IBPB-1-3/4510-101/15/JKT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Jak ująć otrzymane środki pieniężne dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 28 maja 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 5 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie opodatkowania otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie opodatkowania otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji.

We wniosku zostało przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest samodzielną i samorządową spółdzielnią posiadającą osobowość prawną. Działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1443 ze zm.), innych przepisów prawa oraz statutu spółdzielni. Celem działania Wnioskodawcy jest m.in. prowadzenie działalności gospodarczej w interesie członków Spółdzielni. Wnioskodawca przynależy do Związku Rewizyjnego, który jest dobrowolnym zrzeszeniem spółdzielni. Związek działa na podstawie art. 240 ustawy Prawo spółdzielcze oraz w oparciu o statut.

Statutowym celem Związku Rewizyjnego jest, m.in. udzielanie pomocy zrzeszonym spółdzielniom w ich działalności statutowej. W związku z powyższym, Spółdzielnia zamierza wystąpić do Związku Rewizyjnego z wnioskiem o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej w formie dotacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jak ująć otrzymane środki pieniężne dla celów podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, bezzwrotna pomoc finansowa w formie dotacji otrzymana od Związku Rewizyjnego, w którym jest zrzeszona, stanowić będzie przychód dla Spółdzielni w dacie otrzymania, który łączy się z pozostałymi dochodami i nie jest zwolniony z opodatkowania. Otrzymane środki pieniężne będą stanowiły przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółdzielnia zrzeszona w Związku Rewizyjnym zamierza zwrócić się do niego o bezzwrotną pomoc finansową w formie dotacji. Zatem, w przypadku otrzymania dotacji, w formie bezzwrotnej pomocy finansowej zostanie spełniony, co do zasady, warunek uznania jej za przychód.

Na podstawie art. 12 ust. 1 updop, można więc stwierdzić, że - co do zasady - przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną, o ile nie została wyłączona z przychodów podatkowych mocą art. 12 ust. 4 updop. Przychody neutralne podatkowo, a więc niestanowiące podstawy ustalania dochodu podatnika podlegającego opodatkowaniu, wymienia przepis art. 12 ust. 4 updop, dokonując ich wyczerpującego wyliczenia. W wyniku tej regulacji przepis ten tworzy zamknięty katalog, którego zakres nie podlega rozszerzeniu czy też zawężeniu poprzez stosowanie analogii, czy wykładni rozszerzającej. Do przychodów tych należą, stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 6a ww. ustawy, zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika - względnie na jego rachunek - wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy stwierdzić, że wynika z nich, że otrzymanie bezzwrotnej pomocy finansowej w formie dotacji będzie stanowiło przychód podatkowy w momencie wpływu środków bezpośrednio do majątku Wnioskodawcy.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.