Zwolnienia podmiotowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienia podmiotowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
cze

Istota:

Wykonywanie przez Wnioskodawcę usług w związku z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych, na gruncie ustawy, należy uznać za doradztwo. Zatem Wnioskodawca nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 kwietnia 2018 r. (data wpływu 30 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w związku z wykonywaniem usług opisanych we wniosku – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 kwietnia 2018 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w związku z wykonywaniem usług opisanych we wniosku. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, w ramach której zajmuje się m.in. szkoleniami w tym w zakresie ochrony danych osobowych. Zgłoszony przedmiot działalności wg PKD obejmuje m.in.: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z, Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B. Do tej pory Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych, pierwszej pomocy, bhp. Firma Wnioskodawcy nie świadczyła usług doradztwa, dlatego też korzystał ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT, wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł.

2018
29
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie braku zastosowania art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy dla wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności oraz możliwości skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy; zwolnienia od podatku świadczonych usług z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, szkolenia obronnego, ochrony informacji niejawnych, powszechnej samoobrony.

Fragment:

(...) zwolnienia podmiotowego podatnika? Czy w sytuacji utraty zwolnienia podmiotowego, Wnioskodawca będzie mógł te szkolenia objąć stawką zw. ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu do wniosku): Ad 1 i 2 Zakres obowiązków Inspektora Ochrony Danych, określony w RODO nie stanowi doradztwa, bowiem Inspektor Ochrony Danych w zakresie obowiązków ma przede wszystkim realizować czynności wykonawcze, takie jak: informowanie administratora, pracowników, podmiotu przetwarzającego o ich obowiązkach wynikających z RODO, monitorowanie przestrzegania przepisów RODO, przestrzegania wdrożonych przez administratora polityk bezpieczeństwa, podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenie, audyty, współpraca z organem nadzorczym, pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego. Inspektor spełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych. Zdaniem Wnioskodawcy, może on nadal korzystać ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ustawy o VAT, do wysokości limitu. W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że w przypadku uznania, że świadczenie przez niego usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych nie jest doradztwem, na gruncie ustawy o VAT, należy pytania 3 i 4 wniosku uznać za bezprzedmiotowe.

2018
17
maj

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług zarządzania świadczonych przez Wnioskodawcę, na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy

Fragment:

Biorąc pod uwagę powołany powyżej przepis art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy stwierdzić należy, że ze zwolnienia podmiotowego od podatku nie korzystają m.in. usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa. W tym miejscu podkreślić należy, że ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani przepisy wykonawcze do niej, nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin „ doradztwo ” obejmuje szereg usług doradczych, tj. np.: podatkowe, prawne, finansowe. Zakres znaczeniowy pojęcia „ usługi w zakresie doradztwa ” jest szerszy niż termin „ usługi w zakresie doradztwa podatkowego ”. Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN 2006, pod pojęciem „ doradcy ” należy rozumieć „ tego, kto doradza ”. Natomiast „ doradzać ”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN 2006, oznacza „ udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie ”. Doradztwo jest zatem udzieleniem fachowych zaleceń, porad, np. ekonomicznych czy finansowych. Użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „ usługi w zakresie doradztwa ” należy rozumieć w związku z tym szeroko. Czynności opisane w stanie faktycznym, wykonywane przez Wnioskodawcę nie mogą być uznane za usługi prawnicze, doradcze czy jubilerskie.

2018
27
kwi

Istota:

W zakresie sposobu liczenia limitu zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy oraz prawa do ponownego skorzystania z ww. zwolnienia.

Fragment:

W ocenie Wnioskodawcy, ma prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT w 2017 r. na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (stan prawny na 2017 r.) oraz art. 18 ustawy nowelizującej z grudnia 2016 r. Przepis przejściowy pozwalał podatnikowi, który przekroczył w 2016 r. limit 150.000,00 zł i nie przekroczył 200.000,00 zł na powrót do zwolnienia w 2017 r., jeżeli nie wykonywał czynności powodujących obowiązek pozostania podatnikiem VAT (art. 113 ust. 13 ustawy o VAT). Wnioskodawca takich czynności nie wykonywał, świadczył tylko usługi spawalnicze. Na skutek własnej pomyłki w wyliczeniach nie uchwycił w terminie ustawowym przekroczenia limitu uprawniającego do zwolnienia z VAT, jednak po czynnościach sprawdzających i otrzymanym protokole dokonał zgłoszenia rejestracyjnego do VAT. Od m-c 10/2016 złożył deklaracje VAT-7 za miesiące: październik, listopad i grudzień oraz złożył druk VAT-R informujący o skorzystaniu ze zwolnienia podmiotowego w 2017 r. Wpłacił podatek za 2016 r. wraz z należnymi odsetkami. Następnie poinformował Naczelnika Urzędu Skarbowego o wystąpieniu o interpretację z prośbą o przedłużenie okresu na składanie deklaracji i wyjaśnień do momentu otrzymania interpretacji.

2018
16
kwi

Istota:

Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacja projektu.

Fragment:

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu. Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3 cyt. ustawy).

2018
15
kwi

Istota:

Skoro w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca nie będzie wykonywał usług doradczych, to nie będzie zobowiązany do naliczania i odprowadzania podatku VAT. Zainteresowany będzie mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy, w zależności od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2017 r. (data wpływu 16 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 16 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca od dnia 10 marca 2017 r. prowadzi działalność gospodarczą pn. „ Usługi projektowe instalacji sanitarnych ” . Działalność Wnioskodawcy polega wyłącznie na projektowaniu instalacji sanitarnych, nie prowadzi On usług w zakresie doradztwa technicznego. Kod PKD działalności Wnioskodawcy to: 71.12.Z. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prowadząc działalność gospodarczą pod kodem: PKD 71.12.Z Wnioskodawca musi naliczyć i odprowadzić podatek VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: W dniu 15 maja 2017 r. Wnioskodawca został poinformowany telefonicznie przez Urząd Skarbowy, o tym, że ponieważ prowadzi działalność gospodarczą, której kod PKD obejmuje również doradztwo techniczne powinien odprowadzać podatek VAT. Rozmówca powołał się na art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług. Art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy mówi, że zwolnienia z podatku VAT nie stosuje się do podatników świadczących usługi w zakresie doradztwa.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT oraz złożenia zgłoszenia VAT-Z

Fragment:

Mając na uwadze powyższe regulacje należy zauważyć, że ustawodawca co do zasady przewidział zastosowanie zwolnienia podmiotowego dla podatników, u których wielkość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła łącznie 200 000 zł. Dodatkowo ustawodawca ograniczył możliwość zastosowania zwolnienia podmiotowego w stosunku do czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. Ponadto, należy zauważyć, że po decyzji o ewentualnej rezygnacji ze zwolnienia z VAT powrót do zwolnienia z VAT może nastąpić - w myśl art. 113 ust. 11 ustawy o VAT - nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym podatnik utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia. Zatem, podatnik może ponownie skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT z początkiem dowolnego miesiąca, następującego po wyznaczonym w art. 113 ust. 11 ustawy o VAT terminie. Wobec powyższych okoliczności, należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni będzie mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT dla prowadzonej działalności w zakresie wynajmu lokalu użytkowego. Jak wskazała Wnioskodawczyni w poprzednim roku podatkowym wartość sprzedaży - całkowita kwota opłat z najmu nie przekroczyła 200 000 zł. Od 10 listopada 2010 r. Wnioskodawczyni wynajmuje lokal użytkowy, w którym najemca prowadzi działalność gospodarczą – gabinet kosmetyczny.

2018
15
kwi

Istota:

Zastosowanie zwolnienia podmiotowego przy świadczeniu usług zarządzania projektami o tematyce społecznej.

Fragment:

Biorąc pod uwagę powołany powyżej przepis stwierdzić należy, że ze zwolnienia podmiotowego od podatku nie korzystają m. in. usług prawnicze oraz w zakresie doradztwa. Ponadto w ww. treści art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b nie został wskazany symbol PKWiU, odnoszący się wprost do konkretnych usług doradczych. Zatem najistotniejszym w przedmiotowej sprawie jest charakter wykonywanych czynności. Należy wskazać, że porada czy opinia nie musi mieć charakteru odrębnego pisemnego dokumentu, bowiem już samo wykonywanie czynności, których istotą jest doradztwo, decyduje o wyłączeniu tych czynności ze zwolnienia podmiotowego. W związku z wątpliwościami Wnioskodawcy dotyczącymi zastosowania zwolnienia podmiotowego należy rozstrzygnąć, czy świadczone usługi opisane we wniosku należy zaliczyć do usług w zakresie doradztwa, które nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego. W tym miejscu podkreślić należy, że ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani przepisy wykonawcze do niej, nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin „ doradztwo ” obejmuje szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe. Zakres znaczeniowy pojęcia „ usługi w zakresie doradztwa ” jest szerszy niż termin „ usługi w zakresie doradztwa prawnego ”.

2018
13
kwi

Istota:

Możliwość korzystania ze zwolnienia.

Fragment:

W ramach prowadzonej przeze Panią działalności gospodarczej chciałaby korzystać ze zwolnienia podmiotowego w zakresie VAT ze względu na limit obrotów, zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w ramach prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej ma prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy? Czy podany w momencie rejestracji działalności gospodarczej symbol PKD 71.12.Z obejmujący działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne wyłącza automatycznie możliwość korzystania ze zwolnienia od VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku od towarów i usług zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy, jeżeli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie wykonywał jedynie czynności polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy oraz opracowaniu dokumentacji projektowej, bez wykonywania czynności w zakresie doradztwa. Wykonywanie czynności rozumianych jako doradztwo automatycznie wyłączałoby możliwość korzystania ze zwolnienia od VAT, bez względu na wysokość osiąganych z działalności obrotów.

2018
6
kwi

Istota:

W zakresie uwzględniania wartości usług wynajmu nieruchomości w limicie uprawniającym do korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Fragment:

Do czasu nie przekroczenia limitu przewidzianego w zwolnieniu podmiotowym nie będzie płatnikiem podatku od towarowi usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wartość sprzedaży z tytułu świadczenia usług wynajmu nieruchomości mieszkalnych zwolnionych przedmiotowo z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawczyni musi uwzględniać przy ustaleniu limitu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego zgodnie z art. 113 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 2 lit. a)? Zdaniem Wnioskodawcy: Według Wnioskodawczyni brzmienie przepisu z art. 113 ust. 2 nie powoduje, że wartość sprzedaży z tytułu świadczenia usług wynajmu zwolnionych od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług należy uwzględniać przy ustalaniu prawa do zwolnienia podmiotowego z tytułu pozostałej sprzedaży usług, co do których zastosowanie ma zwolnienie podmiotowe. Uważa, że usługi te nie mieszczą się w definicji „ transakcji związanych z nieruchomościami ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.