IS.I/1-415/11/06 | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy możliwości zaliczenia w roku 2005 do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych w 2004 r. na kształcenie w szkole wyższej

IS.I/1-415/11/06

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dokształcanie
  2. potrącalność kosztów
  3. rok podatkowy
  4. związek z przychodem
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu z dnia 29.12.2005 r. (znak: US.III-415/26/05) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ten sposób, że uznaje stanowisko podatnika za nieprawidłowe z uwagi na to, że wydatku poniesionego w 2004 r. na kształcenie w W. nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 2005 r.

Pismem z dnia 25.11.2005 r. pan Robert F. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (art. 14a ordynacji podatkowej).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 1.10.2002 r. pan Robert F. rozpoczął płatne, uzupełniające studia magisterskie na Wydziale Informatyki i Ekonometrii, specjalność: zarządzanie systemami i sieciami komputerowymi w W. Studia ukończył w czerwcu 2004 r. Podatnik wskazał, że studia te miały go przygotować do podjęcia działalności gospodarczej, którą rozpoczął w dniu 1.01.2003 r. W latach 2002 - 2003 podatnik odliczył od podatku wydatki na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych. W roku 2004 "ulga edukacyjna" została zlikwidowana, stąd nie mógł odliczyć jej od podatku ze względu na niskie przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Wydatków tych podatnik nie zaliczył do kosztów uzyskania przychodów w 2004 r. Zapytanie podatnika dotyczy możliwości zaliczenia w roku 2005 do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych w 2004 r. na kształcenie w szkole wyższej. Przedstawiając swoje stanowisko w sprawie podatnik uznał, że zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodu 2005 r. poniesione w 2004 r. wydatki na uzupełniające studia magisterskie.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, postanowieniem z dnia 29.12.2005 r. (znak: US.III-415/26/05) stwierdził, że stanowisko przedstawione przez podatnika w złożonym wniosku jest nieprawidłowe. Z uwagi na to, że jakkolwiek kierunek studiów podatnika pokrywa się z zakresem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, niemniej w latach 2002 - 2003 podatnik traktował koszty kształcenia jako wydatki osobiste korzystając z ulgi podatkowej na kształcenie w szkołach wyższych, nadto decyzję o rozpoczęciu studiów podjął zanim rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Tym samym, są wydatkami o charakterze osobistym, które może ponosić każda osoba fizyczna i to niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą. Wobec powyższego poniesione przez podatnika wydatki na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, analizując przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny oraz treść przedmiotowego postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu, stwierdził, że zarówno stanowisko podatnika przedstawione we wniosku, jak i interpretacja prawa podatkowego przedstawiona w uzasadnieniu postanowienia z dnia 29.12.2005 r. (znak: US. III-415/26/05) są nieprawidłowe. Zgodnie z zapisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.

Jak z powyższego wynika, jednym z warunków zakwalifikowania wydatku do kosztów uzyskania przychodu jest jego faktyczne poniesienie. Ponadto obciążenie kosztów w rachunku podatkowym może nastąpić tylko w tym roku podatkowym, w którym wydatek został poniesiony (art. 22 ust. 4 ww. ustawy). W wyjątkowych sytuacjach ustawodawca dopuścił możliwość potrącenia - przez podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów - kosztów w tym roku, którego dotyczą, jednakże pod warunkiem, że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania odnoszących się tylko do tego roku podatkowego (art. 22 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Mając na uwadze opisany przez podatnika we wniosku z dnia 25.11.2005 r. stan faktyczny oraz zaprezentowany stan prawny, stwierdzić należy, że pan F. nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 2005 r. poniesionych w 2004 r. wydatków na uzupełniające studia magisterskie, bowiem wydatki te nie zostały poniesione w 2005 r. Nadto w 2004 r. podatnik osiągnął przychód związany z prowadzoną działalnością w zakresie informatyki.

Zgodnie z treścią art. 14b § 5 pkt 2 ordynacji podatkowej, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia lub uchyla postanowienie z urzędu, jeżeli postanowienie to rażąco narusza prawo. W analizowanej sprawie rażące naruszenie prawa sprowadza się do naruszenia norm prawa materialnego poprzez niewłaściwą interpretację stanu faktycznego przedstawionego we wniosku w świetle przepisów art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.