Zwiększenie wartości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwiększenie wartości. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy poniesione przez Spółkę wydatki, które przekraczają wartość 3.500 zł na starą i nową lokalizację kiosku Spółka powinna zakwalifikować, jako zwiększenie wartości początkowej środka trwałego czy też powinny zostać bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) przyłącza energii elektrycznej, prace rozbiórkowe starej podmurówki, transport, wywóz gruzu oraz koszty dotyczące nowej lokalizacji tj. wykonanie przyłącza energii elektrycznej, wykonanie nowej podmurówki, koszt materiałów budowlanych i transport materiałów oraz kiosku. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy poniesione przez Spółkę wydatki, które przekraczają wartość 3.500 zł na starą i nową lokalizację kiosku Spółka powinna zakwalifikować, jako zwiększenie wartości początkowej środka trwałego czy też powinny zostać bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodu... Prace, które zostały wykonane w związku ze zmianą lokalizacji kiosku związane z jego demontażem oraz prace wykonane już w celu uruchomienia nowej lokalizacji nie zwiększają wartości użytkowej kiosku, zatem poniesione wydatki nie zwiększają wartości początkowej tego środka trwałego. W związku z powyższym wszystkie wymienione powyżej wydatki (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy wskazania momentu od którego należy uwzględnić w podstawie opodatkowania podatku od nieruchomości zwiększoną wartość zmodernizowanych budowli.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Burmistrz Pruszcza Gdańskiego działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm. ) i na wniosek C... (Polska) Spółka z o. o. dotyczący wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 4 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844), postanawia Zwiększoną wartość budowli zmodernizowanych w ciągu roku podatkowego uwzględnia się w podstawie opodatkowania podatku od nieruchomości budowlanych od l stycznia roku kalendarzowego następującego po roku w którym dokonano modernizacji. Uzasadnienie W dniu 02. 10. 2006 r. C. (Polska) Spółka z o. o. wystąpiła do Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, dotyczącej wskazania momentu od którego należy (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy przy ewentualnym zwiększeniu wartości sprzedanej nieruchomości dla potrzeb podatku od czynności cywilnoprawnych jednocześnie zostanie zwiększona kwota do wydatkowania na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) podatkowego w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości przedstawione przez Pana argumenty dotyczące przyjęcia ceny określonej w umowie sprzedaży w wysokości znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, w ocenie organu podatkowego, nie będą zasługiwały na uwzględnienie i tym samym nie zostaną zaakceptowane motywy, którymi kierował się Pan i sąsiad, zawierając umowę i przyjmując taką a nie inną cenę sprzedaży, wówczas zwiększenie wartości przychodu ze sprzedaży nieruchomości w sposób określony w art. 19 ust. 1 i ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spowoduje także wydatkowanie wyższej kwoty na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. "a" i "e" ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku orzekł jak na wstępie. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego (...)