Związek przyczynowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to związek przyczynowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy wydatki poniesione na utrzymanie składników majątkowych na nieczynnym wydziale można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Czy powyższe koszty można zaliczyć do kosztów pośrednich i rozliczyć je zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 28 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na utrzymanie składników majątkowych na nieczynnym wydziale, momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ww. wydatków - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 28 sierpnia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy prowadząc hodowlę strusi do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć koszty związane z utrzymaniem tych zwierząt ,jak też z ich ubojem i przetworzeniem?

Fragment:

(...) W związku z otrzymanym zapytaniem z dnia 16 grudnia 2003r. (data wpływu do tut. Urzędu 17 grudzień 2003r.) zgodnie z art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje: Opisana przez Pana działalność gospodarcza polegająca na sprzedaży mięsa i przetworów z mięsa strusi stanowi źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), tj. pozarolnicza działalność gospodarcza i przychody osiągane z tego tytułu będą podlegały opodatkowaniu według zasad określonych w tej ustawie. W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wychowaniem i utrzymaniem tych zwierząt jak i też kosztów związanych z ubojem i przetworzeniem mięsa Organ podatkowy pragnie zauważyć, iż podstawowe znaczenie w ich ustalaniu ma (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy w przypadku odplatnego rozwiązania umowy licencyjnej na korzystanie ze znaku towarowego pomiędzy uprawnionym do tego znaku a dotychczasowym licencjobiorcą, wartość ustalonego wynagrodzenia będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, a także czy wynagrodzenie takiego rodzaju zaliczone być powinno do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, czy też stanowić koszt podatkowy w roku jego powstania.

Fragment:

(...) z czym nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zgodnie z uzasadnieniem wyroku NSA z dnia 13 grudnia 1996 r. sygn. akt SA/Łd 2683/95). Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów (z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1), co oznacza , że pomiędzy tymi wydatkami, a osiągniętym przychodem winien zachodzić związek przyczynowy, a wydatek musi mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od towarów i usług określają przepisy art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) Przepisy art. 2 ustawy o VAT określają czynności stanowiące przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i usług, przy założeniu, iż przedmiotem tych czynności są towary lub usługi w (...)