Zwolnienia podmiotowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienia podmiotowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
gru

Istota:

Z tytułu usług, które Wnioskodawczyni będzie świadczyła od dnia 1 stycznia 2019 r. będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

Przez cały okres prowadzenia działalności nie przekroczyła Pani limitu uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego. Od dnia 1 stycznia 2019 r. zamierza Pani w znacznym stopniu ograniczyć zakres prowadzonej działalności do usług związanych z projektami współfinansowanymi przez Unię Europejską (EFS, głównie RPO WZ, POWER), ale również w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014- 2020, które – jak wynika z treści wniosku – nie będą stanowiły usług doradczych ani prawniczych w rozumieniu art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy. W tym kontekście należy wskazać, że nie jest Pani podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, o którym mowa w art. 113 ust. 9 ustawy o VAT gdyż, działalność prowadzi Pani od 1 stycznia 2014 r. W takim przypadku przysługiwać będzie Pani zwolnienie podmiotowe od podatku od towarów i usług, ale nie jak wskazano w treści wniosku na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy. Podstawą zwolnienia od podatku będzie art. 113 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 11 ustawy, ponieważ od końca roku, w którym zrezygnowała Pani ze zwolnienia podmiotowego upłynął okres dłuższy niż rok. Zauważyć ponadto należy, że utraci Pani prawo do zwolnienia – zgodnie z art. 113 ust. 5 ustawy – w przypadku przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z chwilą wykonania czynności, którą przekroczono kwotę uprawniającą do zwolnienia od podatku.

2018
17
gru

Istota:

Możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2018 r. (data wpływu 11 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Od dnia 1 maja 2017 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jednoosobową w zakresie sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, to jest funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy robót zgodnie z ustawą prawo budowlane. Zgłaszając fakt rozpoczęcia działalności gospodarczej we wniosku Wnioskodawca zadeklarował następujące kody PKD: 71.12.2, 71.11.2, 41.10.Z, 43.12.Z, 43.29.Z, 43.39.Z. Wnioskodawca zadeklarował również dobrowolnie, że będzie podatnikiem podatku VAT. Od momentu założenia działalności gospodarczej do chwili obecnej wykonuje tylko usługi w zakresie sprawowania samodzielnej funkcji technicznej, funkcji inspektora nadzoru czy też kierownika budowy, kontrolując, prowadząc inspekcję budów i nieruchomości na rzecz osób prawnych, jak i podmiotów prowadzących działalność w tym banków również.

2018
1
gru

Istota:

Możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 9 w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT

Fragment:

Analiza przedstawionych okoliczności stanu sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pozwala stwierdzić, że świadcząc usługi, które zostały zawarte w umowie ze Zleceniodawcą, niestanowiące − jak wynika z wniosku − usług doradztwa, ani usług prawniczych, Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 9 w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy, jeżeli zachowane pozostaną pozostałe wymogi, tj. przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku 2018, kwoty 200 000,00 zł, oraz pod warunkiem, że Zainteresowany nie wykona czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy. Przy czym do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, nie wlicza się czynności wymienionych w art. 113 ust. 2 ustawy. Zaznaczyć jednakże należy, że Wnioskodawca utraci ww. zwolnienie od podatku w przypadku wykonania jakichkolwiek czynności doradztwa – z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego – lub innych czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy. Ponadto, Wnioskodawca utraci zwolnienie określone w art. 113 ust. 9 w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży przekroczy kwotę 200.000 zł proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności gospodarczej. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2018
30
lis

Istota:

Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Fragment:

Odnosząc się do powołanego wyżej art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy, w którym ustawodawca wymienia usługi w zakresie doradztwa jako wyłączone ze zwolnienia podmiotowego, należy wskazać, iż termin „ doradztwo ” obejmować może szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe i inne. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN, pod pojęciem „ doradcy ” należy rozumieć tego, „ kto udziela porad ”. Natomiast „ doradzać ”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN, oznacza „ udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie ”. Tak więc doradztwo jest udzielaniem fachowych zaleceń, porad na przykład w zakresie ekonomii, finansów czy też z dziedzin technicznych, a przez doradcę rozumie się tego, kto udziela porad, doradza. Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „ usługi w zakresie doradztwa ” należy rozumieć szeroko. Należy stwierdzić, że istotne znaczenie ma tu charakter wykonywanych czynności. Należy w tym miejscu wskazać, że porada czy opinia nie musi mieć charakteru odrębnego pisemnego dokumentu, bowiem już samo wykonywanie czynności, których istotą jest doradztwo, decyduje o wyłączeniu tych czynności ze zwolnienia podmiotowego. Zatem, (...)

2018
23
wrz

Istota:

Prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego ze względu na obroty po dokonaniu zgłoszenia rejestracyjnego na druku VAT-R ze wskazaniem o korzystaniu ze zwolnienia podmiotowego (część C.1. pkt 30) oraz zgłoszeniu, sfiskalizowaniu i zarejestrowaniu kasy fiskalnej.

Fragment:

(...) zwolnienia podmiotowego od podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 9 ustawy. W związku z tym, mając na uwadze art. 96 ust. 3 ustawy, Wnioskodawca jako podmiot korzystający ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy, będzie miał prawo (a nie obowiązek) do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R do Urzędu Skarbowego. W tym celu należy w formularzu VAT-R w części C.1. „ Okoliczności określające obowiązek podatkowy ” zaznaczyć pkt 30. tj. „ podatnik będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy ”. Mając powyższe na uwadze, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w przedmiotowej sprawie spełnione zostaną warunki do korzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy. Nieprawidłowym jednak jest uznanie, że w celu korzystania ze zwolnienia podmiotowego podatnik ma obowiązek dokonania zgłoszenia rejestrującego. Fakt uzyskania statusu podatnika VAT zwolnionego podmiotowo na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy nie jest uwarunkowany złożeniem przez Wnioskodawcę zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. W przedmiotowym przypadku dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego stanowi prawo a nie obowiązek Wnioskodawcy.

2018
3
sie

Istota:

Ustalenie, czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT oraz określenia, czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy.

Fragment:

W przypadku uznania przez organ podatkowy, że wykonywane przez Wnioskodawcę usługi zarządzania podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zdaniem Wnioskodawcy, będzie Jemu przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w myśl art. 113 ust. 1 w zw. z ust. 9 u.p.t.u. Zgodnie bowiem z przywołanym przepisem art. 113 ust. 1 u.p.t.u., zwolnieniu od VAT podlegają podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Jak wynika z ust. 9 ww. przepisu, podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200.000 zł. Prawo do zwolnienia podmiotowego nie przysługuje jednak podmiotom, które świadczą usługi prawnicze, usługi w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego) oraz usługi jubilerskie, a także podmiotom nieposiadającym siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju. Wskazać należy, że ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa.

2018
27
lip

Istota:

Możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego przez podatnika świadczącego usługi nadzoru budowlanego, sporządzania kosztorysów inwestorskich, pełniącego kierownika budowy

Fragment:

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy. Mając na uwadze przedstawione przez Wnioskodawcę okoliczności planowanego zdarzenia przyszłego, w którym Wnioskodawca wprost podał, że nie zamierza świadczyć usług doradczych a w ramach prowadzonej działalności będzie świadczyć usługi o których mowa we wniosku tj. usługi kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonywania kosztorysów inwestorskich oraz okresowych przeglądów technicznych budynków, to w sytuacji gdy wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty 200 000 zł, Wnioskodawca będzie miał prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy. Jeżeli jednak faktyczna wartość sprzedaży w proporcji do okresu prowadzonej działalności przekroczy kwotę określoną w art. 113 ust. 1 ustawy lub jeśli Wnioskodawca będzie wykonywał czynności doradcze albo wykona inne czynności wymienione w art. 113 ust. 13 ustawy, wówczas utraci prawo do zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

2018
25
lip

Istota:

Zwolnienie podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

Fragment:

Odnosząc powołane przepisy prawa do opisu sprawy stwierdzić należy, że słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy co do możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, w związku z podjęciem dodatkowej działalności w zakresie pośrednictwa w sprzedaży usług medycznych, skoro nie został przekroczony limit, o którym mowa w tym przepisie (obrotu z działalności brokerskiej zwolnionej przedmiotowo – jak wcześniej wywiedziono – nie wlicza się do limitu 200.000 zł). Zwolnienie będzie możliwe do momentu przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy. Bez znaczenia w niniejszej sprawie pozostaje fakt, że – jak wskazano – „nowa działalność będzie jedynie dodatkowa, okazjonalna (...) oraz „pośredniczenie przy zawieraniu umów z klientami o medycznych będzie realizowane tylko w imieniu jednego podmiotu medycznego). Zatem pomimo podzielenia stanowiska Wnioskodawcy co do możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego, z uwagi na przedstawioną argumentację, stanowisko to uznano za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
30
cze

Istota:

Wykonywanie przez Wnioskodawcę usług w związku z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych, na gruncie ustawy, należy uznać za doradztwo. Zatem Wnioskodawca nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 kwietnia 2018 r. (data wpływu 30 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w związku z wykonywaniem usług opisanych we wniosku – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 kwietnia 2018 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w związku z wykonywaniem usług opisanych we wniosku. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, w ramach której zajmuje się m.in. szkoleniami w tym w zakresie ochrony danych osobowych. Zgłoszony przedmiot działalności wg PKD obejmuje m.in.: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z, Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B. Do tej pory Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych, pierwszej pomocy, bhp. Firma Wnioskodawcy nie świadczyła usług doradztwa, dlatego też korzystał ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT, wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł.

2018
29
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie braku zastosowania art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy dla wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności oraz możliwości skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy; zwolnienia od podatku świadczonych usług z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, szkolenia obronnego, ochrony informacji niejawnych, powszechnej samoobrony.

Fragment:

(...) zwolnienia podmiotowego podatnika? Czy w sytuacji utraty zwolnienia podmiotowego, Wnioskodawca będzie mógł te szkolenia objąć stawką zw. ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu do wniosku): Ad 1 i 2 Zakres obowiązków Inspektora Ochrony Danych, określony w RODO nie stanowi doradztwa, bowiem Inspektor Ochrony Danych w zakresie obowiązków ma przede wszystkim realizować czynności wykonawcze, takie jak: informowanie administratora, pracowników, podmiotu przetwarzającego o ich obowiązkach wynikających z RODO, monitorowanie przestrzegania przepisów RODO, przestrzegania wdrożonych przez administratora polityk bezpieczeństwa, podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenie, audyty, współpraca z organem nadzorczym, pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego. Inspektor spełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych. Zdaniem Wnioskodawcy, może on nadal korzystać ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ustawy o VAT, do wysokości limitu. W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że w przypadku uznania, że świadczenie przez niego usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych nie jest doradztwem, na gruncie ustawy o VAT, należy pytania 3 i 4 wniosku uznać za bezprzedmiotowe.