Zwolnienia podmiotowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienia podmiotowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacja projektu.

Fragment:

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu. Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3 cyt. ustawy).

2018
15
kwi

Istota:

Skoro w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca nie będzie wykonywał usług doradczych, to nie będzie zobowiązany do naliczania i odprowadzania podatku VAT. Zainteresowany będzie mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy, w zależności od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2017 r. (data wpływu 16 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 16 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca od dnia 10 marca 2017 r. prowadzi działalność gospodarczą pn. „ Usługi projektowe instalacji sanitarnych ” . Działalność Wnioskodawcy polega wyłącznie na projektowaniu instalacji sanitarnych, nie prowadzi On usług w zakresie doradztwa technicznego. Kod PKD działalności Wnioskodawcy to: 71.12.Z. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prowadząc działalność gospodarczą pod kodem: PKD 71.12.Z Wnioskodawca musi naliczyć i odprowadzić podatek VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: W dniu 15 maja 2017 r. Wnioskodawca został poinformowany telefonicznie przez Urząd Skarbowy, o tym, że ponieważ prowadzi działalność gospodarczą, której kod PKD obejmuje również doradztwo techniczne powinien odprowadzać podatek VAT. Rozmówca powołał się na art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług. Art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy mówi, że zwolnienia z podatku VAT nie stosuje się do podatników świadczących usługi w zakresie doradztwa.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT oraz złożenia zgłoszenia VAT-Z

Fragment:

Mając na uwadze powyższe regulacje należy zauważyć, że ustawodawca co do zasady przewidział zastosowanie zwolnienia podmiotowego dla podatników, u których wielkość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła łącznie 200 000 zł. Dodatkowo ustawodawca ograniczył możliwość zastosowania zwolnienia podmiotowego w stosunku do czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. Ponadto, należy zauważyć, że po decyzji o ewentualnej rezygnacji ze zwolnienia z VAT powrót do zwolnienia z VAT może nastąpić - w myśl art. 113 ust. 11 ustawy o VAT - nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym podatnik utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia. Zatem, podatnik może ponownie skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT z początkiem dowolnego miesiąca, następującego po wyznaczonym w art. 113 ust. 11 ustawy o VAT terminie. Wobec powyższych okoliczności, należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni będzie mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT dla prowadzonej działalności w zakresie wynajmu lokalu użytkowego. Jak wskazała Wnioskodawczyni w poprzednim roku podatkowym wartość sprzedaży - całkowita kwota opłat z najmu nie przekroczyła 200 000 zł. Od 10 listopada 2010 r. Wnioskodawczyni wynajmuje lokal użytkowy, w którym najemca prowadzi działalność gospodarczą – gabinet kosmetyczny.

2018
15
kwi

Istota:

Zastosowanie zwolnienia podmiotowego przy świadczeniu usług zarządzania projektami o tematyce społecznej.

Fragment:

Biorąc pod uwagę powołany powyżej przepis stwierdzić należy, że ze zwolnienia podmiotowego od podatku nie korzystają m. in. usług prawnicze oraz w zakresie doradztwa. Ponadto w ww. treści art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b nie został wskazany symbol PKWiU, odnoszący się wprost do konkretnych usług doradczych. Zatem najistotniejszym w przedmiotowej sprawie jest charakter wykonywanych czynności. Należy wskazać, że porada czy opinia nie musi mieć charakteru odrębnego pisemnego dokumentu, bowiem już samo wykonywanie czynności, których istotą jest doradztwo, decyduje o wyłączeniu tych czynności ze zwolnienia podmiotowego. W związku z wątpliwościami Wnioskodawcy dotyczącymi zastosowania zwolnienia podmiotowego należy rozstrzygnąć, czy świadczone usługi opisane we wniosku należy zaliczyć do usług w zakresie doradztwa, które nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego. W tym miejscu podkreślić należy, że ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani przepisy wykonawcze do niej, nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin „ doradztwo ” obejmuje szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe. Zakres znaczeniowy pojęcia „ usługi w zakresie doradztwa ” jest szerszy niż termin „ usługi w zakresie doradztwa prawnego ”.

2018
13
kwi

Istota:

Możliwość korzystania ze zwolnienia.

Fragment:

W ramach prowadzonej przeze Panią działalności gospodarczej chciałaby korzystać ze zwolnienia podmiotowego w zakresie VAT ze względu na limit obrotów, zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w ramach prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej ma prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy? Czy podany w momencie rejestracji działalności gospodarczej symbol PKD 71.12.Z obejmujący działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne wyłącza automatycznie możliwość korzystania ze zwolnienia od VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku od towarów i usług zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy, jeżeli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie wykonywał jedynie czynności polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy oraz opracowaniu dokumentacji projektowej, bez wykonywania czynności w zakresie doradztwa. Wykonywanie czynności rozumianych jako doradztwo automatycznie wyłączałoby możliwość korzystania ze zwolnienia od VAT, bez względu na wysokość osiąganych z działalności obrotów.

2018
6
kwi

Istota:

W zakresie uwzględniania wartości usług wynajmu nieruchomości w limicie uprawniającym do korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Fragment:

Do czasu nie przekroczenia limitu przewidzianego w zwolnieniu podmiotowym nie będzie płatnikiem podatku od towarowi usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wartość sprzedaży z tytułu świadczenia usług wynajmu nieruchomości mieszkalnych zwolnionych przedmiotowo z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawczyni musi uwzględniać przy ustaleniu limitu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego zgodnie z art. 113 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 2 lit. a)? Zdaniem Wnioskodawcy: Według Wnioskodawczyni brzmienie przepisu z art. 113 ust. 2 nie powoduje, że wartość sprzedaży z tytułu świadczenia usług wynajmu zwolnionych od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług należy uwzględniać przy ustalaniu prawa do zwolnienia podmiotowego z tytułu pozostałej sprzedaży usług, co do których zastosowanie ma zwolnienie podmiotowe. Uważa, że usługi te nie mieszczą się w definicji „ transakcji związanych z nieruchomościami ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

2018
27
mar

Istota:

Prawidłowość wyliczania kwoty limitu uprawniającej do zwolnienia podmiotowego, brak obowiązku składania deklaracji VAT-7 i VAT JPK oraz brak opodatkowania usług dzierżawy gruntu pod kiosk w związku z wyborem zwolnienia podmiotowego poprzez złożenie VAT-R i aktualizację danych, konsekwencje podatkowe przy sprzedaży złomu kotłów c.o.

Fragment:

(...) zwolnienia podmiotowego – jest nieprawidłowe, braku obowiązku składania deklaracji VAT-7 i VAT JPK oraz braku opodatkowania usług dzierżawy gruntu pod kiosk, w związku z wyborem zwolnienia podmiotowego poprzez złożenie VAT-R i aktualizację danych – jest nieprawidłowe, konsekwencji podatkowych przy sprzedaży złomu kotłów c.o. – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 14 marca 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. prawidłowości wyliczania kwoty limitu uprawniającej do zwolnienia podmiotowego, braku obowiązku składania deklaracji VAT-7 i VAT JPK oraz braku opodatkowania usług dzierżawy gruntu pod kiosk, w związku z wyborem zwolnienia podmiotowego poprzez złożenie VAT-R i aktualizację danych, konsekwencji podatkowych przy sprzedaży złomu kotłów c.o. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Spółdzielnia Mieszkaniowa rozpoczęła swoją działalność od 1 czerwca 2000 r. Została ona utworzona w celu administrowania mieszkań po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym, które wykupili mieszkańcy od Agencji Nieruchomości Rolnych.

2018
24
mar

Istota:

Do limitu sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i ust. 9 nie wlicza się innych czynności niż czynności wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy. Ponieważ czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie mieszczą się w pojęciu sprzedaży, o której mowa w ww. przepisie, w związku z tym Wnioskodawca nie powinien ich brać pod uwagę określając wysokość sprzedaży uprawniającej do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy, tj. zwolnienia podmiotowego.

Fragment:

Ponieważ czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie mieszczą się w pojęciu sprzedaży, o której mowa w ww. przepisie, w związku z tym Wnioskodawca nie powinien ich brać pod uwagę określając wysokość sprzedaży uprawniającej do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy, tj. zwolnienia podmiotowego. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że stanowisko Wnioskodawcy wskazujące że powinien On być zwolniony z planowanej sprzedaży ze względu na niski planowany przychód (zwolnienie podmiotowe) w odniesieniu do czynności będących przedmiotem wniosku należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2018
13
mar

Istota:

Możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy i wystawiania faktur.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2018 r. (data wpływu 31 stycznia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy i wystawiania faktur – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy i wystawiania faktur. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Jest Pan rolnikiem ryczałtowym (nie jest Pan „ vatowcem ”) i prowadzi gospodarstwo rolne specjalizujące się w uprawie zbóż oraz roślin jednorocznych oleistych. Posiada Pan własne grunty rolne. Jakiś czas temu rozpoczął Pan wydzierżawianie części gruntów rolnych pod siłownie wiatrowe. Grunty te zostały przekształcone z gruntów rolnych na grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Roczny przychód z wydzierżawienia tych gruntów nie przekracza 200.000,00 zł. Dzierżawa udokumentowana jest fakturami wystawianymi kwartalnie. Faktury wystawiane są bez podatku od towarów i usług. Zwolnienie od podatku VAT zostało zastosowane na podstawie zwolnienia podmiotowego, zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy faktury wystawiane dla tej dzierżawy bez podatku od towarów i usług są prawidłowe? Czy art. 113 ust. 1 jest prawidłowo zastosowany w Pana przypadku ? Zdaniem Wnioskodawcy faktury wystawiane są prawidłowo.

2018
9
mar

Istota:

W sytuacji, gdy Wnioskodawczyni wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyłącznie czynności w zakresie opisanym we wniosku i czynności te nie obejmują usług w zakresie doradztwa, a wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł, to Wnioskodawczyni ma prawo korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

Fragment:

Ze względu na wysokość przychodu Wnioskodawczyni nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług korzystając ze zwolnienia podmiotowego do czasu osiągnięcia przychodu 200.000 zł. Ponieważ Wnioskodawczyni nie wykonuje jakiegokolwiek doradztwa inżynierskiego, technicznego czy też innego uważa, że może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług mimo tak określonego PKD działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy stanowisko Wnioskodawczyni, że skoro prowadzi działalność polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane, oraz nie wykonuje i nie zamierza wykonywać żadnych czynności, których istotą jest jakiekolwiek doradztwo, ma prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług mimo tak określonego PKD działalności gospodarczej? Zdaniem Wnioskodawczyni, nie wykonując żadnych czynności, których istotą jest jakiekolwiek doradztwo techniczne, inżynieryjne czy też inne ma prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku towarów i usług przewidzianych w art. 113 ust. 9 ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.