Zwolnienia podatkowe | Interpretacje podatkowe

Zwolnienia podatkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienia podatkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku opłat za czynsz oraz dostarczania mediów
Fragment:
Zgodnie bowiem z ww. art. usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe korzystają ze zwolnienia podatkowego, a wskazane mieszkania wynajmowane są tylko i wyłącznie na cele mieszkalne. Odnośnie refakturowania mediów zdaniem Wnioskodawcy właściwe będzie zastosowanie zwolnienia na podst. § 3 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tej stawki wg Ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż Gmina jest członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej. Zgodnie z ww. rozporządzeniem zwalnia się od podatku czynności wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową lub właścicieli lokali mieszkalnych tworzących w określonej nieruchomości wspólnotę mieszkaniową, na rzecz osób używających na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności lokale należące do właścicieli tworzących Wspólnotę Mieszkaniową, za które pobierane są opłaty niezależne od właściciela w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Z 2014 r. poz. 150). Nadmienić należy, że zastosowanie zwolnienia w przypadku czynszu najmu lokalu mieszkalnego i refakturowania związanych z nim kosztów mediów staje się zasadne, gdyż lokatorzy mieszkań ponoszą koszty w wysokości jak na otrzymanej nocie od Wspólnoty Mieszkaniowej.
2017
7
gru

Istota:
Możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług.
Fragment:
Z kolei przepis art. 113 ust. 2 ustawy stanowi, że do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się: wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju; odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem: transakcji związanych z nieruchomościami, usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, usług ubezpieczeniowych - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych; odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Na podstawie art. 113 ust. 4 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności – przed dniem wykonania tej czynności.
2017
11
lis

Istota:
Jak należy opodatkować zajęcia kroju i szycia prowadzone odpłatnie dla osób dorosłych?
Fragment:
W szczególności działalność gospodarcza nie musi być prowadzona w celu osiągnięcia zysku. Pozwala to w szczególności na uznanie za podatników różnego rodzaju organizacji non-profit, organów administracji publicznej czyli wszelkich podmiotów, które nie działają w celu uzyskania zysku. Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług nie musi być bowiem działalnością o charakterze zarobkowym. Działalność gospodarcza nie jest również uzależniona od jej rezultatu. Zatem działalność gospodarcza ma miejsce także wówczas gdy nie przyniosła żadnych widocznych efektów. Powyżej cytowane przepisy stanowią implementację przepisów wspólnotowych. W art. 9 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, s. 1 z późn. zm.) zawarta została definicja podatnika oraz działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 Dyrektywy „ Podatnikiem ” jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. „ Działalność gospodarcza ” obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie.
2017
3
lis

Istota:
Czy sprzedaż sokołów może być uznana za dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego, korzystającą ze zwolnienia od VAT?
Fragment:
Stosownie do art. 15 ust. 2 cyt. ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Przepisy te wskazują, że działalność prowadzona przez rolników mieści się w pojęciu działalności gospodarczej. Działalność rolnicza została zdefiniowana w art. 2 pkt 15 ustawy, zgodnie z którym przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „ in vitro ”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.
2017
11
maj

Istota:
Czy wykonywane przez Wnioskodawcę usługi kulturalne w zakresie zabytków ruchomych są zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 „pkt 33b” ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Prace te obejmują m.in. : dokonanie inwentaryzacji obiektu – wykonywane są obmiary inwentaryzacyjne, głównie dla właściwej wyceny prac, pobierane są niezbędne próbki do badań właściwej kolorystyki, oryginalności materiału, oceniane są wytrzymałości mechaniczne materiału. Prace te służą oszacowaniu kosztów całego zadania, a także wytyczeniu właściwego postępowania konserwatorskiego, analizę materiałów i technik wykonania zabytku, analizę i sporządzenie opisu stanu zachowania zabytku przed podjęciem prac konserwatorskich lub prac restauratorskich, wykonanie programu prac konserwatorskich zawierającego uzasadnienie koncepcji wyglądu zabytku po przeprowadzeniu prac konserwatorskich oraz wykaz planowanych czynności zabiegów konserwatorskich z podaniem metod, materiałów i technik. Należy tu zaznaczyć, iż dla każdego obiektu zabytkowego Wnioskodawca opracowuje indywidualny autorski program prac, w zależności od stanu zachowania zabytku, typu obiektu oraz subiektywnej oceny, rekonstrukcje brakujących elementów materii zabytkowej, rekonstrukcję formy rzeźbiarskiej, imitacje ubytków – dotyczy to wszystkich znanych materiałów Z jakich wykonane są obiekty znajdujące się na liście obiektów zabytkowych, tj. metal, szkło, kamień naturalny, kamień sztuczny, drewno, ceramika, odtwarzanie, przywracanie pierwotnej kolorystyki obiektów zabytkowych, dokonuje się tego (...)
2017
11
maj

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 dostawy nieruchomosci.
Fragment:
Artykul 135 ust. 1 lit. j Dyrektywy 2006/112 odwoluje sie bowiem jedynie do art. 12 ust. 1 lit. a (a nie do calego art. 12), a ponadto odwolanie sie do tego przepisu sluzy wylacznie wskazaniu rodzaju (kategorii) transakcji, ktore nie podlegaja zwolnieniu podatkowemu. Jak juz wspomniano art. 135 ust. 1 lit. j stanowi o zwolnieniu transakcji nieruchomosciowych innych niz dostawy, o ktorych mowa w art. 12 ust. 1 lit. a Dyrektywy 2006/112. Uprawnienie do: okreslenia szczegolowych zasad stosowania kryterium pierwszego zasiedlenia do przebudowy budynkow oraz do zastosowania innych kryteriow niz kryteria pierwszego zasiedlenia (np. okres uplywajacy miedzy data pierwszego zasiedlenia a data nastepnej dostawy, pod warunkiem ze nie przekracza on dwoch lat) dotycza zatem wylacznie normy prawnej (tj. sa jej elementem) z art. 12 - tj. uprawnienia do poszerzenia zakresu podmiotowego opodatkowania VAT o osoby dokonujace transakcji okazjonalnych. Samo pojecie pierwszego zasiedlenia, kluczowe dla zakresu zwolnienia podatkowego z art. 135 ust. 1 lit. j, nie zostalo zdefiniowane w Dyrektywie 2006/112. Nie oznacza to jednak, ze panstwo czlonkowskie ma prawo do ustanowienie wlasnej definicji tego terminu w prawie krajowym. Konieczne jest bowiem wypracowanie wspolnego i jednolitego (autonomicznego - w obrebie panstw czlonkowskich UE) rozumienia pojecia pierwszego zasiedlenia. Chodzi o to, aby uniknac rozbieznosci terminologicznych, ktore moglyby doprowadzic do zaklocenia mechanizmow funkcjonowania wspolnego rynku i wspolnego systemu VAT w Unii Europejskiej.
2016
28
lis

Istota:
Czy zgodnie z obowiazujacym prawem podatkowym, w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca moze skorzystac ze zwolnienia wynikajacego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy dzialajacy w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko ? przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2016 r. (data wplywu 3 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie zwolnienia podatkowego z tytulu wydatkow na wlasne cele mieszkaniowe ? jest nieprawidlowe. UZASADNIENIE W dniu 3 lutego 2016 r. zostal zlozony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisow ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych w zakresie zwolnienia podatkowego z tytulu wydatkow na wlasne cele mieszkaniowe. We wniosku przedstawiono nastepujacy stan faktyczny. W dniu 24 wrzesnia 2010 r. Wnioskodawca dokonal zakupu lokalu mieszkalnego w S. Przedmiotowa nieruchomosc Wnioskodawca nabyl za kwote 145.000 zl, przy czym kwota 15.000 zl pochodzila ze srodkow wlasnych, natomiast kwota 130.000 zl pochodzila z kredytu bankowego udzielonego w dniu 23 wrzesnia 2010 r. Ponadto ze srodkow wlasnych Wnioskodawca uiscil kwote 4.478,60 zl u notariusza nabywajac dana nieruchomosc. W dniu 2 pazdziernika 2015 r. Wnioskodawca zbyl przedmiotowy lokal mieszkalny za kwote 168.000 zl, przy czym kwote 120.500 zl nabywcy przekazali na konto banku, ktory udzielil Wnioskodawcy kredytu na zakup nieruchomosci tytulem calkowitej splaty kredytu. Z uwagi na to, ze Wnioskodawca zbyl nieruchomosc przed uplywem pieciu lat kalendarzowych od daty nabycia, zgodnie z prawem podatkowym przychod uzyskany ze zbycia nieruchomosci lub tego prawa majatkowego w okresie dwoch lat w calosci wydatkowany na nabycie nieruchomosci, ktore beda przez Wnioskodawce faktycznie wykorzystane na wlasne cele mieszkaniowe, moze skorzystac ze zwolnienia wynikajacego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.
2016
28
lis

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedazy dzialek lesnych.
Fragment:
Stawka podatku ? zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarow i uslug ? wynosi 22%, z zastrzezeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do tresci art. 146a pkt 1, w brzmieniu obowiazujacym od dnia 1 stycznia 2014 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzezeniem art. 146f, stawka podatku, o ktorej mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Przepisy ustawy o podatku od towarow i uslug oraz rozporzadzen wykonawczych wydanych na jej podstawie, przewiduja dla niektorych towarow i uslug stawki obnizone lub zwolnienie od podatku. Artykul 43 ust. 1 pkt 9 ustawy stanowi, ze zwalnia sie od podatku dostawe terenow niezabudowanych innych niz tereny budowlane. Przez tereny budowlane ? na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy ? rozumie sie grunty przeznaczone pod zabudowe zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu ? zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ktorych mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; Analiza przedstawionego zdarzenia przyszlego oraz tresci powolanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, ze sprzedaz dzialek poloznych we wsi O. o numerach 693/10 i 693/11, bedzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.
2016
22
maj

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości.
Fragment:
Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w .....zawarł kolejną umowę z operatorem pompowni na czas trwania stosunku pracy. Dnia 3 lipca 1997 r. umowę najmu zawierał także Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w..... Od dnia 1 kwietnia 2001 r. stroną oddającą w najem był Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa ...w ....(jako następca prawny), W stosunku do lokalu nr 2 - pierwszy najemca zawarł umowę w dniu 1 stycznia 1972 r, z Powiatowym Inspektoratem Wodnych Melioracji w .....na czas trwania stosunku pracy, następna umowa została zawarta w dniu 8 września 1997 r. z Wojewódzkim Zarządem Melioracji I Urządzeń Wodnych w .,....na czas nieokreślony, kolejna umowa nr 15/2001 została zawarta na czas nieokreślony z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa ....w ....w dniu 1 kwietnia 2001 r. obowiązuje aktualnie. Zatem budynek mieszkalny wraz z pomieszczeniami przynależnymi są przedmiotem najmu od 1 stycznia 1972 r. do dnia dzisiejszego. Wnioskodawca zamierza sprzedać wraz z odpowiednim udziałem w częściach wspólnych i gruncie w trybie bezprzetargowym: lokal mieszkalny nr 1 wraz 3 pomieszczeniami przynależnymi, oraz lokal mieszkalny nr 2 na rzecz dotychczasowych najemców. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
2016
15
maj

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży posiłków oraz możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.
Fragment:
(...) opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy. Na podstawie art. 67a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), zwanej dalej ustawą o systemie oświaty, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne - art. 67a ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Stosownie do art. 67a ust. 3 ustawy o systemie oświaty, warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Zgodnie z art. 67a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Powołane przepisy o systemie oświaty wyraźnie wskazują na możliwość prowadzenia przez szkoły publiczne stołówek. Celem ich prowadzenia nie jest jednak świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizacji przez szkoły funkcji opiekuńczej.
2016
12
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.