Związki wyznaniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to związki wyznaniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy

Fragment:

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 31 ustawy zwalnia się od podatku usługi oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, realizowane przez: kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w przepisach o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przepisach o stosunku Państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, organizacje powołane do realizacji celów o charakterze politycznym, związkowym, patriotycznym, filozoficznym, filantropijnym lub obywatelskim – w zakresie interesu zbiorowego swoich członków, wykonywane na rzecz ich członków w zamian za składki, których wysokość i zasady ustalania wynikają z przepisów statutowych tych podmiotów, pod warunkiem że podmioty te nie są nastawione na osiąganie zysków, jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji. Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca w Rzeczypospolitej Polskiej została wpisana do działu Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 6 stycznia 2004 r. Wnioskodawca prowadzi działalność zgodnie ze statutem. Dochody/przychody są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – przeznaczone na cele statutowe. Na przychody Wnioskodawcy wchodzą: darowizny, datki wiernych oraz przychody z wystawiania zaświadczeń i certyfikatów w systemie Halal.

2012
20
kwi

Istota:

Czy prawidłowe jest odliczenie od podatku dochodowego kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne, przekazywanych przez Wnioskodawczynię jakoubezpieczonego na konto płatnika i opłacanych do ZUS za pośrednictwemPłatnika tak jak opisano to w przedmiotowej sprawie?

Fragment:

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni jako duchowny Związku Wyznaniowego zgodnie z art. 66 ust 1 pkt 1 lit. f ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ponadto jest właścicielką mieszkania, które wynajmuje. Od dochodów z najmu odprowadza podatek dochodowy. Wnioskodawczyni przekazuje na konto Związku, kwoty należnych do zapłacenia w swoim imieniu składek na ubezpieczenia zdrowotne przelewem, ze swoich dochodów z najmu. Odnosząc powyższe do treści wskazanych wyżej przepisów stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni nie może odliczać od podatku dochodowego (zaliczek na podatek) kwoty jaką zwraca Związkowi Wyznaniowemu za opłaconą za nią składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie została bowiem odprowadzona bezpośrednio przez Wnioskodawczynię ani nie została pobrana przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. A zatem stanowisko przedstawione we wniosku należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2011
1
paź

Istota:

Wnioskodawczyni nie może odliczać od podatku dochodowego (zaliczek na podatek) kwoty jaką zwraca Związkowi Wyznaniowemu za opłaconą za nią składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a zatem stanowisko przedstawione we wniosku należało uznać za nieprawidłowe.

Fragment:

Wnioskodawczyni jest duchownym za którego ZUS opłaca Związek Wyznaniowy. Jednocześnie Wnioskodawczyni czerpie dochody z najmu mieszkania, z których rozlicza się z Urzędem Skarbowym. Opłacanie składki ZUS jest dokonywane przez Związek Wyznaniowy jednym zbiorczym przelewem za wszystkich ubezpieczonych, w tym podatnika. Wnioskodawczyni następnie przelewa ze swojego prywatnego rachunku bankowego na konto Związku Wyznaniowego jako zwrot zapłaconej przez niego składki ZUS, kwotę równą opłaconym za niego składkom ZUS. W odpowiedzi na wezwanie z dnia 21.04.2011 r. Nr IPPB1/415-140/11-2/ES Wnioskodawczyni składając przedmiotowy wniosek występuje w roli zainteresowanej w swojej indywidualnej sprawie. Przedmiotem interpretacji ma być art. 27b pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni jest członkiem zakonu związku – wyświęconą mniszką buddyjską i zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na Związku, który jest płatnikiem składek. Wnioskodawczyni nie świadczy na rzecz Związku żadnej pracy najemnej i nie ma z tego tytułu żadnych dochodów a z Urzędem Skarbowym rozlicza się indywidualnie.