Związki | Interpretacje podatkowe

Związki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to związki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W przedmiotowej sprawie wystąpi związek pośredni nabytej usługi oprawy muzycznej i prezenterskiej z działalnością opodatkowaną Wnioskodawcy i na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku z faktury dokumentującej nabycie opisanej we wniosku usługi oprawy muzycznej i prezenterskiej.
Fragment:
Związek ten może być bezpośredni lub pośredni. O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary lub usługi służą np. dalszej odsprzedaży, bowiem bezpośrednio wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast, ze związkiem pośrednim mamy do czynienia w sytuacji, gdy ponoszone wydatki nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych obrotach, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje uzyskanie obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług przyczynia się pośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości. Jeżeli więc istnieje chociażby pośredni związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi, podatnik ma możliwości skorzystania z prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących dokonanie tych zakupów.
2016
31
lip

Istota:
Zastosowanie art. 86 ust. 2A
Fragment:
Podstawa prawna: art. 86 ust. 1, ust. 2a i ust. 7b oraz art. 90 ust. 1 ustawy o VAT Dopiero gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa powyżej, Związek stosuje odliczenie proporcjonalne. W ramach prowadzonej działalności, Związek dokonuje szeregu zakupów towarów i usług związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Zakupy te dokonywane są na potrzeby całości prowadzonej przez Związek działalności (przykładowo, Związek nabywa m.in. usługi ważenia zwierząt, które wprost wiążą się z usługami oceny bydła, Związek nabywa towary, które związane są jedynie z działalnością zleconą prowadzenia ksiąg). Jednocześnie, Związek dokonuje powiązania ponoszonych wydatków z poszczególnymi obszarami prowadzonej działalności w taki sposób, aby dany wydatek został przyporządkowany do działalności uprawniającej bądź nieuprawniającej do odliczenia podatku VAT lub do działalności mieszanej (tj. uprawniającej do częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego). W przypadku Związku nie jest możliwe przypisanie dokonanych zakupów towarów i usług w całości do czynności dających prawo do odliczenia (opisanych w stanie faktycznym), ponieważ Związek świadczy jeszcze inne czynności, dokonuje on odliczenia jedynie tej kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom dającym prawo do odliczenia (art. 86 ust. 2a i 7b oraz art. 90 ust. 2 ustawy o VAT).
2016
13
lip

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania biletów wstępu i zaproszeń na koncerty i przedstawienia oraz płyt CD i DVD, jak również zastosowania art. 32 ustawy w przypadku sprzedaży wejściówek na rzecz pracowników po obniżonych cenach.
Fragment:
Cel ten jest szerzej wyjaśniony w motywie 3 Dyrektywy 2006/69: „ w celu zapewnienia, że nie wystąpi żadna strata podatkowa poprzez wykorzystanie stron powiązanych w celu uzyskania korzyści podatkowych ”, oraz w motywie 26 Dyrektywy 2006/112: „aby zapobiec wystąpieniu utraty dochodów podatkowych w związku z wykorzystaniem stron powiązanych do celów uzyskania korzyści podatkowych. Gdy towary lub usługi są dostarczane lub świadczone po sztucznie niskiej lub sztucznie wysokiej cenie między stronami, którym w związku z transakcją przysługuje pełne prawo do odliczenia – innymi słowy, gdy zarówno dostawca lub usługodawca, jak i klient dokonują jedynie transakcji podlegających opodatkowaniu – na tym etapie nie występuje uchylanie się od opodatkowania czy unikanie opodatkowania. W zakresie dotyczącym omawianej transakcji podatek jest całkowicie neutralny dla obu jej stron i pozostanie taki bez względu na ukształtowanie ceny. Na tym etapie nie występuje również „ utrata ” dochodów podatkowych. Tylko wtedy, gdy łańcuch dostaw kończy się na konsumencie – lub częściowo kończy się na mieszanym podatniku korzystającym z proporcjonalnego prawa do odliczenia – sztucznie niska lub sztucznie wysoka cena może doprowadzić do utraty dochodów podatkowych. Dopiero bowiem w tym momencie łączna kwota podatku VAT należna w związku z całym łańcuchem dostaw ostatecznie „ krystalizuje się ” i kwota ta jest proporcjonalna tylko do ceny końcowej, niezależnie od kwot naliczonych wcześniej na kolejnych etapach obrotu.” (pkt 29 i 30 opinii).
2016
25
mar

Istota:
Jak ująć otrzymane środki pieniężne dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
Wnioskodawca przynależy do Związku Rewizyjnego, który jest dobrowolnym zrzeszeniem spółdzielni. Związek działa na podstawie art. 240 ustawy Prawo spółdzielcze oraz w oparciu o statut. Statutowym celem Związku Rewizyjnego jest, m.in. udzielanie pomocy zrzeszonym spółdzielniom w ich działalności statutowej. W związku z powyższym, Spółdzielnia zamierza wystąpić do Związku Rewizyjnego z wnioskiem o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej w formie dotacji. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Jak ująć otrzymane środki pieniężne dla celów podatku dochodowego od osób prawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, bezzwrotna pomoc finansowa w formie dotacji otrzymana od Związku Rewizyjnego, w którym jest zrzeszona, stanowić będzie przychód dla Spółdzielni w dacie otrzymania, który łączy się z pozostałymi dochodami i nie jest zwolniony z opodatkowania. Otrzymane środki pieniężne będą stanowiły przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 ustawy o CIT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2015
18
wrz

Istota:
Określenie podstawy opodatkowania przy zastosowaniu art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług
Fragment:
W tym miejscu podkreślić należy, iż w uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca, odpowiadając na pytanie dotyczące istnienia pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikami/zleceniobiorcami związku, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT, przytoczył treść tego przepisu, podkreślił, iż wynika z niego, że jedną z form związku jest stosunek pracy, a następnie stwierdził, iż związek, o którym mowa w tym przepisie, będzie dotyczył pracowników oraz zleceniobiorców. W związku z powyższym, w niniejszej zmianie interpretacji indywidualnej przyjęto, iż związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT istnieje zarówno pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikami, jak i pomiędzy Wnioskodawcą a zleceniobiorcami. Zatem transakcje dokonywane pomiędzy stronami będą się odbywały na następujących warunkach: pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikami/zleceniobiorcami będzie istniał związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług; wynagrodzenie z tytułu transakcji dokonywanych pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikami/zleceniobiorcami będzie niższe od wartości rynkowej; związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT, będzie miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu transakcji zawieranych pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikami/zleceniobiorcami; pracownikom/zleceniobiorcom nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.
2014
19
paź

Istota:
Czy w przypadku przekazania środków w formie dotacji na realizację celów statutowych Związku spółdzielniom w nim zrzeszonym, dochód Wnioskodawcy, z którego dotacje będą pochodzić, zwolniony będzie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od podatku dochodowego?
Fragment:
(...) Związku. W związku z planowanym uzyskaniem stosunkowo dużego przychodu Związek planuje przekazać w formie bezzwrotnych dotacji środki na realizację celów statutowych poszczególnym spółdzielniom zrzeszonym w Związku. Dotacje zostaną przekazane wyłącznie na realizację celów statutowych, co podlegać będzie kontroli i rozliczeniu przez Związek. Taki sposób rozdysponowania części środków (wcześniej przekazanych na działalność statutową Związku) przyśpieszy wydatkowanie środków zgodnie z celami statutowymi oraz spowoduje wydatkowanie środków w celu realizacji zadań statutowych, ale zgodnie z indywidualnymi potrzebami spółdzielni - członków Związku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku przekazania środków w formie dotacji na realizację celów statutowych Związku spółdzielniom w nim zrzeszonym, dochód Wnioskodawcy, z którego dotacje będą pochodzić, zwolniony będzie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od podatku dochodowego... Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku uzyskania dochodu przez Związek i przekazania go na cele statutowe a następnie rozdysponowania w formie bezzwrotnych dotacji spółdzielniom, z zastrzeżeniem wydatkowania środków na ściśle określone cele, określone w statucie Związku rewizyjnego, Wnioskodawca będzie korzystał ze zwolnienia tego dochodu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
2014
18
lip

Istota:
Czy art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług, przewidujący możliwość określenia podstawy opodatkowania przez organy podatkowe zgodnie z wartością rynkową świadczeń, będzie miał zastosowanie do opisanych świadczeń odsprzedawanych pracownikom i zleceniobiorcom Spółki po niższych cenach?
Fragment:
W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że: Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług: „ związek, o którym mowa w ust. l, istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów ”. Z przepisu tego wynika, że jedną z form związku jest stosunek pracy. Tym samym związek o którym mowa w tym przepisie będzie dotyczył pracowników i zleceniobiorców. Związek między pracodawcą (zleceniodawcą) a pracownikiem (zleceniobiorcą) będzie miał wpływ na ustalenie ceny za usługę. Celem dodatkowych świadczeń jest chęć zmotywowania pracowników (zleceniobiorców) do lepszej pracy, stworzenia dobrej relacji z pracodawcą (zleceniodawcą) oraz premiowania najlepszych pracowników (zleceniobiorców). Zleceniobiorcy, w ramach objętych wnioskiem transakcji, są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej i niebędące podatnikami podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług, przewidujący możliwość określenia podstawy opodatkowania przez organy podatkowe zgodnie z wartością rynkową świadczeń, będzie miał zastosowanie do opisanych świadczeń odsprzedawanych pracownikom i zleceniobiorcom Spółki po niższych cenach...
2014
28
cze

Istota:
Wpływ otrzymanych wpłat na obrót upoważniający do korzystania ze zwolnienia podmiotowego oraz prawa do korzystania z tego zwolnienia.
Fragment:
Związek został powołany w 1996 r. i działa na podstawie statutu. W skład Związku wchodzą 4 gminy z powiatu I. Obsługę administracyjno-księgową zapewnia Biuro Związku, aktualnie składające się z 3 pracowników. Związek zatrudnia także pracowników fizycznych: kapitana jednostki asenizacyjnej, pracowników placowych i bosmanów. Do głównych zadań Związku należy m.in. ochrona zlewni jeziora. poprzez odbiór odpadów stałych i płynnych z 28 pomostów zlokalizowanych na terenie jeziora. Związek stworzył system odbioru nieczystości budując pomosty stacjonarne i pomosty pływające w określonych lokalizacjach jeziora, zakupując toalety przenośne oraz budując statek asenizacyjny. W sezonie letnim (od maja do końca września) jednostka asenizacyjna opływa lokalizacje i zbiera nieczystości płynne i stałe. W wyniku funkcjonowania tego projektu zdecydowanie zmniejszyło się zanieczyszczenie środowiska. Do obsługi zatrudnione są osoby na statku asenizacyjnym (1 pełen etat i 1 umowa zlecenie) oraz 1 osoba w porcie na umowę zlecenie. Na to zadanie, które jest zadaniem statutowym, Związek otrzymywał, począwszy od 2009 r., od gmin będących jego członkami dotacje ustalane w podjętych przez rady gmin członkowskich uchwałach budżetowych na dany rok.
2014
4
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu i jego zwolnienia z opodatkowania.
Fragment:
Częścią zobowiązań przypadającą na okres po przekazaniu przedsiębiorstwa na rzecz Związku, Spółka obciąży Związek. Płatność zobowiązań przez Związek będzie w tym przypadku następować na podstawie faktur VAT (w ramach tzw. refakturowania) lub za pomocą innych dokumentów (np. rachunków, not obciążeniowych) wystawionych przez Spółkę na rzecz Związku. Natomiast w przypadku, w którym dotychczasowi wierzyciele Spółki świadczący usługi o charakterze ciągłym, wiedząc o przekazaniu przedsiębiorstwa do Związku, obciążą Związek jako dłużnika solidarnego ze Spółką (wystawią na Związek faktury VAT), Związek zapłaci całość zobowiązań należnych wierzycielom. Częścią zobowiązań przypadającą na okres sprzed przekazania przedsiębiorstwa na rzecz Związku, Związek obciąży Spółkę. Płatność zobowiązań przez Spółkę będzie w tym przypadku następować na podstawie faktur VAT (w ramach tzw. refakturowania) lub za pomocą innych dokumentów (np. rachunków, not obciążeniowych) wystawionych przez Związek na rzecz Spółki. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Związkiem i Spółką, o których mowa powyżej, będą oparte albo o postanowienia umowy o przejęciu długu w trybie art. 519 k.c., albo na podstawie odrębnych porozumień regulujących kwestię ponoszenia ciężarów ekonomicznych wykonania zobowiązań.
2014
23
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych spłaty zobowiązań.
Fragment:
Częścią zobowiązań przypadającą na okres po przekazaniu przedsiębiorstwa na rzecz Związku, Spółka obciąży Związek. Płatność zobowiązań przez Związek będzie w tym przypadku następować na podstawie faktur VAT (w ramach tzw. refakturowania) lub za pomocą innych dokumentów (np. rachunków, not obciążeniowych) wystawionych przez Spółkę na rzecz Związku. Natomiast w przypadku, w którym dotychczasowi wierzyciele Spółki świadczący usługi o charakterze ciągłym, wiedząc o przekazaniu przedsiębiorstwa do Związku, obciążą Związek jako dłużnika solidarnego ze Spółką (wystawią na Związek faktury VAT), Związek zapłaci całość zobowiązań należnych wierzycielom. Częścią zobowiązań przypadającą na okres sprzed przekazania przedsiębiorstwa na rzecz Związku, Związek obciąży Spółkę. Płatność zobowiązań przez Spółkę będzie w tym przypadku następować na podstawie faktur VAT (w ramach tzw. refakturowania) lub za pomocą innych dokumentów (np. rachunków, not obciążeniowych) wystawionych przez Związek na rzecz Spółki. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Związkiem i Spółką, o których mowa powyżej, będą oparte albo o postanowienia umowy o przejęciu długu w trybie art. 519 k.c., albo na podstawie odrębnych porozumień regulujących kwestię ponoszenia ciężarów ekonomicznych wykonania zobowiązań.
2014
23
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Związki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.