ITPP1/4512-43/16/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2016 r. (data wpływu 18 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Ar. 49 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U, z 2015 r„ poz. 1392 z późn. zm.) stanowi, iż wojewoda z urzędu przekazuje województwu mienie Skarbu Państwa służące realizacji zadań tego województwa. Natomiast stosownie do art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872 ze zm.), z dniem 1 stycznia 1999 r. samorząd województwa przejął państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mające siedzibę na obszarze województwa, w tym m.in. zarządy melioracji i urządzeń wodnych. Zgodnie ze wskazanymi uregulowaniami Województwo ....(dalej: Wnioskodawca) wystąpiło do Wojewody ....z wnioskiem o wydanie w trybie art. 49 ww. ustawy decyzji administracyjnej w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Województwa prawa własności m.in. nieruchomości położonej w obrębie W., gmina..., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ...o pow. 0,1392 ha. Nieruchomość jest zabudowana parterowym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 91,40 m2, kubaturze 510 m3 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 50 m2 i kubaturze 389 m3. Przekazanie nastąpiło z uwagi, iż przedmiotowa nieruchomość jest niezbędna dla celów realizacji przez Samorząd Województwa zadań o charakterze wojewódzkim nałożonych przez ustawodawcę, a w szczególności zadań z zakresu gospodarki wodnej. Powyższe zostało ostatecznie potwierdzone decyzją Wojewody ....Nr ...z dnia ....r. (prawomocna od dnia 30 lipca 2003 r.). Powyższa decyzja stanowiła podstawę wpisu prawa własności na rzecz Województwa ...w księdze wieczystej nr..., którą prowadzi Sąd Rejonowy ....w ....Wydział Ksiąg Wieczystych. Przekazanie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy było nieodpłatne. Nieruchomość obecnie znajduje się w taktycznym władaniu Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych Województwa ....w ....(jednostka nie posiada tytułu prawnego do ww. nieruchomości), Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego, na dzień 20 kwietnia 2015 r., nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym z dwoma lokalami. Działka nr ...stała się własnością Skarbu Państwa z mocy prawa na podstawie art. 2 ust. 1 lit a) dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz. U. Nr 13, poz. 87 ze zm.). Zgodnie z pismem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w ...z dnia ....r. po 1945 r., kiedy na nowo zaczęto uruchamiać stacje pomp i zatrudniać pracowników, przyznawano tym pracownikom na zasadzie najmu lokale mieszkalne w budynkach w pobliżu obsługiwanej stacji pomp oraz grunty rolne. Powyższe nieruchomości były przyznawane na podstawie „Uchwały Żuławskiej” z 1945 r., opracowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Ministerstwo Państwowych Gospodarstw Rolnych, która to ustawa została uzupełniona przez Ministerstwo Rolnictwa w 1957 r. Grunty, na których usytuowane były budynki, były własnością Skarbu Państwa we władaniu Państwowego Funduszu Ziemi, co dot. również przedmiotowej działki. Pierwotnie była to jedna działka nr 45 o pow. 2,27 ha, na której były usytuowany budynek mieszkalny i budynek pompowni oraz działka rolna, przyznana w użytkowanie pracownikom obsługi stacji pomp. W 1997 r. nastąpiło rozgraniczenie budynku pompowni, w wyniku czego powstały działki nr ...(budynek pompowni) i nr ..(budynek mieszkalny i grunty rolne). W roku 2001, na skutek powtórnego podziału działki nr..., powstały działka nr ...(budynek, mieszkalny i budynek gospodarczy-rozebrany w czerwcu 2015 r.) i działka nr ...(grunty rolne). Obecnie działka nr 45/3 o pow. 1 392 m2 położona w miejscowości W., gmina..., zabudowana jest budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym, częściowo ogrodzona siatką stalową na słupkach stalowych. Część nawierzchni - przedłużenie drogi dojazdowej wyłożona jest płytami drogowymi. Ponadto na terenie nieruchomości znajduje się zbiornik bezodpływowy na ścieki - szambo. Budynek mieszkalny został wybudowany w 1945 roku.

Budynek wyposażony jest w instalacje:

 • elektryczną,
 • wodociągową (z sieci gminnej).
 • kanalizację (szambo).

Lokal nr 1 składa się z 2 pokoi, kuchni łazienki z WC, spiżarki 1 przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 62,0 m2, położony na pierwszej kondygnacji (parterze) wraz z 3 pomieszczeniami przynależnymi w piwnicy o łącznej powierzchni 34,4 m2.

Lokal nr 2 składa się z 1 pokoju, kuchni, wydzielonego ustępu l przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 37,0 m2, położony na drugiej kondygnacji (poddaszu).

Lokal mieszkalny nr 1 i lokal mieszkalny nr 2 spełniają wymogi samodzielnego lokalu zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Powyższe zostało potwierdzone zaświadczeniem z dnia 29 kwietnia 2015 r. wydanym przez starostwo Powiatowe w....., w którym Starosta ....zaświadcza, że w budynku mieszkalnym na terenie działki nr 45/3 w miejscowości ...gm. ....został wydzielony samodzielny lokal mieszkalny nr 1 wraz z 3 pomieszczeniami przynależnymi (piwnica) oraz samodzielny lokal mieszkalny nr 2.

Przeprowadzone remonty przez właściciela budynku:

 • w 2012 r. został wykonany wydzielony ustęp dla lokalu nr 2,
 • w 2009 r. zostały wymienione okna i drzwi wejściowe,
 • przed 2003 r. został przeprowadzony remont dachu.

Powyższe nie stanowiło wydatków na ulepszenie przewyższających 30% wartości początkowej tych obiektów, w stosunku do których Wnioskodawca nabyłby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z pismem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa ...w ...z dnia 20 października 2015 r., do dnia sporządzenia niniejszej informacji na nieruchomości położonej w miejscowości ...w Gminie ....oznaczonej jako działka nr ...nie poniesiono żadnych nakładów finansowych, na ulepszenie działki i znajdujących się niej budynkach i budowlach lub ich częściach, które przekroczyłyby 30% wartości początkowej tych obiektów. Wszelkie wydatki poniesione na rzecz tych nieruchomości były wydatkami remontowymi, miały charakter odtworzeniowy i nie służyło prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi..... przyjętym uchwałą Nr ....Rady Gminy ...z dnia 12 listopada 2003 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa...., Nr 36, poz, 740 z dnia 29.03.2004r. teren nieruchomości położony jest na obszarze oznaczonym symbolem 20.M, tj: funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i lub zabudowa zagrodowa wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą i garażami dla potrzeb własnych. Wojewódzki Konserwator Przyrody w ....stwierdził, że na terenie nieruchomości nie występują żadne formy ochrony przyrody. Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w....., także nie stwierdził żeby obiekty znajdujące się na przedmiotowej działce były wpisane do rejestru zabytków województwa ......Obecnie, zgodnie z pismem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa .....w .....z dnia 12 maja 2014 r., głównymi najemcami lokali nr 1 i 2 znajdujących się w budynku mieszkalnym na działce nr 45/3, są osoby fizyczne.

W stosunku do lokalu nr 1 - pierwszy najemca zawarł umowę w 1972 r. z powiatowym Inspektoratem Wodnych Melioracji w ......na czas trwania stosunku pracy. Następnie 28 listopada 1985 r. Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w .....zawarł kolejną umowę z operatorem pompowni na czas trwania stosunku pracy. Dnia 3 lipca 1997 r. umowę najmu zawierał także Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w..... Od dnia 1 kwietnia 2001 r. stroną oddającą w najem był Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa ...w ....(jako następca prawny),

W stosunku do lokalu nr 2 - pierwszy najemca zawarł umowę w dniu 1 stycznia 1972 r, z Powiatowym Inspektoratem Wodnych Melioracji w .....na czas trwania stosunku pracy, następna umowa została zawarta w dniu 8 września 1997 r. z Wojewódzkim Zarządem Melioracji I Urządzeń Wodnych w .,....na czas nieokreślony, kolejna umowa nr 15/2001 została zawarta na czas nieokreślony z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa ....w ....w dniu 1 kwietnia 2001 r. obowiązuje aktualnie.

Zatem budynek mieszkalny wraz z pomieszczeniami przynależnymi są przedmiotem najmu od 1 stycznia 1972 r. do dnia dzisiejszego.

Wnioskodawca zamierza sprzedać wraz z odpowiednim udziałem w częściach wspólnych i gruncie w trybie bezprzetargowym:

 • lokal mieszkalny nr 1 wraz 3 pomieszczeniami przynależnymi, oraz
 • lokal mieszkalny nr 2 na rzecz dotychczasowych najemców.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zbycie w drodze sprzedaży poszczególnych lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2 opisanych szczegółowo w stanie faktycznym niniejszego wniosku, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej, czy też podlegać będzie zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, zbycie w drodze sprzedaży poszczególnych lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2 opisanych szczegółowo w stanie faktycznym niniejszego wniosku, podlegać będzie zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust, 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy na powyższe wskazuje:

Zgodnie z przepisem art, 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Czynność przeniesienia praw do rozporządzania towarami jak właściciel przy spełnieniu określonych warunków może być z opodatkowania zwolniona. Zasadą jest opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dostaw towarów jak i odpłatne świadczenie usług na terenie kraju, niemniej jednak ustawodawca przewidział pewne wyjątki. Znajdują się one zarówno w treści ustawy jak i w przepisach wykonawczych do niej. Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje zwolnienie z opodatkowania dostawę (czyli m.in. sprzedaż) budynków, budowli lub ich części na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 10a. Jednocześnie w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu (art. 29a ust. 8 ustawy o VAT) co oznacza, że w sytuacji, gdy sprzedaż budynku lub jego części podlega zwolnieniu z opodatkowania, również sprzedaż gruntu, na którym posadowiony jest przedmiotowy budynek zostaje zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W ocenie Wnioskodawcy każda transakcja zbycia udziałów we współwłasności nieruchomości połączona z jej fizycznym wydaniem jest na gruncie ustawy o podatku VAT dostawą towarów, do której mogą mieć zastosowanie zwolnienia z opodatkowania uregulowane w art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT- dostawa budynków, budowli i ich części jest zwolniona z VAT, za wyjątkiem sytuacji gdy:

 • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Jednocześnie, w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 • wybudowaniu lub
 • ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Zatem pierwsze zasiedlenie to - najogólniej rzecz ujmując - pierwsza czynność opodatkowana odnosząca się do danego budynku po jego wybudowaniu bądź ulepszeniu.

Ponadto w sytuacji gdy dostawa budynku, nie może być objęta zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, podatnik może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwolnieniu z opodatkowania VAT podlega również dostawa budynków, budowli lub ich części nieobjęta zwolnieniem w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, pod warunkiem że:

 • w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT warunku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b) ustawy o VAT, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszanym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków i budowli trwale związanych z gruntem lub części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntów. Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części posadowione na tym gruncie. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzystać będzie ze zwolnienia od podatku. W ocenie Wnioskodawcy, uznać należy, że w niniejszej sprawie sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w części wspólnej i w gruncie będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.