Zwiększenie podatku naliczonego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwiększenie podatku naliczonego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
28
lis

Istota:

Czy płacąc plantatorowi, będącemu rolnikiem ryczałtowym cenę z opóźnieniem (w stosunku do terminu wynikającego z umowy z plantatorem, w tym z aneksu) Wnioskodawca może zwiększyć kwotę podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od towarów i usług, zapłaconego rolnikowi w miesiącu, w którym miała miejsce spóźniona zapłata?

Fragment:

Jak wynika z wyroku Trybunału z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie C-8/89 Zardi, Rec.s. 1-2515, pkt 10, zgodnie z tą zasadą legalność środków nakładających ciężary finansowe na przedsiębiorców jest uzależniona od tego, że środki te będą właściwe i konieczne dla realizacji celów, do których zmierza zgodnie z prawem dane uregulowanie, przy czym jeżeli jest możliwość wyboru spośród wielu właściwych środków, należy stosować najmniej restrykcyjne oraz czuwać nad tym, aby nałożone ciężary nie były nadmierne w stosunku do zamierzonych celów. W przypadku stanowienia warunków procedury do odliczenia VAT, oznacza to możliwość tworzenia takich wymogów formalnych, które nie mogą jednak godzić w istotę tej instytucji, opartej na zasadzie neutralności tego podatku, czyli nieobciążania nim ekonomicznie podatnika. W zakresie tym, np. TSUE w wyroku w sprawie 123 Lea Orion, stwierdził, że art. 18 ust. 1 lit. a oraz art. 22 ust. 3 lit. a i b szóstej dyrektywy Rady (77/388/EWG) z dnia 17 maja 1977 r. pozwalają państwom członkowskim uzależnić prawo do odliczenia od posiadania faktury, która musi zawierać określone dane, konieczne dla zapewnienia poboru podatku od wartości dodanej i umożliwienia nadzoru ze strony organów skarbowych. Takie dane nie mogą, z powodu ich ilości lub technicznego charakteru, sprawiać, by wykonywanie prawa do odliczenia było praktycznie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione ”. Wobec tego rozumienie (...)

2012
29
mar

Istota:

Czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur VAT korygujących wystawionych przez Sprzedających w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz Spółki baz klientów Sprzedających, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia się warunku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego oraz dokonania takiego odliczenia w okresie rozliczeniowym, w którym Spółka otrzyma faktury VAT korygujące lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych?

Fragment:

(...) okresie rozliczeniowym, w którym Spółka otrzyma faktury VAT korygujące lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur korygujących Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tj. z 2011r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług. Stosownie natomiast do art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, przez świadczenie usług należy rozumieć między innymi przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego przeniesienia baz klientów Sprzedających na Spółkę powinno być traktowane jako świadczenie usług, które są czynnościami opodatkowanymi VAT. Z kolei, zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, podatnikowi przysługuje, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Spółka prowadzi działalność podlegającą opodatkowaniu VAT (hurtowy obrót alkoholem), a nabycie przez nią baz klientów jest związane z jej działalnością opodatkowaną VAT.

2011
1
maj

Istota:

W opinii podatnika w związku z faktem, iż wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów i są związane z świadczeniem usług na terytorium Niemiec, Spółce przysługuje zwrot kwot podatku naliczonego wynikającego z przedmiotowych faktur VAT.

Fragment:

Zasadą wyrażoną w art. 27 ust. 1 ustawy jest, iż w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem nie mającym zastosowania w niniejszej sprawie. Z powyższego wynika, iż w przypadku, gdy Spółka posiada siedzibę na terytorium jednego z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej oraz stałe miejsce prowadzenia działalności w innym państwie, dla ustalenia miejsca świadczenia usługi istotnym jest, z którego miejsca usługi są faktycznie świadczone. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż usługi są świadczone ze stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Niemiec. Dlatego też należy uznać, iż miejscem świadczenia tych usług jest terytorium Niemiec i usługi te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju. Jednocześnie zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy podatnik ma również (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy jeżeli podatnik otrzymał fakturę w danym miesiącu (przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem) np. w sierpniu 2006r., a prawo do rozporządzania nabył przed terminem składania deklaracji rozliczeniowej za miesiąc, w którym otrzymał fakturę np. 1 września 2006r, to czy ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w tej fakturze w deklaracji za miesiąc sierpień 2006r?

Fragment:

Definicja dostawy towarów jest więc szeroka i obejmuje zarówno wszelkie przypadki, gdy prawo własności do towarów zostało przeniesione, ale także niektóre sytuacje, gdy bez przeniesienia własności towarów przeniesiono faktyczne władztwo nad rzeczą, np. gdy rzecz wydano nabywcy. Definicja nie poprzestaje na określeniu generalnej reguły, ale dookreśla także przypadki, które także uważane są za dostawę towarów. Zatem, jeżeli rzecz została nabywcy wydana - zyskuje on de facto możliwość korzystania z rzeczy ,,tak jak właściciel", a tym samym nabywa z chwilą wydania towaru "prawo do rozporządzania towarem jak właściciel". Z tym momentem, zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a, w związku z art. 86 ust. 12 poprzez art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług konstytuuje się prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Powyższe przepisy nie określają momentu zaewidencjonowania faktury w rejestrze zakupu. Kwestia momentu zaewidencjonowania faktur VAT na zakup ma znaczenie do nabycia prawa do odliczenia podatku naliczonego. W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT "w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym (...)

2011
1
kwi

Istota:

Spółka złożyła ofertę przetargową na zakup nieruchomości. W ogłoszeniu przetargowym widniała informacja o opodatkowaniu przedmiotowej nieruchomości podatkiem VAT w wysokości 22%. Spółka przetarg wygrała, o czym została oficjalnie powiadomiona. Z informacji sprzedawcy i posiadanych dokumentów wynika, że sprzedawca posiada i użytkuje nieruchomość od 1988r. W 2004r. w przedmiotowym budynku został zainstalowany kocioł grzewczy. Został on przyjęty jako odrębny środek trwały. Nakłady na kocioł grzewczy były opodatkowane podatkiem VAT i sprzedawca skorzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Rzeczoznawca do wyceny nieruchomości przyjął, że kocioł stanowi element składowy (wyposażenie ) nieruchomości. Spółka stoi na stanowisku, że sprzedawca chce błędnie zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 22%. W tej sytuacji Spółce nie przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z tej faktury. Zdaniem Spółki właściwą stawką podatku VAT jest zwolnienie, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Wg Spółki budynek jest towarem używanym w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy. Nie ma do tej transakcji również zastosowanie wyłączenie ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 6, ponieważ nakłady na ulepszenie środka trwałego nie przekroczyły 30% wartości początkowej środka trwałego. Spółka zadaje następujące pytanie: czy w przypadku błędnego zastosowania stawki 22% Spółka nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT od tej transakcji.

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe uznaję za prawidłowe przedstawione we wskazanym wniosku stanowisko Strony w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego od ww. transakcji w przypadku braku uregulowania kwoty podatku przez wystawcę. Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania niniejszego postanowienia. Biorąc pod uwagę powyższe postanawiam jak w sentencji.

2011
1
kwi

Istota:

Wniosek dotyczy prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego według stawki 22% i wykazanego w wystawionych po 01.06.2005r. fakturach korygujących dokumentujących zakup usług związanych z dystrybucją filmów - w świetle przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Fragment:

Nr 95, poz. 798), nabywca otrzymujący fakturę korygującą jest uprawniony do podwyższenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał, a w przypadku nabywców, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, w rozliczeniu za kwartał, w którym fakturę otrzymali - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje zwiększenie podatku naliczonego, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy. Natomiast zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzonym na mocy ustawy z dnia 21.04.2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756), nie stanowią podstawy od obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku - a kwota wykazana w fakturze nie została uregulowana. Przepis ten z dniem 01.06.2005 r. zastąpił obowiązujący przed tą datą przepis § 14 ust. 2 rozporządzania Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970, z późn. zm.), który stanowił, iż w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku lub faktura nie dokumentuje żadnej faktycznej transakcji, faktura ta nie stanowi podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu podatku naliczonego.

2011
1
mar

Istota:

Czy spółka ma prawo do podwyższenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymała fakturę korygującą za dostarczoną energię elektryczną?

Fragment:

Nr 27, poz. 268 z późn. zm.), nabywca otrzymujący fakturę korygującą jest uprawniony do podwyższenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał, a w przypadku nabywców, o których mowa w art. 10 ust. la, 1c i 1d ustawy, w rozliczeniu za kwartał, w którym fakturę otrzymali - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje zwiększenie podatku naliczonego, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 6b ustawy, Przepisy prawa podatkowego nie regulują szczególnego terminu odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur korygujących za energię elektryczna zwiększających podatek VAT. W związku z powyższym Spółka ma prawo do podwyższenia podatku naliczonego wynikającego z tych faktur w miesiącu ich otrzymania. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

2011
1
mar

Istota:

Czy można odliczyć podatek naliczony od zakupów towarów zużytych na potrzeb budowy stadionu,ktory będzie następnie służył sprzedaży opodatkowanej?

Fragment:

Zgodnie z art. 90 ust. 1 wyżej powołanej ustawy w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Stosownie do art. 90 ust. 2 ww. ustawy o VAT - jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10, zgodnie z którym - w przypadku, gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8 art. 90 ustawy o VAT - przekroczyła 98 % - podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 90 ust. 2, gdy nie przekroczyła 2 % - podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 90 ust. 2 ww. cyt. ustawy. Zgodnie z art. 90 ust. 3 i 4 ustawy o VAT proporcję, o której mowa powyżej w ust. 2 art. 90 ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

2011
1
lut

Istota:

Zapytanie Podatników dotyczy wpływu korekty podatku od towarów i usług za rok 2004, powodującej zwiększenie podatku naliczonego podlegającego odliczeniu, na zwiększenie przychodów z działalności gospodarczej roku podatkowego 2005.

Fragment:

Informujemy jednocześnie, iż w roku 2005 opłacamy zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych, a w roku 2004 dochód ustalany był w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów..." Zapytanie Podatników dotyczy wpływu korekty podatku od towarów i usług za rok 2004, powodującej zwiększenie podatku naliczonego podlegającego odliczeniu na zwiększenie przychodów z działalności gospodarczej roku podatkowego 2005. Zdaniem Podatników kwota podatku VAT w wartości obniżającej podatek należny powoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu i, że będzie to przychód miesiąca lutego 2005 bo korekty dokonuje się w deklaracji (VAT-7) za m-c styczeń, składanej w m-cu lutym. Stanowisko organu podatkowego: Z przepisu art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) wynika, iż po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-7, dla zakończonego roku podatkowego. W myśl art. 91 ust. 3 w/w ustawy korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty. W zależności od przyjętego przez podatnika okresu rozliczeniowego podatku od towarów i usług, roczna korekta za 2004r. realizowana jest w rozliczeniu za: - styczeń 2005r., czyli w deklaracji VAT-7 składanej w terminie do 25 lutego lub - I kwartał 2005r, czyli w deklaracji VAT-7 składanej w terminie do 25 kwietnia.

2011
1
lut

Istota:

Podatnik kupił od firmy małżonki towary handlowe. Zakup jest udokumentowany fakturą VAT. Czy podatnik może w tej sytuacji odliczyć podatek naliczony z tytułu zakupu towarów handowych.

Fragment:

U. nr 54 poz. 535) podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Art. 15 ust. 2 powyższej ustawy zawiera definicję działalności gospodarczej, która dla potrzeb podatku od towarów i usług obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Wobec powyższego , organ podatkowy stwierdza, iż w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług małżonkowie prowadzący odrębnie działalność gospodarczą - każdy we własnym imieniu i zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni - każdy na własny numer NIP, są odrębnymi podatnikami podatku od towarów i usług.W przypadku dokonania dostawy towarów , podatnik obowiązany jest opodatkować dostawę podatkiem od towarów (...)