Związek z przychodem | Interpretacje podatkowe

Związek z przychodem | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to związek z przychodem. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy właściciel kwater prywatnych świdcząc usług na rzecz gości kwater prywatnych może ująć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na własne wyżywienie na podstawie faktur jako podatnik podatku dochodowego
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 kwietnia 2007r. - Pana o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z najmu zakupu wyżywienia właściciela, stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Podatnik jest właścicielem nieruchomości mieszkalnej w miejscowości Kwidzyn, w której wydzielił 5 pokoi pod kwatery prywatne. Pisemnie zawiadomił urząd skarbowy, że jest podatnikiem podatku dochodowego na zasadach ogólnych, wystawia faktury VAT. Pytanie Podatnika: czy właściciel kwater prywatnych świadcząc usługi na rzecz gości kwater prywatnych może ująć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na własne wyżywienie na podstawie faktur jako (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy właściciel kwatery prywatnej może do kosztów uzyskania przychodów ujmować jako podatnik podatku dochodowego zakup artykułów żywnościowych w oryginalnych opakowaniach podając doraźnie dla gości prywatnych kwater?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 kwietnia 2007r. - Pana o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z najmu zakupu artykułów żywnościowych, stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Podatnik jest właścicielem nieruchomości mieszkalnej w miejscowości Kwidzyn, w której wydzielił 5 pokoi pod kwatery prywatne. Pisemnie zawiadomił urząd skarbowy, że jest podatnikiem podatku dochodowego na zasadach ogólnych, wystawia faktury VAT. Podatnik gościom zakwaterowanym w kwaterze prywatnej nie zapewnia żadnych pełnych posiłków obiadowych, bankietowych, śniadaniowo kolacyjnych. Na życzenie gości podaje kawę, herbatę, napoje bezalkoholowe (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy opłaty związane z wynajęciem mieszkań w każdej z miejscowości, w której spółka cywilna posiada oddziały, w celu zapewnienia noclegów wspólnikom spółki oraz pracownikom spółki odbywającym w danej miejscowości szkolenia można uznać za koszty uzyskania przychodów spółki?
Fragment:
(...) Na podstawie przedstawionych we wniosku informacji ustalono następujący stan faktyczny: Spółka cywilna posiada trzy miejsca prowadzenia działalności, w trzech różnych miastach Polski. Nadzorując pracę poszczególnych oddziałów właściciele spółki wyjeżdżają poza miejsce swojego zamieszkania na 2-3 dni w tygodniu. W związku z tym wspólnicy zamierzają wynająć mieszkania w każdej z miejscowości, w której prowadzona jest działalność, w celu zapewnienia noclegów wspólnikom spółki oraz pracownikom spółki odbywającym w danej miejscowości szkolenia. Pozwoli to na ograniczenie wydatków związanych z opłacaniem noclegów w hotelach dla wspólników i pracowników spółki. Mieszkania zostaną wynajęte tylko w miejscowościach innych, niż miejsca zamieszkania wspólników spółki. Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy w opisanej sytuacji opłaty związane z wynajęciem mieszkań można uznać za koszty uzyskania przychodów spółki? Zdaniem Strony (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy możliwości zaliczenia w roku 2005 do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych w 2004 r. na kształcenie w szkole wyższej
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu z dnia 29.12.2005 r. (znak: US.III-415/26/05) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ten sposób, że uznaje stanowisko podatnika za nieprawidłowe z uwagi na to, że wydatku poniesionego w 2004 r. na kształcenie w W. nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 2005 r. Pismem z dnia 25.11.2005 r. pan Robert F. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (art. 14a ordynacji (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy momentu zarachowania do kosztów uzyskania przychodu wydatków (wynajem gruntu, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie)
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nisku z dnia 4.05.2006 r., znak: USI.OF-406/10/6/2006, w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ten sposób, że uznaje za prawidłowe stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 30.01.2006 r. (uzupełnionym w dniu 28.04.2006 r.) . Pismem z dnia 30.01.2006 r. (uzupełnionym w dniu 28.04.2006 r.) pan Roman K. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nisku z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa). Z opisanego we wniosku stanu faktycznego oraz załączonych do wniosku dokumentów źródłowych wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą (...)
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik pyta, o moment zaliczenia wydatku poniesionego na zakup biletów lotniczych do kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna stwierdza, że stanowisko Pana – przedstawione we wniosku z dnia 13.02.2006 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika dotyczącej momentu zaewidencjonowania wydatku poniesionego przez podatnika na zakup biletów lotniczych do kosztów uzyskania przychodów w dacie jego poniesienia jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13.02.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem Nr PDI-410-19/06 z dnia 21.02.2006 r. organ podatkowy wezwał wniosko-dawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 28.02.2006 r.. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z udzielaniem pożyczek
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku T. spółka z o.o. w D. o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych w związku z udzielaniem pożyczek, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe . Z przedstawionego we wniosku spółki T. stanu faktycznego wynika, iż spółka zamierza udzielać pożyczek innym podmiotom (w tym krajowym oraz zagranicznym posiadającym siedzibę na terytorium Unii Europejskiej). Pożyczki te będą oprocentowane i traktowane jako lokata kapitału nadwyżek wygospodarowanych przez spółkę, jako ekwiwalent lokat bankowych. Spółka (...)
2011
1
kwi

Istota:
Jak określić prawidłowo moment (datę) zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kosztów związanych ze sprzedażą usług w zakresie rozprowadzania wody, gospodarki ściekami, wywozu i unieszkodliwiania odpadów, odsprzedaży energii, najmu lokali, a dotyczących m.in. wynagrodzenia za pracę, składki ZUS, amortyzacji, kosztów tzw. ogólnozakładowych (laboratorium, segregacja odpadów, usługi transportowe, energia, itp.)?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1, art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu pisma M. sp. z o.o. w S. z dnia 20.02.2006 r., postanawia uznać, że stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę jest prawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku . W dniu 22.02.2006 r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. M. sp. z o.o. w S. osiąga przychody, dla których datę powstania przychodu określają poniższe przepisy wymienionej na wstępie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: art. 12 ust. 3c (usługi najmu pomieszczeń biurowych), art. 12 (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy kosztem uzyskania przychodów spółki będą wydatki, które podatnik poniesie na organizacyjną i merytoryczną stronę szkolenia pracowników, mającego być zorganizowanym w Austrii, Francji lub innych krajach Europy?
Fragment:
(...) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4.09.2005 r. (…) w sprawie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie: czy kosztem uzyskania przychodów spółki będą wydatki, które podatnik poniesie na organizacyjną i merytoryczną stronę szkolenia pracowników, mającego być zorganizowanym w Austrii, Francji lub innych krajach Europy, działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), postanawia stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę uznać za prawidłowe . Dnia 12.09.2005 r. do Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wpłynął wniosek „T.” sp. z o.o. z dnia 4.09.2005 r. (znak: 796/TB/IX/OT) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy ponoszone przez Jednostkę, wykonującą czynności m. in. z zakresu wywozu nieczystości oraz ich zagospodarowania, koszty pośrednie typu: amortyzacja, podatki: transportowy i od nieruchomości, ubezpieczenia, przeglądy i naprawy sprzętu, koszty paliwa i konserwacji pojazdów i sprzętu, remonty, wynagrodzenia pracowników, opłaty administracyjne oraz koszty ogólnego zarządu, których nie da się bezpośrednio przyporządować do danego przychodu, należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 kwietnia 2005 r. (wpływ 05.04. br.) Nr 1283/2005 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 01.04.2005 r. (wpływ 05.04.05 r.) Spółka zwróciła się z zapytaniem: ◦ Czy ponoszone przez jednostkę, wykonującą czynności m.in. z zakresu wywozu nieczystości płynnych i stałych oraz ich zagospodarowania, koszty pośrednie typu: amortyzacja, podatki: transportowy i od nieruchomości, ubezpieczenia, przeglądu i naprawy sprzętu, koszty paliwa i konserwacji pojazdów i sprzętu, remonty, wynagrodzenia pracowników i świadczenia dla pracowników, (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.