DP/443-4/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Zwolnienie od podatku od towarów i usług w stosunku do czynności związanych ze sprzedażą obiadów przez Zespół Szkół dla uczestników-osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy

DP/443-4/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. zwolnienia podatkowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania

Pismem nr: Fn.1/VAT/07 z dnia 02 lutego 2007r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 05.02.2007r.), uzupełnionym pismem nr: Fn.2/VAT/07 z dnia 12 marca 2007r. Zespół Szkół zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie dotyczącej stosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług w stosunku do czynności związanych ze sprzedażą obiadów dla uczestników-osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wnioskodawca wskazał, że jako jednostka budżetowa będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zamierza świadczyć usługi polegające na przygotowaniu obiadów dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy zaklasyfikowane według PKWiU do grupowania 80.10.12-00.20.. Nabywca przedmiotowych usług - Środowiskowy Dom Samopomocy, zgodnie z informacją zawartą w przedmiotowym wniosku, jest jednostką budżetową.Zdaniem Zespołu Szkół świadczenie usług przygotowania obiadów zaliczanych do PKWiU 80.10.12-00.20 korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Po przeanalizowaniu przedstawionego wyżej stanu faktycznego stwierdzam co następuje: W myśl art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Stosownie natomiast do treści art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 ww. ustawy zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej.Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 1 cyt. ustawy usługi wymienione w załączniku nr 4 zwolnione zostały od podatku od towarów i usług. W załączniku tym, pod pozycją nr 7 umieszczone zostały „usługi edukacyjne” - PKWiU ex 80.

W myśl §8 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwalnia się od podatku usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej.

Jednostką budżetową, zgodnie z art. 20 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), jest jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Państwowe jednostki budżetowe tworzą, łączą, przekształcają w inną formę organizacyjno-prawną i likwidują: 1) ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz inne organy działające na podstawie odrębnych przepisów - państwowe jednostki budżetowe; 2) organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe.

Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego sprawy stwierdzić należy, że usługi stołówkowe sklasyfikowane, zdaniem Podatnika, według PKWiU nr  80.10.12-00.20 świadczone przez Zespół Szkół na rzecz uczestników zajęć organizowanych przez inną jednostkę budżetową korzystają ze zwolnienia w podatku od towarów i usług.Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmie informuje, że każdy podatnik świadczący usługę lub dokonujący dostawy określonego towaru obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem czynności (również w zakresie klasyfikacji) oraz prawidłowego jego opodatkowania. Należy nadmienić, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nr 82 z dnia 05.11.2002r. w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych (Dziennik Urzędowy GUS nr 12, poz. 87) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub trudności w ustaleniu właściwego grupowania, może się zwrócić do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi (ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź).

Wobec powyższego stwierdzam, że stanowisko zajęte przez wnioskodawcę dotyczące stosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług w stosunku do czynności związanych ze sprzedażą obiadów dla uczestników-osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy jest prawidłowe.Powyższej odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny zawarty w piśmie, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu udzielenia odpowiedzi.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

zwolnienia podatkowe
1433/NL/LF/II/415/4111-2/07/BS | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.