ITPP3/4512-112/16/APR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Zwolnienie od podatku sprzedazy dzialek lesnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z pozn. zm.) oraz ? 6 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy dzialajacy w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko ? przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2016 r. (data wplywu 8 marca 2016 r.), uzupelnionym w dniu 5 maja 2016 r. (data wplywu), o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie zwolnienia od podatku czynnosci sprzedazy niezabudowanych dzialek gruntu ? jest prawidlowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2016 r. zostal zlozony ww. wniosek, uzupelniony w dniu 5 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie zwolnienia od podatku czynnosci sprzedazy niezabudowanych dzialek gruntu.

We wniosku oraz jego uzupelnieniu przedstawiono nastepujace zdarzenie przyszle.

Urzad Miejski w S. jest czynnym podatnikiem VAT.

Dzialki o numerach geodezyjnych - 693/10 o powierzchni 0,0045 ha i 693/11 o powierzchni 0,0305 ha, polozone we wsi O., stanowia wlasnosc Gminy. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntow obie dzialki sa lesne - zapis LsV. Plan ogolny zagospodarowania przestrzennego Gminy, zatwierdzony uchwala Rady Miasta z dnia 25 maja 1988 r., utracil moc prawna z dniem 31 grudnia 2003 r. W planie tym dzialki o nr 693/10 i 693/11 przeznaczone byly pod teren projektowanego kompleksu zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnosci (glownie jednorodzinnej) oraz uslug podstawowych w tym glownie z zakresu oswiaty, handlu, rzemiosla i gastronomii (symbol w planie 8,4 MN, UO, UP).

Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania gminy - Uchwala Rady Miasta i Gminy z dnia 17 czerwca 1998 r., wyzej wymienione dzialki posiadaja przeznaczenie - strefa VII - strefy buforowe pomiedzy strefa urbanizacji a strefami krajobrazu chronionego. Wies O. Obszar kontynuacji, przeksztalcen i rozwoju zagospodarowania. Funkcje obszaru: zabudowa zagrodowa, rolnicza, mieszkaniowa, uslugowa w zakresie inwestycji, ktore nie sa szczegolnie szkodliwe dla srodowiska i nie maja negatywnego wplywu na srodowisko. Nowa zabudowa dostosowana do skali tradycyjnego charakteru zabudowy istniejacej (symbol w studium - II.5.3.).

Dla przedmiotowych dzialek o numerach 693/10 i 693/11 nie byly wydane decyzje o warunkach zabudowy. Zgodnie z opinia architekta tut. Urzedu, przedmiotowe dzialki moga stanowic samodzielna dzialke. Obecnie dzialki te zostana przeznaczone do sprzedazy w formie przetargu nieograniczonego.

W zwiazku z powyzszym zadano nastepujace pytanie.

Czy przy sprzedazy dzialek o nr 693/10 i 693/11 polozonych we wsi O., w formie przetargu nieograniczonego, nalezy zastosowac podatek VAT 23% - zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarow i uslug, czy tez art. 43 ust. 1 pkt 9 - dotyczacy zwolnienia...

Zdaniem Wnioskodawcy, nalezy zastosowac art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy ? dotyczacy zwolnienia.

W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszlego jest prawidlowe.

Zgodnie z dyspozycja art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z pozn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug podlegaja odplatna dostawa towarow i odplatne swiadczenie uslug na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawe towarow, o ktorej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie przeniesienie prawa do rozporzadzania towarami jak wlasciciel (?).

Przez towary rozumie sie rzeczy oraz ich czesci, a takze wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Stawka podatku ? zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarow i uslug ? wynosi 22%, z zastrzezeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do tresci art. 146a pkt 1, w brzmieniu obowiazujacym od dnia 1 stycznia 2014 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzezeniem art. 146f, stawka podatku, o ktorej mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarow i uslug oraz rozporzadzen wykonawczych wydanych na jej podstawie, przewiduja dla niektorych towarow i uslug stawki obnizone lub zwolnienie od podatku.

Artykul 43 ust. 1 pkt 9 ustawy stanowi, ze zwalnia sie od podatku dostawe terenow niezabudowanych innych niz tereny budowlane.

Przez tereny budowlane ? na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy ? rozumie sie grunty przeznaczone pod zabudowe zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu ? zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ktorych mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszlego oraz tresci powolanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, ze sprzedaz dzialek poloznych we wsi O. o numerach 693/10 i 693/11, bedzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Z okolicznosci przedstawionych we wniosku wynika, ze aktualnie dla przedmiotowych dzialek nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego gminy i nie wydano dla nich decyzji o warunkach zabudowy. Zatem dzialki te nie stanowia terenow budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy i tym samym ? o ile przed zawarciem transakcji sprzedazy, dla terenu obejmujacego ww. dzialki nie zostanie uchwalony nowy plan zagospodarowania przestrzennego przewidujacy przeznaczenie pod zabudowe ani tez nie zostanie dla tych dzialek wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego ? spelnione beda warunki do zastosowania wskazanego zwolnienia od podatku.

Podkreslic nalezy, ze niniejsza interpretacja zostala wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszlego, co oznacza, ze w przypadku, gdy w toku postepowania podatkowego, kontroli podatkowej, badz skarbowej zostanie okreslony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywola w tym zakresie skutkow prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszlego przedstawionego przez wnioskodawce i stanu prawnego obowiazujacego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Bialymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Bialystok, po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje ? w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu ? do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi ? Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z pozn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2 ww. ustawy). Jednoczesnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemna interpretacje przepisow prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie moze byc oparta wylacznie na zarzucie naruszenia przepisow postepowania, dopuszczeniu sie bledu wykladni lub niewlasciwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sad administracyjny jest zwiazany zarzutami skargi oraz powolana podstawa prawna.

Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Sw. Jakuba 20, 87-100 Torun.