Zwolnienia podmiotowe | Interpretacje podatkowe

Zwolnienia podmiotowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienia podmiotowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT.
Fragment:
(...) zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy. Zaznaczyć jednak należy, że Wnioskodawca utraci ww. zwolnienie od podatku VAT w przypadku wykonania jakichkolwiek czynności doradztwa - z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego - lub innych czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy. Wnioskodawca utraci również zwolnienie podmiotowe określone w art. 113 ust. 1 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę 150.000 zł (począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę). Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
2017
26
cze

Istota:
Prawa do ponownego skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, prawa do złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego VAT-R oraz korekty faktur wystawionych w 2016 r.
Fragment:
Oznacza to, że w odniesieniu do świadczonych usług zastosowania nie znajduje art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług, który wyłącza ze zwolnienia podmiotowego usługi w zakresie doradztwa. Jednakże złożenie zgłoszenia rejestracyjnego w podatku od towarów i usług, jest wyrazem woli podatnika, które pociąga za sobą określone skutki prawnopodatkowe. Rezygnacja (a nie utrata prawa do zwolnienia) – tak jak w Pana przypadku – ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy, skutkuje tym, że od miesiąca następującego po miesiącu w którym zrezygnowano ze zwolnienia mają do Pana zastosowanie przepisy regulujące prawa i obowiązki podatnika wynikające z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Należy podkreślić, że przepisy ustawy w zakresie powrotu do zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 nie przewidują możliwości wycofania zgłoszenia rejestracyjnego. Ma Pan możliwość do złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego, w którym wyrazi wolę powrotu do zwolnienia od podatku. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego będzie możliwe jednak – zgodnie z art. 113 ust. 11 ustawy – od dnia 1 stycznia 2018 r., ponieważ przepisy ustawy nie przewidują by zgłoszenie rejestracyjne oraz zgłoszenie aktualizacyjne miały moc wsteczną. Podkreślić jednak należy, że ponowne skorzystanie ze zwolnienia od podatku będzie możliwe jedynie wówczas, gdy wartość sprzedaży w 2017 r. nie przekroczy ustalonego przez ustawodawcę limitu uprawniającego do zastosowania zwolnienia oraz wówczas, gdy w ramach prowadzonej działalności nie będzie Pan wykonywał czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy.
2017
14
cze

Istota:
Zwolnienie podmiotowe w związku z produkcją sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 1 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 7 kwietnia 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w związku z produkcją sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 1 listopada 2016 r. została otwarta działalność gospodarcza o podstawowym wpisie PKD 32.12.Z - produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych. Nabywa Pani gotowe elementy, tj. półprodukty i składa z nich gotową biżuterię. Do produkcji obecnie nie wykorzystuje Pani metali szlachetnych, zdarzają się kamienie z minerałów – półszlachetne. Działalność prowadzi Pani na zasadach ogólnych, bez podatku VAT. Jeszcze nie rozpoczęła Pani sprzedaży. Na chwilę obecną odbywa się sama produkcja. Nie wyklucza Pani w przyszłości wykorzystywania metali szlachetnych, natomiast w chwili obecnej uczy się nowych technik splatania koralików ze szkła z zastosowaniem metali nieszlachetnych. W związku z powyższym opisem zadano pytanie sprowadzające się do kwestii: Czy ma Pani możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego? Zdaniem Wnioskodawcy, produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych nie jest usługami jubilerskimi, które to obligują przejście na VAT bez limitu. Nie posiada Pani umiejętności pracy z metalami szlachetnymi, są to drogie materiały a umiejętność pracy wymaga specjalnych kwalifikacji.
2017
14
cze

Istota:
Prawo do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy
Fragment:
Czy zakres planowanej przez Wnioskodawcę działalności oraz zakładana wartość uzyskiwanego obrotu rocznego do 150.000,00 zł pozwolą - zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług – na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego ze względu na charakter planowanej działalności gospodarczej i wysokość uzyskiwanego obrotu? Zdaniem Wnioskodawcy, (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), w związku z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) zakres planowanych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz wysokość planowanego obrotu rocznego nieprzekraczającego kwoty 150.000,00 zł pozwala na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego zgodnie z art. 113 ww. ustawy Uzasadniając możność skorzystania z ww. zwolnienia zostało wykazane, że rozpoczęcie działalności planowane jest na miesiąc marzec 2017r. oraz nie będą wykonywane żadne czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto Wnioskodawca nie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa z art. 113 ust. 1 ww. ustawy oraz nie była i nie jest prowadzona przez niego żadna inna działalność gospodarcza. Wykazane zostało również, że nie było rezygnacji albo utraty ww. zwolnienia oraz w ramach działalności gospodarczej Zainteresowanego nie będą wykonywane inne usługi niż będące przedmiotem składanego wniosku.
2017
18
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.
Fragment:
W związku z powyższym Wnioskodawczyni ma wątpliwości czy z tytułu najmu części parterowej kamienicy może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy. Jak wynika z powołanego wyżej przepisu art. 113 ust. 1 i 2 ustawy do ustalenia limitu sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. 1 wlicza się na mocy cyt. art. 113 ust. 2 pkt 2 lit. a sprzedaż z tytułu transakcji związanych z nieruchomościami. Pojęcie to dotyczy nie tylko dostawy nieruchomości, ale również związanych z nieruchomościami usług, pod warunkiem że nie mają one charakteru transakcji pomocniczych. Zatem w omawianym przypadku do limitu sprzedaży 150 000 zł podatnik wlicza wartość świadczonych usług wynajmu długotrwałego pod warunkiem, że usługi te stanowią dla podatnika usługę podstawową. W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni ma prawo korzystać ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 ustawy do chwili, gdy wartość sprzedaży opodatkowanej oraz obrotu z tytułu długotrwałego wynajmu części parterowej budynku, stanowiących dla Wnioskodawczyni usługę podstawową, nie przekroczy w danym roku wskazanej w tym przepisie kwoty 150 000 zł. Zwolnienie to ma zastosowanie pod warunkiem, że Zainteresowana nie wykona do tego momentu żadnej z czynności określonej w art. 113 ust. 13 ustawy wykluczającej możliwość skorzystania z tego zwolnienia.
2017
18
maj

Istota:
Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez Wnioskodawcę realizującego projekty budowlane
Fragment:
Zainteresowany chce skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT do czasu przekroczenia progu określonego w art. 113 ust. 1 ustawy. Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane uregulowania prawne należy stwierdzić, że jeżeli świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie wykonywania projektów budowlanych z branży sanitarnej nie będą obejmowały doradztwa, tj. Wnioskodawca nie będzie wykonywać jakichkolwiek czynności doradczych, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług – wówczas Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy. Jeżeli jednak faktyczna wartość sprzedaży w proporcji do okresu prowadzonej działalności przekroczy kwotę 200.000 zł lub jeśli Wnioskodawca będzie udzielał porad albo wykona inne czynności wymienione w art. 113 ust. 13 ustawy, wówczas Wnioskodawca utraci prawo do zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności gdyby świadczone przez Wnioskodawcę usługi były usługami doradztwa w jakimkolwiek zakresie [z wyjątkiem doradztwa rolniczego]) lub zmiany stanu prawnego.
2017
11
maj

Istota:
Możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego przez przedsiębiorcę wykonującego zawód architekta.
Fragment:
W świetle powyższego usługi w zakresie doradztwa nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego. W związku z wątpliwościami Wnioskodawcy dotyczącymi zastosowania zwolnienia podmiotowego należy rozstrzygnąć, czy świadczone usługi opisane we wniosku należy zaliczyć do usług w zakresie doradztwa, które nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego. W tym miejscu podkreślić należy, że ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani przepisy wykonawcze do niej, nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin „ doradztwo ” obejmuje szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe. Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN, pod pojęciem „ doradcy ” należy rozumieć „ tego, kto doradza ”. Natomiast „ doradzać ”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN, oznacza „ udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie ”. Doradztwo jest zatem udzieleniem fachowych zaleceń, porad, opinii, np. ekonomicznych czy finansowych. Użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „ usługi w zakresie doradztwa ” należy rozumieć w związku z tym szeroko.
2017
10
maj

Istota:
1. Czy Rada, jako podmiot zarządzający P., jest uprawniona do skorzystania z podmiotowego zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 11 a) ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst, jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.; dalej "Ustawa o CIT") i w związku z czym nie będzie miała obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tytułu otrzymywanych płatności odsetkowych i dywidend z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ?
2. Czy Rada, jako podmiot zarządzający P., jest uprawniona do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania z dochodów osiąganych w Polsce na podstawie art. 18 i 63 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE z 2012 r., Nr C 326, s.1; dalej "TFUE") w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 4) Ustawy o CIT jako instytucja o charakterze gwarancyjnym powołana na podstawie art. 8 Dyrektywy i porównywalna do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz funduszy emerytalnych i funduszy inwestycyjnych prowadzących pracownicze fundusze emerytalne w Polsce, które korzystają z podmiotowego zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych i w związku z czym nie będzie miała obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tytułu otrzymywanych płatności odsetkowych i dywidend z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ?
3. Czy Rada, jako podmiot zarządzający P., jest uprawniona do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania odsetek otrzymywanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art 11 ust. lit. a) Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie 20 lipca 2006 r. (Dz. U. z 29 grudnia 2006 r.; dalej "Konwencja") jako część administracji rządowej Wielkiej Brytanii, w związku z czym nie będzie miała obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tytułu otrzymywanych płatności odsetkowych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ?
Fragment:
I SA/Wr 1966/15 przesłanki zwolnienia podmiotowego z art. 6 ust. 1 pkt 4, pkt 10, pkt 11 i pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy oceniać poprzez pryzmat zasady równego traktowania polskich podmiotów korzystających ze zwolnienia podatkowego i ich odpowiedników (podmiotów równoważnych) z Unii Europejskiej oraz państw trzecich. Jednocześnie Sąd wskazał, że „Fundusz domagał się uwzględnienia zwolnienia wskazując, że jest podmiotem systemu ubezpieczeń społecznych w prowincji Q., który jest porównywalny do ZUS–u, FUS-u, otwartych funduszy emerytalnych i funduszy inwestycyjnych łącznie. Dokonując zatem porównania Funduszu do korzystających za zwolnienia rezydentów, należy brać pod uwagę cechy i zakres działalności wszystkich tych podmiotów łącznie. W ocenie Sądu, żądanie dokonania takiego porównania nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia a tym bardziej nie ma oparcia w jakichkolwiek podstawach prawnych”. Organ podatkowy podziela pogląd Sądu, że wywodzenie zwolnienia z opodatkowania z porównania całokształtu rozwiązań systemowych w zakresie zabezpieczenia świadczeń emerytalnych nie znajduje uzasadnienia w jakichkolwiek przepisach prawa.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy.
Fragment:
Potwierdzeniem konstrukcji dotyczącej zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 oraz ust. 9 ustawy o VAT jest art. 113 ust. 5 ustawy o VAT zgodnie z którym utrata prawa do zwolnienia podmiotowego następuje: „ Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę ”. Porównując warunek utraty prawa do zwolnienia podmiotowego do działalności Spółki przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego należy wskazać, że nie jest możliwym aby ASI utraciła prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego (nie będzie prowadziła sprzedaży, której wartość przekroczy kwotę 150.000 zł.), gdyż cały czas będzie spełniała warunki przewidziane w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Jasność i precyzje warunków jakie muszą spełnić podmioty chcące skorzystać z prawa do zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku w sprawie o sygn. akt I FSK 736/07 z dnia 30 maja 2008 r., w którym Sąd stwierdził, że: „ Zapis normy art. 113 ust. 1 i ust. 14 pkt 1 ustawy z 2004 r. o podatku od (...)
2017
10
maj

Istota:
W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ustawy o VAT.
Fragment:
W związku z wątpliwościami Wnioskodawcy dotyczącymi zastosowania zwolnienia podmiotowego należy rozstrzygnąć, czy świadczone usługi opisane we wniosku należy zaliczyć do usług w zakresie doradztwa, które nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego. Podkreślić należy, że ani ustawa o podatku od towarów i usług ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. Skoro jednak ustawa o podatku od towarów i usług w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy zastrzega, że do osób świadczących usługi doradztwa nie stosuje się zwolnienia podmiotowego, określonego w ust. 1 i 9 należy – wobec braku w ustawie definicji doradztwa – posłużyć się znaczeniem językowym. Termin „ doradztwo ” obejmować może szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe i inne. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1996), pod pojęciem „ doradcy ” należy rozumieć tego, „ kto doradza ”. Natomiast „ doradzić ”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego, oznacza „ udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie ”. Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „ usługi w zakresie doradztwa ” należy rozumieć szeroko.
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.