DG/415-33/06D30 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy opłaty związane z wynajęciem mieszkań w każdej z miejscowości, w której spółka cywilna posiada oddziały, w celu zapewnienia noclegów wspólnikom spółki oraz pracownikom spółki odbywającym w danej miejscowości szkolenia można uznać za koszty uzyskania przychodów spółki?

DG/415-33/06D30

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. lokal mieszkalny
  2. najem
  3. podróż służbowa (delegacja)
  4. związek z przychodem
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

Na podstawie przedstawionych we wniosku informacji ustalono następujący stan faktyczny:

Spółka cywilna posiada trzy miejsca prowadzenia działalności, w trzech różnych miastach Polski. Nadzorując pracę poszczególnych oddziałów właściciele spółki wyjeżdżają poza miejsce swojego zamieszkania na 2-3 dni w tygodniu. W związku z tym wspólnicy zamierzają wynająć mieszkania w każdej z miejscowości, w której prowadzona jest działalność, w celu zapewnienia noclegów wspólnikom spółki oraz pracownikom spółki odbywającym w danej miejscowości szkolenia. Pozwoli to na ograniczenie wydatków związanych z opłacaniem noclegów w hotelach dla wspólników i pracowników spółki. Mieszkania zostaną wynajęte tylko w miejscowościach innych, niż miejsca zamieszkania wspólników spółki.

Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy w opisanej sytuacji opłaty związane z wynajęciem mieszkań można uznać za koszty uzyskania przychodów spółki?

Zdaniem Strony wyżej wymienione wydatki można uznać za koszty uzyskania przychodów, ponieważ wynajęcie mieszkań przyczyni się do obniżenia wysokości wydatków na noclegi i dojazdy do miejscowości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza (wynajęte mieszkania będą mieszkaniami o średnim, a nie podwyższonym standardzie, dlatego opłaty za nie będą stosunkowo niskie), a co za tym idzie właściciele będą mogli o wiele skuteczniej nadzorować pracę swojego personelu, a tym samym wpływać na zwiększenie sprzedaży (przychodu) oraz zmniejszenie kosztów, ponadto zapewnienie miejsc noclegowych pracownikom przyjeżdżającym na szkolenia w wynajętych mieszkaniach obniży koszty delegacji służbowych pracowników.

Mając na uwadze opisany stan faktyczny Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu informuje, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Z treści powyższego przepisu wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • pozostają w związku przyczynowo - skutkowym ze źródłem przychodów, to znaczy zostały poniesione w celu jego osiągnięcia,
  • nie zostały enumeratywnie wymienione w art. 23 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydatki nie uznawane za koszty uzyskania przychodu,
  • ich poniesienie udokumentowane jest w sposób nie budzący wątpliwości.

Generalnie należy przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Aby wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów należy zatem ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz możliwość osiągnięcia przychodu. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu w okresie ponoszenia kosztów lub w przyszłości. W takim ujęciu kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim. Należy przy tym podkreślić, iż obowiązek jednoznacznego wykazania związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a przychodem uzyskanym z działalności każdorazowo spoczywa na podatniku.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w związku z koniecznością nadzorowania przez właścicieli pracy oddziałów Spółki położonych w miejscowościach innych, niż miejsca zamieszkania wspólników, Spółka zamierza wynająć mieszkania w celu zakwaterowania właścicieli, gdyż pozwoli to ograniczyć wysokość wydatków ponoszonych na noclegi w hotelach. Zdaniem organu podatkowego wydatki te będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w wysokości faktycznie poniesionej, jeżeli ich poniesienie będzie miało wpływ na osiągnięcie przychodu, a Państwo są w stanie ten związek jednoznacznie wykazać.

W sytuacji, kiedy wynajęte mieszkania będą wykorzystywane w celu zapewnienia nieodpłatnych noclegów pracownikom Spółki odbywającym szkolenia poza miejscowością, w której znajduje się miejsce wykonywania przez nich obowiązków służbowych należy uznać, że mamy do czynienia z podróżą służbową, o której mowa w art. 77(5) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.), ponieważ zgodnie z tym przepisem podróżą służbową jest wyjazd podjęty na polecenie pracodawcy poza miejscowość, w której znajduje się siedziba firmy lub poza miejsce wykonywania przez pracownika obowiązków służbowych, który jednocześnie ma związek z wykonywaniem zadań związanych z działalnością pracodawcy. W takim przypadku jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi odbywającemu podróż służbową bezpłatnego noclegu lub zwrot kosztów noclegu – w przypadku, gdy pracownikom nie zapewniono bezpłatnego noclegu, przy czym do pracodawcy należy wybór, czy zapewni on swoim pracownikom bezpłatne noclegi, czy też zdecyduje się na zwrot poniesionych przez nich kosztów noclegów. W związku z tym należy uznać, że wydatki na ten cel co do zasady związane są z osiąganymi przez pracodawcę przychodami, a zatem stanowią - w granicach określonych przepisami prawa podatkowego - koszty uzyskania przychodów.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku jest prawidłowe.

Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu informuje, że interpretacja powyższa dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie dokonania interpretacji.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.