnych, organów administracji publicznej czy też na zlecenie sądu, nie obejmują usług w zakresie doradztwa, to w sprawie nie ma zastosowania wyłączenie ze zwolnienia podmiotowego, określone w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. B ustawy o VAT. Zgodnie z art. 113 ust. 11 ustawy o VAT podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1. Z uwagi na to, że jak wskazał Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od maja 2004 r., sprzedaż usług w roku 2015 nie przekroczyła kwoty 150.000 zł, nie świadczy i nie zamierza świadczyć usług doradztwa, a także nie udziela i nie będzie udzielał żadnych porad i wyjaśnień związanych z posiadanymi uprawnieniami zawodowymi zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, powoduje, że Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 1 ww. ustawy. Zaznaczyć jednak należy, że w sytuacji, gdy wartość sprzedaży przekroczy wskazaną w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT kwotę 150.000 zł, to Wnioskodawca, w myśl art. 113 ust. 5 ustawy, utraci prawo do zwolnienia podmiotowego począwszy od czynności, którą przekroczy tę kwotę.
2016
3
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego określonego w przepisie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Mając powyższe na uwadze, jak również przywołane przepisy stwierdzić należy, że skoro w ramach prowadzonej działalności zgodnie z zakresem wykonywanych czynności, Wnioskodawca nie wykonuje jakichkolwiek usług wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, w tym doradczych i nie przekroczył w 2015 r. kwoty 150.000 zł. może korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy w związku z art. 113 ust. 9 ustawy. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2016
10
cze

Istota:
Zasadność skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT.
Fragment:
Na tym tle Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą zasadności skorzystania ze zwolnienia podmiotowego. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) oraz treść powołanych przepisów potwierdzić należy pogląd Wnioskodawcy, że jeżeli nie wykonuje (nie będzie wykonywał) usług doradczych (ani innych usług, które wyłączają prawo do skorzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 13 ustawy) może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy. Zwolnienie jest to będzie uprawnione do momentu przekroczenia kwoty limitu, o którym mowa w tym przepisie. Niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia a w odniesieniu do zdarzenia przyszłego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
10
cze

Istota:
Możliwości korzystania z podmiotowego zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług
Fragment:
Skoro jednak ustawa o podatku od towarów i usług w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT zastrzega, że do osób świadczących usługi doradztwa nie stosuje się zwolnienia podmiotowego, określonego w ust. 1 i 9 należy – wobec braku w ustawie definicji doradztwa – posłużyć się znaczeniem językowym. Termin „ doradztwo ” obejmować może szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe i inne. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1996), pod pojęciem „ doradcy ” należy rozumieć tego, „ kto doradza ”. Natomiast „ doradzić ”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego, oznacza „ udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie ”. Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „ usługi w zakresie doradztwa ” należy rozumieć szeroko. Z przytoczonych definicji nie wynika, aby działania rzeczoznawcy miały charakter usług doradczych. Należy zatem stwierdzić, że najistotniejszym w przedmiotowej sprawie jest charakter wykonywanych czynności. Przy czym, porada czy opinia nie musi mieć charakteru odrębnego pisemnego dokumentu, bowiem już samo wykonywanie czynności, których istotą jest doradztwo, decyduje o wyłączeniu tych czynności ze zwolnienia podmiotowego.
2016
2
cze

Istota:
Prawo do ponownego skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na mocy art. 113 u.p.t.u. w razie niezłożenia w terminie aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R w zakresie danych objętych zawiadomieniem o ponownym zwolnieniu
Fragment:
W konsekwencji w analizowanym stanie faktycznym złożone przez Wnioskodawcę zgłoszenie aktualizujące VAT-R z wyborem zwolnienia od podatku od towarów i usług upoważnia Stronę do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług, określonego w art. 113 ust. 1 ustawy w związku z art. 113 ust. 11 od dnia 1 stycznia 2013 r., pomimo złożenia VAT-R po terminie określonym w art. 96 ust. 12 ustawy, tj. po 7 stycznia 2013 r. ”. Zatem z punktu widzenia oceny skutków prawnych na gruncie uregulowań ustawy o podatku od towarów i usług w związku z powyższym stanowiskiem organu podatkowego, można wyciągnąć wniosek, iż nie powinny być wyciągnięte wobec podatnika żadne negatywne konsekwencje, które uniemożliwiałyby mu z dniem 1 stycznia 2015 r. ponownie skorzystać ze zwolnienia podmiotowego na mocy art. 113 u.p.t.u. w związku z niezłożeniem w terminie aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Celem podsumowania należy wskazać, że Wnioskodawca spełnił łącznie dwie przesłanki. Po pierwsze miał prawo wyboru zwolnienia z opodatkowania i chciał z tak przysługującego mu prawa skorzystać od dnia 1 stycznia 2015 r. Po drugie od tego dnia zachowywał się jak podatnik zwolniony, pomimo, że aktualizację VAT-R złożył dopiero w lutym 2016 r. W związku z powyższym odmowa prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od dnia 1 stycznia 2015 r. w sytuacji, w której podatnik zachowywał się jak podatnik zwolniony byłaby sprzeczna z fundamentalną zasadą podatku od wartości dodanej, tzn. zasadą neutralności.
2016
25
maj

Istota:
Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług geodezyjnych.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 22 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług geodezyjnych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą. W CEIDG jako rodzaj działalności gospodarczej wpisane jest 71.11.Z, 71.20.B, 71.12.Z. Prowadzi Pan działalność wykonując usługi geodezyjne oraz projektowe, siedziba firmy znajduje się na terytorium Polski, obroty roczne z działalności nie przekraczają 150.000,00 zł. W zakresie PKD ujęte jest doradztwo, jednak takiej usługi Pan nie wykonuje, ani nie wykonywał w przeszłości. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w takiej sytuacji powinien Pan zarejestrować się jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, czy może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, sam zapis w CEIDG PKD obejmujący doradztwo nie obliguje do bycia czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a faktyczny zakres wykonywanych usług. Jeżeli fizycznie nie świadczy Pan usług polegających na doradztwie, to ma możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT pod warunkiem, że obroty roczne z działalności gospodarczej nie przekroczą kwoty 150.000,00 zł.
2016
24
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.