IPPP2/443-1317/11-2/IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur VAT korygujących wystawionych przez Sprzedających w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz Spółki baz klientów Sprzedających, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia się warunku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego oraz dokonania takiego odliczenia w okresie rozliczeniowym, w którym Spółka otrzyma faktury VAT korygujące lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24.11.2011 r. (data wpływu 28.11.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur korygujących wystawionych przez sprzedających zwiększających u Wnioskodawcy podatek naliczony – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28.11.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur korygujących wystawionych przez sprzedających zwiększających u Wnioskodawcy podatek naliczony.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka (dalej: „Spółka” albo "Kupujący”) jest spółką kapitałową prawa polskiego, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji alkoholu. W ramach restrukturyzacji biznesowej grupy, do której należy Spółka, Spółka planuje nabyć od innych spółek kapitałowych (dalej zbiorczo jako: „Sprzedający”) szereg aktywów.

Przedmiotowa restrukturyzacja nie będzie prowadziła do przeniesienia na Spółkę przedsiębiorstwa (przedsiębiorstw) ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa (zorganizowanych części przedsiębiorstw) Sprzedających w rozumieniu przepisów ustawy o VAT oraz ustawy o CIT.

W wyniku restrukturyzacji, o której mowa powyżej, Spółka przejmie od Sprzedających (w drodze umów kupna-sprzedaży) między innymi bazy klientów. Przejęcie baz klientów będzie miało charakter definitywny, tj. nie będzie dotyczyło określonego okresu.

Bazy klientów są źródłem wiedzy o obrotach Sprzedających z poszczególnymi klientami, o grupach towarowych nabywanych przez poszczególnych klientów, warunkach handlowych, rzetelności płatniczej, okolicznościach wykorzystywanych w akcjach marketingowych i promocyjnych oraz w działalności operacyjnej Sprzedających.

Stanowią one substrat tzw. kapitału klienta, traktowanego jako część kapitału intelektualnego Sprzedających i uwzględniają nie tylko dane klientów oraz relacje Sprzedających z klientami, ale także inne ważne informacje o tych klientach oraz kanałach dystrybucji towarów.

Spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretację podatkową w celu ustalenia prawidłowego sposobu ujęcia dla celów CIT wydatków związanych z nabyciem ww. baz klientów. Z uzyskanej interpretacji wynika, że bazy klientów będące przedmiotem nabycia przez Spółkę stanowią wartości niematerialne i prawne zaklasyfikowane jako know-how. Tym samym wydatki poniesione na nabycie baz klientów powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w drodze odpisów amortyzacyjnych.

Każda umowa kupna-sprzedaży dotycząca danej bazy klientów przewiduje, iż Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje opisaną bazę klientów Sprzedającego za określoną cenę. Cena ta będzie płatna bez spełnienia się dodatkowego warunku w terminie określonym w umowie. Jednocześnie, umowa stanowi, że ponieważ możliwości oczekiwanego wykorzystania bazy danych klientów zależne są w pewnym stopniu od woli osób trzecich (klientów), w tym podjęcia współpracy handlowej z Kupującym, strony zgodnie ustalają, iż w razie uzyskania przez Kupującego w ciągu określonego przedziału czasowego łącznie obrotów netto z podmiotami umieszczonymi w bazie klientów Sprzedawcy nie niższych niż określony pułap, to Kupujący zapłaci Sprzedającemu dodatkową kwotę określoną w umowie, powiększoną o podatek od towarów i usług.

Potencjalne zwiększenie ceny sprzedaży baz klientów, o którym mowa powyżej, zostanie udokumentowane wystawieniem przez Sprzedających faktur VAT korygujących w stosunku do pierwotnych faktur VAT sprzedaży. Sprzedający i Spółka są podatnikami VAT. Nabycie baz klientów jest związane z opodatkowaną VAT działalnością Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur VAT korygujących wystawionych przez Sprzedających w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz Spółki baz klientów Sprzedających, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia się warunku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego oraz dokonania takiego odliczenia w okresie rozliczeniowym, w którym Spółka otrzyma faktury VAT korygujące lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur VAT korygujących wystawionych przez Sprzedających w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz Spółki baz klientów Sprzedających, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia się warunku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego oraz dokonania takiego odliczenia w okresie rozliczeniowym, w którym Spółka otrzyma faktury VAT korygujące lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur korygujących

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tj. z 2011r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług. Stosownie natomiast do art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, przez świadczenie usług należy rozumieć między innymi przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego przeniesienia baz klientów Sprzedających na Spółkę powinno być traktowane jako świadczenie usług, które są czynnościami opodatkowanymi VAT.

Z kolei, zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, podatnikowi przysługuje, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Spółka prowadzi działalność podlegającą opodatkowaniu VAT (hurtowy obrót alkoholem), a nabycie przez nią baz klientów jest związane z jej działalnością opodatkowaną VAT. W konsekwencji, zdaniem Spółki, będzie ona uprawniona do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie przez nią baz klientów od Sprzedających, w tym w szczególności z faktur VAT korygujących wystawionych przez Sprzedawców z tytułu zwiększenia ceny sprzedaży za zbywane bazy klientów w sytuacji ziszczenia się w przyszłości warunku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego.

Zdaniem Spółki, dodatkowy element wynagrodzenia, który może być płatny w sytuacji ziszczenia się komentowanego warunku, będzie stanowił element pierwotnej transakcji (transakcji zbycia baz klientów podlegających opodatkowaniu VAT). W szczególności, faktury VAT korygujące, które mogą zostać wystawione przez Sprzedających nie będą dokumentować nowej dostawy towarów / świadczenia usług na rzecz Spółki.

W konsekwencji, z uwagi na fakt, iż komentowany dodatkowy element wynagrodzenia stanowić będzie wyłącznie zwiększenie ceny sprzedaży a nie będzie stanowić wynagrodzenia za nową czynność, Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT korygujących wystawionych przez Sprzedających w celu udokumentowania przedmiotowego zwiększenia.

Moment odliczenia podatku VAT naliczonego z wynikającego z faktur VAT korygujących

Zdaniem Spółki, w sytuacji ziszczenia się ww. warunku i otrzymania od Sprzedających faktur VAT korygujących - dokumentujących zwiększenie ceny za zbywane bazy klientów - będzie ona uprawniona do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z tych faktur na bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres, w którym takie faktury korygujące otrzymała, bądź w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Przepisy ustawy o VAT oraz aktów wykonawczych do tej ustawy nie określają w sposób szczególny zasad dotyczących momentu właściwego do odliczenia podatku VAT naliczonego w sytuacji zwiększenia w przyszłości ceny sprzedaży z uwagi na spełnienie się po zawarciu umowy zastrzeżonego w niej warunku. W tym zakresie należy odwołać się do ogólnych reguł dotyczących odliczalności podatku VAT naliczonego. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. Jednocześnie, stosownie do przepisu art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w powyższym terminie, wówczas może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Tym samym, Spółka będzie uprawniona do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma faktury dokumentujące zwiększenie ceny sprzedaży baz klientów, bądź jeśli nie dokona takiego obniżenia w tym terminie, będzie uprawniona do jego dokonania w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock