Związki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to związki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
lip

Istota:

Centralizacja rozliczeń podatku VAT.

Fragment:

W art. 64 ust. 1 ww. ustawy wskazano, że w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Związek międzygminny może być tworzony również w celu wspólnej obsługi, o której mowa w art. 10a. Uchwały o utworzeniu związku podejmują rady zainteresowanych gmin (art. 64 ust. 2 tejże ustawy). W myśl art. 64 ust. 3 przedmiotowej ustawy, prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku międzygminnym, związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku.. Obowiązek utworzenia związku może być nałożony tylko w drodze ustawy, która określa zadania związku i tryb zatwierdzenia jego statutu (art. 64 ust. 4 tejże ustawy). Na mocy art. 64 ust. 5 tej ustawy, do związków międzygminnych stosuje się odpowiednio art. 8 ust. 2-5 i art. 39 ust. 4. Zgodnie z art. 65 ust. 1 ww. ustawy, związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Związek posiada osobowość prawną (ust. 2 tego artykułu). W myśl art. 73a ust. 1 przedmiotowej ustawy, do gospodarki finansowej związku międzygminnego stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej gmin. Zauważyć należy, że zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do niej nie definiują terminu „ samorządowy zakład budżetowy ”, wobec czego należy posiłkować się definicją legalną zawartą w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

2018
16
maj

Istota:

- możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- skutków podatkowych wniesienia aportem do Spółki z o.o. środków trwałych przekazanych nieodpłatnie przez gminy, osoby prawne i fizyczne.

Fragment:

Z kolei w myśl art. 64 ust. 3 ww. ustawy, prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku międzygminnym, związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku. Stosownie do art. 65 ust. 2 ww. ustawy, związek posiada osobowość prawną. W myśl art. 67 ust. 1 powyższej ustawy, utworzenie związku oraz przystąpienie gminy do związku wymagają przyjęcia jego statutu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady odpowiednio przez rady zainteresowanych gmin albo radę zainteresowanej gminy. Natomiast art. 68 tej ustawy stanowi, iż: rejestr związków prowadzi minister właściwy do spraw administracji publicznej, Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków, uwzględniając dokumentację niezbędną do wpisania związku do rejestru, dane podlegające wpisaniu oraz sposób dokonywania zmian wpisów w rejestrze. W świetle przytoczonych przepisów działalność związku gminnego jest w istocie realizacją zadań gmin tworzących ten związek. Należy przy tym wskazać, że związki gminne powstają z reguły, gdy z uwagi na charakter zadania publicznego wymagane jest współdziałanie z innymi gminami albo w celu sprawnego zapewnienia realizacji zadania, albo w celu optymalizacji kosztów realizacji zadań.

2018
27
sty

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „Odpady jako (...)” – edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego.

Fragment:

Zgodnie z art. 64 ust. 3 ww. ustawy, prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku międzygminnym, związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku. Obowiązek utworzenia związku może być nałożony tylko w drodze ustawy, która określa zadania związku i tryb zatwierdzenia jego statutu (art. 64 ust. 4 ww. ustawy). Na mocy art. 64 ust. 5 ww. ustawy, do związków międzygminnych stosuje się odpowiednio art. 8 ust. 2-5 i art. 39 ust. 4. Zgodnie z art. 65 ust. 1 ww. ustawy, związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Związek posiada osobowość prawną (art. 65 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). W myśl art. 73a ust. 1 ww. ustawy, do gospodarki finansowej związku międzygminnego stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej gmin. Z opisu sprawy wynika, że Związek Międzygminny zajmuje się gospodarką odpadami komunalnymi. Zgodnie ze Statutem Związku oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wykonuje on zadania publiczne przekazane mu przez gminy – członków Związku. Wnioskodawca zamierza realizować zadanie pn. „ Odpady jako (...) ” – edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.

2017
8
lis

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 22 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu. Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 9 października 2017 r. o wskazanie adresu epuap. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Związek Powiatowo-Gminny (dalej Wnioskodawca, Związek) jako jednostka samorządu terytorialnego utworzona na podstawie art. 72a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm., w celu realizacji zadania publicznego z zakresu publicznego transportu zbiorowego będzie realizować zadanie w zakresie działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie RPO W(...) na lata 2014-2020 projekt unijny pn. „ Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Związku Powiatowo-Gminnego ”. Przedmiotem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zakup 22 szt. nowych środków transportu – autobusów. Realizacja projektu zapewni mieszkańcom na obszarze działania Wnioskodawcy dogodne przemieszczanie się po jego terenie zakupionymi przez Związek środkami transportu. Usługi transportowe świadczone będą przez Wnioskodawcę we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność za pośrednictwem podmiotu wewnętrznego, tj.

2017
14
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych przez leasingodawcę za raty leasingowe dotyczące śmieciarek.

Fragment:

Nie stanowi także wynagrodzenia za faktycznie świadczone przez Związek usługi. Wpłaty mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są ewidencjonowane przez Związek dla potrzeb VAT, nie są dokumentowane fakturami, ani paragonami fiskalnymi. Związek nie rozlicza podatku VAT z tego tytułu. W rozumieniu art. 15 ust. 6 ustawy, w zakresie realizowania zadania polegającego na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gmin - uczestników związku w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz skorelowanych z nim innych usług publicznych (odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Związku), Związek nie jest podatnikiem. Wnioskodawca planuje zawiązać spółkę z o.o. ze 100% udziałem Związku, która prowadzić ma działalność użyteczności publicznej w zakresie odbioru, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gmin członkowskich Związku. Do wykonywania swoich zadań, spółka komunalna używać ma m.in. śmieciarek objętych w leasing przez Związek, a użyczonych spółce na podstawie umowy dzierżawy, za cenę określoną w tejże umowie. Związek przejąć ma od leasingodawcy do użytkowania i pobierania pożytków, w ramach umowy leasingu operacyjnego, 2 śmieciarki.

2016
31
lip

Istota:

W przedmiotowej sprawie wystąpi związek pośredni nabytej usługi oprawy muzycznej i prezenterskiej z działalnością opodatkowaną Wnioskodawcy i na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku z faktury dokumentującej nabycie opisanej we wniosku usługi oprawy muzycznej i prezenterskiej.

Fragment:

Związek ten może być bezpośredni lub pośredni. O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary lub usługi służą np. dalszej odsprzedaży, bowiem bezpośrednio wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast, ze związkiem pośrednim mamy do czynienia w sytuacji, gdy ponoszone wydatki nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych obrotach, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje uzyskanie obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług przyczynia się pośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości. Jeżeli więc istnieje chociażby pośredni związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi, podatnik ma możliwości skorzystania z prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących dokonanie tych zakupów.

2016
13
lip

Istota:

Zastosowanie art. 86 ust. 2A

Fragment:

Podstawa prawna: art. 86 ust. 1, ust. 2a i ust. 7b oraz art. 90 ust. 1 ustawy o VAT Dopiero gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa powyżej, Związek stosuje odliczenie proporcjonalne. W ramach prowadzonej działalności, Związek dokonuje szeregu zakupów towarów i usług związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Zakupy te dokonywane są na potrzeby całości prowadzonej przez Związek działalności (przykładowo, Związek nabywa m.in. usługi ważenia zwierząt, które wprost wiążą się z usługami oceny bydła, Związek nabywa towary, które związane są jedynie z działalnością zleconą prowadzenia ksiąg). Jednocześnie, Związek dokonuje powiązania ponoszonych wydatków z poszczególnymi obszarami prowadzonej działalności w taki sposób, aby dany wydatek został przyporządkowany do działalności uprawniającej bądź nieuprawniającej do odliczenia podatku VAT lub do działalności mieszanej (tj. uprawniającej do częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego). W przypadku Związku nie jest możliwe przypisanie dokonanych zakupów towarów i usług w całości do czynności dających prawo do odliczenia (opisanych w stanie faktycznym), ponieważ Związek świadczy jeszcze inne czynności, dokonuje on odliczenia jedynie tej kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom dającym prawo do odliczenia (art. 86 ust. 2a i 7b oraz art. 90 ust. 2 ustawy o VAT).

2016
25
mar

Istota:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania biletów wstępu i zaproszeń na koncerty i przedstawienia oraz płyt CD i DVD, jak również zastosowania art. 32 ustawy w przypadku sprzedaży wejściówek na rzecz pracowników po obniżonych cenach.

Fragment:

Cel ten jest szerzej wyjaśniony w motywie 3 Dyrektywy 2006/69: „ w celu zapewnienia, że nie wystąpi żadna strata podatkowa poprzez wykorzystanie stron powiązanych w celu uzyskania korzyści podatkowych ”, oraz w motywie 26 Dyrektywy 2006/112: „aby zapobiec wystąpieniu utraty dochodów podatkowych w związku z wykorzystaniem stron powiązanych do celów uzyskania korzyści podatkowych. Gdy towary lub usługi są dostarczane lub świadczone po sztucznie niskiej lub sztucznie wysokiej cenie między stronami, którym w związku z transakcją przysługuje pełne prawo do odliczenia – innymi słowy, gdy zarówno dostawca lub usługodawca, jak i klient dokonują jedynie transakcji podlegających opodatkowaniu – na tym etapie nie występuje uchylanie się od opodatkowania czy unikanie opodatkowania. W zakresie dotyczącym omawianej transakcji podatek jest całkowicie neutralny dla obu jej stron i pozostanie taki bez względu na ukształtowanie ceny. Na tym etapie nie występuje również „ utrata ” dochodów podatkowych. Tylko wtedy, gdy łańcuch dostaw kończy się na konsumencie – lub częściowo kończy się na mieszanym podatniku korzystającym z proporcjonalnego prawa do odliczenia – sztucznie niska lub sztucznie wysoka cena może doprowadzić do utraty dochodów podatkowych. Dopiero bowiem w tym momencie łączna kwota podatku VAT należna w związku z całym łańcuchem dostaw ostatecznie „ krystalizuje się ” i kwota ta jest proporcjonalna tylko do ceny końcowej, niezależnie od kwot naliczonych wcześniej na kolejnych etapach obrotu.” (pkt 29 i 30 opinii).

2015
18
wrz

Istota:

Jak ująć otrzymane środki pieniężne dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

Wnioskodawca przynależy do Związku Rewizyjnego, który jest dobrowolnym zrzeszeniem spółdzielni. Związek działa na podstawie art. 240 ustawy Prawo spółdzielcze oraz w oparciu o statut. Statutowym celem Związku Rewizyjnego jest, m.in. udzielanie pomocy zrzeszonym spółdzielniom w ich działalności statutowej. W związku z powyższym, Spółdzielnia zamierza wystąpić do Związku Rewizyjnego z wnioskiem o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej w formie dotacji. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Jak ująć otrzymane środki pieniężne dla celów podatku dochodowego od osób prawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, bezzwrotna pomoc finansowa w formie dotacji otrzymana od Związku Rewizyjnego, w którym jest zrzeszona, stanowić będzie przychód dla Spółdzielni w dacie otrzymania, który łączy się z pozostałymi dochodami i nie jest zwolniony z opodatkowania. Otrzymane środki pieniężne będą stanowiły przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 ustawy o CIT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.

2014
19
paź

Istota:

Określenie podstawy opodatkowania przy zastosowaniu art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług

Fragment:

W tym miejscu podkreślić należy, iż w uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca, odpowiadając na pytanie dotyczące istnienia pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikami/zleceniobiorcami związku, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT, przytoczył treść tego przepisu, podkreślił, iż wynika z niego, że jedną z form związku jest stosunek pracy, a następnie stwierdził, iż związek, o którym mowa w tym przepisie, będzie dotyczył pracowników oraz zleceniobiorców. W związku z powyższym, w niniejszej zmianie interpretacji indywidualnej przyjęto, iż związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT istnieje zarówno pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikami, jak i pomiędzy Wnioskodawcą a zleceniobiorcami. Zatem transakcje dokonywane pomiędzy stronami będą się odbywały na następujących warunkach: pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikami/zleceniobiorcami będzie istniał związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług; wynagrodzenie z tytułu transakcji dokonywanych pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikami/zleceniobiorcami będzie niższe od wartości rynkowej; związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT, będzie miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu transakcji zawieranych pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikami/zleceniobiorcami; pracownikom/zleceniobiorcom nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.