Związki | Interpretacje podatkowe

Związki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to związki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „Odpady jako (...)” – edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego.
Fragment:
Zgodnie z art. 64 ust. 3 ww. ustawy, prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku międzygminnym, związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku. Obowiązek utworzenia związku może być nałożony tylko w drodze ustawy, która określa zadania związku i tryb zatwierdzenia jego statutu (art. 64 ust. 4 ww. ustawy). Na mocy art. 64 ust. 5 ww. ustawy, do związków międzygminnych stosuje się odpowiednio art. 8 ust. 2-5 i art. 39 ust. 4. Zgodnie z art. 65 ust. 1 ww. ustawy, związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Związek posiada osobowość prawną (art. 65 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). W myśl art. 73a ust. 1 ww. ustawy, do gospodarki finansowej związku międzygminnego stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej gmin. Z opisu sprawy wynika, że Związek Międzygminny zajmuje się gospodarką odpadami komunalnymi. Zgodnie ze Statutem Związku oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wykonuje on zadania publiczne przekazane mu przez gminy – członków Związku. Wnioskodawca zamierza realizować zadanie pn. „ Odpady jako (...) ” – edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.
2018
27
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 22 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu. Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 9 października 2017 r. o wskazanie adresu epuap. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Związek Powiatowo-Gminny (dalej Wnioskodawca, Związek) jako jednostka samorządu terytorialnego utworzona na podstawie art. 72a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm., w celu realizacji zadania publicznego z zakresu publicznego transportu zbiorowego będzie realizować zadanie w zakresie działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie RPO W(...) na lata 2014-2020 projekt unijny pn. „ Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Związku Powiatowo-Gminnego ”. Przedmiotem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zakup 22 szt. nowych środków transportu – autobusów. Realizacja projektu zapewni mieszkańcom na obszarze działania Wnioskodawcy dogodne przemieszczanie się po jego terenie zakupionymi przez Związek środkami transportu. Usługi transportowe świadczone będą przez Wnioskodawcę we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność za pośrednictwem podmiotu wewnętrznego, tj.
2017
8
lis

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych przez leasingodawcę za raty leasingowe dotyczące śmieciarek.
Fragment:
Nie stanowi także wynagrodzenia za faktycznie świadczone przez Związek usługi. Wpłaty mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są ewidencjonowane przez Związek dla potrzeb VAT, nie są dokumentowane fakturami, ani paragonami fiskalnymi. Związek nie rozlicza podatku VAT z tego tytułu. W rozumieniu art. 15 ust. 6 ustawy, w zakresie realizowania zadania polegającego na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gmin - uczestników związku w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz skorelowanych z nim innych usług publicznych (odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Związku), Związek nie jest podatnikiem. Wnioskodawca planuje zawiązać spółkę z o.o. ze 100% udziałem Związku, która prowadzić ma działalność użyteczności publicznej w zakresie odbioru, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gmin członkowskich Związku. Do wykonywania swoich zadań, spółka komunalna używać ma m.in. śmieciarek objętych w leasing przez Związek, a użyczonych spółce na podstawie umowy dzierżawy, za cenę określoną w tejże umowie. Związek przejąć ma od leasingodawcy do użytkowania i pobierania pożytków, w ramach umowy leasingu operacyjnego, 2 śmieciarki.
2017
14
paź

Istota:
W przedmiotowej sprawie wystąpi związek pośredni nabytej usługi oprawy muzycznej i prezenterskiej z działalnością opodatkowaną Wnioskodawcy i na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku z faktury dokumentującej nabycie opisanej we wniosku usługi oprawy muzycznej i prezenterskiej.
Fragment:
Związek ten może być bezpośredni lub pośredni. O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary lub usługi służą np. dalszej odsprzedaży, bowiem bezpośrednio wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast, ze związkiem pośrednim mamy do czynienia w sytuacji, gdy ponoszone wydatki nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych obrotach, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje uzyskanie obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług przyczynia się pośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości. Jeżeli więc istnieje chociażby pośredni związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi, podatnik ma możliwości skorzystania z prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących dokonanie tych zakupów.
2016
31
lip

Istota:
Zastosowanie art. 86 ust. 2A
Fragment:
Podstawa prawna: art. 86 ust. 1, ust. 2a i ust. 7b oraz art. 90 ust. 1 ustawy o VAT Dopiero gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa powyżej, Związek stosuje odliczenie proporcjonalne. W ramach prowadzonej działalności, Związek dokonuje szeregu zakupów towarów i usług związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Zakupy te dokonywane są na potrzeby całości prowadzonej przez Związek działalności (przykładowo, Związek nabywa m.in. usługi ważenia zwierząt, które wprost wiążą się z usługami oceny bydła, Związek nabywa towary, które związane są jedynie z działalnością zleconą prowadzenia ksiąg). Jednocześnie, Związek dokonuje powiązania ponoszonych wydatków z poszczególnymi obszarami prowadzonej działalności w taki sposób, aby dany wydatek został przyporządkowany do działalności uprawniającej bądź nieuprawniającej do odliczenia podatku VAT lub do działalności mieszanej (tj. uprawniającej do częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego). W przypadku Związku nie jest możliwe przypisanie dokonanych zakupów towarów i usług w całości do czynności dających prawo do odliczenia (opisanych w stanie faktycznym), ponieważ Związek świadczy jeszcze inne czynności, dokonuje on odliczenia jedynie tej kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom dającym prawo do odliczenia (art. 86 ust. 2a i 7b oraz art. 90 ust. 2 ustawy o VAT).
2016
13
lip

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania biletów wstępu i zaproszeń na koncerty i przedstawienia oraz płyt CD i DVD, jak również zastosowania art. 32 ustawy w przypadku sprzedaży wejściówek na rzecz pracowników po obniżonych cenach.
Fragment:
Cel ten jest szerzej wyjaśniony w motywie 3 Dyrektywy 2006/69: „ w celu zapewnienia, że nie wystąpi żadna strata podatkowa poprzez wykorzystanie stron powiązanych w celu uzyskania korzyści podatkowych ”, oraz w motywie 26 Dyrektywy 2006/112: „aby zapobiec wystąpieniu utraty dochodów podatkowych w związku z wykorzystaniem stron powiązanych do celów uzyskania korzyści podatkowych. Gdy towary lub usługi są dostarczane lub świadczone po sztucznie niskiej lub sztucznie wysokiej cenie między stronami, którym w związku z transakcją przysługuje pełne prawo do odliczenia – innymi słowy, gdy zarówno dostawca lub usługodawca, jak i klient dokonują jedynie transakcji podlegających opodatkowaniu – na tym etapie nie występuje uchylanie się od opodatkowania czy unikanie opodatkowania. W zakresie dotyczącym omawianej transakcji podatek jest całkowicie neutralny dla obu jej stron i pozostanie taki bez względu na ukształtowanie ceny. Na tym etapie nie występuje również „ utrata ” dochodów podatkowych. Tylko wtedy, gdy łańcuch dostaw kończy się na konsumencie – lub częściowo kończy się na mieszanym podatniku korzystającym z proporcjonalnego prawa do odliczenia – sztucznie niska lub sztucznie wysoka cena może doprowadzić do utraty dochodów podatkowych. Dopiero bowiem w tym momencie łączna kwota podatku VAT należna w związku z całym łańcuchem dostaw ostatecznie „ krystalizuje się ” i kwota ta jest proporcjonalna tylko do ceny końcowej, niezależnie od kwot naliczonych wcześniej na kolejnych etapach obrotu.” (pkt 29 i 30 opinii).
2016
25
mar

Istota:
Jak ująć otrzymane środki pieniężne dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
Wnioskodawca przynależy do Związku Rewizyjnego, który jest dobrowolnym zrzeszeniem spółdzielni. Związek działa na podstawie art. 240 ustawy Prawo spółdzielcze oraz w oparciu o statut. Statutowym celem Związku Rewizyjnego jest, m.in. udzielanie pomocy zrzeszonym spółdzielniom w ich działalności statutowej. W związku z powyższym, Spółdzielnia zamierza wystąpić do Związku Rewizyjnego z wnioskiem o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej w formie dotacji. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Jak ująć otrzymane środki pieniężne dla celów podatku dochodowego od osób prawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, bezzwrotna pomoc finansowa w formie dotacji otrzymana od Związku Rewizyjnego, w którym jest zrzeszona, stanowić będzie przychód dla Spółdzielni w dacie otrzymania, który łączy się z pozostałymi dochodami i nie jest zwolniony z opodatkowania. Otrzymane środki pieniężne będą stanowiły przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 ustawy o CIT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2015
18
wrz

Istota:
Określenie podstawy opodatkowania przy zastosowaniu art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług
Fragment:
W tym miejscu podkreślić należy, iż w uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca, odpowiadając na pytanie dotyczące istnienia pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikami/zleceniobiorcami związku, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT, przytoczył treść tego przepisu, podkreślił, iż wynika z niego, że jedną z form związku jest stosunek pracy, a następnie stwierdził, iż związek, o którym mowa w tym przepisie, będzie dotyczył pracowników oraz zleceniobiorców. W związku z powyższym, w niniejszej zmianie interpretacji indywidualnej przyjęto, iż związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT istnieje zarówno pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikami, jak i pomiędzy Wnioskodawcą a zleceniobiorcami. Zatem transakcje dokonywane pomiędzy stronami będą się odbywały na następujących warunkach: pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikami/zleceniobiorcami będzie istniał związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług; wynagrodzenie z tytułu transakcji dokonywanych pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikami/zleceniobiorcami będzie niższe od wartości rynkowej; związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT, będzie miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu transakcji zawieranych pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikami/zleceniobiorcami; pracownikom/zleceniobiorcom nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.
2014
19
paź

Istota:
Czy w przypadku przekazania środków w formie dotacji na realizację celów statutowych Związku spółdzielniom w nim zrzeszonym, dochód Wnioskodawcy, z którego dotacje będą pochodzić, zwolniony będzie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od podatku dochodowego?
Fragment:
(...) Związku. W związku z planowanym uzyskaniem stosunkowo dużego przychodu Związek planuje przekazać w formie bezzwrotnych dotacji środki na realizację celów statutowych poszczególnym spółdzielniom zrzeszonym w Związku. Dotacje zostaną przekazane wyłącznie na realizację celów statutowych, co podlegać będzie kontroli i rozliczeniu przez Związek. Taki sposób rozdysponowania części środków (wcześniej przekazanych na działalność statutową Związku) przyśpieszy wydatkowanie środków zgodnie z celami statutowymi oraz spowoduje wydatkowanie środków w celu realizacji zadań statutowych, ale zgodnie z indywidualnymi potrzebami spółdzielni - członków Związku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku przekazania środków w formie dotacji na realizację celów statutowych Związku spółdzielniom w nim zrzeszonym, dochód Wnioskodawcy, z którego dotacje będą pochodzić, zwolniony będzie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od podatku dochodowego... Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku uzyskania dochodu przez Związek i przekazania go na cele statutowe a następnie rozdysponowania w formie bezzwrotnych dotacji spółdzielniom, z zastrzeżeniem wydatkowania środków na ściśle określone cele, określone w statucie Związku rewizyjnego, Wnioskodawca będzie korzystał ze zwolnienia tego dochodu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
2014
18
lip

Istota:
Czy art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług, przewidujący możliwość określenia podstawy opodatkowania przez organy podatkowe zgodnie z wartością rynkową świadczeń, będzie miał zastosowanie do opisanych świadczeń odsprzedawanych pracownikom i zleceniobiorcom Spółki po niższych cenach?
Fragment:
W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że: Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług: „ związek, o którym mowa w ust. l, istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów ”. Z przepisu tego wynika, że jedną z form związku jest stosunek pracy. Tym samym związek o którym mowa w tym przepisie będzie dotyczył pracowników i zleceniobiorców. Związek między pracodawcą (zleceniodawcą) a pracownikiem (zleceniobiorcą) będzie miał wpływ na ustalenie ceny za usługę. Celem dodatkowych świadczeń jest chęć zmotywowania pracowników (zleceniobiorców) do lepszej pracy, stworzenia dobrej relacji z pracodawcą (zleceniodawcą) oraz premiowania najlepszych pracowników (zleceniobiorców). Zleceniobiorcy, w ramach objętych wnioskiem transakcji, są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej i niebędące podatnikami podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług, przewidujący możliwość określenia podstawy opodatkowania przez organy podatkowe zgodnie z wartością rynkową świadczeń, będzie miał zastosowanie do opisanych świadczeń odsprzedawanych pracownikom i zleceniobiorcom Spółki po niższych cenach...
2014
28
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Związki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.