IPPB2/415-701/14-2/MG | Interpretacja indywidualna

Czy zwrot należności związanych w wyjazdami członka związku zawodowego pracownika reprezentującego związek zawodowy należy kwalifikować jako przychód z tzw. „innych źródeł”?
IPPB2/415-701/14-2/MGinterpretacja indywidualna
  1. kodeks pracy
  2. obowiązek płatnika
  3. pracownik
  4. przychody z innych źródeł
  5. płatnik
  6. związek zawodowy
  7. świadczenie nieodpłatne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Informacje dla podatników
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki związanych ze zwrotem pracownikowi będącemu członkiem związku zawodowego wydatków poniesionych z tytułu uczestnictwa w wyjazdach związkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki związanych ze zwrotem pracownikowi będącemu członkiem związku zawodowego wydatków poniesionych z tytułu uczestnictwa w wyjazdach związkowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W Spółce działają organizacje związkowe (dalej: związki zawodowe). Członkowie związków zawodowych, będący pracownikami Spółki, ponoszą koszty związane z wyjazdami, na które delegowani są przez organizację związkową. Spółka, jako zakład pracy, chce zwracać ww. osobom wydatki, jakie ponoszą w związku z wyjazdem mającym związek wyłącznie z ich działalnością w związkach zawodowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zwrot należności związanych w wyjazdami członka związku zawodowego pracownika reprezentującego związek zawodowy należy kwalifikować jako przychód z tzw. „innych źródeł”...

Zdaniem Wnioskodawcy, zwrot poniesionych kosztów z tytułu działalności związkowej nie stanowi przychodu pracownika z tytułu zawartej umowy o pracę. Skoro zwrot poniesionych wydatków nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, to uprawnione jest twierdzenie, że zwrot wydatków związanych z wyjazdem pracowników w związku z realizacją zadań w ramach związków zawodowych należy kwalifikować jako przychód z tzw. „innych źródeł”.

Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 167, dalej też Ustawa ZZ) związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności od pracodawców. Jest więc odrębnym podmiotem, a jego działalność finansowana jest m.in. ze składek członkowskich. Przepisy Ustawy ZZ nie nakładają też na pracodawcę obowiązku ponoszenia kosztów związanych z wyjazdami (delegacje, noclegi, bilety) członków związków zawodowych. Niewątpliwie zatem wszelkie wydatki ponoszone przez pracodawcę w związku z funkcjonowaniem organizacji związkowych należy oceniać jako wydatki związane z funkcjonowaniem odrębnej instytucji.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT, źródłem przychodów jest stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta. Natomiast stosownie do art. 12 ust. 1 tej Ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Z definicji przychodów pracownika wynika zatem, iż ustawodawca zaliczył do nich nie tylko otrzymane pieniądze, ale i świadczenia, które przybrały postać rzeczy, wykonywania usług, bądź udostępniania rzeczy lub praw.

Z kolei zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 Ustawy PIT źródłami przychodów są również inne źródła, poza ściśle wymienionymi w przepisie. Za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach, o czym stanowi art. 20 ust. 1 Ustawy PIT.

Mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, że zwrot wydatków dokonywany jest nie na rzecz pracowników, ponieważ wydatki te nie są związane z realizacją zadań na rzecz Spółki. Ponoszone są one bowiem w związku pracami na rzecz związków zawodowych. W przedmiocie zatem zakwalifikowania do źródła przychodu zwrotu wydatków związanych uczestnictwem pracowników w pracach związków zawodowych, zauważyć należy, iż powyższe koszty Spółka ponosi w związku ze zobowiązaniami organizacji związkowych, a nie w związku ze świadczeniem pracy przez członków związków zawodowych na rzecz Spółki. Świadczenia te nie mają zatem swego źródła w łączącym pracownika ze Spółką stosunku pracy. Związki zawodowe są instytucjonalnie niezależne od pracodawcy. Otrzymywane zatem przez ich członków świadczenia, wynikające z uczestnictwa w związkach zawodowych należy tym samym kwalifikować jako przychód z tzw. „innych źródeł” określonych w art. 20 ust. 1 Ustawy PIT.

Spółka wskazuje, że taka kwalifikacja zwrotu wydatków pracownikom uczestniczącym w zadaniach organizacji związkowych została potwierdzona m.in. w interpretacji Ministra Finansów z 22 listopada 2013 r. nr DD3/003/36/KDJ/11/RD-121308/13, czy w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 kwietnia 2013 r. nr ILPB1/415-2/13-5/TW.

Wobec powyższego Spółka wnosi o potwierdzenie, że będzie miała prawo zwrot takich wydatków kwalifikować jako przychód z innych źródeł, a zatem wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego - należy wskazać, że orzeczenia te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami – nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.