PDF/415-29/07/INTERPRETACJA | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy właściciel kwatery prywatnej może do kosztów uzyskania przychodów ujmować jako podatnik podatku dochodowego zakup artykułów żywnościowych w oryginalnych opakowaniach podając doraźnie dla gości prywatnych kwater?

PDF/415-29/07/INTERPRETACJA

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. cel wydatku
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. związek z przychodem
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 kwietnia 2007r. - Pana o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z najmu zakupu artykułów żywnościowych,

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Podatnik jest właścicielem nieruchomości mieszkalnej w miejscowości Kwidzyn, w której wydzielił 5 pokoi pod kwatery prywatne. Pisemnie zawiadomił urząd skarbowy, że jest podatnikiem podatku dochodowego na zasadach ogólnych, wystawia faktury VAT. Podatnik gościom zakwaterowanym w kwaterze prywatnej nie zapewnia żadnych pełnych posiłków obiadowych, bankietowych, śniadaniowo kolacyjnych. Na życzenie gości podaje kawę, herbatę, napoje bezalkoholowe bezpośrednio do pokoi, bądź też w sali po byłej restauracji cenie zakwaterowania. Podatnik na własny rachunek dokonuje zakupu na rzecz gości: kawę, śmietankę do kawy, herbatę, cytryny.

Pytanie Podatnika: czy właściciel kwatery prywatnej może do kosztów uzyskania przychodów ujmować jako podatnik podatku dochodowego zakup artykułów żywnościowych w oryginalnych opakowaniach podając doraźnie dla gości prywatnych kwater ?

Stanowisko Podatnika: zdaniem podatnika zakup na rzecz gości: kawy, herbaty, cukru, napoi, śmietanki do kawy, cytryn stanowi koszt uzyskania przychodu.

Dokonując wnikliwej analizy przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego jak i obowiązujących w tym zakresie źródeł prawa , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kwidzynie zważył , co następuje:

Stosownie do treści art. 10 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłami przychodów są najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Dochodem z tego źródła, o czym stanowi art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

W odniesieniu do przychodów z najmu ma zastosowanie ogólna definicja kosztu podatkowego,zawarta w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. ,nr 14 , poz. 176 ze zm.), , zgodnie z którą: „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów , z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Nie jest więc znany zamknięty katalog wydatków, które mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu. I tak koszt poniesiony przez podatnika może być brany pod uwagę przy ustalaniu dochodu jedynie wówczas, gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki:

<
  • poniesienie kosztu w celu osiągnięcia przychodów, bądź w celu zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów oraz
  • nie zostały wymienione przez ustawodawcę w katalogu kosztów ( wydatków) wyłączonych przez niego spośród kosztów uzyskania przychodów – art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sformułowana w tym przepisie definicja oznacza, że podatnik osiągający przychody może pomniejszać je o takie koszty, które nie zostały wymienione w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów oraz dla których można znaleźć związek przyczynowo-skutkowy między ich poniesieniem a powstaniem lub zwiększeniem przychodu. Efektem istnienia tego związku jest bądź to osiągniecie przychodu przez podatnika(nawet przewidywanie jego osiągnięcia), bądź też osiągnięcie, zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodu Tak więc, dla zaliczenia konkretnego wydatku do kosztów uzyskania przychodów niezbędne jest istnienie związku między wydatkiem a osiągniętym przychodem z najmu. Przy czy, podatnik ma możliwość ich odliczenia pod tym warunkiem, że wykaże związek tych wydatków z osiąganym przychodem.

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż zakupioną: kawę, herbatę, cukier, napoje, śmietanę do kawy, cytryny goście otrzymują na własne życzenie. Zakup tych artykułów wlicza Pan w cenę zakwaterowania.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny jak i prawny znajdujący zastosowanie w przedmiotowej sprawie tut. Organ podatkowy zgadza się z Pana stanowiskiem, że zakup na rzecz gości: kawy, herbaty, cukru, napoi, śmietanki do kawy, cytryn stanowi koszt uzyskania przychodów.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.