Związek z przychodem | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to związek z przychodem. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy właściciel kwater prywatnych świdcząc usług na rzecz gości kwater prywatnych może ująć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na własne wyżywienie na podstawie faktur jako podatnik podatku dochodowego

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 kwietnia 2007r. - Pana o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z najmu zakupu wyżywienia właściciela, stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Podatnik jest właścicielem nieruchomości mieszkalnej w miejscowości Kwidzyn, w której wydzielił 5 pokoi pod kwatery prywatne. Pisemnie zawiadomił urząd skarbowy, że jest podatnikiem podatku dochodowego na zasadach ogólnych, wystawia faktury VAT. Pytanie Podatnika: czy właściciel kwater prywatnych świadcząc usługi na rzecz gości kwater prywatnych może ująć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na własne wyżywienie na podstawie faktur jako (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy właściciel kwatery prywatnej może do kosztów uzyskania przychodów ujmować jako podatnik podatku dochodowego zakup artykułów żywnościowych w oryginalnych opakowaniach podając doraźnie dla gości prywatnych kwater?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 kwietnia 2007r. - Pana o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z najmu zakupu artykułów żywnościowych, stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Podatnik jest właścicielem nieruchomości mieszkalnej w miejscowości Kwidzyn, w której wydzielił 5 pokoi pod kwatery prywatne. Pisemnie zawiadomił urząd skarbowy, że jest podatnikiem podatku dochodowego na zasadach ogólnych, wystawia faktury VAT. Podatnik gościom zakwaterowanym w kwaterze prywatnej nie zapewnia żadnych pełnych posiłków obiadowych, bankietowych, śniadaniowo kolacyjnych. Na życzenie gości podaje kawę, herbatę, napoje bezalkoholowe (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy opłaty związane z wynajęciem mieszkań w każdej z miejscowości, w której spółka cywilna posiada oddziały, w celu zapewnienia noclegów wspólnikom spółki oraz pracownikom spółki odbywającym w danej miejscowości szkolenia można uznać za koszty uzyskania przychodów spółki?

Fragment:

(...) Na podstawie przedstawionych we wniosku informacji ustalono następujący stan faktyczny: Spółka cywilna posiada trzy miejsca prowadzenia działalności, w trzech różnych miastach Polski. Nadzorując pracę poszczególnych oddziałów właściciele spółki wyjeżdżają poza miejsce swojego zamieszkania na 2-3 dni w tygodniu. W związku z tym wspólnicy zamierzają wynająć mieszkania w każdej z miejscowości, w której prowadzona jest działalność, w celu zapewnienia noclegów wspólnikom spółki oraz pracownikom spółki odbywającym w danej miejscowości szkolenia. Pozwoli to na ograniczenie wydatków związanych z opłacaniem noclegów w hotelach dla wspólników i pracowników spółki. Mieszkania zostaną wynajęte tylko w miejscowościach innych, niż miejsca zamieszkania wspólników spółki. Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy w opisanej sytuacji opłaty związane z wynajęciem mieszkań można uznać za koszty uzyskania przychodów spółki? Zdaniem Strony (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy możliwości zaliczenia w roku 2005 do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych w 2004 r. na kształcenie w szkole wyższej

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu z dnia 29.12.2005 r. (znak: US.III-415/26/05) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ten sposób, że uznaje stanowisko podatnika za nieprawidłowe z uwagi na to, że wydatku poniesionego w 2004 r. na kształcenie w W. nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 2005 r. Pismem z dnia 25.11.2005 r. pan Robert F. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (art. 14a ordynacji (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy momentu zarachowania do kosztów uzyskania przychodu wydatków (wynajem gruntu, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie)

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nisku z dnia 4.05.2006 r., znak: USI.OF-406/10/6/2006, w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ten sposób, że uznaje za prawidłowe stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 30.01.2006 r. (uzupełnionym w dniu 28.04.2006 r.) . Pismem z dnia 30.01.2006 r. (uzupełnionym w dniu 28.04.2006 r.) pan Roman K. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nisku z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa). Z opisanego we wniosku stanu faktycznego oraz załączonych do wniosku dokumentów źródłowych wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik pyta, o moment zaliczenia wydatku poniesionego na zakup biletów lotniczych do kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna stwierdza, że stanowisko Pana – przedstawione we wniosku z dnia 13.02.2006 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika dotyczącej momentu zaewidencjonowania wydatku poniesionego przez podatnika na zakup biletów lotniczych do kosztów uzyskania przychodów w dacie jego poniesienia jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13.02.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem Nr PDI-410-19/06 z dnia 21.02.2006 r. organ podatkowy wezwał wniosko-dawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 28.02.2006 r.. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z udzielaniem pożyczek

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku T. spółka z o.o. w D. o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych w związku z udzielaniem pożyczek, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe . Z przedstawionego we wniosku spółki T. stanu faktycznego wynika, iż spółka zamierza udzielać pożyczek innym podmiotom (w tym krajowym oraz zagranicznym posiadającym siedzibę na terytorium Unii Europejskiej). Pożyczki te będą oprocentowane i traktowane jako lokata kapitału nadwyżek wygospodarowanych przez spółkę, jako ekwiwalent lokat bankowych. Spółka (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jak określić prawidłowo moment (datę) zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kosztów związanych ze sprzedażą usług w zakresie rozprowadzania wody, gospodarki ściekami, wywozu i unieszkodliwiania odpadów, odsprzedaży energii, najmu lokali, a dotyczących m.in. wynagrodzenia za pracę, składki ZUS, amortyzacji, kosztów tzw. ogólnozakładowych (laboratorium, segregacja odpadów, usługi transportowe, energia, itp.)?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1, art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu pisma M. sp. z o.o. w S. z dnia 20.02.2006 r., postanawia uznać, że stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę jest prawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku . W dniu 22.02.2006 r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. M. sp. z o.o. w S. osiąga przychody, dla których datę powstania przychodu określają poniższe przepisy wymienionej na wstępie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: art. 12 ust. 3c (usługi najmu pomieszczeń biurowych), art. 12 (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy kosztem uzyskania przychodów spółki będą wydatki, które podatnik poniesie na organizacyjną i merytoryczną stronę szkolenia pracowników, mającego być zorganizowanym w Austrii, Francji lub innych krajach Europy?

Fragment:

(...) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4.09.2005 r. (…) w sprawie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie: czy kosztem uzyskania przychodów spółki będą wydatki, które podatnik poniesie na organizacyjną i merytoryczną stronę szkolenia pracowników, mającego być zorganizowanym w Austrii, Francji lub innych krajach Europy, działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), postanawia stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę uznać za prawidłowe . Dnia 12.09.2005 r. do Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wpłynął wniosek „T.” sp. z o.o. z dnia 4.09.2005 r. (znak: 796/TB/IX/OT) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy ponoszone przez Jednostkę, wykonującą czynności m. in. z zakresu wywozu nieczystości oraz ich zagospodarowania, koszty pośrednie typu: amortyzacja, podatki: transportowy i od nieruchomości, ubezpieczenia, przeglądy i naprawy sprzętu, koszty paliwa i konserwacji pojazdów i sprzętu, remonty, wynagrodzenia pracowników, opłaty administracyjne oraz koszty ogólnego zarządu, których nie da się bezpośrednio przyporządować do danego przychodu, należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 kwietnia 2005 r. (wpływ 05.04. br.) Nr 1283/2005 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 01.04.2005 r. (wpływ 05.04.05 r.) Spółka zwróciła się z zapytaniem: ◦ Czy ponoszone przez jednostkę, wykonującą czynności m.in. z zakresu wywozu nieczystości płynnych i stałych oraz ich zagospodarowania, koszty pośrednie typu: amortyzacja, podatki: transportowy i od nieruchomości, ubezpieczenia, przeglądu i naprawy sprzętu, koszty paliwa i konserwacji pojazdów i sprzętu, remonty, wynagrodzenia pracowników i świadczenia dla pracowników, (...)