Zwiększenie podatku naliczonego | Interpretacje podatkowe

Zwiększenie podatku naliczonego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwiększenie podatku naliczonego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur VAT korygujących wystawionych przez Sprzedających w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz Spółki baz klientów Sprzedających, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia się warunku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego oraz dokonania takiego odliczenia w okresie rozliczeniowym, w którym Spółka otrzyma faktury VAT korygujące lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24.11.2011 r. (data wpływu 28.11.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur korygujących wystawionych przez sprzedających zwiększających u Wnioskodawcy podatek naliczony – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28.11.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i (...)
2012
29
mar

Istota:
W opinii podatnika w związku z faktem, iż wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów i są związane z świadczeniem usług na terytorium Niemiec, Spółce przysługuje zwrot kwot podatku naliczonego wynikającego z przedmiotowych faktur VAT.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku od towarów i usług, jest prawidłowe . UZASADNIENIE Pismem z dnia 19 grudnia 2006 r. ( przekazanym do tut. Urzędu do załatwienia wg właściwości przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu w dniu 09 stycznia 2007 r.), Jednostka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: Podatnik zajmuje się świadczeniem usług związanych z prowadzeniem (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy jeżeli podatnik otrzymał fakturę w danym miesiącu (przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem) np. w sierpniu 2006r., a prawo do rozporządzania nabył przed terminem składania deklaracji rozliczeniowej za miesiąc, w którym otrzymał fakturę np. 1 września 2006r, to czy ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w tej fakturze w deklaracji za miesiąc sierpień 2006r?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu podania Strony Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Podatnik jest dealerem samochodowym dokonującym sprzedaży na terenie kraju. Dokonuje zakupu samochodów od Importera, z którym zawarł Umowę o Autoryzowanej Dystrybucji Pojazdów. Faktury dotyczące zakupu samochodu otrzymuje w dniu złożenia zamówienia na zakup pojazdu, a prawo do rozporządzania towarem jak właściciel nabywa zgodnie z warunkami dostawy pojazdu określonymi powyższą Umową. Podatnik pyta, czy jeżeli otrzymał fakturę w danym miesiącu (przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem) np. w sierpniu 2006r., a prawo do rozporządzania nabył przed terminem składania deklaracji rozliczeniowej za miesiąc, w którym otrzymał fakturę np. 1 września 2006r, to czy ma (...)
2011
1
kwi

Istota:
Spółka złożyła ofertę przetargową na zakup nieruchomości. W ogłoszeniu przetargowym widniała informacja o opodatkowaniu przedmiotowej nieruchomości podatkiem VAT w wysokości 22%. Spółka przetarg wygrała, o czym została oficjalnie powiadomiona. Z informacji sprzedawcy i posiadanych dokumentów wynika, że sprzedawca posiada i użytkuje nieruchomość od 1988r. W 2004r. w przedmiotowym budynku został zainstalowany kocioł grzewczy. Został on przyjęty jako odrębny środek trwały. Nakłady na kocioł grzewczy były opodatkowane podatkiem VAT i sprzedawca skorzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Rzeczoznawca do wyceny nieruchomości przyjął, że kocioł stanowi element składowy (wyposażenie ) nieruchomości. Spółka stoi na stanowisku, że sprzedawca chce błędnie zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 22%. W tej sytuacji Spółce nie przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z tej faktury. Zdaniem Spółki właściwą stawką podatku VAT jest zwolnienie, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Wg Spółki budynek jest towarem używanym w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy. Nie ma do tej transakcji również zastosowanie wyłączenie ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 6, ponieważ nakłady na ulepszenie środka trwałego nie przekroczyły 30% wartości początkowej środka trwałego. Spółka zadaje następujące pytanie: czy w przypadku błędnego zastosowania stawki 22% Spółka nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT od tej transakcji.
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późń. zm.) nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy: transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku - a kwota wykazana w fakturze nie została uregulowana. Biorąc pod uwagę powyższe uznaję za prawidłowe przedstawione we wskazanym wniosku stanowisko Strony w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego od ww. transakcji w przypadku braku uregulowania kwoty podatku przez wystawcę. Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania niniejszego postanowienia. Biorąc pod uwagę powyższe postanawiam jak w sentencji. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Wniosek dotyczy prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego według stawki 22% i wykazanego w wystawionych po 01.06.2005r. fakturach korygujących dokumentujących zakup usług związanych z dystrybucją filmów - w świetle przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798), nabywca otrzymujący fakturę korygującą jest uprawniony do podwyższenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał, a w przypadku nabywców, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, w rozliczeniu za kwartał, w którym fakturę otrzymali - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje zwiększenie podatku naliczonego, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy. Natomiast zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzonym na mocy ustawy z dnia 21.04.2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756), nie stanowią podstawy od obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy spółka ma prawo do podwyższenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymała fakturę korygującą za dostarczoną energię elektryczną?
Fragment:
(...) marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z późn. zm.), nabywca otrzymujący fakturę korygującą jest uprawniony do podwyższenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał, a w przypadku nabywców, o których mowa w art. 10 ust. la, 1c i 1d ustawy, w rozliczeniu za kwartał, w którym fakturę otrzymali - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje zwiększenie podatku naliczonego, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 6b ustawy, Przepisy prawa podatkowego nie regulują szczególnego terminu odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur korygujących za energię elektryczna zwiększających podatek VAT. W związku z powyższym Spółka ma prawo do podwyższenia podatku naliczonego wynikającego z tych faktur w miesiącu ich otrzymania. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie. Niniejsze postanowienie (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy można odliczyć podatek naliczony od zakupów towarów zużytych na potrzeb budowy stadionu,ktory będzie następnie służył sprzedaży opodatkowanej?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego xxx działając stosownie do treści art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 tekst jednolity) po rozpatrzeniu Państwa wniosku znak: IR-5540/3/AK/3/05 z dnia 16.03.2005 r. (data wpływu 07.04.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Podatnik pismem znak: 1R-5540/3/AK/3/05 z dnia 16.03.2005 r. (data wpływu 07.04.2005 r.) zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczących prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego ustalono: Podatnik jest gminną jednostką organizacyjną powołaną do realizacji jej zadań, nie posiadającą (...)
2011
1
mar

Istota:
Zapytanie Podatników dotyczy wpływu korekty podatku od towarów i usług za rok 2004, powodującej zwiększenie podatku naliczonego podlegającego odliczeniu, na zwiększenie przychodów z działalności gospodarczej roku podatkowego 2005.
Fragment:
(...) 2004r. w deklaracji VAT-7 za m-c styczeń 2005, przyjmując strukturę sprzedaży za okres V-XII - 100%, w kol. 46 deklaracji wykazaliśmy kwotę powiększającą podatek VAT do odliczenia. Informujemy jednocześnie, iż w roku 2005 opłacamy zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych, a w roku 2004 dochód ustalany był w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów..." Zapytanie Podatników dotyczy wpływu korekty podatku od towarów i usług za rok 2004, powodującej zwiększenie podatku naliczonego podlegającego odliczeniu na zwiększenie przychodów z działalności gospodarczej roku podatkowego 2005. Zdaniem Podatników kwota podatku VAT w wartości obniżającej podatek należny powoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu i, że będzie to przychód miesiąca lutego 2005 bo korekty dokonuje się w deklaracji (VAT-7) za m-c styczeń, składanej w m-cu lutym. Stanowisko organu podatkowego: Z przepisu art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca (...)
2011
1
lut

Istota:
Podatnik kupił od firmy małżonki towary handlowe. Zakup jest udokumentowany fakturą VAT. Czy podatnik może w tej sytuacji odliczyć podatek naliczony z tytułu zakupu towarów handowych.
Fragment:
(...) Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego. Jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny w rozumieniu art. 96 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. Małżonka podatnika również jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego i także jest podatnikiem VAT czynnym. W miesiącu październiku 2004r. małżonka odsprzedała podatnikowi część towarów handlowych dokumentując tę transakcję fakturą VAT. W rozumieniu prawa cywilnego transakcja taka nie jest prawnie skuteczna ze względu na współwłasność małżeńską. Z punktu widzenia regulacji cywilnej podatnik, nie może kupić tego, co już jest jego własnością. Art. 6 pkt 2 ustawy o VAT mówi, że przepisów ustawy nie stosuje się do czynności , które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.Czy w takiej sytuacji mając na (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy możliwe jest zwiększenie podatku naliczonego o podatek akcyowy zawarty w cenie benzyny ekstrakcyjnej wykorzystywanej przy procesie bieżnikowania opon?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w odpowiedzi na pismo z dnia 10.08.2003 r. (data wpływu do tut. Organu Podatkowego 13.08.2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Z treści wymienionego wyżej pisma wynika, że Podatnik dokonał zakupu benzyny ekstrakcyjnej w celu wykorzystania jej w procesie bieżnikowania opon od jednostki nie będącej podatnikiem podatku akcyzowego i zamierza zwiększyć podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), o kwotę podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu tej benzyny. Stosownie do § 16 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 27, poz. 269 ze zm.) (...)
2011
1
lut
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.