ITPP1/443-847/14/BS | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia dla czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego.
ITPP1/443-847/14/BSinterpretacja indywidualna
 1. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2014 r. (data wpływu 21 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia dla czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia dla czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pośrednictwa w zakresie oferowania produktów ubezpieczeniowych. W celu świadczenia tych usług Wnioskodawca zawarł umowę pośrednictwa nie bezpośrednio z Towarzystwem Ubezpieczeniowym lecz innym podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (CUK). CUK jest przedsiębiorcą, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz zakładów ubezpieczeń, z którymi zawarł umowy agencyjne (jest agentem ubezpieczeniowym w rozumieniu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Wnioskodawca jest umocowany przez zakłady ubezpieczeń do wykonywania czynności agencyjnych w ich imieniu.

Na podstawie umowy oferowane są następujące produkty:

 • ubezpieczenia komunikacyjne,
 • ubezpieczenia majątkowe.

Na podstawie umowy pośrednictwa Wnioskodawca pośredniczy w dystrybucji produktów oferowanych przez Ubezpieczycieli, poprzez podejmowanie w szczególności następujących czynności:

 1. Pozyskiwanie klientów na Produkty Ubezpieczycieli, w tym dotarcie do określonej grupy docelowej klientów i nawiązanie bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi klientami.
 2. Wnioskodawca jest zobowiązany do wykonania zadań z należytą starannością i dbałością o interesy Agenta (CUK).
 3. Wnioskodawca zobowiązuje się do zabiegania o kontynuację umów ubezpieczenia zawartych za jego pośrednictwem.
 4. Przedstawienie aktualnej oferty Towarzystw Ubezpieczeniowych zgodnie z udzielonym upoważnieniem.
 5. Prawidłowego zawierania umów ubezpieczeń i sporządzania dokumentacji z klientem przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, zgodnie z wytycznymi Towarzystw i CUK.
 6. Dokonywania oględzin przedmiotów ubezpieczenia zgodnie z wytycznymi.
 7. Przekazywania CUK lub bezpośrednio do Towarzystw Ubezpieczeniowych na bieżąco dokumentów ubezpieczeniowych.
 8. Zabezpieczenia wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej przed dostępem osób trzecich.
 9. Przestrzegania tajemnicy zawodowej i handlowej, etyki handlowej, ochrony danych osobowych.

Wnioskodawcy przysługuje wynagrodzenie prowizyjne według ustalonych stawek. Prowizje są przelewane na konto Wnioskodawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT bądź rachunku. Informację o wysokości wypracowanej prowizji za prawidłowo sporządzone umowy ubezpieczenia CUK zobowiązują do przekazywania do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy opisane usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych świadczone przez Wnioskodawcę będą zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie usług podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy. Zgodnie z art. 41 ustawy, stawka podatku co do zasady wynosi 23%. Jednocześnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, zwalnia się od podatku usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że usługi mające na celu doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia świadczone przez Niego , jako podmiot zajmujący się pośrednictwem ubezpieczeniowym, dla celów podatku VAT, powinny być traktowane jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych, czyli usługi podlegające zwolnieniu od podatku. Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywane usługi nie będą odbiegać swym zakresem od czynności pośrednika ubezpieczeniowego i wypełniają przesłanki do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

zwolnienia podatkowe
ITPP1/443-400/14/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.