ITPP2/443-1730/14/AP | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku szkoleń zawodowych.
ITPP2/443-1730/14/APinterpretacja indywidualna
  1. szkolenie
  2. zwolnienia podatkowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2014 r. (data wpływu 18 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego dotyczącego realizacji zadania pn. „S.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego dotyczącego realizacji zadania pn. „S.”.

We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe.

Izby rolnicze, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2012 r., Nr 101, poz. 927, z późn. zm.), posiadają osobowość prawną. Można je uznać za organizacje zawodowe rolników, które za zadania mają rozwiązywanie problemów rolnictwa i reprezentowanie zrzeszonych w niej podmiotów. Członkami izb rolniczych z mocy prawa są osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w nich wkłady gruntowe.

Wnioskodawca działający w konsorcjum z (...) złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 111 „S.” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Działanie ma na celu przeszkolenie rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin w województwie. Doskonaleniem zawodowym w ramach działania będą objęci rolnicy na zasadzie dobrowolności. Uczestnicy szkoleń nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w szkoleniach. Projekt będzie realizowany w ramach konsorcjum w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. (na łączną kwotę 1.024.575,18 zł). Źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środki krajowe. Finansowanie szkoleń, w tym: wynagrodzenia kadry zarządzającej, dydaktycznej, księgowej, pracowników rekrutujących uczestników, druk plakatów i broszur, najem ciągnika z opryskiwaczem i pomieszczeń do przeprowadzenia szkoleń, zwrot kosztów dojazdu dla uczestników szkoleń i usługi cateringowej oraz innych pozostałych kosztów zawartych w harmonogramie, będzie polegało na refundacji Wnioskodawcy 100% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych operacji, zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia MRiRW z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach ww. działania. Zgodnie z § 6 ust. 4 wymienionego rozporządzenia, do kosztów kwalifikowanych zalicza sie także podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 277 z 21 października 2005 r.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca, realizujący projekt w ramach umowy konsorcjum, może odliczać podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. szkoleń...

Zdaniem Wnioskodawcy, wskazującego, że planowane do realizacji usługi szkoleniowe są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. e) ustawy o podatku od towarów i usług jako usługi kształcenia zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych, podatek naliczony wynikający z nabywanych towarów i usług związanych z tymi usługami nie podlega odliczeniu, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wnioskodawca zaznaczył, że w przedstawionej sprawie podstawowy warunek związku nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi nie będzie spełniony. Towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu służyć będą świadczeniu usług szkoleniowych, które korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, czyli nie są związane z czynnościami opodatkowanymi, tj. najważniejszą przesłanką umożliwiającą odliczenie podatku naliczonego.

Ponadto Wnioskodawca stwierdził, że jako beneficjent nie może odzyskać podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. szkoleń ponieważ nie jest podatnikiem VAT (art. 15 ust. 1 ustawy).

W związku z powyższym nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług służących realizacji planowanych szkoleń.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z postanowieniami art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług i tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Przepisy rozdziału 4 tego rozporządzenia regulują przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania realizowanego w ramach działania „S.”, ponieważ – jak wynika z wniosku – nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług a efekt realizacji zadania nie będzie służył wykonywaniu czynności opodatkowanych. Nie będzie przysługiwało również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 powołanego rozporządzenia.

Należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zwolnienia od podatku usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu, gdyż treść przedstawionego stanowiska oraz zadane pytanie nie wskazują, aby intencją Wnioskodawcy było uzyskanie rozstrzygnięcia w tym zakresie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

szkolenie
IPPP3/443-799/14-2/RD | Interpretacja indywidualna

zwolnienia podatkowe
ILPP2/443-391/12/14-S/AK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.