ITPB4/4511-117/16/JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy zgodnie z obowiazujacym prawem podatkowym, w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca moze skorzystac ze zwolnienia wynikajacego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z pozn. zm.) oraz ? 5 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy dzialajacy w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko ? przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2016 r. (data wplywu 3 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie zwolnienia podatkowego z tytulu wydatkow na wlasne cele mieszkaniowe ? jest nieprawidlowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2016 r. zostal zlozony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisow ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych w zakresie zwolnienia podatkowego z tytulu wydatkow na wlasne cele mieszkaniowe.

We wniosku przedstawiono nastepujacy stan faktyczny.

W dniu 24 wrzesnia 2010 r. Wnioskodawca dokonal zakupu lokalu mieszkalnego w S. Przedmiotowa nieruchomosc Wnioskodawca nabyl za kwote 145.000 zl, przy czym kwota 15.000 zl pochodzila ze srodkow wlasnych, natomiast kwota 130.000 zl pochodzila z kredytu bankowego udzielonego w dniu 23 wrzesnia 2010 r. Ponadto ze srodkow wlasnych Wnioskodawca uiscil kwote 4.478,60 zl u notariusza nabywajac dana nieruchomosc.

W dniu 2 pazdziernika 2015 r. Wnioskodawca zbyl przedmiotowy lokal mieszkalny za kwote 168.000 zl, przy czym kwote 120.500 zl nabywcy przekazali na konto banku, ktory udzielil Wnioskodawcy kredytu na zakup nieruchomosci tytulem calkowitej splaty kredytu.

Z uwagi na to, ze Wnioskodawca zbyl nieruchomosc przed uplywem pieciu lat kalendarzowych od daty nabycia, zgodnie z prawem podatkowym przychod uzyskany ze zbycia nieruchomosci lub tego prawa majatkowego w okresie dwoch lat w calosci wydatkowany na nabycie nieruchomosci, ktore beda przez Wnioskodawce faktycznie wykorzystane na wlasne cele mieszkaniowe, moze skorzystac ze zwolnienia wynikajacego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.

W dniu 7 grudnia 2015 r. Wnioskodawca wraz z zona nabyl lokal mieszkalny w P. Wspolnie z zona Wnioskodawca wydatkowal kwote 30.000 zl tytulem wkladu wlasnego wplacajac ja sprzedajacej, pozostala zas kwote 190.000 zl pokryl z zaciagnietego z zona kredytu hipotecznego. Wnioskodawca poniosl rowniez koszty notarialne w kwocie 5.812,84 zl. Wnioskodawca wydatkowal zatem w calosci kwote, ktora byla jego dochodem na cele mieszkaniowe tzn. na zakup lokalu mieszkalnego, w ktorym obecnie zamieszkuje wraz z rodzina. Dochodem Wnioskodawcy jest kwota 168.000 zl, ktora uzyskal ze sprzedazy lokalu mieszkalnego, zas kosztem uzyskania przychodu jest cena nabycia tego lokalu mieszkalnego tj. 145.000 zl.

W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytanie.

Czy zgodnie z obowiazujacym prawem podatkowym, w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca moze skorzystac ze zwolnienia wynikajacego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, skorzystanie przez niego z ulgi, tym samym zwolnienie z zaplaty podatku dochodowego z tytulu odplatnego zbycia nieruchomosci przed uplywem pieciu lat kalendarzowych, jest zgodne z prawem podatkowym, bowiem przychod uzyskany ze zbycia nieruchomosci w okresie dwoch lat w calosci zostal wydatkowany na nabycie nieruchomosci, czyli wykorzystany na wlasne cele mieszkaniowe, tj. zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.

W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidlowe.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z pozn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaja wszelkiego rodzaju dochody z wyjatkiem dochodow wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodow, od ktorych na podstawie przepisow Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, zrodlem przychodow jest odplatne zbycie:

  1. nieruchomosci lub ich czesci oraz udzialu w nieruchomosci,
  2. spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego lub uzytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego uzytkowania gruntow,
  4. innych rzeczy
    - jezeli odplatne zbycie nie nastepuje w wykonaniu dzialalnosci gospodarczej i zostalo dokonane w przypadku odplatnego zbycia nieruchomosci i praw majatkowych okreslonych w lit. a)-c) przed uplywem 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym nastapilo ich nabycie lub wybudowanie a w przypadku innych rzeczy pol roku liczac od konca miesiaca w ktorym nastapilo nabycie, w przypadku zamiany okresy te odnosza sie do kazdej z osob dokonujacej zamiany.

Odnoszac powyzsze na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzic nalezy, ze sprzedaz mieszkania przed uplywem pieciu lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym nastapilo jego nabycie stanowi zrodlo przychodu w rozumieniu cytowanego art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Stosownie do art. 30e ust. 1 ww. ustawy, od dochodu z odplatnego zbycia nieruchomosci i praw okreslonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku.

W mysl natomiast jego ust. 2, podstawa obliczenia podatku, o ktorej mowa w ust. 1, jest dochod stanowiacy roznice pomiedzy przychodem z odplatnego zbycia nieruchomosci lub praw okreslonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiekszona o sume odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomosci lub praw.

Na mocy art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakonczeniu roku podatkowego podatnik jest obowiazany w zeznaniu podatkowym, o ktorym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazac:

  1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odplatnego zbycia nieruchomosci i praw majatkowych okreslonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyc nalezny podatek dochodowy od dochodu, do ktorego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
  2. dochody, o ktorych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochod ze sprzedazy nieruchomosci i praw majatkowych, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ? c) ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych - na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy ? moze jednak zostac objety zwolnieniem z opodatkowania przy spelnieniu warunkow okreslonych w tym przepisie. Stanowi on, ze wolne od podatku sa dochody z odplatnego zbycia nieruchomosci i praw majatkowych, o ktorych mowa w art. 30e, w wysokosci, ktora odpowiada iloczynowi tego dochodu i udzialu wydatkow poniesionych na wlasne cele mieszkaniowe w przychodzie z odplatnego zbycia nieruchomosci i praw majatkowych, jezeli poczawszy od dnia odplatnego zbycia, nie pozniej niz w okresie dwoch lat od konca roku podatkowego, w ktorym nastapilo odplatne zbycie, przychod uzyskany ze zbycia tej nieruchomosci lub tego prawa majatkowego zostal wydatkowany na wlasne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzglednia sie do wysokosci przychodu z odplatnego zbycia nieruchomosci i praw majatkowych.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) i b) ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, za wydatki poniesione na cele, o ktorych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 uwaza sie m. in.

wydatki poniesione na:

  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego czesci lub udzialu w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiacego odrebna nieruchomosc lub udzialu w takim lokalu, a takze na nabycie gruntu lub udzialu w gruncie albo prawa uzytkowania wieczystego gruntu lub udzialu w takim prawie, zwiazanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udzialu w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej lub udzialu w takim prawie,

- polozonych w panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w innym panstwie nalezacym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;

Nalezy podkreslic, ze katalog wydatkow wymienionych w tresci art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych ma charakter zamkniety - jest to wyliczenie enumeratywne, nie zas przykladowe.

Aby jednak Wnioskodawca mogl skorzystac ze zwolnienia, o ktorym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych istotny jest nie sam zakup lokalu mieszkalnego, ale wydatkowanie przychodu z odplatnego zbycia lokalu mieszkalnego na wskazany w ustawie cel mieszkaniowy, jakim jest m.in. zakup lokalu mieszkalnego. Tak wiec, dla calkowitego objecia zwolnieniem dochodu ze sprzedazy lokalu konieczne jest wydatkowanie calej kwoty uzyskanego przychodu (czyli jak wskazal Wnioskodawca 168.000 zl).

W sytuacji, gdy po sprzedazy lokalu mieszkalnego Wnioskodawca wraz z malzonka zakupil lokal mieszkalny wydatkujac z wlasnych srodkow kwote 30.000 zl, to tylko ta kwota stanowi wydatek na cel mieszkaniowy uprawniajacy do zastosowania zwolnienia wynikajacego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych. Powyzsze zwolnienie obejmuje wiec taka czesc dochodu uzyskanego z tytulu sprzedazy przedmiotowego lokalu mieszkalnego jaka proporcjonalnie odpowiada udzialowi ww. wydatkow poniesionych na wlasne cele mieszkaniowe w osiagnietym z odplatnego zbycia przychodzie. Z faktu, ze pozostala czesc ceny (190.000 zl) zakupu lokalu zostala uregulowana przelewem za posrednictwem banku z udzielonego kredytu hipotecznego splacanego w ratach nie sposob bowiem wywodzic, ze Wnioskodawca przychod ze sprzedazy lokalu mieszkalnego wydatkowal na zakup lokalu mieszkalnego.

Zatem wydatek na zakup lokalu mieszkalnego ? w czesci sfinansowanej kredytem hipotecznym ? nie uprawnia do zastosowania zwolnienia wynikajacego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu ? do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi ? Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z pozn. zm.).

Skarga na pisemna interpretacje przepisow prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie moze byc oparta wylacznie na zarzucie naruszenia przepisow postepowania, dopuszczeniu sie bledu wykladni lub niewlasciwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sad administracyjny jest zwiazany zarzutami skargi oraz powolana podstawa prawna (art. 57a ww. ustawy).

Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Torun, ul. Sw. Jakuba 20.