Związek zawodowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to związek zawodowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
11
paź

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu zwrotu kosztów podróży przedstawicieli związków zawodowych w związku z ich udziałem w posiedzeniach komisji socjalnej bądź spotkaniach dotyczących spraw wymagających zawarcia porozumienia lub uzgodnienia stanowiska z organizacjami związkowym

Fragment:

W rozpatrywanej sprawie należy mieć na względzie, że stosownie do art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1881 z późn. zm.), związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji. Co istotne, związki zawodowe są odrębnym podmiotem niezależnym od pracodawcy. Działalność związku zawodowego finansowana jest m.in. ze składek członkowskich. W świetle art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Związek zawodowy nabywając osobowość prawną z dniem zarejestrowania, stanowi odrębny podmiot podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z treścią art. 33 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, pracodawca jest obowiązany na warunkach określonych w umowie udostępnić zakładowej organizacji związkowej pomieszczenia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania działalności związkowej w zakładzie pracy. Zauważyć jednakże należy, że ustawa o związkach zawodowych nie przewiduje, która ze stron − pracodawca, czy też organizacja związkowa − ponosić ma koszty związane ze wskazanymi wyżej świadczeniami.

2017
2
sie

Istota:

Przychód członka związku zawodowego należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który nie korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym na Spółce nie ciąży obowiązek płatnika, tj. poboru zaliczki na podatek dochodowy, a jedynie obowiązek wystawienia informacji PIT-8C stosownie do treści art. 42a tej ustawy.

Fragment:

Powyższe koszty Spółka ponosi w związku ze zobowiązaniami wobec organizacji związkowych, a nie w związku ze świadczeniem pracy przez członka związku zawodowego. Powyższe nie oznacza jednak, że członek związku zawodowego będący pracownikiemnie uzyskuje przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku ze sfinansowaniem przez Wnioskodawcę kosztów podróży, o których mowa we wniosku. Osoba ta w związku z uczestnictwem w spotkaniach z Zakładową Organizacją Związkową, otrzymuje nieodpłatne świadczenia. Odnosi ona bowiem realną korzyść poprzez fakt, że nie ponosi uszczerbku w swoim majątku, bowiem koszty podróży ponoszone są przez inny podmiot. W konsekwencji, w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość tych świadczeń, ustalona zgodnie z art. 11 ust. 2a ustawy, stanowi przychód członka związku zawodowego, który należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Należy jednak zauważyć, że nie wszystkie świadczenia otrzymane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu. I tak, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas: podróży służbowej pracownika (...)

2016
17
kwi

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia pracowników działających w związkach zawodowych.

Fragment:

Spółka wchodząca w skład PGK (dalej: „ Spółka ”) zatrudnia pracowników, którzy zrzeszają się w związkach zawodowych, zarówno zakładowych, jak i międzyzakładowych. W ramach Spółki, może działać wiele organizacji pracowniczych stanowiących związki zawodowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1881, dalej: „ ustawa o związkach zawodowych ”), w stosunku do których Spółka (pracodawca) ma określone zobowiązania. Zgodnie z art. 25 ust. 2, art. 31 ust. 3 oraz art. 341 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, pracodawca zatrudniający pracowników będących członkami związków zawodowych działających u tego pracodawcy, jest zobowiązany zwolnić z obowiązku świadczenia pracy określoną liczbę pracowników, na określony czas pełnienia przez nich funkcji w zarządzie organizacji związkowej lub na czas wykonywania doraźnych czynności przez pracowników, wynikających z ich przynależności do związku zawodowego. Jednocześnie, w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w związku z pełnieniem funkcji w organizacji pracowniczej/związku zawodowym, pracownik ma zagwarantowane prawo do wynagrodzenia za pracę (w tym zakresie jednak, to zarząd danej organizacji pracowniczej/związku zawodowego podejmuje decyzję, czy dany pracownik będzie z tego prawa korzystał).

2016
15
kwi

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia pracowników działających w związkach zawodowych.

Fragment:

Spółka wchodząca w skład PGK (dalej: „ Spółka ”) zatrudnia pracowników, którzy zrzeszają się w związkach zawodowych, zarówno zakładowych, jak i międzyzakładowych. W ramach Spółki, może działać wiele organizacji pracowniczych stanowiących związki zawodowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1881, dalej: „ ustawa o związkach zawodowych ”), w stosunku do których Spółka (pracodawca) ma określone zobowiązania. Zgodnie z art. 25 ust. 2, art. 31 ust. 3 oraz art. 341 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, pracodawca zatrudniający pracowników będących członkami związków zawodowych działających u tego pracodawcy, jest zobowiązany zwolnić z obowiązku świadczenia pracy określoną liczbę pracowników, na określony czas pełnienia przez nich funkcji w zarządzie organizacji związkowej lub na czas wykonywania doraźnych czynności przez pracowników, wynikających z ich przynależności do związku zawodowego. Jednocześnie, w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w związku z pełnieniem funkcji w organizacji pracowniczej/związku zawodowym, pracownik ma zagwarantowane prawo do wynagrodzenia za pracę (w tym zakresie jednak, to zarząd danej organizacji pracowniczej/związku zawodowego podejmuje decyzję, czy dany pracownik będzie z tego prawa korzystał).

2015
25
sie

Istota:

Czy kwoty zwracane przez Wnioskodawcę pracownikowi, będącemu członkiem związku zawodowego, jako rozliczenie kosztów podróży na posiedzenie ERZ, stanowią przychód tego członka związku zawodowego i czy przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy nieodpłatne udostępnienie przez Wnioskodawcę pracownikowi, będącemu członkiem związku zawodowego samochodu służbowego w celu odbycia podróży na posiedzenie ERZ stanowi dla tego członka związku zawodowego przychód ze stosunku pracy w postaci nieodpłatnego świadczenia?

Fragment:

Spółka w całości zwraca koszty poniesione przez członków związku zawodowego, które są związane z tymi wyjazdami. Co również istotne w sprawie, dojazd na posiedzenia odbywa się samochodem służbowym, będącym własnością Spółki. Samochód ten jest nieodpłatnie udostępniany członkom związku zawodowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy kwoty zwracane przez Wnioskodawcę pracownikowi, będącemu członkiem związku zawodowego, jako rozliczenie kosztów podróży na posiedzenie ERZ, stanowią przychód tego członka związku zawodowego i czy przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy nieodpłatne udostępnienie przez Wnioskodawcę pracownikowi, będącemu członkiem związku zawodowego samochodu służbowego w celu odbycia podróży na posiedzenie ERZ stanowi dla tego członka związku zawodowego przychód ze stosunku pracy w postaci nieodpłatnego świadczenia... Ad.1 Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki zwracane przez Spółkę członkowi związku zawodowego, który poniósł je odbywając podróż na posiedzenie ERZ, stanowią jego przychód podatkowy. Analiza zaś ustawy PIT wskazuje, że przychód ten nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego.

2015
25
sie

Istota:

Czy koszty ponoszone przez Spółkę, a związane z wyjazdami pracowników będących członkami związku zawodowego, na posiedzenia ERZ mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów?

Fragment:

W każdej spółce tworzącej grupę kapitałową działają związki zawodowe. W myśl Porozumienia o odnowieniu Europejskiej Rady Zakładowej (dalej jako: ERZ) w Grupie E. z dnia 4 marca 2011 r. członkowie związku zawodowego, będący jednocześnie pracownikami Spółki, wyjeżdżają na cykliczne posiedzenia ERZ, w ramach których odbywają się obrady i szkolenia. Posiedzenia te mają miejsce na terytorium Francji, tam bowiem znajduje się główna siedziba firmy. Spółka w całości zwraca koszty poniesione przez członków związku zawodowego, które są związane z tymi wyjazdami. Co również istotne w sprawie, dojazd na posiedzenia odbywa się samochodem służbowym, będącym własnością Spółki. Samochód ten jest nieodpłatnie udostępniany członkom związku zawodowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. Czy koszty ponoszone przez Spółkę, a związane z wyjazdami pracowników będących członkami związku zawodowego, na posiedzenia ERZ mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów... Zdaniem Wnioskodawcy, koszty ponoszone przez Spółkę, a związane z wyjazdem pracowników będących członkami związku zawodowego, na posiedzenia ERZ nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów.

2015
16
cze

Istota:

Czy zwrot należności związanych w wyjazdami członka związku zawodowego pracownika reprezentującego związek zawodowy należy kwalifikować jako przychód z tzw. „innych źródeł”?

Fragment:

Członkowie związków zawodowych, będący pracownikami Spółki, ponoszą koszty związane z wyjazdami, na które delegowani są przez organizację związkową. Spółka, jako zakład pracy, chce zwracać ww. osobom wydatki, jakie ponoszą w związku z wyjazdem mającym związek wyłącznie z ich działalnością w związkach zawodowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zwrot należności związanych w wyjazdami członka związku zawodowego pracownika reprezentującego związek zawodowy należy kwalifikować jako przychód z tzw. „ innych źródeł ”... Zdaniem Wnioskodawcy, zwrot poniesionych kosztów z tytułu działalności związkowej nie stanowi przychodu pracownika z tytułu zawartej umowy o pracę. Skoro zwrot poniesionych wydatków nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, to uprawnione jest twierdzenie, że zwrot wydatków związanych z wyjazdem pracowników w związku z realizacją zadań w ramach związków zawodowych należy kwalifikować jako przychód z tzw. „ innych źródeł ”. Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 167, dalej też Ustawa ZZ) związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności od pracodawców.

2015
13
sty

Istota:

Czy związek zawodowy powinien wystawić PIT-8C za paczkę świąteczną dla członka związku?

Fragment:

Jak wynika z wniosku, Wnioskodawczyni otrzymała paczkę świąteczną, którą zakupił Zarząd Związku Zawodowego działającego przy zakładzie pracy. Paczka została zakupiona ze składek członkowskich Wnioskodawczyni. W myśl postanowień art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Stosownie do treści art. 13 powołanej ustawy status związku zawodowego określa w szczególności: pkt 4 - cele i zadania związku oraz sposoby i formy ich realizacji; pkt 6 - prawa i obowiązki członków; pkt 10 - źródła finansowania działalności związku oraz sposób ustanawiania składek członkowskich. Zgodnie natomiast z treścią art. 33 1 tejże ustawy pracodawca, na pisemny wniosek zakładowej organizacji związkowej i za pisemną zgodą pracownika, jest obowiązany pobierać z wynagrodzenia pracownika składkę związkową w zadeklarowanej przez niego wysokości. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie przekazywać kwoty pobranych składek związkowych na rachunek bankowy wskazany przez zakładową organizację związkową. Jak z powyższego wynika podstawy organizacji i funkcjonowania związku określa statut.

2014
4
lip

Istota:

Czy Związek Zawodowy ma obowiązek składać zeznania o wysokości dochodu (straty) w postaci deklaracji podatkowej CIT-8?

Fragment:

Dz.U. z 2014 r., poz. 167): związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji. Organy państwowe, samorządu terytorialnego i pracodawcy obowiązani są traktować jednakowo wszystkie związki zawodowe. W myśl natomiast art. 12 ww. ustawy: związek zawodowy powstaje z mocy uchwały o jego utworzeniu, podjętej przez co najmniej 10 osób uprawnionych do tworzenia związków zawodowych. Osoby, które podjęły uchwałę o utworzeniu związku zawodowego, uchwalają statut i wybierają komitet założycielski w liczbie od 3 do 7 osób. Jednocześnie - na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy - związek zawodowy podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (...). Związek zawodowy oraz jego jednostki organizacyjne wskazane w statucie nabywają osobowość prawną z dniem zarejestrowania (art. 15 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych). Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że związek zawodowy jest organizacją ludzi pracy, która w momencie jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym uzyskuje osobowość prawną.

2014
25
cze

Istota:

1. Czy Wnioskodawca ma obowiązek rejestracji w urzędzie skarbowym celem uzyskania nr NIP?
2. Czy Związek Zawodowy ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego?

Fragment:

W tym miejscu należy wskazać, że stosownie do art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 167), związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji. Związki zawodowe są odrębnym podmiotem niezależnym od pracodawcy. Działalność związku zawodowego finansowana jest m.in. ze składek członkowskich. Na mocy art. 14 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, związek zawodowy podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jak stanowi art. 15 ust. 1 ww. ustawy, związek zawodowy oraz jego jednostki organizacyjne wskazane w statucie nabywają osobowość prawną z dniem zarejestrowania. Zgodnie natomiast z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Mając na uwadze powyższe przepisy prawa należy stwierdzić, że związek zawodowy jest samorządową organizacją powołaną do obrony praw i interesów socjalnych oraz zawodowych ludzi dobrowolnie w nim zrzeszonych.