ITPP1/443-847/14/BS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia dla czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2014 r. (data wpływu 21 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia dla czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia dla czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pośrednictwa w zakresie oferowania produktów ubezpieczeniowych. W celu świadczenia tych usług Wnioskodawca zawarł umowę pośrednictwa nie bezpośrednio z Towarzystwem Ubezpieczeniowym lecz innym podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (CUK). CUK jest przedsiębiorcą, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz zakładów ubezpieczeń, z którymi zawarł umowy agencyjne (jest agentem ubezpieczeniowym w rozumieniu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Wnioskodawca jest umocowany przez zakłady ubezpieczeń do wykonywania czynności agencyjnych w ich imieniu.

Na podstawie umowy oferowane są następujące produkty:

 • ubezpieczenia komunikacyjne,
 • ubezpieczenia majątkowe.

Na podstawie umowy pośrednictwa Wnioskodawca pośredniczy w dystrybucji produktów oferowanych przez Ubezpieczycieli, poprzez podejmowanie w szczególności następujących czynności:

 1. Pozyskiwanie klientów na Produkty Ubezpieczycieli, w tym dotarcie do określonej grupy docelowej klientów i nawiązanie bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi klientami.
 2. Wnioskodawca jest zobowiązany do wykonania zadań z należytą starannością i dbałością o interesy Agenta (CUK).
 3. Wnioskodawca zobowiązuje się do zabiegania o kontynuację umów ubezpieczenia zawartych za jego pośrednictwem.
 4. Przedstawienie aktualnej oferty Towarzystw Ubezpieczeniowych zgodnie z udzielonym upoważnieniem.
 5. Prawidłowego zawierania umów ubezpieczeń i sporządzania dokumentacji z klientem przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, zgodnie z wytycznymi Towarzystw i CUK.
 6. Dokonywania oględzin przedmiotów ubezpieczenia zgodnie z wytycznymi.
 7. Przekazywania CUK lub bezpośrednio do Towarzystw Ubezpieczeniowych na bieżąco dokumentów ubezpieczeniowych.
 8. Zabezpieczenia wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej przed dostępem osób trzecich.
 9. Przestrzegania tajemnicy zawodowej i handlowej, etyki handlowej, ochrony danych osobowych.

Wnioskodawcy przysługuje wynagrodzenie prowizyjne według ustalonych stawek. Prowizje są przelewane na konto Wnioskodawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT bądź rachunku. Informację o wysokości wypracowanej prowizji za prawidłowo sporządzone umowy ubezpieczenia CUK zobowiązują do przekazywania do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy opisane usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych świadczone przez Wnioskodawcę będą zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie usług podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy. Zgodnie z art. 41 ustawy, stawka podatku co do zasady wynosi 23%. Jednocześnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, zwalnia się od podatku usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że usługi mające na celu doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia świadczone przez Niego , jako podmiot zajmujący się pośrednictwem ubezpieczeniowym, dla celów podatku VAT, powinny być traktowane jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych, czyli usługi podlegające zwolnieniu od podatku. Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywane usługi nie będą odbiegać swym zakresem od czynności pośrednika ubezpieczeniowego i wypełniają przesłanki do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.