II US.I.PB/423-15/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy kosztem uzyskania przychodów spółki będą wydatki, które podatnik poniesie na organizacyjną i merytoryczną stronę szkolenia pracowników, mającego być zorganizowanym w Austrii, Francji lub innych krajach Europy?

II US.I.PB/423-15/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. szkolenie pracownicze
  2. związek przyczynowo-skutkowy
  3. związek z przychodem
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4.09.2005 r. (…) w sprawie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie: czy kosztem uzyskania przychodów spółki będą wydatki, które podatnik poniesie na organizacyjną i merytoryczną stronę szkolenia pracowników, mającego być zorganizowanym w Austrii, Francji lub innych krajach Europy, działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), postanawia stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę uznać za prawidłowe.

Dnia 12.09.2005 r. do Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wpłynął wniosek „T.” sp. z o.o. z dnia 4.09.2005 r. (znak: 796/TB/IX/OT) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa. (…) Spółka zajmuje się handlem detalicznym prowadzonym na dużą skalę poprzez sieci handlowe oraz, cyt. za podatnikiem, „buduje i otwiera supermarkety”. Jednostka zamierza zorganizować szkolenie objazdowe w Austrii i innych cyt.: „krajach zachodu”. Uczestnikami szkolenia będą kierownicy poszczególnych placówek, bądź ich pracownicy zamawiający towar, negocjujący warunki dostaw, pracownicy działu inwestycji, pracownicy biura spółki, pracownicy księgowości. Jak wynika z treści wniosku, cyt.: „celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy na temat marketingowych aspektów działalności przedsiębiorstw – hipermarketów oraz uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie wdrażania marketingowych metod zarządzania organizacją”. Tematyka tego szkolenia ma objąć następujące zagadnienia:

  • rola marketingu i badania marketingowe w nowoczesnej organizacji,
  • techniki sprzedaży,
  • zarządzanie promocją firmy,
  • prawa pracy z uwzględnieniem tematyki mobbingu.

Szkolenie przewiduje także zajęcia praktyczne, polegające na, cyt.: „podglądaniu austriackiego handlu, w szczególności położenia sieci sklepów w zależności od wielkości miejscowości, sposobu tworzenia wizerunku firmy, dbałości o klienta itp.”. W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy szkolenia będą mieli obowiązek uzyskać informacje, jaka ilość klientów przypada na poszczególne placówki handlowe, jakie są obroty ze względu na poszczególne dni tygodnia oraz w jakich godzinach otwarte są sklepy. Osoby prowadzące szkolenie, specjaliści – jak pisze spółka - z poszczególnych zagadnień objętych szkoleniem, za wykonaną w tym zakresie usługę wystawią faktury. Natomiast organizacyjną stronę szkolenia, tj. przejazdy, nocleg, wyżywienie, zapewnia biuro turystyczne.

W takim stanie faktycznym zrodziła się u podatnika wątpliwość czy wszystkie wydatki, jakie poniesie na to szkolenie, będą stanowiły dla niego bezpośrednie koszty uzyskania przychodów. Zdaniem spółki odpowiedź na to pytanie winna być twierdząca, jako że tematyka szkolenia związana jest z działalnością prowadzona przez podatnika, zaś cyt. „podglądanie austriackiego handlu” prowadzonego w tamtejszych hipermarketach i supermarketach dałoby mu możliwość skorzystania z wzorów w zakresie organizacji sprzedaży przez nie wprowadzonych.

Przedstawione przez wnioskodawcę stanowisko należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z uwzględnieniem wyłączeń zawartych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Oznacza to, że kosztami uzyskania przychodów są tylko te koszty, których wydatkowanie miało na celu osiągnięcie przychodu, przy czym rzeczą oczywistą jest, iż osiągnięcie tego przychodu nie musi rzeczywiście nastąpić. Wystarczającym jest wykazanie przez podatnika za pomocą różnych środków dowodowych, iż poniesiony wydatek zmierzał do osiągnięcia przychodów, bądź miał wpływ na jego wysokość. Słuszne jest zatem w tym kontekście twierdzenie podatnika, że poniesione wydatki należy oceniać pod kątem ich celowości i dążenia do osiągnięcia przychodów. Należy zwrócić także uwagę, że czynności spółki w tym zakresie muszą mieć charakter racjonalny. Wykazanie zaś wspomnianych elementów, a więc: związku kosztu z przychodem, celowości i racjonalności wydatku leży po stronie podatnika. Spółka zatem winna posiadać takie dowody, które pozwolą na stwierdzenie, że przeprowadzenie szkolenia w Austrii jest celowe i racjonalne z jej punktu widzenia, np. materiały dotyczące gromadzenia danych związanych z wysokością obrotów austriackich hipermarketów w zależności od dni tygodnia, czy też ilością klientów.

Wobec tak przyjętej interpretacji powyżej powołanego art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki, jakie spółka poniesie na szkolenie pracowników zorganizowane w Austrii, stanowiące połączenie zajęć teoretycznych i praktycznych, którego tematyka jest związana z prowadzoną przez podatnika działalności, mogą być dla jednostki kosztami uzyskania przychodów, bowiem mają pośredni wpływ na wysokość przychodów spółki.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.