ITPP1/443-983/14/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Zwolnienie od podatku dostawy gruntów w drodze zamiany.

class="dchn">INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2014 r. (data wpływu 21 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy gruntów w drodze zamiany – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy gruntów w drodze zamiany.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina ma zamiar dokonać zamiany działek gruntu z Nadleśnictwem. Zamiana polegać ma na tym, że Gmina przeniesie na Nadleśnictwo własność kilkunastu działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów jako „dr”, będących faktycznie drogami polnymi i śródleśnymi, które służą jedynie gospodarce leśnej, a w zamian Nadleśnictwo przeniesie na Gminę własność kilku działek gruntu zbędnych dla gospodarki leśnej, a mogących służyć celom związanym z realizacją zadań Gminy. Podkreślić należy, że działki gruntu przekazywane przez Gminę, a oznaczone w ewidencji gruntów jako „dr” są jedynie ubitymi drogami gruntowymi bez jakiejkolwiek nawierzchni, a zatem nie ma na tych działkach gruntu jakichkolwiek budowli drogowych (ani innych). Nadto działki gruntu przeznaczone do przekazania Nadleśnictwu nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani nie wydano w stosunku do nich decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina powinna doliczyć podatek VAT do wartości działek gruntu przekazywanych Nadleśnictwu w drodze zamiany, oznaczonych w ewidencji gruntów jako „dr”, na których nie ma jakichkolwiek budowli drogowych, ani innych budowli lub budynków...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie powinna doliczać podatku VAT do wartości działek gruntu przekazywanych Nadleśnictwu w drodze zamiany, a oznaczonych w ewidencji gruntów jako „dr”, na których nie ma jakichkolwiek budowli drogowych, ani innych budowli lub budynków, bowiem zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane, w rozumieniu art. 2 pkt 33 ww. ustawy jest zwolniona od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska nr 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.