PUS.I/423/41/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z udzielaniem pożyczek

PUS.I/423/41/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. odsetki od pożyczki
  2. związek przyczynowo-skutkowy
  3. związek z przychodem
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku T. spółka z o.o. w D. o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych w związku z udzielaniem pożyczek, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku spółki T. stanu faktycznego wynika, iż spółka zamierza udzielać pożyczek innym podmiotom (w tym krajowym oraz zagranicznym posiadającym siedzibę na terytorium Unii Europejskiej). Pożyczki te będą oprocentowane i traktowane jako lokata kapitału nadwyżek wygospodarowanych przez spółkę, jako ekwiwalent lokat bankowych. Spółka spodziewa się, że uzyska od pożyczkobiorcy wyższą kwotę odsetek od udzielonych pożyczek, niż od środków lokowanych na rachunkach lokat bankowych. Udzielanie pożyczek nie znajduje się w zakresie działalności przedsiębiorstwa spółki. Pożyczki będą udzielane sporadycznie, tym samym będą czynnościami, które nie są bezpośrednim, stałym i koniecznym uzupełnieniem działalności podstawowej spółki. W związku z powyższym spółka pyta czy koszty poniesione w związku z udzieleniem pożyczki będą stanowiły dla spółki koszty uzyskania przychodu. Zdaniem wnioskującego koszty poniesione przez spółkę w związku z udzieleniem pożyczki będą stanowiły dla spółki koszty uzyskania przychodów, gdyż spółka poniesie je w związku z uzyskaniem przychodu - odsetek - opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Odnosząc się do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i stanowiska podatnika tut. organ podatkowy stwierdza, co następuje:

W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązuje generalna zasada wyrażona w art. 15 ust. 1 ustawy, który stanowi, że "kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1...". Jest to ustawowa definicja kosztów uzyskania przychodów, według której dokonuje się kwalifikacji wydatków ponoszonych przez podatnika jako kosztów związanych z uzyskanym przychodem. Kosztami takimi są koszty zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskanymi przychodami, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów oraz koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika, związane z jego funkcjonowaniem. Zatem poniesione koszty udzielonych pożyczek mogą stanowić dla podatnika koszty uzyskania przychodów, o ile spełnione zostaną przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, w szczególności, jeśli podatnik wykaże istnienie związku przyczynowo-skutkowego między wydatkiem, a uzyskanym przychodem, a poniesienie wydatku będzie uzasadnione i właściwie udokumentowane.

Jak wynika ze stanu faktycznego opisanego we wniosku, spółka udzielając pożyczek zakłada, iż osiągnie z tego tytułu dochód w postaci odsetek, które uzyska od pożyczkobiorcy w kwocie wyższej niż uzyskałaby od środków lokowanych na rachunkach lokat bankowych. Wobec powyższego tut. organ podatkowy stwierdza, iż poniesione koszty udzielonych pożyczek będą stanowić dla podatnika koszty uzyskania przychodów, a zatem stanowisko spółki w tym zakresie jest prawidłowe.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.