Zwolnienia podatkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienia podatkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
gru

Istota:

Dostawa nieruchomości zabudowanej.

Fragment:

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – na mocy art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy. Według art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

2018
7
lip

Istota:

Zwolnienia od podatku transakcji sprzedaży lokali niemieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i w drodze wewnętrznej.

Fragment:

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza – według ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W dniu 15 października 2015 r., w wykonaniu umowy przedwstępnej z dnia 3 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca zawarł z syndykiem masy upadłości (dalej: Zbywca) warunkową umowę sprzedaży, dokumentowaną aktem notarialnym, na podstawie której nabył zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego (dalej: ZCP). W skład ZCP wchodziła w szczególności własność nieruchomości, na którą składały się zabudowane budynkiem wczasowo-hotelowym i budynkiem socjalnym działki gruntu, oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 6/1, 6/8, 6/11 i 6/2, o łącznej powierzchni 0,5888 ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą wraz z prawem własności budynków i budynku socjalnego oraz ruchomości stanowiących wyposażenie budynków (dalej również: Nieruchomość).

2018
10
maj

Istota:

Dostawa nieruchomości.

Fragment:

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, w szczególności jednej z następujących transakcji: dostawa budynku lub części budynku oraz związanego z nim gruntu, przed pierwszym zasiedleniem; dostawa terenu budowlanego. Jak stanowi art. 12 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, do celów ust. 1 lit. a) „ budynek ” oznacza dowolną konstrukcję trwale związaną z gruntem. Państwa członkowskie mogą określić szczegółowe zasady stosowania kryterium, o którym mowa w ust. 1 lit, a), do przebudowy budynków oraz zdefiniować pojęcie „ gruntu związanego z budynkiem ”. Należy zauważyć, że w kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 14 maja 2014 r. o sygn. I FSK 382/14. Sąd w wyroku tym stwierdził, że „ Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako »pierwsze zajęcie budynku, używanie«. Zatem w taki sposób powinna być odczytywana definicja przewidziana w treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. W świetle wykładni językowej, jak i celowościowej systemu VAT, w ocenie NSA, należy więc przyjąć, że jeżeli podatnik użytkował dany budynek, budowlę lub ich części i spełnia warunek korzystania z budynku, budowli lub ich części przez wymagany czas, to do sprzedaży prawa własności tego budynku, budowli lub ich części zastosowanie znajdzie fakultatywne zwolnienie przewidziane w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług ”.

2017
7
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku opłat za czynsz oraz dostarczania mediów

Fragment:

Zgodnie bowiem z ww. art. usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe korzystają ze zwolnienia podatkowego, a wskazane mieszkania wynajmowane są tylko i wyłącznie na cele mieszkalne. Odnośnie refakturowania mediów zdaniem Wnioskodawcy właściwe będzie zastosowanie zwolnienia na podst. § 3 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tej stawki wg Ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż Gmina jest członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej. Zgodnie z ww. rozporządzeniem zwalnia się od podatku czynności wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową lub właścicieli lokali mieszkalnych tworzących w określonej nieruchomości wspólnotę mieszkaniową, na rzecz osób używających na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności lokale należące do właścicieli tworzących Wspólnotę Mieszkaniową, za które pobierane są opłaty niezależne od właściciela w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Z 2014 r. poz. 150). Nadmienić należy, że zastosowanie zwolnienia w przypadku czynszu najmu lokalu mieszkalnego i refakturowania związanych z nim kosztów mediów staje się zasadne, gdyż lokatorzy mieszkań ponoszą koszty w wysokości jak na otrzymanej nocie od Wspólnoty Mieszkaniowej.

2017
11
lis

Istota:

Możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług.

Fragment:

Z kolei przepis art. 113 ust. 2 ustawy stanowi, że do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się: wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju; odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem: transakcji związanych z nieruchomościami, usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, usług ubezpieczeniowych - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych; odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Na podstawie art. 113 ust. 4 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności – przed dniem wykonania tej czynności.

2017
3
lis

Istota:

Jak należy opodatkować zajęcia kroju i szycia prowadzone odpłatnie dla osób dorosłych?

Fragment:

W szczególności działalność gospodarcza nie musi być prowadzona w celu osiągnięcia zysku. Pozwala to w szczególności na uznanie za podatników różnego rodzaju organizacji non-profit, organów administracji publicznej czyli wszelkich podmiotów, które nie działają w celu uzyskania zysku. Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług nie musi być bowiem działalnością o charakterze zarobkowym. Działalność gospodarcza nie jest również uzależniona od jej rezultatu. Zatem działalność gospodarcza ma miejsce także wówczas gdy nie przyniosła żadnych widocznych efektów. Powyżej cytowane przepisy stanowią implementację przepisów wspólnotowych. W art. 9 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, s. 1 z późn. zm.) zawarta została definicja podatnika oraz działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 Dyrektywy „ Podatnikiem ” jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. „ Działalność gospodarcza ” obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie.

2017
11
maj

Istota:

Czy sprzedaż sokołów może być uznana za dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego, korzystającą ze zwolnienia od VAT?

Fragment:

Stosownie do art. 15 ust. 2 cyt. ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Przepisy te wskazują, że działalność prowadzona przez rolników mieści się w pojęciu działalności gospodarczej. Działalność rolnicza została zdefiniowana w art. 2 pkt 15 ustawy, zgodnie z którym przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „ in vitro ”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

2017
11
maj

Istota:

Czy wykonywane przez Wnioskodawcę usługi kulturalne w zakresie zabytków ruchomych są zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 „pkt 33b” ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Prace te obejmują m.in. : dokonanie inwentaryzacji obiektu – wykonywane są obmiary inwentaryzacyjne, głównie dla właściwej wyceny prac, pobierane są niezbędne próbki do badań właściwej kolorystyki, oryginalności materiału, oceniane są wytrzymałości mechaniczne materiału. Prace te służą oszacowaniu kosztów całego zadania, a także wytyczeniu właściwego postępowania konserwatorskiego, analizę materiałów i technik wykonania zabytku, analizę i sporządzenie opisu stanu zachowania zabytku przed podjęciem prac konserwatorskich lub prac restauratorskich, wykonanie programu prac konserwatorskich zawierającego uzasadnienie koncepcji wyglądu zabytku po przeprowadzeniu prac konserwatorskich oraz wykaz planowanych czynności zabiegów konserwatorskich z podaniem metod, materiałów i technik. Należy tu zaznaczyć, iż dla każdego obiektu zabytkowego Wnioskodawca opracowuje indywidualny autorski program prac, w zależności od stanu zachowania zabytku, typu obiektu oraz subiektywnej oceny, rekonstrukcje brakujących elementów materii zabytkowej, rekonstrukcję formy rzeźbiarskiej, imitacje ubytków – dotyczy to wszystkich znanych materiałów Z jakich wykonane są obiekty znajdujące się na liście obiektów zabytkowych, tj. metal, szkło, kamień naturalny, kamień sztuczny, drewno, ceramika, odtwarzanie, przywracanie pierwotnej kolorystyki obiektów zabytkowych, dokonuje się tego (...)

2016
28
lis

Istota:

W zakresie zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 dostawy nieruchomosci.

Fragment:

Artykul 135 ust. 1 lit. j Dyrektywy 2006/112 odwoluje sie bowiem jedynie do art. 12 ust. 1 lit. a (a nie do calego art. 12), a ponadto odwolanie sie do tego przepisu sluzy wylacznie wskazaniu rodzaju (kategorii) transakcji, ktore nie podlegaja zwolnieniu podatkowemu. Jak juz wspomniano art. 135 ust. 1 lit. j stanowi o zwolnieniu transakcji nieruchomosciowych innych niz dostawy, o ktorych mowa w art. 12 ust. 1 lit. a Dyrektywy 2006/112. Uprawnienie do: okreslenia szczegolowych zasad stosowania kryterium pierwszego zasiedlenia do przebudowy budynkow oraz do zastosowania innych kryteriow niz kryteria pierwszego zasiedlenia (np. okres uplywajacy miedzy data pierwszego zasiedlenia a data nastepnej dostawy, pod warunkiem ze nie przekracza on dwoch lat) dotycza zatem wylacznie normy prawnej (tj. sa jej elementem) z art. 12 - tj. uprawnienia do poszerzenia zakresu podmiotowego opodatkowania VAT o osoby dokonujace transakcji okazjonalnych. Samo pojecie pierwszego zasiedlenia, kluczowe dla zakresu zwolnienia podatkowego z art. 135 ust. 1 lit. j, nie zostalo zdefiniowane w Dyrektywie 2006/112. Nie oznacza to jednak, ze panstwo czlonkowskie ma prawo do ustanowienie wlasnej definicji tego terminu w prawie krajowym. Konieczne jest bowiem wypracowanie wspolnego i jednolitego (autonomicznego - w obrebie panstw czlonkowskich UE) rozumienia pojecia pierwszego zasiedlenia. Chodzi o to, aby uniknac rozbieznosci terminologicznych, ktore moglyby doprowadzic do zaklocenia mechanizmow funkcjonowania wspolnego rynku i wspolnego systemu VAT w Unii Europejskiej.

2016
28
lis

Istota:

Czy zgodnie z obowiazujacym prawem podatkowym, w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca moze skorzystac ze zwolnienia wynikajacego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych?

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy dzialajacy w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko ? przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2016 r. (data wplywu 3 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie zwolnienia podatkowego z tytulu wydatkow na wlasne cele mieszkaniowe ? jest nieprawidlowe. UZASADNIENIE W dniu 3 lutego 2016 r. zostal zlozony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisow ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych w zakresie zwolnienia podatkowego z tytulu wydatkow na wlasne cele mieszkaniowe. We wniosku przedstawiono nastepujacy stan faktyczny. W dniu 24 wrzesnia 2010 r. Wnioskodawca dokonal zakupu lokalu mieszkalnego w S. Przedmiotowa nieruchomosc Wnioskodawca nabyl za kwote 145.000 zl, przy czym kwota 15.000 zl pochodzila ze srodkow wlasnych, natomiast kwota 130.000 zl pochodzila z kredytu bankowego udzielonego w dniu 23 wrzesnia 2010 r. Ponadto ze srodkow wlasnych Wnioskodawca uiscil kwote 4.478,60 zl u notariusza nabywajac dana nieruchomosc. W dniu 2 pazdziernika 2015 r. Wnioskodawca zbyl przedmiotowy lokal mieszkalny za kwote 168.000 zl, przy czym kwote 120.500 zl nabywcy przekazali na konto banku, ktory udzielil Wnioskodawcy kredytu na zakup nieruchomosci tytulem calkowitej splaty kredytu. Z uwagi na to, ze Wnioskodawca zbyl nieruchomosc przed uplywem pieciu lat kalendarzowych od daty nabycia, zgodnie z prawem podatkowym przychod uzyskany ze zbycia nieruchomosci lub tego prawa majatkowego w okresie dwoch lat w calosci wydatkowany na nabycie nieruchomosci, ktore beda przez Wnioskodawce faktycznie wykorzystane na wlasne cele mieszkaniowe, moze skorzystac ze zwolnienia wynikajacego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.