PDP/423-3/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy ponoszone przez Jednostkę, wykonującą czynności m. in. z zakresu wywozu nieczystości oraz ich zagospodarowania, koszty pośrednie typu: amortyzacja, podatki: transportowy i od nieruchomości, ubezpieczenia, przeglądy i naprawy sprzętu, koszty paliwa i konserwacji pojazdów i sprzętu, remonty, wynagrodzenia pracowników, opłaty administracyjne oraz koszty ogólnego zarządu, których nie da się bezpośrednio przyporządować do danego przychodu, należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?

PDP/423-3/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. moment powstania przychodów
  2. potrącalność kosztów
  3. usługi ciągłe
  4. związek z przychodem
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 kwietnia 2005 r. (wpływ 05.04. br.) Nr 1283/2005 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 01.04.2005 r. (wpływ 05.04.05 r.) Spółka zwróciła się z zapytaniem:
◦ Czy ponoszone przez jednostkę, wykonującą czynności m.in. z zakresu wywozu nieczystości płynnych i stałych oraz ich zagospodarowania, koszty pośrednie typu: amortyzacja, podatki: transportowy i od nieruchomości, ubezpieczenia, przeglądu i naprawy sprzętu, koszty paliwa i konserwacji pojazdów i sprzętu, remonty, wynagrodzenia pracowników i świadczenia dla pracowników, opłaty administracyjne oraz koszty ogólnego zarządu, których nie da się bezpośrednio przyporządkować do danego przychodu, należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?

Z przedstawionego w piśmie stanowiska w sprawie wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie wywozu nieczystości płynnych i stałych oraz ich zagospodarowania. Za datę powstania przychodu z tego rodzaju usług uważa termin zapłaty wynikający z faktury tj. 14 dni od daty jej wystawienia, stąd część przychodów za wykonane usługi jest przychodem w następnym okresie rozliczeniowym (miesiącu, roku). W okresie sprawozdawczym ponosi zarówno koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, jak i wyżej wymienione koszty pośrednie zaliczając je do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

W podanym stanie faktycznym zastosowanie znajdują następujące przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.):- art. 12 ust. 3d ww. ustawy stanowiący, iż w przypadku rozliczeń z tytułu:
1) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego,
2) świadczenia usług telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych, z wyjątkiem usług opłacanych za pomocą żetonów (monet) lub kart, w tym telefonicznych,
3) usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, za datę powstania przychodu należnego uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin nie jest określony, ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę;
- art. 15 ust. 1 powołanej ustawy, stosownie do którego, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...);
- art. 15 ust. 4 ustawy, według którego koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.
Odnosząc się do zapytania w zakresie kosztów uzyskania przychodów zastosować należy zasady wyrażone w art. 15 ust. 1 i 4 ww. ustawy.
Z przepisów tych wywieść należy, iż między poniesionymi wydatkami a osiągniętych przychodem musi zaistnieć związek przyczynowo - skutkowy. Następnie dla ustalenia momentu rozliczenia poniesionego wydatku w ciężar kosztów podatkowych, koniecznym jest dokonanie analizy przedmiotowego kosztu w kontekście jego związku z konkretnym przychodem, wygenerowanym w określonym okresie sprawozdawczym. Należy jednakże wziąć pod uwagę fakt, iż koszty uzyskania przychodów - ze względu na ich rodzaj - mogą dotyczyć roku podatkowego w dwojaki sposób, a mianowicie:
- koszty, które można przypisać do przychodów danego roku podatkowego, lecz których nie można bezpośrednio i funkcjonalnie przypisać do określonego przychodu uzyskanego przez podatnika; będą to np. koszty amortyzacji, remontów, podatek transportowy i od nieruchomości, koszty ogólnego zarządu, opłaty stałe, itp. - tego rodzaju koszty, dotyczące bieżącego funkcjonowania spółki, należy zaliczyć do miesiąca, którego dotyczą bądź, jak np. koszty opłat bankowych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi do miesiąca, w którym je poniesiono,
- koszty, które w sposób bezpośredni można przypisać do określonego przychodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym; do tej grupy zaliczyć można np. zakup surowców do produkcji, koszty zakupu towarów handlowych, nabycie udziałów lub akcji czy innych papierów wartościowych, a także koszty bezpośrednio związane np. ze świadczeniem usług w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów - biorąc pod uwagę cytowany wyżej przepis art. 12 ust. 3d ustawy, tego rodzaju koszty powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów miesiąca, w którym powstanie przychód należny, przy czym za datę powstania przychodu uważa się termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin nie jest określony, ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę.

Mając powyższe na uwadze, tut. organ podatkowy podziela zaprezentowane w zapytaniu stanowisko, zgodnie z którym poniesione przez Spółkę wyżej wymienione wydatki, które nie można bezpośrednio powiązać z uzyskanym przychodem, są kosztami uzyskania przychodów miesiąca, którego dotyczą, bądź miesiąca w którym je poniesiono (np. wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

W sprawie będącej przedmiotem zapytania nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

POUCZENIE:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia (art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 u.O.p.).

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.