Zwierzęta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwierzęta. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
16
maj

Istota:

Jeżeli Koło Łowieckie ustaliło na podstawie wewnętrznej uchwały, dotyczącej wszystkich członków Koła, cenę 1 kg tuszy zwierzyny wziętej na użytek własny myśliwego w wysokości 1 zł i myśliwy będzie zobowiązany do wpłaty na rzecz Koła takiej kwoty, to czy różnica między ceną stosowaną przez punkt skupu zwierzyny, a ceną ustaloną przez Koło będzie stanowiła przychód myśliwego?
Czy w tym przypadku Koło jest zobowiązane wystawić informację PIT-8C wykazując w niej przychód myśliwego z „innych źródeł"?

Fragment:

Jeżeli dla wszystkich myśliwych należących do koła ustalane są jednakowe zasady nabywania tuszy zwierzęcej, to obniżona cena nie ma charakteru indywidualnego i różnica między ceną rynkową a ceną ustaloną przez koło łowieckie, nie stanowi przychodu dla myśliwego. W przedstawionym stanie faktycznym różnica między ceną stosowaną przez punkt skupu zwierzyny a ceną stosowaną przez Wnioskodawcę nie stanowi zatem dla myśliwego przysporzenia majątkowego, nie powstaje świadczenie częściowo odpłatne, a tym samym przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzania z tego tytułu informacji PIT-8C. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2015
27
mar

Istota:

Czy jeżeli koło łowieckie w wewnętrznej uchwale ustali cenę tuszy zwierzęcej pobieranej przez myśliwego na własny użytek na zryczałtowanym poziomie 20 zł od sztuki i myśliwy będzie zobowiązany do wpłaty na rzecz koła łowieckiego takiej kwoty, to czy różnica między ceną stosowaną przez najbliższy punku skupu zwierzyny, a ceną ustaloną przez koło łowieckie będzie stanowiła przychód myśliwego, od którego koło łowieckie – jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – będzie zobowiązane obliczać i wpłacać zaliczkę na podatek dochodowy?

Fragment:

Jeżeli dla wszystkich myśliwych należących do koła ustalane są jednakowe zasady nabycia tuszy zwierzęcej, to obniżona cena nabycia nie ma charakteru indywidualnego i różnica między ceną zakupu w kole łowieckim a regularną ceną skupu nie stanowi przychodu. Nawiązując do powyższej definicji świadczenia nieodpłatnego należy wskazać, że myśliwy nie uzyska korzyści kosztem koła łowieckiego, bowiem wysokość ceny za jedną tuszę zwierzęcą została przyjęta przez koło w wewnętrznej uchwale. Bez znaczenia w niniejszym przypadku jest fakt, że w skupach dziczyzny cena skupu tusz dziczyzny jest wyższa. A zatem myśliwy nie uzyska przysporzenia majątkowego. Wykup tuszy nie jest więc świadczeniem nieodpłatnym. Biorąc zatem powyższe pod uwagę brak będzie podstaw do zakwalifikowania różnicy między ceną stosowaną przez najbliższy punkt skupu zwierzyny a ceną stosowaną przez koło jako przychodu myśliwego z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji koło łowieckie nie będzie zobowiązane wystawiać Wnioskodawcy informacji podatkowych, o których mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w związku z opisanym zdarzeniem przyszłym nie będzie występowało jako płatnik podatku dochodowego.

2012
18
paź

Istota:

Stawki VAT przy dostawie zajęcy.

Fragment:

(...) zwierzęta futerkowe, gdzie indziej niesklasyfikowane, koty, psy (włączając przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych) i pozostałe zwierzęta domowe,- różne zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane. Grupowanie to nie obejmuje: żab, krokodyli i robaków wodnych (morskich lub słodkowodnych), sklasyfikowanych w 03.00.69.0. Należy wskazać, iż również w załączniku nr 3 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanym stawką podatku w wysokości 8%, w pozycji 14 wymieniono - PKWiU ex 01.4 - „Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem: wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych, żywych (PKWiU 01.44.10.0), wełny strzyżonej, potnej z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży (PKWiU 01.45.30), pozostałych ptaków żywych hodowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.12.9), gadów żywych hodowlanych, włączając węże i żółwie (PKWiU 01.49.13.0), pozostałych zwierząt żywych (PKWiU ex 01.49.19.0), z zastrzeżeniem poz. 15, wosków owadzich i spermacetów, włączając rafinowane i barwione (PKWiU 01.49.26.0), produktów zwierzęcych niejadalnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.28.), skór futerkowych surowych oraz skór i skórek surowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.3)”.

2011
1
wrz

Istota:

Stawka podatku dla sprzedaży żywych szynszyli - 22%.

Fragment:

W pozycji nr 8 powyższego załącznika wymieniono towary o symbolu PKWiU ex 01.2 tj. zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem: wełny i sierści zwierzęcej cienkiej i grubej, zwierząt żywych pozostałych (PKWiU 01.25.10), z zastrzeżeniem pozycji 9 kokonów jedwabników, nadających się do motania (PKWiU 01.25.24), wosków owadzich i spermacetów (PKWiU ex 01.25.25), skór futerkowych oraz skór pozostałych, niejadalnych. Przy czym w poz. nr 9 ww. załącznika wymieniono króliki, pszczoły i jedwabniki o symbolu ex 01.25.10. Ponadto z objaśnień do ww. załącznika wynika, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu dostawy towarów zwolnionych od podatku albo opodatkowanych stawką 0%, a znak „ ex ” oznacza, że dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania. Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, w przyszłości Wnioskodawca chciałby rozszerzyć prowadzoną działalność o chów i hodowlę szynszyli będących zwierzętami futerkowymi. Wnioskodawca nadmienia, iż nie zamierza prowadzić działów specjalnej produkcji rolnej. Chów i hodowla szynszyli byłaby prowadzona w ramach działalności gospodarczej. Początkowo hodowla składałaby się z kilku samców i samic stada podstawowego. W przyszłości przychód ze stada podstawowego byłby sprzedawany w celu dalszej hodowli jako zwierzęta domowe, lub w celu pozyskania skóry.

2011
1
wrz

Istota:

Czy zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne działalność zarejestrowana pod nazwą „Usługa w zakresie handlu żywymi zwierzętami” podlega podatkowi zryczałtowanemu o wysokości 3%?

Fragment:

Świadczone przez Pana usługi, zgodnie z opisanym zdarzeniem przyszłym oznaczone są symbolem: PKWiU 51.23.10-00.00 jako „ Usługa w zakresie handlu hurtowego żywymi zwierzętami ”. Z treści złożonego przez Pana wniosku wynika, że w przedmiotowej sprawie nie występuje żadna z okoliczności wykluczających możliwość opodatkowania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W szczególności przedmiot działalności nie został wymieniony w wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (załącznik nr 2 do ustawy). Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że przychód z prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej w zakresie handlu hurtowego żywymi zwierzętami - jeżeli działalność ta nie zawiera cech pośrednictwa i zgodnie z przytoczoną definicją jest działalnością usługową w zakresie handlu - może podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3% uzyskanych przychodów. Należy również zwrócić uwagę, iż o możliwości opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz o wysokości stawki tego podatku decyduje charakter wykonywanych czynności, a nie treść wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

2011
1
cze

Istota:

Czy Wnioskodawca dokonując sprzedaży żywych gekonów prawidłowo będzie wystawiał faktury z 7% stawką VAT (dla PKWiU 01.25.10) - zgodnie z art. 41 ust. 2 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz załącznikiem nr 3 do ustawy będącym wykazem towarów dla których stosuje się stawkę podatku w wysokości 7%?

Fragment:

Stosownie do załącznika nr 3 do ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, będącego wykazem towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% (zgodnie z treścią art. 41 ust. 2 ustawy), w poz. 8 wymieniono zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego o symbolu ex 01.2, z wyłączeniem: wełny i sierści zwierzęcej cienkiej i grubej, zwierząt żywych pozostałych (PKWiU 01.25.10), z zastrzeżeniem pozycji 9 wosków owadzich i spermacetów, skór futerkowych oraz skór pozostałych, niejadalnych. W poz. 9 tego załącznika jako zwierzęta żywe objęte symbolem PKWiU ex 01.25.10 oraz objęte 7% stawką podatku VAT wymieniono króliki, pszczoły, jedwabniki i przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych. Z objaśnień 1) i 2) do ww. załącznika wynika, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawką 0% i 3%, a znak „ ex ” oznacza, że dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania. Z powyższego wynika, iż zwierzęta żywe (gekony) sklasyfikowane pod wskazanym przez Stronę, symbolem PKWiU 01.25.10 zostały wyłączone z wykazu towarów i usług, których sprzedaż podlega opodatkowaniu stawką obniżoną do wysokości 7%. W świetle powyżej przedstawionych przepisów stwierdzić należy, iż dostawa żywych gekonów klasyfikowanych przez producenta do PKWiU 01.25.10, przy braku uregulowań dotyczących stosowania do tej dostawy stawki preferencyjnej, opodatkowana jest 22% stawką podatku od towarów i usług.

2011
1
kwi

Istota:

Trona wnosi o wyjaśnienie „ jaka stawka podatku od towarów i usług winna być zastosowana w przypadku sprzedaży żywych bażantów”

Fragment:

Strony pod symbolem PKWiU 01.25.10 jako „zwierzęta żywe pozostałe” Ustawodawca przyjął zasadę, iż stawka podstawowa obowiązuje dla wszystkich czynności opodatkowanych podatkiem za wyjątkiem tych, które zostały jednoznacznie wyłączone z zakresu jej stosowania. Towary oraz usługi do których zastosowanie znajdzie 7% stawka preferencyjna zostały co do zasady wymienione w załączniku Nr 3 funkcjonującym na podstawie dyspozycji art. 41 ust 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W pozycji 8 w/w załącznika Nr 3 znajduje się kod ex 01.2, który grupuje kategorię „zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego” opodatkowaną w/g 7% stawki podatku od towarów i usług oraz wyłączenia z zakresu opodatkowania tą stawką. W punkcie 2 powyższego wyłączenia znajduje się podgrupowanie „ zwierzęta żywe pozostałe (PKWiU 01.25.10),z zastrzeżeniem poz. 9,”. W poz. 9 w/w załącznika znajduje się podgrupowanie PKWiU ex 01.25.10 „królików, pszczół, jedwabników i przeszkolonych psów przewodników dla ociemniałych” i tylko do tej kategorii zwierząt należy stosować stawkę preferencyjną w wysokości 7%. Tut. organ podatkowy zaznacza jednak, iż na podstawie art. 146 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy, w załączniku Nr 6 funkcjonuje wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3%.

2011
1
kwi

Istota:

Czy zakup koni podlega obowiązkowi zapłaty podatku od czynnosci cywilnoprawnych?

Fragment:

Ustawa o ochronie zwierząt reguluje jedynie postępowanie ze zwierzętami z uwzględnieniem humanitaryzmu i poszanowania istot żywych.Zwrócono uwagę na brzmienie art. 1 ust. 2 tej samej ustawy, z którego wynika, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy. Natomiast nie ulega wątpliwości fakt, że zwierzęta mogą być przedmiotem praw majątkowych takich jak własność czy użytkowanie. Mogą być więc przedmiotem umów cywilnoprawnych - w szczególności umów sprzedaży, najmu, użyczenia, pożyczki. Przykładem są konie, które zostały zakupione przez wnioskodawcę. Na mocy umowy sprzedaży stały się one własnością nabywcy, który może rozporządzać nimi i czerpać korzyści majątkowe. Tak, więc Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach uznał, że w zakresie w jakim zwierzęta są przedmiotem obrotu gospodarczego należy je traktować jako rzeczy. Tym samym przedmiotowa umowa sprzedaży koni podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W złożonym zażaleniu z dnia 23.02.2006r. uzupełnionym pismem z dnia 13.03.2006r. Pan stwierdził, że postanowienie to budzi jego wątpliwości w związku z zaliczeniem konia do rzeczy, gdyż, uważa, że nie ma znaczenia, czy będzie w przyszłości czerpał korzyści z tych zwierząt, ale czy zwierzę jest rzeczą czy nie i czy w związku z tym podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.Wniósł o całkowite uchylenie zaskarżonego postanowienia.

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy zamiany, której przedmiotem są zwierzęta

Fragment:

(...) zwierzęta. Od umowy został uiszczony podatek od czynności cywilnoprawnych. W ustawie z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 106, poz.1002 z 2003r. tekst jedn.) w art.1 pkt.1 widnieje zapis iż zwierzęta nie są rzeczami lecz istotami żyjącymi zdolnymi do odczuwania cierpienia. Przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych są zgodnie z art.1 ust.1 pkt.1 lit."a" ustawy z dnia 09.09.2000r. (Dz. U. Nr 41, poz.399 z 2005r. tekst jedn.) umowy przenoszące własność rzeczy lub praw majątkowych. Zgodnie z art. 1 pkt.2 ustawy o ochronie zwierząt w sprawach nie uregulowanych w ustawie, do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy. Zatem od umów cywilnoprawnych, których przedmiotem są zwierzęta należy stosować przepisy dotyczące rzeczy i takie czynności będą opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2011
1
mar

Istota:

Czy działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt w roku podatkowym 2005 może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Nr 89, poz. 844 z późn. zm.) usługi takie jak: - prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych (zapewnienie schronienia, jedzenia bezdomnym zwierzętom domowym) mieszczą się w grupowaniu PKWiU 93.05.11-00.00 "Usługi związane z opieką, karmieniem i tresurą zwierząt domowych"; - odławianie bezpańskich zwierząt (psów, kotów) - PKWiU 93.05.11-00.00 "Usługi związane z opieką, karmieniem i tresurą zwierząt domowych"; - zbieranie padłych zwierząt - PKWiU 90.00.21-00.00 "Usługi w zakresie gromadzenia i wywozu odpadów". Jednocześnie w związku z § 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.) w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), zgodnie z którym do celów opodatkowania m.in. podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.) - nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2005 r. - Departament wyraził opinię, iż w/w usługi mieszczą się w następujących grupowaniach: - prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych (zapewnienie schronienia, jedzenia bezdomnym zwierzętom domowym) - PKWiU 01.42.10-00.90 "Usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt pozostałe, gdzie indziej nie wymienione"; - odławianie bezpańskich zwierząt (psów, kotów) - PKWiU 01.42.10-00.90 "Usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt pozostałe, gdzie indziej nie wymienione"; - zbieranie padłych zwierząt - PKWiU 90.00.21-00.00 "Usługi w zakresie wywożenia odpadów".